Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych

advertisement
SNR
„Książka jest bardzo wartościowym oraz potrzebnym na rynku naukowo-wydawniczym opracowaniem, porusza bowiem zagadnienia, które nie doczekały
się do tej pory tak kompleksowej analizy przygotowanej w języku polskim. Tym
bardziej zatem należy pogratulować redaktorom tomu zarówno podjęcia powyższego problemu badawczego, jak i zgromadzenia interdyscyplinarnego zespołu
naukowców, którzy rozpatrują różne aspekty upadku państw w stosunkach międzynarodowych oraz kwestię tzw. państw upadłych. Publikacja poszerza naszą
wiedzę na ten rzadko podejmowany temat. Cechuje ją oryginalność, rzetelna
podstawa merytoryczna i wnikliwa analiza problemu. Ma ona charakter profesjonalnego studium o wyraźnie nakreślonym profilu naukowo-badawczym.
Jej istotnym wzbogaceniem jest też interdyscyplinarność, sprowadzająca się do
ciekawego umiejscowienia podjętego tematu w szerszym kontekście międzynarodowym, historycznym, społecznym, prawnym i ekonomicznym”.
Z recenzji prof. dr. hab. Sebastiana Wojciechowskiego
www.wuj.pl
Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych
STUDIA NAD RO Z WOJ E M
SNR
Problem upadku
państw w stosunkach
międzynarodowych
Redakcja
Andrzej Mania, Robert Kłosowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Problem upadku
państw w stosunkach
międzynarodowych
STUDIA NA D RO Z WOJ E M
Problem upadku
państw w stosunkach
międzynarodowych
Redakcja
Andrzej Mania, Robert Kłosowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publikacja dofinansowana przez Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków na działalność upowszechniającą naukę
RECENZENT
dr hab. Sebastian Wojciechowski, prof. UAM
PROJEKT OKŁADKI
Agnieszka Kucharz-Gulis
© Copyright by Andrzej Mania, Robert Kłosowicz & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie I, Kraków 2012
All rights reserved
Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących,
nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez
uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy
ISBN 978-83-233-3289-3
www.wuj.pl
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-631-18-80, tel./fax 12-631-18-83
Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98
tel. kom. 506-006-674, e-mail: [email protected]
Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325
Spis treści
Andrzej Mania, Robert Kłosowicz, Wprowadzenie .......................................................
7
CZĘŚĆ I. PAŃSTWA UPADŁE – PRZYCZYNY ZJAWISKA I ROZWAŻANIA
DEFINICYJNE
Radosław Rybkowski, Komu potrzebne są państwa upadłe? .........................................
Grzegorz Gil, Sekurytyzacja upadania państwa po zimnej wojnie ...............................
Dariusz Góra-Szopiński, Amerykańscy neokonserwatyści wobec zjawiska państw
upadłych.........................................................................................................................
Maciej Peter-Wirski, Wpływ czynników ponowoczesności na powstawanie fenomenu
państw upadłych ...........................................................................................................
Hubert Dudkiewicz, Prawo międzynarodowe w kwestii państwa upadłego ................
Monika Różalska, Słabość przywództwa jako jeden z głównych czynników
upadku państwowości w Afryce Subsaharyjskiej .......................................................
13
25
39
53
67
87
CZĘŚĆ II. PAŃSTWA UPADŁE – STUDIA PRZYPADKU
Robert Kłosowicz, Republika Środkowoafrykańska jako przykład państwa upadłego
w Afryce Subsaharyjskiej ..............................................................................................
Krzysztof Kubiak, Państwo upadłe Gwinea Bissau .........................................................
Rafał Ożarowski, Liban jako państwo upadłe na Bliskim Wschodzie ...........................
Karol Derwich, Demokracja vs. upadłość państwa – czynniki destabilizujące sytuację
polityczną na Haiti .......................................................................................................
Krzysztof Pająk, Somalia – studium upadku państwa i walki o bezpieczeństwo morskie
w regionie .......................................................................................................................
105
119
129
141
157
CZĘŚĆ III. PAŃSTWA UPADŁE JAKO DESTABILIZUJACY CZYNNIK
STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ WYSIŁKI ZMIERZAJĄCE
DO ICH NAPRAWY W WYMIARZE CYWILNYM I WOJSKOWYM
Artur Gruszczak, Państwa upadłe jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego
Unii Europejskiej ...........................................................................................................
Tomasz Szubrycht, Nadbrzeżne państwa upadłe a bezpieczeństwo transportu
morskiego ............................................................................................................................
173
193
6
Spis treści
Margot Stańczyk-Minkiewicz, Terytorium państw upadłych jako przestrzeń
sprzyjająca powstawaniu, rozwojowi i działalności organizacji terrorystycznych.....
Wojciech Michnik, „Jedzenie zupy nożem”? Doświadczenia militarne Stanów
Zjednoczonych w państwach upadłych .......................................................................
Dariusz Kozerawski, Wysiłki międzynarodowe w stabilizacji państwa upadłego
na przykładzie Afganistanu w latach 2002–2010 ......................................................
Andrzej Bursztyński, Współpraca cywilno-wojskowa w ramach wielonarodowych
misji wojskowych w państwach upadłych ...................................................................
Noty o autorach ..................................................................................................................
207
223
241
249
271
Wprowadzenie
Problem państw upadłych nie był do tej pory przedmiotem szerszych i osobnych
badań w polskiej literaturze naukowej. Kwestie państw będących w stanie permanentnego kryzysu są zwykle wzmiankowane przy okazji opisu innych zjawisk
we współczesnych stosunkach międzynarodowych, takich jak terroryzm, konflikty lokalne czy interwencje humanitarne. Tymczasem zagadnienie to jest bardzo
poważne. Przed 11 września 2001 roku państwa upadłe traktowano raczej jako
problem humanitarny oraz czynnik destabilizujący o charakterze regionalnym,
jednak nie dostrzegano w nich zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
w wymiarze globalnym. Sytuacja uległa zmianie po zamachach z 11 września –
w dużej mierze zostały one przygotowane w Afganistanie, który jest sztandarowym przykładem państwa upadłego. Od tej pory państwa dysfunkcyjne są postrzegane przez społeczność międzynarodową nie tylko przez pryzmat problemu
humanitarnego i regionalnego; stanowią one również element globalnej strategii
bezpieczeństwa.
Narastająca wśród polskich badaczy zajmujących się sprawami bezpieczeństwa międzynarodowego oraz problemami regionu Afryki, Ameryki Łacińskiej
i Azji Centralnej świadomość wagi spraw dotyczących państw upadłych w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego stała się inspiracją do wymiany poglądów. W tym celu w maju 2010 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła
się międzynarodowa konferencja naukowa „Państwa upadłe i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji”,
zorganizowana przez Katedrę Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej
Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Na konferencję tę przybyli reprezentanci 16 ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych. Specjalnym gościem był wybitny badacz problemu upadłości państwa
prof. James Putzel, dyrektor Crisis States Research Center przy London School
of Economics and Political Science w Londynie. Warto nadmienić, że wśród
uczestników konferencji znaleźli się również eksperci wojskowi oraz uczestnicy
misji pokojowych i stabilizacyjnych w państwach objętych kryzysem.
Upadek państwowości to jedno z najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa
międzynarodowego we współczesnym świecie i jedna z głównych przyczyn kryzysów humanitarnych. Państwa upadłe, charakteryzujące się niezaspokajaniem
elementarnych potrzeb obywateli, cechuje także niski poziom rozwoju gospodarczego, a ubóstwo i epidemie są stałym elementem ich rzeczywistości. Ponadto
państwa te są często areną konfliktów militarnych, nierzadko obfitujących w akty
8
Wprowadzenie
gwałtów i masowych mordów; generuje to zjawiska uchodźstwa i masowych migracji, a w rezultacie zwykle kończy się katastrofą humanitarną.
Badacze przybyli na konferencję w dużej mierze skupili się na zdefiniowaniu
zjawiska państwa upadłego. Pytano: co to w ogóle jest państwo upadłe? Czy używanie takiego pojęcia może być uprawnione? Według wielu badaczy odpowiedź
na ostatnie pytanie była negatywna. Część z nich powoływała się zresztą na fakt,
że w prawie międzynarodowym takie pojęcie w ogóle nie istnieje. Czy można
zatem używać tego terminu i w jakich przypadkach? W dyskusjach naukowych,
jakie wciąż toczą się podczas rozważań nad fenomenem państw upadłych, sugerowane są różne metody rozpoznawania i klasyfikacji tych państw. Termin „państwo upadłe” (failed state) po raz pierwszy został użyty przez Geralda Helmana
i Stevena Ratnera w artykule Anarchy Rules: Saving Failed States, który ukazał się
na łamach magazynu „Foreign Policy” w 1993 roku, a dwa lata później została wydana książka Williama Zartmana pod tytułem Collapsed States: The Disintegration
and Restoration of Legitimate Authority. Pojęcie to jednak przez lata funkcjonowało głównie w środowisku akademickim. Sytuacja uległa zmianie po zamachach
z 11 września 2001 roku na World Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon
w Waszyngtonie, gdyż od tego momentu termin failed state zaczął być powszechnie używany przez polityków, dziennikarzy i publicystów. Państwa upadłe zostały
uznane za miejsca, w których kumulują się czynniki godzące w bezpieczeństwo
międzynarodowe.
Wówczas to rozpoczęto poważną debatę na temat konieczności większego
zaangażowania się państw i instytucji międzynarodowych w rozwiązanie kryzysów, będących źródłem degrengolady państw spadających do poziomu państw
upadłych. Można tu wskazać na strategię bezpieczeństwa narodowego Stanów
Zjednoczonych (National Security Strategy USA) z września 2002 roku, która zobowiązuje rząd amerykański do zajęcia się problemem państw upadłych. Zwraca
się uwagę, że w krajach tych poprzez upadek instytucji państwowych, anarchię
oraz brak jakiejkolwiek kontroli ze strony czynników międzynarodowych grupy
terrorystyczne mogą znaleźć sprzyjające warunki rozwoju. Państwa te mogą stanowić także dogodne miejsce dla przemytu broni masowego rażenia. Zwalczanie
tego typu zagrożeń jest jednym z celów polityki bezpieczeństwa USA po zamachach z 11 września 2001 roku. Także Unia Europejska w dokumencie A Secure
Europe in a Better World: European Security Strategy, zatwierdzonym przez Radę
Europejską na posiedzeniu w Brukseli 12 grudnia 2003 roku, definiuje zagrożenia
pochodzące ze środowiska międzynarodowego. Jako główne wymieniono terroryzm, proliferację broni masowego rażenia, konflikty regionalne, upadek państw
i zorganizowaną przestępczość. Trudno nie zauważyć, że każde z wymienionych
zagrożeń może występować niezależnie od siebie, a upadek państwowości może
kumulować je wszystkie.
Najbardziej znaną metodą klasyfikacji państw upadłych jest ranking sporządzony przez waszyngtońską organizację Fundusz Pokoju (Fund for Peace) i magazyn
„Foreign Policy” – przedstawiają one co roku tak zwany Indeks Państw Upadłych
Wprowadzenie
9
(Failed States Index – FSI). Nazwa jest odrobinę myląca, gdyż indeks ten klasyfikuje
60 krajów, podzielonych w zależności od miejsca na liście (od góry). W ostatnim
rankingu za rok 2011 pierwsze dwanaście pozycji zajmują państwa upadłe (failed
states), oznaczone na interaktywnej mapie politycznej świata jako państwa będące w „stanie krytycznym” (critical). Następne w kolejności to państwa upadające
(failing states) i będące na krawędzi upadku – kruche (fragile states), a państwa
od 41. do 60. pozycji w rankingu to państwa słabe (weak states). Wszystkie państwa od 11. do 60. miejsca w rankingu FSI oznaczone są na interaktywnej mapie
terminem „w niebezpieczeństwie” (in danger). Pierwszy raz FSI został przedstawiony na przełomie lipca i sierpnia 2005 roku we wspomnianym już magazynie
„Foreign Policy”. Klasyfikacja państw upadłych opiera się na 12 wskaźnikach
niestabilności (indicators of instability), obejmujących kwestie społeczne, gospodarcze i polityczno-militarne. W ostatnim rankingu FSI za 2010 rok na czele tej
listy widnieją: 1. Somalia, 2. Czad, 3. Sudan, 4. Demokratyczna Republika Konga,
5. Haiti, 6. Zimbabwe, 7. Afganistan, 8. Republika Środkowoafrykańska, 9. Irak,
10. Wybrzeże Kości Słoniowej. Znamienne jest, że na dziesięć najwyżej sklasyfikowanych państw pod kątem upadłości siedem to kraje afrykańskie1.
Kolejną instytucją zajmującą się problemem państw upadłych jest Centrum
Badań nad Państwami w Stanie Kryzysu (Crisis States Research Center). CSRS to
jednostka badawcza w ramach Development Studies Institute w London School
of Economics, finansowana ze środków brytyjskiego Departamentu ds. Rozwoju
Międzynarodowego (Department of International Development). Definicja państwa upadłego podana na stronie internetowej CSRS określa je jako państwo, które nie sprawuje efektywnej władzy nad swoim terytorium oraz nie jest w stanie
zapewnić swym obywatelom zarówno bezpieczeństwa, jak i warunków rozwoju.
Problemem państw upadłych zajmują się także inne organizacje rządowe i pozarządowe. Bank Światowy identyfikuje corocznie 30 państw upadłych bądź poważnie zagrożonych upadkiem, a Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) stworzyła ranking 20 takich państw. Rozbieżności w podawanych liczbach państw
klasyfikowanych jako upadłe wynikają z faktu, że trudno czasem precyzyjnie
określić, kiedy państwo jest już upadłe, a kiedy jest jeszcze na granicy upadku.
Ponadto każda z wymienionych instytucji klasyfikuje dane państwo pod kątem
swojego obszaru zainteresowań, czyli w przypadku CIA będą to bardziej kwestie
zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa, podczas gdy ranking Banku Światowego
będzie eksponował problemy i zagrożenia ekonomiczne.
Publikacja niniejsza, prezentująca część wyników badań uczestników konferencji, została podzielona na trzy części. W części pierwszej badacze zajmują się
przyczynami upadku państwowości i definicją zjawiska, w części drugiej zostały
omówione studia przypadków poszczególnych państw reprezentujących różne rejony świata: Afrykę (Gwinea Bissau, Republika Środkowoafrykańska, Somalia),
1
The Failed States Index 2011, „Foreign Policy”, za: http://www.foreignpolicy.com/articles/
2011/06/17/2011_failed_states_index_interactive_map_and_rankings (dostęp: 10.08.2011).
10
Wprowadzenie
Bliski Wschód (Liban), Amerykę Łacińską (Haiti). W części trzeciej przedstawiono
zagrożenia, jakie niesie z sobą zjawisko upadłości państw dla współczesnych stosunków międzynarodowych zarówno w wymiarze globalnym, jak i regionalnym.
Ponadto autorzy artykułów przedstawiają wysiłki społeczności międzynarodowej
zmierzające do zahamowania zjawiska upadku państwowości poprzez działania
prewencyjne w państwach słabych tak w wymiarze cywilnym, jak wojskowym
oraz próby odbudowy struktur państwowych w państwach upadłych.
Andrzej Mania, Robert Kłosowicz
CZĘŚĆ I
PAŃSTWA UPADŁE – PRZYCZYNY
ZJAWISKA I ROZWAŻANIA DEFINICYJNE
Noty o autorach
Andrzej Bursztyński – kmdr por. dr, po ukończeniu w 1990 roku studiów w Akademii Marynarki Wojennej pełnił służbę dowódcy działu okrętowego na jednostce zwalczania okrętów podwodnych, a następnie był Szefem Służby Techniczno-Okrętowej i Awaryjno-Ratowniczej – Zastępcą Szefa Służb Technicznych
Komendy Portu Wojennego Hel. Od 1999 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Marynarki Wojennej. Aktualnie pełni obowiązki
adiunkta w Zakładzie Wsparcia Działań Sił Morskich na Wydziale Dowodzenia
i Operacji Morskich. Specjalizuje się w problematyce logistyki marynarki wojennej, logistyki wielonarodowych sił morskich NATO oraz wykorzystania HNS
i CIMIC w zabezpieczeniu logistycznym działań.
Karol Derwich – dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt
w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Absolwent Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują najnowszą historię i politykę państw
Ameryki Łacińskiej oraz relacje pomiędzy USA i państwami latynoamerykańskimi. Autor monografii i artykułów z zakresu polityki zagranicznej państw Ameryki
Łacińskiej.
Hubert Dudkiewicz – doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent stosunków międzynarodowych, student prawa. Założyciel stowarzyszenia naukowego Ius Inter Gentes. Jego zainteresowania oscylują pomiędzy prawem międzynarodowym a problemami rozwojowymi państw afrykańskich.
Grzegorz Gil – dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pracownik
Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.
Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół kondycji i roli państwa w obecnym systemie międzynarodowym, państw rozwijających się, a także problematyki
bezpieczeństwa międzynarodowego.
Dariusz Góra-Szopiński – dr politologii, adiunkt w Katedrze Hermeneutyki Polityki na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu, stypendysta Fulbrighta i rządu Republiki Francuskiej, autor książek oraz artykułów
naukowych z zakresu współczesnych doktryn politycznych, socjologii religii i metodologii nauk społecznych.
272
Noty o autorach
Artur Gruszczak – dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce.
Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koordynator Forum „Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE” w Centrum Europejskim Natolin w Warszawie. Zajmuje się
problematyką bezpieczeństwa, współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE, technologizacji i prywatyzacji zarządzania bezpieczeństwem. Dorobek naukowy obejmuje dziewięć monografii (cztery jako współautor), 100 artykułów naukowych oraz 170 haseł encyklopedycznych. Członek
grupy eksperckiej TEAM EUROPE przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Ekspert krajowy w Grupie Uczestników (Contributors’ Group) przy
ośrodku analitycznym Statewatch w Londynie. Członek siedmiu zagranicznych
i międzynarodowych towarzystw naukowych.
Robert Kłosowicz – dr hab., historyk i badacz stosunków międzynarodowych,
adiunkt w Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Instytutu
Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniach nad relacjami między dyplomacją a siłami
zbrojnymi, zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktami
zbrojnymi. W sferze jego zainteresowań znajduje się także problematyka polityki
zagranicznej USA i stosunki międzynarodowe w Afryce Subsaharyjskiej. Autor
pięciu monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek siedmiu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Członek grupy eksperckiej Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP. Obecnie
przewodniczy zespołowi badawczemu realizującemu projekt dotyczący problematyki państw upadłych.
Dariusz Kozerawski – płk dr hab., kierownik Katedry Strategii i Geostrategii Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Absolwent
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki (1989)
i Uniwersytetu Wrocławskiego (1995). Specjalizuje się w zakresie historii najnowszej i historii bezpieczeństwa międzynarodowego. Autor i współautor ponad
140 publikacji krajowych i zagranicznych. Prowadząc badania nad dziejami najnowszymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współczesnych konfliktów zbrojnych, brał udział w międzynarodowych kursach, ćwiczeniach oraz działaniach pokojowych i stabilizacyjnych
organizowanych i prowadzonych m.in. w Afganistanie, Armenii, Bośni i Hercegowinie, Iraku i na Zakaukaziu. Prowadził seminaria dotyczące bezpieczeństwa
międzynarodowego w Parlamencie Europejskim oraz uczestniczył w pracach
i szkoleniach European Commmission Joint Research Centre. Kierownik grupy
eksperckiej Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP oraz redaktor raportu końcowego SPBN.
Krzysztof Kubiak – kmdr por. dr hab., absolwent Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora uzyskał w Akademii
Marynarki Wojennej, zaś stopień doktora habilitowanego w Akademii Obrony
Noty o autorach
273
Narodowej. W centrum jego zainteresowań badawczych znajduje się problematyka wojen i konfliktów zbrojnych po drugiej wojnie światowej oraz zagadnienie
zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego na akwenach morskich. Obecnie
jest pracownikiem naukowym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Wojciech Michnik – dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt
w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Stypendysta Fundacji Sasakawa w School of Advanced International Studies Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Waszyngtonie (2005) oraz research fellow na Uniwersytecie Bostońskim
(2004). Zainteresowania badawcze: konflikty zbrojne, studia strategiczne, studia
nad bezpieczeństwem międzynarodowym, stosunki euroatlantyckie i polityka
zagraniczna USA. Od 2010 roku współrealizuje grant badawczy MNiSW (pod
kierownictwem dra hab. Roberta Kłosowicza), dotyczący państw upadłych i ich
destabilizującego wpływu na stosunki międzynarodowe.
Rafał Ożarowski – dr hab., adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Przedmiotem jego badań są: strategia działania zmilitaryzowanych aktorów niepaństwowych na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem
Hezbollahu, Liban w stosunkach międzynarodowych, spory i konflikty terytorialne w świecie arabskim. W latach 2007 i 2008 przebywał jako visiting researcher
w Moshe Dayan Center na Uniwersytecie w Tel Awiwie. W 2009 roku prowadził
badania naukowe w Libanie. Autor dwóch monografii i ponad 30 artykułów oraz
współredaktor pięciu opracowań zbiorowych.
Krzysztof Pająk – doktorant Akademii Marynarki Wojennej. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kierunek nawigacja i uzbrojenie okrętowe, oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2011 roku służy na okręcie podwodnym
ORP „Kondor” jako dowódca działu broni podwodnej. Interesuje się problematyką bezpieczeństwa, kwestiami użycia sił zbrojnych w operacjach militarnych
i pozamilitarnych oraz zagadnieniami związanymi z rolą marynarki wojennej,
a w szczególności okrętów podwodnych we współczesnym świecie. Autor publikacji z tego zakresu.
