Umowa użyczenia broni

advertisement
Umowa użyczenia broni
W dniu ...................................... w .................................................... pomiędzy:
(miejscowość)
1. ..................................................................................................................................................
(nazwisko i imię)
zamieszkałym ...........................................................................................................................
(adres stałego zamieszkania)
legitymującym się dowodem osobistym nr ..............................................................................
zwanym dalej użyczającym z jednej strony
a
2. ...................................................................................................................................................
(nazwisko i imię)
zamieszkałym ...............................................................................................................................
(adres stałego zamieszkania)
legitymującym się dowodem osobistym nr.....................................................................................
zwanym dalej biorącym ze strony drugiej,
zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Użyczający oświadcza, że:
1. jest właścicielem broni myśliwskiej.................................................................................................
(nazwa broni, kaliber)
o numerze .......................................................
zwanej dalej przedmiotem użyczenia
2. Na broń, o której mowa w pkt 1, posiada zezwolenie wydane
przez ............................................................................................. w dniu ......................................
seria ...................................... nr ......................................
§2
Biorący oświadcza, że posiada ważne pozwolenie na ...................................... broń myśliwską,
(rodzaj broni myśliwskiej)
wydane przez ...........................................................................
w dniu ......................................
seria ...................................... nr ......................................
§3
1. Użyczający oddaje przedmiot niniejszej umowy, zezwala na bezpłatne używanie go
biorącemu a biorący przejmuje go do użytkowania.
2. Biorący oświadcza, iż przedmiot umowy wykorzystywał będzie jedynie w celu
wykonywania polowania, treningów strzeleckich lub w zawodach strzeleckich.
§4
Umowa niniejsza zawarta została na okres do ...................................... (na czas nieokreślony)
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą, umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
......................................
(użyczający)
......................................
(biorący)
Download