Zaburzenia odżywiania u młodzieży szkolnej – wprowadzenie w

advertisement
ZABURZENIA ODŻYWIANIA I ICH
WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE
dziecka W SZKOLE
Marta Kowalczuk
Uniwersytet w Białymstoku
Wyjaśnienia terminologiczne
Zaburzenia odżywiania definiowane są
najczęściej w literaturze przedmiotu jako
schorzenia, które powstają wówczas, gdy
jednostka nadmiernie koncentruje się na
jedzeniu. Pożywienie staje się dla niej
elementem, wokół którego koncentruje swoje
życie, źródłem obsesji, środkiem prowadzącym
do patologicznego zaspokajania własnych
potrzeb emocjonalnych.
Typy zaburzeń odżywiania
wg DSM-IV (APA 1994)
Specyficzne
zaburzenia
odżywiania:


anorexia nervosa,
bulimia nervosa.
Niespecyficzne
zaburzenia odżywiania
(zaburzenia
odżywiania
niezakwalifikowane
inaczej), np.:


zespół gwałtownego
objadania się (ang.
BED),
przeżuwanie dużych
ilości pokarmu bez ich
połykania.
Anorexia nervosa
Schorzenie o podłożu
psychicznym, którego istotę
stanowi głównie świadome,
rygorystyczne ograniczanie
ilości przyjmowanych
pokarmów, silne
koncentrowanie się na
wyglądzie i masie ciała oraz
paniczny lęk przed
przybraniem na wadze.
Anorexia nervosa
Choroba ta występuje przede
wszystkim u osób w wieku dorastania
(między 12. a 19. rokiem życia),
przy czym trzeba wyraźnie zaznaczyć,
że dziewczęta stanowią zdecydowaną
większość populacji osób chorujących,
stosunek liczby chorych dziewcząt do
liczby chorych chłopców wynosi 15 : 1.
Kryteria diagnostyczne anoreksji
wg DSM-IV (APA 1994)




odmowa utrzymania ciężaru ciała na lub powyżej
granicy wagi minimalnej przyjętej (określonej)
dla wieku i wzrostu osoby,
intensywny lęk przed przybraniem na wadze lub
otyłością pomimo rzeczywistej niedowagi,
zaburzony sposób postrzegania obrazu i masy
ciała (pomimo skrajnego wychudzenia osoby
chorujące na anoreksję czują się grube),
u dziewcząt nieobecność przynajmniej trzech
kolejnych cykli menstruacyjnych.
Praca 16-letniej dziewczyny z anoreksją o masie ciała 46 kg przy
wzroście 170 cm na temat „Takie jest moje ciało”
Praca 18-letniej dziewczyny z anoreksją o masie ciała 43 kg przy
wzroście 165 cm na temat „Takie jest moje ciało”
Bulimia nervosa
Schorzenie o podłożu
psychicznym, którego istotą
jest świadome objadanie się
połączone z poczuciem utraty
kontroli nad ilością
przyjmowanego pokarmu,
prowokowanie wymiotów,
zażywanie środków
przeczyszczających i / lub
moczopędnych. Zachowaniom
tym towarzyszy najczęściej
poczucie winy, wstydu oraz
wstręt do samej siebie. Osoby
chorujące na bulimię dość
często dokonują samooceny na
podstawie wagi i wyglądu.
Bulimia nervosa
Choroba ta występuje u ok. 1 – 3%
kobiet i dziewcząt między 15. a 24.
rokiem życia. Większość z nich przed
wystąpieniem objawów bulimicznych
głodziła się i / lub stosowała diety
odchudzające. Tak jak w przypadku
anoreksji, chłopcy stanowią niewielki
odsetek populacji osób chorujących.
Kryteria diagnostyczne bulimii wg
DSM-IV (APA 1994)





powtarzające się „sesje objadania się”, polegające na
przyjęciu w ciągu krótkiego czasu (np. 2 godzin) takiej
ilości pokarmu, która dla większości osób jest niemożliwa
do spożycia w takim czasie i w takich okolicznościach,
stosowanie patologicznych zachowań kompensacyjnych
służących zapobieganiu przyrostowi masy ciała, jak np.:
prowokowanie wymiotów, zażywanie środków
przeczyszczających lub moczopędnych, uprawianie
intensywnych ćwiczeń fizycznych,
częstotliwość występowania „sesji objadania się” oraz
stosowania patologicznych zachowań kompensacyjnych
wynosi dwa razy w tygodniu przez co najmniej trzy
miesiące,
ocena własnej wartości głównie na podstawie masy ciała
i wyglądu,
zaburzenie to nie występuje równolegle z przebiegiem
anorexia nervosa.
Główne przyczyny anoreksji
i bulimii




czynniki społeczno – kulturowe, np. propagowany
przez mass media wzorzec wychudzonej kobiecej
sylwetki,
czynniki indywidualne, np. cechy osobowości
jednostki, zaburzenia obrazu siebie, trudności w
autonomicznym funkcjonowaniu, zwłaszcza w okresie
dojrzewania,
czynniki rodzinne, np. występowanie w rodzinie
depresji lub alkoholizmu, sztywne granice pomiędzy
podsystemami rodzinnymi, koncentrowanie uwagi na
zagadnieniach dotyczących jedzenia, wagi i wyglądu,
czynniki biologiczne, np. predyspozycje genetyczne,
zaburzenia mechanizmów kontroli sytości.
Główne skutki anoreksji

















wychudzenie na skutek utraty tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej,
niskie, nieregularne tętno i ciśnienie krwi,
sinienie, obrzęki dłoni i stóp,
bóle brzucha,
zaparcia,
uczucie nadmiernej pełności w żołądku,
wzdęcia,
zaburzenia pracy nerek,
sucha, łuszcząca się skóra, efekt ziemistej, „brudnej” cery,
kruche, łamliwe włosy,
delikatny meszek na ciele,
hipotermia, czyli obniżenie temperatury ciała, połączone ze stałym
uczuciem zimna,
pierwotny lub wtórny zanik miesiączki (amenorrhoea),
osteoporoza,
częste, nawracające infekcje,
problemy z zębami (typ „żarłoczno-wydalający”),
„twarz wiewiórki” – zniekształcenie rysów twarzy na skutek obrzęku
ślinianek.
Liczne dane kliniczne wskazują
na wysoki procent (od ok. 10 do
20%) śmiertelności wśród
dziewcząt chorujących na
jadłowstręt psychiczny.
Przyczynami są najczęściej
niedożywienie i / lub
samobójstwo chorej.
Główne skutki bulimii

















opuchlizna twarzy i policzków,
obrzęk gruczołów ślinowych,
zatrzymanie płynów w organizmie,
odwodnienie i zaburzenia gospodarki elektrolitowej,
arytmia w pracy serca,
zaburzenia jelitowe,
bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia,
zaburzenia miesiączkowania,
blizny na grzbietach dłoni,
rany na przełyku,
niski poziom cukru we krwi,
osłabienie, ospałość, uczucie zmęczenia,
zaburzenia w pracy nerek,
bóle i zawroty głowy,
omdlenia,
ubytki w uzębieniu,
trudności z utrzymaniem przez dłuższy czas pokarmu w żołądku.
Leczenie
Zdaniem wielu psychologów i psychiatrów
najskuteczniejszą formą leczenia anoreksji
i bulimii są oddziaływania
psychoterapeutyczne stosowane zarówno
wobec dziewcząt przejawiających te choroby, jak
i ich rodzin. W przypadku,
gdy dziewczęta mają niską masę ciała, poważne
zaburzenia fizjologiczne oraz podejmują próby
samobójcze wskazana jest ich hospitalizacja.
Metodologia badań własnych
Celem podjętych badań empirycznych było
opisanie, zdiagnozowanie, wyjaśnienie,
zrozumienie i zinterpretowanie takich elementów
funkcjonowania szkolnego dziewcząt z
zaburzeniami odżywiania, jak: stosunek do
nauki i obowiązków szkolnych, kontakty z
koleżankami/kolegami z klasy oraz
kontakty z nauczycielami, zatem badania
miały charakter ilościowo – jakościowy.
W toku badań wykorzystałam następujące
metody badawcze:
a) wywiad swobodny,
b) analizę dokumentów.
Badaniami objęłam 8 dziewcząt z
anoreksją psychiczną i 6 dziewcząt z bulimią
psychiczną, które uczestniczyły w spotkaniach
prowadzonej przeze mnie grupy
samopomocowej w okresie od 2004 do 2008
roku, wychowawcę klasy, 2 nauczycieli,
pedagoga szkolnego, 2 rodziców tych
dziewcząt.
Badane dziewczęta uczęszczały do szkół
gimnazjalnych i licealnych na terenie
województwa podlaskiego i warmińsko
– mazurskiego.
Analiza wyników badań
A) Stosunek badanych dziewcząt z zaburzeniami
odżywiania do nauki i obowiązków szkolnych
Badane dziewczęta z zaburzeniami odżywiania (zarówno
chorujące na anoreksję, jak i na bulimię) większość
obowiązków szkolnych wykonują rzetelnie i sumiennie.
Odczuwają silną potrzebę odnoszenia sukcesów szkolnych,
dążą do perfekcjonizmu w przygotowywaniu się do lekcji, ale
jednocześnie pomniejszają wartość swoich dokonań i
posiadanych możliwości intelektualnych. Dziewczęta te
stawiają sobie wysokie wymagania związane z nauką szkolną,
którym zawsze starają się sprostać, jednak wielu ich
działaniom w szkole towarzyszą niepewność, lęk przed
niepowodzeniem, a także niezadowolenie z osiągniętego celu.
B) Kontakty badanych dziewcząt z zaburzeniami
odżywiania z koleżankami i kolegami z klasy szkolnej
Większość badanych dziewcząt z anoreksją psychiczną (6) nie
nawiązuje bliższych kontaktów z koleżankami i kolegami z klasy
szkolnej. Najczęściej posiadają jedną koleżankę lub
przyjaciółkę, z którą spędzają większość czasu w szkole.
Dziewczęta te w relacjach z rówieśnikami starają się być
kulturalne i grzeczne. Natomiast badane dziewczęta z bulimią
są raczej towarzyskie i wesołe. Pomimo tego dość często czują
się samotne i niezrozumiane przez rówieśników, ale usilnie
zabiegają u nich o aprobatę. Dziewczęta te obawiają się
odrzucenia w kontaktach międzyludzkich, dlatego też starają się
spełniać oczekiwania koleżanek/kolegów.
C) Kontakty badanych dziewcząt z zaburzeniami
odżywiania z nauczycielami
Zdecydowana większość badanych dziewcząt (12)
uważa, że nauczyciele nie rozumieją ich chorób, nie
potrafią im odpowiednio pomóc. Ponadto dziewczęta te
twierdzą, że nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy klas,
traktują je dość lekceważąco, a czasami śmieją się z ich
wyglądu oraz objawów choroby.
Formy pedagogicznego wspierania (wspomagania)
w szkole dziewcząt z zaburzeniami odżywiania
A) Spotkania indywidualne z uczennicą, które mają na
celu przede wszystkim:
 pomoc dziewczynie w zrozumieniu istoty choroby,
 uświadomienie uczennicy, że utrzymujące się objawy mogą
zagrażać jej zdrowiu i życiu,
 motywowanie dziewczyny do rozpoczęcia specjalistycznego
leczenia,
 zapoznawanie uczennicy z zasadami zdrowego odżywiania i
właściwymi metodami dbania o własną urodę,
 podniesienie samooceny uczennicy, pomoc w adekwatnym
ocenianiu własnych zdolności i umiejętności,
 rozwijanie umiejętności radzenia sobie z porażkami i
czerpania za nich życiowej nauki,
 pomoc w nazywaniu i ujawnianiu swoich myśli, przekonań,
uczuć w kontaktach z innymi,
 pomoc w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami.
B) Współpraca z rodzicami



Ma ona na celu głównie:
wymianę informacji o stanie zdrowia uczennicy, jej
postaw wobec odżywiania i własnego wyglądu,
postępach w nauce, frekwencji w szkole,
pomoc rodzicom w poszukiwaniu specjalisty zajmującego
się leczeniem zaburzeń odżywiania, informowanie na
temat placówek, które funkcjonują w miejscu
zamieszkania dziewczyny, oferowanej przez te placówki
pomocy, kosztów terapii,
pomoc rodzicom w zaakceptowaniu choroby córki,
uświadomienie konieczności podjęcia specjalistycznego
leczenia przez całą rodzinę (tzw. terapia rodzinna,
systemowa), nauczenie ich właściwych sposobów
postępowania z dziewczyną chorującą na
anoreksję/bulimię.
C) Współpraca wychowawcy klasy z pedagogiem
szkolnym i innymi nauczycielami uczennicy
Ma ona na celu m. in.:
 wymianę informacji o stanie zdrowia uczennicy, jej
postawy wobec odżywiania i własnego wyglądu, postępach
w nauce, frekwencji w szkole, aktywności w toku lekcji
wychowania fizycznego,
 dyskretne usprawiedliwianie nieobecności uczennicy na
zajęciach,
 w przypadku złego stanu zdrowia uczennicy, długiego
pobytu w szpitalu, pomoc w zorganizowaniu
indywidualnego toku nauki szkolnej,
 uświadomienie nauczycielom wychowania fizycznego
konieczności – w sytuacji, gdy uczennica wykazuje
nadmierną aktywność na lekcjach wychowania fizycznego
– dostarczenia przez dziewczynę zaświadczenia od lekarza
o stanie jej zdrowia oraz uzyskania pisemnej zgody od jej
rodziców na uczestnictwo w lekcjach wychowania
fizycznego.
D) Podejmowanie działań profilaktycznych na
terenie szkoły w zakresie zaburzeń odżywiania,
obejmujących m. in.:


organizację zajęć (warsztatów) dla uczniów na
temat zaburzeń odżywiania w ramach np. godzin
wychowawczych, lekcji biologii;
projektowanie i realizowanie programów
profilaktycznych przeznaczonych dla uczniów,
obejmujących zagadnienia zdrowego stylu życia i
odżywiania (stosownie do wieku i potrzeb
organizmu), kształtowania pozytywnej
samooceny, nabywania dystansu do
lansowanych przez mass media kanonów mody i
urody.
Spętane cielesnością...
Pokaz prac plastycznych dziewcząt
z zaburzeniami odżywiania
Dziękuję Państwu za uwagę!
Download