Działalność gospodarcza: przychody i koszty Układ rodzajowy i wg

advertisement
Działalność
gospodarcza:
przychody i koszty
UKŁAD RODZAJOWY I WG MIEJSC POWSTAWANIA
Podział wg:
Rodzajów
kosztów
Rodzajów
działalności
Struktury
wewnętrznej
Podział kosztów
Podział wg:
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
7. Pozostałe koszty rodzajowe
Związku kosztów
z procesem
produkcji
1. Koszty podstawowe
2. Koszty ogólne
Związku kosztów
z przedmiotem
odniesienia
1. Koszty bezpośrednie
2. Koszty pośrednie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
Miejsc
powstawania
kosztów
2.
3.
4.
5.
Okresu, którego
Koszty działalności produkcyjnej koszty dotyczą
( wytwórczej )
Reakcji kosztów
Koszty działalności usługowej
na zmianę
Koszty działalności handlowej
rozmiarów
Koszty proste
działalności
Koszty złożone
Istotności przy
Koszty wydziałów
podejmowaniu
podstawowych
decyzji
Koszty wydziałów
pomocniczych
Koszty zakupu
Możliwości
Koszty sprzedaży
kontroli
Koszty zarządu
Podział kosztów
1. Koszty okresy bieżącego
2. Koszty innych okresów
1. Koszty stałe
2. Koszty zmienne
1. Koszty istotne ( decyzyjne)
2. Koszty nieistotne (niedecyzyjne)
1. Koszty kontrolowane
2. Koszty niekontrolowane
Warianty ewidencji kosztów
Wariant I
Wariant I
Download