Maciej Peter-Wirski – dr w Zakładzie Metodologii Badań Politologicznych
i Prognozowania Politycznego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jego tematyka badawcza to m.in. aspekty
globalizacji ekonomicznej, politycznej i społecznej oraz trendy związane z ponowoczesnością.
Monika Różalska – doktorantka w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła studia
podyplomowe z zakresu global development i prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu nauk politycznych
w Collegium Civitas/ISP PAN. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wo-
274
Noty o autorach
kół stosunków chińsko-amerykańskich, polityki zagranicznej państw Afryki Subsaharyjskiej oraz problemów rozwoju państw.
Radosław Rybkowski – dr, w 2000 roku ukończył studia doktoranckie w Katedrze Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Uniwersytecie pracuje od
2000 roku, najpierw w Instytucie Spraw Publicznych, a obecnie w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Od początku swej pracy zajmuje się badaniami
nad polityką wobec szkolnictwa wyższego w USA i Kanadzie na poziomie władzy
federalnej i stanowej/prowincjonalnej. Interesuje się także powiązaniami kultury i polityki, charakterystycznymi do Stanów Zjednoczonych, a w szczególności
wykorzystaniem kultury i sztuki do realizowania celów politycznych. Jako dwukrotny stypendysta Fulbrighta prowadził badania w Steinhardt School of Culture,
Education, and Human Development Uniwersytetu Nowojorskiego.
Margot Stańczyk-Minkiewicz – dr nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Humanistycznych
i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Zajmuje się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu międzynarodowego i konfliktów współczesnego świata. Członkini krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.
Jest autorką artykułów naukowych dotyczących problematyki wyzwań i zagrożeń
w XXI wieku, a także członkinią kilku rad programowych czasopism naukowych.
Tomasz Szubrycht – kmdr dr hab., po ukończeniu w 1987 roku studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni przez 15 lat pełnił służbę na okrętach
Marynarki Wojennej RP, w trakcie której przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia, aż do stanowiska dowódcy okrętu rozpoznania radioelektronicznego. Jest
absolwentem dwóch uczelni amerykańskich: Naval Amphibious School w San
Diego (1993) oraz Naval War College w Newport (1998). Od 2002 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Marynarki Wojennej. Aktualnie
pełni obowiązki kierownika Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeństwa Morskiego Państwa na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Specjalizuje się
w problematyce polityki morskiej, bezpieczeństwa morskiego oraz roli i znaczenia
sił morskich w polityce państwa.
REDAKTOR PROWADZĄCY
Mirosław Ruszkiewicz
ADIUSTACJA
Agnieszka Toczko-Rak
KOREKTA
Gabriela Niemiec
SKŁAD I ŁAMANIE
Hanna Wiechecka
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-631-18-80, tel./fax 12-631-18-83
SNR
„Książka jest bardzo wartościowym oraz potrzebnym na rynku naukowo-wydawniczym opracowaniem, porusza bowiem zagadnienia, które nie doczekały
się do tej pory tak kompleksowej analizy przygotowanej w języku polskim. Tym
bardziej zatem należy pogratulować redaktorom tomu zarówno podjęcia powyższego problemu badawczego, jak i zgromadzenia interdyscyplinarnego zespołu
naukowców, którzy rozpatrują różne aspekty upadku państw w stosunkach międzynarodowych oraz kwestię tzw. państw upadłych. Publikacja poszerza naszą
wiedzę na ten rzadko podejmowany temat. Cechuje ją oryginalność, rzetelna
podstawa merytoryczna i wnikliwa analiza problemu. Ma ona charakter profesjonalnego studium o wyraźnie nakreślonym profilu naukowo-badawczym.
Jej istotnym wzbogaceniem jest też interdyscyplinarność, sprowadzająca się do
ciekawego umiejscowienia podjętego tematu w szerszym kontekście międzynarodowym, historycznym, społecznym, prawnym i ekonomicznym”.
Z recenzji prof. dr. hab. Sebastiana Wojciechowskiego
www.wuj.pl
Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych
STUDIA NAD RO Z WOJ E M
SNR
Problem upadku
państw w stosunkach
międzynarodowych
Redakcja
Andrzej Mania, Robert Kłosowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Download