5. - bip.malopolska.pl

advertisement
Załącznik Nr 7
Zarządzenia Nr 119/2006
Prezydenta Miasta Tarnowa
z dnia 16 .maja 2006 r.
Szczegółowe warunki
konkursu ofert dla wyłonienia podmiotu realizującego program profilaktyki chorób
społecznych pn. „Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych płuc oraz prowadzenie
poradnictwa antynikotynowego”
§ 1.
1. Konkurs dotyczy wyboru realizatora programu „Wczesne wykrywanie chorób
nowotworowych płuc oraz prowadzenie poradnictwa antynikotynowego”.
2. Program ma charakter badań przesiewowych skierowanych do ściśle określonej populacji
tj.kobiet i mężczyzn w wieku 40 lat i powyżej, zamieszkałych na terenia miasta Tarnowa.
3. W ramach realizacji programu wykonwca zobowiązany jest do objęcia poradnictwem
antynikotynowym osoby palące tytoń.
§ 2.
1. Konkurs ofert prowadzi i rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta
Miasta Tarnowa.
2. Tryb pracy Komisji określa regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik
Nr 20 do Zarządzenia Nr 119/2006 prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 16 maja 2006 r.
§ 3.
Oferty zgłoszone do konkursu powinny być sporządzone na formularzu ofertowym,
stanowiącym załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 119/2006 prezydenta Miasta Tarnowa z dnia
16 maja 2006 r.
§ 4.
1. Zgodnie z ogłoszeniem oferta powinna zawierać:
1) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) nazwę i siedzibę zakładu oraz numer wpisu do rejestru zoz,
3) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu
dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
4) miejsce realizacji programu (jeśli jest inny niż główny adres oferenta) z określeniem
warunków lokalowych,
5) opis spełnionych kryteriów dotyczących:
a) wskazania liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w
programie,
b) wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny umożliwiający wykonanie badań
lub zabiegów profilaktycznych w ramach programu,
6) proponowaną liczbę pacjentów, którą oferent może przebadać w ramach programu,
7) oferowaną cenę i kalkulację kosztów badań wykonywanych w ramach skrynningu
wstępnego u 1 osoby niepalącej tytoniu,
8) oferowaną cenę i kalkulację kosztów badań wykonywanych w ramach skrynningu
wstępnego u 1 osoby palącej tytoń,
9) oferowaną cenę i kalkulację kosztów badań w ramach skrynningu poszerzonego u 1
osoby (z badaniem RTG bocznym klatki piersiowej),
10) proponowany czas trwania umowy.
2. Oferent przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:
1) zapewnić zorganizowanie badań profilaktyczno – diagnostycznych i edukacyjnych w
zakresie przedmiotu konkursu, tj:
w ramach skryningu wstępnego:
a) kampanię informacyjną (ogłoszenia medialne, materiały informacyjne),
b) indywidualną ocenę stopnia uzależnienia od nałogu według testu Fagerstroma u
wszystkich osób palących tytoń wraz z edukacją antynikotynową (edukacja oraz kolportaż
materiałów edukacyjnych),
c) indywidualną ocenę stopnia motywacji do zaniechania palenia według testu Schneider u
wszystkich osób wyrażających gotowość rzucenia nałogu,
d) badanie stężenia CO w wydychanym powietrzu u wszystkich osób palących tytoń (z
użyciem smokolyzera),
e) poradę lekarską (minimalna interwencja antynikotynowa) wraz z przekazaniem informacji
o farmakologicznych i niefarmakologicznych metodach leczenia uzależnienia
antynikotynowego u osób palących tytoń,
f) badanie RTG klatki piersiowej przednio – tylne,
g) badanie spirometryczne,
e) konsultację pulmonologiczną (badanie podmiotowe – wywiad wraz z oceną czynników
ryzyka choroby nowotworowej, ocena wyników badań)
w ramach skryningu poszerzonego:
a) badanie RTG bocznego klatki piersiowej wyłącznie w sytuacjach koniecznych zgodnie ze
zleceniem lekarza prowadzącego,
b) lekarska ocena wyniku dodatkowego badania RTG
2) zapewnić fachowy personel medyczny dla potrzeb programu tj:
a) co najmniej dwóch lub więcej lekarzy pulmonologów do wykonania scryningu
wstępnego i poszerzonego (oceny wyników badań, poradnictwa antynikotynowego)
przeszkolonych w zakresie poradnictwa antynikotynowego
b) co najmniej jednego lub więcej lekarzy radiologów lub radiodiagnostyków do oceny
badań RTG w ramach scryningu wstępnego lub poszerzonego,
c) co najmniej dwie pielęgniarki wspomagające wykonanie scryningu wstępnego (ocena
uzależnienia nikotynowego – test Fagerstroma, edukacja antynikotynowa),
przeszkolone w zakresie poradnictwa antynikotynowego,
d) co najmniej jedną pielęgniarkę lub technika wykonującego badanie spirometryczne
poza bieżącą działalnością,
e) co najmniej jednego technika radiologii wykonującego badania rentgenowskie poza
bieżącą działalnością.
3) posiadać gabinet lekarski do konsultacji osób objętych działaniami programu, spełniający
pod względem warunków i wyposażenia wymogi określone w obowiązujących przepisach
prawa,
4) posiadać odrębny gabinet umożliwiający prowadzenie poradnictwa antynikotynowego
(gabinet lekarski/pokój zabiegowy)
5) posiadać gabinet wyposażony w aparat do wykonania badania spirometrycznego,
spełniający pod względem warunków technicznych i bezpieczeństwa wymogi określone w
obowiązujących normach.
6) posiadać pracownie radiologiczną z odpowiednimi aparatami RTG, spełniającycmi pod
względem warunków technicznych i bezpieczeństwa wymogi określone w
obowiązujących normach, lub gwarantowany dostęp do pracowni RTG z możliwością
wykonania badań stosownych do problemu zdrowotnego,
7) złożyć zleceniodawcy pisemne sprawozdanie z wykonania programu wraz z
potwierdzeniem przeprowadzenia kampanii medialnej oraz określeniem:
a) liczby osób ostatecznie objętych programem, wedłu płci i przedziałów wiekowych,
b) liczby wykonanych badań spirometrycznych,
c) liczby wykonanych badań RTG wstępnych i poszerzonych, według płci,
d) wyników oceny stopnia uzależnienia nikotynowego osób biorących udział w
programie, według płci i przedziałów wiekowych,
e) liczby osób palących tytoń, które skorzystały z edukacji antynikotynowej i
zadeklarowały chęć walki z nałogiem.
8) zapewnić przekazanie kompletnej informacji statystycznej (pozbawionej cech
identyfikacji personalnej) o potwierdzeniu rozpoznania i skierowaniu do dalszej
diagnostyki lub leczenia, u osób przebadanych w ramach programu (wedłu płci i
przedziałów wiekowych).
§ 5.
1. Wyniki konkursu ofert zostaną podane oferentom na piśmie oraz do publicznej
wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Tarnowa ul. Nowa 4 i ul. Goldhammera 3 oraz
w portalu
internetowym
(www.tarnow.pl) .
2. Po zakończeniu postępowania konkursowego i dokonaniu wyboru oferenta nastąpi
zawarcie stosownych umów w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
§ 6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu mają
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia
zdrowotnej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards