PowerPoint Presentation - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
BEZPIECZEŃSTWO
PAŃSTWA
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Maciej Milczanowski
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
1
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
Struktura
z siedzibą wzajęć
Rzeszowie
1. Historyczne znaczenie bezpieczeństwa.
 Sprawy organizacyjne.
 „Wartość” bezpieczeństwa. Doświadczenia historyczne
Polski.
 Koniec Historii – F. Fukuyama.
2. Polska w europejskim systemie bezpieczeństwa.
 Błędy i zagrożenia ze strony cywilizacji zachodniej.
 Europejskie doświadczenia tworzenia bezpieczeństwa.
 Polska we wspólnocie obronnej NATO.
 Polska w Unii Europejskiej.
3. Terroryzm.
 Terroryzm w XX wieku.
 Al.-Kaida.
 Walka z terroryzmem
4. Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych.
 Trójkąt Wejmarski.
 Grupa Wyszechradzka.
 Partnerstwo Wschodnie
5. Współczesne konflikty zbrojne.
 2001 – Interwencja NATO w Afganistanie.
 2003 – II Wojna w Zatoce Perskiej.
 Od 2003 – Konflikt w Darfurze.
 Od 2006 – wojna w Somalii.
 2006 – 2007 – Konflikt izraelsko – palestyński.
 2008 – Wojna Rosja – Gruzja.
6. Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe.
 Stan klęski żywiołowej.
 Stan wyjątkowy.
 Stan wojenny.
7. Zarządzanie kryzysowe w RP na wypadek zagrożeń
niemilitarnych.
 Rządowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
 Zarządzanie kryzysowe w województwie.
 Zarządzanie kryzysowe w powiecie i gminie.
8. Organizacje pozarządowe w procesie tworzenia
bezpieczeństwa:
 PAH
 PCK
 Związek Strzelecki „Strzelec”.
 ZHP i ZHR
9. Współpraca cywilno wojskowa w zakresie kształtowania
bezpieczeństwa państwa:
 Komórki wojskowe zajmujące się współpracą ze sferą
cywilną.
 Cywilne wsparcie Sił Zbrojnych.
10. Ochrona granicy państwowej i dóbr kultury:
 Ochrona granic wewnętrznych UE.
 Ochrona dóbr kultury
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
2
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
TRÓJKĄT WEIMARSKI
Komitet Wspierania Współpracy Francusko-NiemieckoPolskiej – organizacja powołana przez ministrów spraw
zagranicznych
Niemcy
i
trzech
Francję
współpracy
między
w
państw
1991
tymi
europejskich:
roku
w
państwami
Polskę,
celu
rozwoju
i
promocji
odradzającej się Polski na arenie międzynarodowej.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
3
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
CELE WSPÓŁPRACY TRÓJKĄTA WEIMARSKIEGO
Współpraca została zainicjowana 28 sierpnia 1991 r. w Weimarze
przez
ministrów
spraw
zagranicznych
Polski
-
Krzysztofa
Skubiszewskiego, Francji - Rolanda Dumas i Niemiec - HansaDietricha
konsultacji
Genschera
jako
politycznych.
coroczne
Na
forum
przestrzeni
trójstronnych
ostatnich
17
lat
trójstronną współpracę z powodzeniem rozszerzono na resorty
obrony narodowej (od 1994 r.) i finansów (od 2001 r.) oraz
płaszczyznę parlamentarną (od 1992 r.), a także podniesiono na
najwyższy szczebel szefów państw i rządów (od 1998 r.).
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
4
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
CEL NADRZĘDNY
Przezwyciężenie
podziału
Europy
i
wprowadzenie
młodych
demokracji państw Europy Środkowowschodniej, w tym głównie
Polski,
do
wspólnoty
państw
europejskich,
a
tym
samym
kontynuowanie dzieła budowy silnej, pozbawionej linii podziałów
Europy. Uznając, że „Polacy, Francuzi i Niemcy są w sposób
szczególny odpowiedzialni za sprawę wypracowania w Europie
takich form dobrego sąsiedztwa, które sprawdzą się w przyszłości"
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
5
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Gdy wraz z akcesją Polski do NATO i UE cel ten został
zrealizowany, koniecznością stała się redefinicja zadań współpracy
weimarskiej. W rozszerzonej UE Trójkąt Weimarski pełni rolę forum
konsultacji i wypracowywania wspólnych stanowisk w kluczowych
sprawach
polityki
europejskiej.
