Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Bezpieczeństwo
państwa
Bezpieczeństwo polityczne państwa
Maciej Milczanowski
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
1
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
POLITYKA
gr. politike
Sztuka
rządzenia
państwem
lub
organizacja
społeczeństwa poddanego władzy.
Dzień świra
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
2
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO
u Arystotelesa
Arystoteles
państwem
określał
silny
związek
oraz
państwo
jako
polityki
organizację
odpowiedzialną za bezpieczeństwo.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
z
3
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO
u Arystotelesa
POLITYKA MA NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO
PAŃSTWA,
KTÓRE
POWSTAJE
DLA
UMOŻLIWIENIA
ŻYCIA I ISTNIEJE, ABY ŻYCIE BYŁO DOBRE.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
4
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
KATEGORIE WŁADZY
W wielkich grupach
społecznych, nie koniecznie
w oparciu o prawo
Normy prawne lecz nie
koniecznie realizowana
przez państwo.
Organy władzy państwowej.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
5
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
WŁADZA
Siła odpowiedzialna za zjednoczenie wspólnego
działania przez reguły wiążące dla wszystkich.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
6
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
BEZPIECZEŃSTWO POLITYCZNE
Wspólne
działanie,
ukierunkowane
na
osiągnięcie
społecznie akceptowanych celów, zorganizowane według
określonych
i
przyjętych,
jako
obowiązujące
reguł
(prawa), dysponujące siłą dla wsparcia tego działania w
relacjach wewnętrznych i zewnętrznych.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
7
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
STUDIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM W POLITOLOGII
wg koncepcji USA
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
8
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
STUDIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM W POLITOLOGII
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
9
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Bezpieczeństwo polityczne /wymiar zewnętrzny/
Ochrona państwa w relacjach z
innymi podmiotami stosunków
międzynarodowych.
Ochrona suwerenności,
niepodległości, nienaruszalności
terytorium.
Bezpieczeństwo polityczne /wymiar wewnętrzny/
Ochrona państwa jako podstawowej
formy politycznej organizacji
społeczeństwa (w tym praw i wolności
obywatelskich).
Ochrona władzy tj. decydowania
politycznego.
Bezpieczeństwo ustrojowe
Ochrona norm i reguł działania
politycznego w aspekcie
wewnętrznym.
Ochrona praw politycznych
obywateli.
Ochrona systemu politycznego.
Ochrona porządku konstytucyjnego
Ochrona procesy wyłaniania i
wymiany władzy (procesu
wyborczego).
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
Ochrona wykonywania przez organy
władzy funkcji i zadań przypisanych
im w konstytucji i ustawach.
10
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Polityka bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NATO
Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP)
Operacje NATO i UE
OBWE
Obrona przeciwrakietowa
Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego
Nieproliferacja broni masowego rażenia
Rozbrojenie konwencjonalne
Sankcje
Współpraca przemysłów obronnych
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
11
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Nowa Koncepcja Strategiczna NATO
Podczas jubileuszowego szczytu Sojuszu w Strasburgu i Kehl w
kwietniu 2009 r. zapadła decyzja o podjęciu prac nad nową
Koncepcją Strategiczną NATO. Jest to dokument wyznaczający
główne zadania Sojuszu oraz precyzujący zagrożenia dla
bezpieczeństwa członków w zmieniających się warunkach
międzynarodowych. Ostatni dokument został przyjęty w 1999 r.
tuż po przystąpieniu do NATO Polski, Czech i Węgier, w
związku z czym w jego opracowywaniu nie brały udziału
państwa Europy Środkowo-Wschodniej.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
12
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Europejska Polityka Bezpieczeństwa
i Obrony (ESDP)
Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and
Defence Policy – ESDP) jest drugim, obok członkostwa w Sojuszu
Północnoatlantyckim,
bezpieczeństwa.
podstawowym
EPBiO,
jako
filarem
integralna
część
polskiej
polityki
Wspólnej
Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeństwa (Common Foreign and Security Policy – CFSP),
należy do sfery działań UE o charakterze międzyrządowym. Zapewnia Unii
opartą na środkach cywilnych i wojskowych zdolność operacyjną do
prowadzenia poza jej granicami misji utrzymania pokoju, zapobiegania
konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
13
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Organizacja Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie (OBWE)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
jest w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych
ugrupowaniem regionalnym. Skupia 56 państw-uczestników o
równym statusie. Celem OBWE jest umacnianie bezpieczeństwa i
współpracy na obszarze działania w trzech wymiarach
bezpieczeństwa:
polityczno-wojskowym,
gospodarczoekologicznym i ludzkim. Decyzje w ramach OBWE podejmowane
są w oparciu o zasadę konsensusu. Deklaracje i decyzje OBWE
mają charakter polityczny i nie są prawnie wiążące.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
14
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Obrona przeciwrakietowa
Polsko-amerykańskie rozmowy ws. rozmieszczenia na
terytorium RP elementów amerykańskiego systemu Obrony
Przeciwrakietowej (Missile Defense) rozpoczęły się na wniosek
Stanów Zjednoczonych wiosną 2007 r. Zakończyły się one
podpisaniem w dniu 20 sierpnia 2008 r. Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki
dotyczącej
rozmieszczenia
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet
przechwytujących (tzw. Umowa o Bazie MD). W tym też dniu
została przyjętą Deklaracja o współpracy strategicznej pomiędzy
Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
15
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Obrona przeciwrakietowa cd.
W dniu 17 września 2009 r. prezydent USA Barack Obama
ogłosił modyfikację architektury systemu MD w Europie.
Amerykanie przedstawili nową koncepcję systemu MD, którego
celem ma być w pierwszej kolejności obrona europejskich
sojuszników i amerykańskich baz wojskowych w Europie przed
atakiem ze strony irańskich rakiet krótkiego i średniego
zasięgu. Koncepcja ta zakład podejście etapowe w rozwoju
tarczy (podział na cztery fazy), uzależnione od pojawianie się
nowych zagrożeń rakietowych i dostępności bardziej
zaawansowanych rozwiązań technologicznych (a phased,
adaptive approach). Ponadto, budowa systemu ma odbywać się
pod politycznym przewodnictwem NATO oraz otwierać nowe
możliwości kooperacji z systemami innych państw, tj. Rosja,
Izrael.
Rzeszów
16
czwartek, 20 lipca 2017
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego
Terroryzm międzynarodowy stanowi jedno z najpoważniejszych
współczesnych zagrożeń dla
bezpieczeństwa w wymiarze
globalnym. Terroryzmem szczególnie zagrożone
są państwa
i regiony borykające się z problemami poszanowania demokracji
i praw człowieka oraz gospodarki wolnorynkowej. Miejscem
dokonywania ataków terrorystycznych są także rozwinięte kraje
Zachodu.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
17
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego
cd.
Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój terroryzmu są
silne tendencje separatystyczne i podziały narodowościowe,
religijne, społeczne i rasowe. Niejednokrotnie skala zjawiska
wykracza poza granice indywidualnych państw czy regionów,
stając się jak np. Al Kaida zagrożeniem o wymiarze globalnym.
Z uwagi na złożoność problemu terroryzmu należy założyć, iż
będzie on trwałym elementem polityki
międzynarodowej w
dającej się przewidzieć perspektywie.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
18
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Nieproliferacja broni masowego rażenia
Koniec zimnej wojny przyniósł jednocześnie schyłek
dwublokowego
porządku
międzynarodowego.
Multilateralizacja stosunków międzynarodowych oprócz
wszelkich swych pozytywnych efektów, ożywiła zamrożone
dotychczas konflikty regionalne, spowodowała także wzrost
roli aktorów pozapaństwowych oraz zagrożenia terroryzmem.
W tym nowym dynamicznie zmieniającym się środowisku
międzynarodowym do najpoważniejszych zagrożeń dla
bezpieczeństwa państw zalicza się rozprzestrzenianie
(proliferacja) broni masowego rażenia (BMR), a za szczególnie
niebezpieczną uznaje się możliwość użycia jej przez
ugrupowania terrorystyczne.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
19
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Rozbrojenie konwencjonalne
Udział Polski w negocjacjach w obszarze rozbrojenia
konwencjonalnego
oraz
międzynarodowego
obrotu
uzbrojeniem konwencjonalnym w 2009 r.
Polska uczestniczy w większości inicjatyw z dziedziny
rozbrojenia konwencjonalnego oraz kontroli międzynarodowego
obrotu uzbrojeniem konwencjonalnym. Ze względu na potrzebę
ochrony interesów obronności państwa do istotnych kwestii
angażujących dyplomację polską w 2009 r. należą zagadnienia
amunicji kasetowej i min przeciwpiechotnych. Ważnym obszarem
negocjacji są również prace przygotowawcze do nowego traktatu
o handlu bronią (Arms Trade Treaty – ATT) oraz dyskusje na
forach Porozumienia z Wassenaar i Grupy Roboczej Rady UE ds.
Kontroli Eksportu Uzbrojenia (COARM).
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
20
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Sankcje - Ograniczenia w eksporcie uzbrojenia i
towarów podwójnego zastosowania
Handel towarami i technologiami mającymi zastosowanie
wojskowe podlega kontroli przez państwo. Są to towary
następującego typu: uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz towary
podwójnego zastosowania, w tym technologie związane z bronią
masowego rażenia. Polski rząd kontroluje obrót tymi towarami ze
względu na bezpieczeństwo kraju, interesy polskiej polityki
zagranicznej oraz zobowiązania wynikające z umów i
porozumień międzynarodowych oraz sojuszniczych, w tym
dotyczących nierozprzestrzeniania i kontroli towarów o
znaczeniu strategicznym.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
21
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Współpraca przemysłów obronnych
Sprzedaż sprzętu wojskowego za granicę ze swej natury
wpływa na kształtowanie relacji międzynarodowych, stąd jest
ważnym
elementem
polityki
zagranicznej.
Odbiorcami
polskiego uzbrojenia są z reguły ministerstwa lub agencje
rządowe, dlatego współpraca w tym obszarze uznawana jest też
za potwierdzenie dobrych relacji politycznych, opartych na
zaufaniu i wspólnocie interesów bezpieczeństwa.
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
22
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
PYTANIA?
czwartek, 20 lipca 2017
Rzeszów
23
Download