COUNCIL REGULATION (EC, ECSC, EURATOM) No

advertisement
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EWWiS, EURATOM) NR 2458/98
z dnia 12 listopada 1998 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 ustanawiające
regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników
Wspólnot Europejskich oraz inne stosowane do niego rozporządzenia w odniesieniu do
ustanowienia wynagrodzeń, emerytur i innych uprawnień finansowych w euro
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich, w
szczególności jego art. 24 ust. 1,
uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony do konsultacji z Komitetem ds. Regulaminu
Pracowniczego1,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego2,
uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości3,
uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego4,
a także mając na uwadze, co następuje:
euro będzie walutą Państw Członkowskich, które przyjęły euro od dnia 1 stycznia 1999 r. 5;
jednostką pieniężną jest euro; jedno euro zostanie podzielone na sto centów; w okresie
przejściowym euro będzie dzielone również na jednostki waluty krajowej6;
Państwa Członkowskie, które przyjęły euro ustalają wynagrodzenia, emerytury i inne
uprawnienia finansowe urzędników i innych pracowników Wspólnot w euro od dnia
1 stycznia 1999 r.;
siła nabywcza uprawnień finansowych nie może być naruszona przez niniejsze
rozporządzenie zmieniające;
należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/687,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
1
Dz.U. C 192 z 19.6.1998, str. 7.
Dz.U. C 313 z 12.10.1998.
3
Opinia wydana dnia 15 września 1998 r.
4
Opinia wydana dnia 16/17 września 1998 r.
5
Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (Dz.U. C 139
z 11.5.1998, str. 1).
6
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1103/97 z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych przepisów
odnoszących się do wprowadzenia euro (Dz.U. L 162 z 19.6.1997, str. 1).
7
Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr
781/98 (Dz.U. L 113 z 15.4.1998, str. 4).
2
Artykuł 1
W regulaminie pracowniczym urzędników i w warunkach zatrudnienia innych pracowników
Wspólnot Europejskich oraz w pozostałych stosowanych do niego rozporządzeniach wyrazy
„franki belgijskie” zastępuje się wyrazem „euro”, a kwoty wyrażone we frankach belgijskich
zastępuje się ich równoważnikiem w jednostkach euro, po kursie wymiany ustanowionym
przez Radę.
Stosuje się przepisy odnoszące się do zaokrąglania kwot ustanowionych w rozporządzeniu
Rady (WE) nr 1103/97.
Artykuł 2
W art. 16 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, „franki belgijskie” zastępuje
się „centami”.
Artykuł 3
Przy przeliczaniu miesięcznych wynagrodzeń podstawowych określonych w art. 66
regulaminu pracowniczego i w art. 63 warunków zatrudnienia innych pracowników, pierwszy
szczebel i różnica między pierwszym a drugim szczeblem każdego stopnia są obliczane
poprzez bezpośrednie zastosowanie kursu wymiany ustanowionego przez Radę.
Wynagrodzenia na pozostałych szczeblach oblicza się poprzez dodanie tejże różnicy do
szczebla poprzedzającego.
Artykuł 4
Z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r., datę określoną w art. 63 akapit drugi regulaminu
pracowniczego zastępuje się „1 stycznia 1999 r.”.
Nowe wskaźniki korygujące zostają wskutek tego ustalone na podstawie stosunku
obowiązujących parytetów ekonomicznych do nowych kursów wymiany określonych w
art. 63 regulaminu pracowniczego, w obydwu przypadkach wyrażonych w euro.
W czasie corocznego przeglądu wynagrodzeń, który staje się skuteczny od dnia 1 lipca
1999 r., datę wyszczególnioną w art. 63 akapit drugi regulaminu pracowniczego zastępuje się
1 lipca 1999 r.
Artykuł 5
Z dniem 1 stycznia 1999 r. obowiązujące w państwach trzecich, wskaźniki korygujące
zostaną przeliczone na podstawie stosunku obowiązujących parytetów ekonomicznych do
nowych kursów wymiany obowiązujących od dnia 1 stycznia 1999 r. i wyrażonych w euro.
Po dostosowaniu wchodzących w życie dnia 1 stycznia 1999 r. wskaźników korygujących
stosowany będzie odpowiadający im kurs wymiany z miesiąca poprzedzającego datę
zastosowania.
Artykuł 6
W rozporządzeniach (Euratom, EWWiS, EWG) nr 2530/728, (EWWiS, EWG, Euratom)
nr 1543/739, (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2150/8210, (EWWiS, EWG, Euratom)
nr 1679/8511, (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3518/8512, (Euratom, EWWiS, EWG)
nr 2274/8713, (EWG) nr 1857/8914, (WE, Euratom, EWWiS) nr 2688/9515 i (WE, Euratom,
EWWiS) nr 2689/9516 wyrazy „franki belgijskie” zastępuje się wyrazem „euro”, a kwoty
wyrażone we frankach belgijskich zastępuje się ich równoważnikiem w jednostkach euro, po
kursie wymiany ustanowionym przez Radę.
Stosuje się przepisy odnoszące się do zaokrąglania kwot ustanowione w rozporządzeniu (WE)
nr 1103/97.
Artykuł 7
Z dniem 1 stycznia 1999 r., zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, Komisja dokona
przeliczenia na euro kwot różnych uprawnień finansowych określonych w regulaminie
pracowniczym i warunkach zatrudnienia innych pracowników, a także dostosuje wskaźniki
korygujące w celu korekty skutku zmian w kursach wymiany; wartości te zostaną
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w styczniu 1999 r.
Artykuł 8
Kwoty należne na podstawie regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia
innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz innych stosowanych do niego
rozporządzeń, w odniesieniu do należności wynikających z terminów lub w odniesieniu do
okresów sprzed wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będą w dalszym ciągu określane
zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie przed tą datą.
Artykuł 9
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1999 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 12 listopada 1998 r.
8
Dz.U. L 272 z 5.12.1972, str. 1.
Dz.U. L 155 z 11.6.1973, str. 1.
10
Dz.U. L 228 z 4.8.1982, str. 1.
11
Dz.U. L 162 z 21.6.1985, str. 1.
12
Dz.U. L 335 z 13.12.1985, str. 56.
13
Dz.U. L 209 z 31.7.1987, str. 1.
14
Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 2.
15
Dz.U. L 280 z 23.11.1995, str. 1.
16
Dz.U. L 280 z 23.11.1995, str. 4.
9
W imieniu Rady
E. HOSTASCH
Przewodniczący
Download