Ostatnie
spotkanie
szefów
dyplomacji Trójkąta Weimarskiego odbyło się 17.06.2008 r. w
Paryżu z udziałem ministrów R.Sikorskiego, B.Kouchnera i F-W.
Steinmeiera. - rozmowy koncentrowały się wokół problematyki
unijnej (traktat konstytucyjny, partnerstwo wschodnie).
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
6
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
GRUPA WYSZEHRADZKA (TZW. V4),
Nieformalne określenie stosowane od 1991 r. w
stosunku do państw środkowoeuropejskich: Czech,
Słowacji, Polski i Węgier (do 1993r. Trójkąt
Wyszehradzki).
Głównym celem Grupy była
współpraca z Unią Europejską i
NATO w kwestii przystąpienia
ich do struktur tych organizacji.
Jedyną instytucją Grupy jest
Międzynarodowy
Fundusz
Wyszehradzki
(International
Visegrad Fund).
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
7
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Czerwcowy szczyt z 2009r zakończył okres, w którym
Polska przewodziła Grupie Wyszehradzkiej.
• głównym tematem spotkania było podsumowanie
polskiego przewodnictwa oraz omówienie priorytetów
prezydencji Węgier.
Inne kwestie omawiane podczas spotkania:
• budowa
europejskiej
strategii
bezpieczeństwa
energetycznego,
• inicjatywa Partnerstwa Wschodniego;
• pakiet kopenhaski.
• możliwości
wykorzystania
środków
z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
8
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
PARTNERSTWO WSCHODNIE
Armenia
Azerbejdżan
Białoruś
Gruzja
Mołdawia
Ukraina
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
9
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
PARTNERSTWO WSCHODNIE
Program określający wymiar wschodni polityki Unii
Europejskiej
w
ramach
Europejskiej
Polityki
Sąsiedztwa. Projekt Partnerstwa został zapoczątkowany
działaniami dyplomacji polskiej, wspieranymi przez
Szwecję. Program zainaugurowano w Pradze w 2009
roku, podczas prezydencji czeskiej.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
10
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
GŁÓWNE PRIORYTETY
 Zbliżenie wschodnich sąsiadów do UE.
Jest to w istocie plan rozwoju relacji między Unią a państwami
Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, plan, który daje im
możliwość stopniowego włączania się do polityk i programów
unijnych oraz integracji ze wspólnym rynkiem.
 Współpraca UE z jej wschodnimi sąsiadami ma prowadzić do
przekazywania dobrych unijnych praktyk w dziedzinie handlu,
gospodarki i polityki, a jej tempo uzależnione będzie od zmian
zachodzących w tych państwach oraz oczekiwań partnerów.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
11
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
CELE PARTNERSTWA
 Preferencje handlowe.
 Ułatwienia wizowe i programy pomocowe.
 W
zamiarach
perspektywie
polskiego
Partnerstwo
rządu
w
dłuższej
Wschodnie
ma
przygotować objęte nim państwa do akcesji.
Inicjatywa spotkała się z poparciem przewodniczącego
Komisji
państw
Europejskiej
Unii
w
oraz
czasie
przywódców
czerwcowego
pozostałych
szczytu
Europejskiej w 2008
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
12
Rady
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
3 grudnia 2008 projekt partnerstwa został przyjęty przez Komisję
Europejską, która zaproponowała jednocześnie m.in.:
 utworzenie strefy wolnego handlu,
 podpisanie układów o stowarzyszeniu,
 ułatwienia wizowe dla obywateli państw uczestniczących w
Partnerstwie,
 zwiększenie finansowania programu do 600 mln euro, w tym
250 mln pochodzić ma z instrumentu finansowego Europejskiej
Polityki Sąsiedztwa ENPI, zaś kolejne 350 mln to środki
dodatkowe.
20 marca 2009 w czasie szczytu w Brukseli unijni przywódcy
zatwierdzili projekt Komisji Europejskie
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
13
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards