Istotne Warunki Zamówienia

advertisement
Powiat Otwocki
ul. Górna 13 05 – 400 Otwock
tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378
fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379
www.powiat-otwocki.pl
Otwock, dnia 17 luty 2017 roku
SAI. 272. 2.10.2017
Postępowanie prowadzone w procedurze otwartej na podstawie Zarządzenia Starosty
Otwockiego nr 2/2016 z 7 stycznia 2016r. poniżej równowartości 30.000 euro,
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Otwocki – Starostwo Powiatowe w Otwocku
Górna 13
05-400 Otwock
telefon 48 22 788-15-34;35;37 w 378
fax 48 22788-15-34;35,37 w 378
mail : [email protected]
Regon 013268681 NIP 532-20-08-671
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 503 szt. laptopów, przekazanych w
ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu
Otwockiego - wyrównujemy szanse”. Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne –
zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – – eInclusion.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie 503 szt. laptopów, które znajdują się u
418 beneficjentów ostatecznych – gospodarstwa domowe (418 lokalizacji) oraz
w 12 jednostkach organizacyjnych Powiatu Otwockiego i Partnerów Projektu (w
których znajduje się 80 laptopów) oraz 5 w Starostwie Powiatowym w Otwocku.
3. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w programie ubezpieczenia,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.
CPV 66.51.00.00-8 - usługi ubezpieczeniowe
II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj.
posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej;
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienie (zezwolenie) do
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22
maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r., poz.1206)
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji usługi – od 15.03.2017 r. do 31.12.2017 r.
IV. WYKONAWCA JEST ZWIĄZANY OFERTĄ 20 DNI
V. BIEG TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ
Z UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT
ROZPOCZYNA
SIĘ
WRAZ
VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1.Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wzór formularza
stanowi załącznik nr1 do niniejszych IWZ;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert- oryginał lub kserokopia poświadczona
przez wykonawcę;
3.W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca obowiązany jest przedłożyć :
Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
zezwolenia lub licencje, tj. posiada uprawnienie (zezwolenie) do prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o
działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r., poz.1206)
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Wszelkie, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą, faksu.
VIII
OSOBY
PO
STRONIE
ZAMAWIAJĄCEGO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
informacje
zamawiający
UPRAWNIONE
DO
1. Osobami uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych są:
a) Pani Monika Wiechetek – Główny Specjalista d
tel. 788-15-34 wew. 379mail: [email protected]
b) Pani Teresa Kowalska- Główny Specjalista d.s. Zamówień Publicznych
e-mail. [email protected]
c) W kwestiach merytorycznych:
Katarzyna Rekowska
Maximus Broker Sp. z o.o. (Broker ubezpieczeniowy Zamawiającego działający na
podstawie pełnomocnictwa)
ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń,
tel. 722 390 140 e-mail: [email protected]
2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 do
15:30
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, (podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji
zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do IWZ)
2.
Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymogami określonymi w istotnych
warunkach zamówienia.
Oferta musi zawierać:
Dokumenty i oświadczenia określone w pkt VI IWZ
4. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego
Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązanie
powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Ofertę należy przygotować na (lub) w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 1 do
IWZ
6. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim oraz ma być
podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu WYKONAWCY.
7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3.
8.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być umieszczona w zapieczętowanej
kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:
Starostwo Powiatowe w Otwocku
ul. Górna 13
05-400 Otwock
opatrzona napisem:
„Przetarg ubezpieczenie laptopy SAI.272.2.10.2017
9. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. Ofertę składa się w formie pisemnej.
11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w
Otwocku ul. Górna 13 w kancelarii w terminie do 28.02.2017 r. do godziny 11:00.
Opatrzone napisem:
„Przetarg ubezpieczenie laptopy SAI.272.2.10.2017”
12.Otwarcie ofert nastąpi na sesji jawnej dnia 28.02.2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie
zamawiającego w budynku Starostwa w Otwocku przy ul. Górnej 13
13. Otwarcie ofert jest jawne
XI. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY
OFERT
Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami:
KRYTERIUM CENA
CENA 100%
KRYTERIUM I CENA - sposób obliczania ceny oferty
cena oferowana minimalna
Cena = ----------------------------------- x 100 pkt x 100%
cena badanej oferty
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia. Cena musi zostać podana w
złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających
z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne
składniki wpływające na ostateczną cenę.
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu
ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną
całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą
przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być
podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych
obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2
ustawy poprawia omyłki w ofercie.
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że
trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę
o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku
nie ulegnie zmianie.
XIII WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Istotnych Warunkach Zamówienia oraz przedstawi
najniższą cenę.
2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia i umieści informację na stronie www.powiat-otwocki.pl/BIP.
3. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
Załączniki do IWZ
1. Formularz ofertowy
2. projekt umowy
3. Opis przedmiotu zamówienia
ZATWIERDZAM
Podpisał
Z up. Zarządu Powiatu
(-) mgr Mirosław Pszonka
Przewodniczący Zarządu
pieczęć adresowa wykonawcy
Załącznik do IWZ
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
( nazwa oraz adres Wykonawcy/Wykonawców a w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie:
nazwy
i adresy wszystkich wspólników lub członków Konsorcjum
Kontakt: tel…………………………., fax ...........................................
Mail:................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu o wartości poniżej 30.000 euro
nr przetargu SAI. 272.2.10.2017
na kompleksowe ubezpieczenie 503 szt. laptopów od wszystkich ryzyk
za cenę brutto ........................PLN,
Słownie: .......................................................................................................................... złotych
W tym VAT 23%
Termin realizacji zamówienia:
od 15.03.2017 r. do 31.12.2017
Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Warunków zamówienia udostępnionymi przez
zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń .
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy
i zobowiązujemy się, do realizacji umowy zgodnie z warunkami umowy
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terminem wykonania zamówienia i zrealizujemy
zamówienie w terminie określonym IWZ.
Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
zgodnie z ofertą w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Oświadczam, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym w IWZ.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część ofert są:
1. ..........................................................
2. ..........................................................
.................., dn. ...............................
podpis i pieczęć wykonawcy:
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards