ROZPORZADZENIE RADY (EWWS, WE, Euratom) nr

advertisement
ROZPORZĄDZENIE RADY (EWWiS, WE, EURATOM) NR 1329/97
z dnia 7 lipca 1997 r.
dostosowujące wskaźnik korygujący stosowany w Grecji do wynagrodzeń i emerytur
urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich,
uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych
pracowników Wspólnot Europejskich ustanowione rozporządzeniem (EWG, Euratom,
EWWiS) nr 259/68 1 , ostatnio zmienionym rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, WE) nr
2485/962, w szczególności art. 63-65, art. 65a i 82 regulaminu pracowniczego, załącznik XI do
regulaminu pracowniczego oraz art. 20 pierwszy akapit i art. 64 warunków zatrudnienia,
uwzględniając wniosek Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:
w drugiej połowie 1996 r. znacznie wzrosły koszty utrzymania w Grecji, Państwie
Członkowskim, w którym są zatrudnieni urzędnicy i inni pracownicy Wspólnot Europejskich;
dlatego też wskaźnik korygujący mający zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników
i innych pracowników zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, WE) nr 2485/96, należy
dostosować z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r.,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
1.
Z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r. wskaźnik korygujący mający zastosowanie do
wynagrodzeń urzędników i innych pracowników zatrudnionych w kraju określonym poniżej,
wynosi:
Grecja: 89,2.
2.
Wskaźnik korygujący mający zastosowanie do emerytur ustala się zgodnie z art. 82 ust. 1
regulaminu pracowniczego.
Art. 3-10 rozporządzenia (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2175/883 stosuje się nadal.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w
1
Dz.U. nr L 56 z 4.03.1968, str. 1.
Dz.U. nr L 338 z 28.12.1996, str. 1.
3
Dz.U. nr L 191 z 22.07.1988, str. 1.
2
Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 1997 r.
W imieniu Rady
J. C. JUNCKER
Przewodniczący
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards