Uploaded by kjw54999

lab-6 wniosk

advertisement
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Wnioskowanie statystyczne cz. II
Zadania do wykonania:
Testy dla wartości wariancji
Zadanie 1.
Miesięczne płace 15 osób w tysiącach złotych wynosiły:
0,89; 0,6; 1,41; 1,8; 1,54; 1,35; 0,7; 1,48; 0,86; 1,52; 1,26; 1,31; 1,56; 1,13; 0,96.
Czy można twierdzić na podstawie istotności 𝛼 = 0,05, zakładając rozkład normalny
miesięcznych płac, że płace poszczególnych pracowników różnią się od średniej płacy
więcej niż 0,4 tys. (odch. std.)?
Jednorodność wariancji
Zadanie 2.
30 kart pamięci z tej samej serii zmierzono dwoma metodami pod kątem prędkości
odczytu. Otrzymano poniższe wyniki:
 metoda 1: 97, 98, 95, 94, 100, 99, 91, 98, 99, 96, 97, 98, 95, 94, 100, 99, 101, 98, 99,
96, 97, 96, 96, 95, 101, 102, 101, 98, 99, 96;
 metoda 2: 96, 97, 96, 98, 100, 101, 98, 98, 100, 97, 98, 99, 96, 95, 98, 100, 101, 99,
99, 95, 99, 100, 98, 99, 97, 100, 99, 97, 98, 95.
Zakładając normalność rozkładu prędkości odczytu obu metod pomiarowych, na
poziomie istotności 0,1 zweryfikować hipotezę, że obydwie metody pomiaru prędkości
odczytu są jednakowo dokładne.
Testy nieparametryczne
Zadanie 3.
rpoissona.sta
Przetestuj hipotezę, że badana cecha posiada rozkład Poissona na poziomie istotności
0,01.
Zadanie 4.
zad4.sta
209 razy zmierzono czas produkcji tanich butów w sekundach. Sprawdź, czy na
poziomie istotności 𝛼 = 0,05 zmierzony czas ma rozkład normalny.
2
Download