Formatka cenariusz (formatka_scenariusz)

advertisement
Scenariusz “Odwrócona lekcja” (formatka)
Klasa i etap edukacyjny:
Przedmiot/ rodzaj zajęć:
Klasa V
III etap edukacyjny
Religia
Temat lekcji:
Bóg prowadzi nas do Ziemi Obiecanej
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Z poprzednimi tematami lekcyjnymi
Cel lekcji (wyrażony w języku ucznia):
1.Wymieniam ważne etapy w życiu Mojżesza
2.Wymieniam najważniejsze dzieje Narodu Wybranego.
3.Wymieniam zagrożenia na pustyni i sposoby ich
rozwiązywania przez Izraelitów.
4. Wymieniam nazwy miejsc postojów i ważnych wydarzeń
na pustyni.
Pytanie kluczowe/ badawcze/
problemowe:
Jakie znaczenie dla nas ma wiedza o wędrówce
Izraelitów na pustyni?
Materiały dla ucznia (źródła do
zapoznania się w domu):
Biblia – Księga Wyjścia oraz podręcznik ucznia.
Instrukcja dla ucznia jak ma
wykorzystać materiał proponowany
przez nauczyciela (z podaniem terminu):
Za pomocą podanych sigli do Księgi Wyjścia
przeczytać w Biblii i zaznaczyć na mapie gdzie coś
się wydarzyło oraz umieć opowiedzieć co się
wydarzyło. Termin – tydzień czasu.
Propozycje zadań/ćwiczeń do
wykonania w czasie lekcji (wraz z
opisem, czego uczniowie nauczą się
dzięki wykonaniu tego ćwiczenia):
Uczniowie utrwalą umiejętność posługiwania się
Biblią oraz wskazując miejsca na mapie, będą
bardziej rozumieli powody różnych zachowań się
Izraelitów wobec Boga.
Podsumowanie zajęć przez uczniów
(mocne i słabe strony):
Mocne strony: -satysfakcja z szukania w Biblii; kojarzenie faktów z konkretnymi miejscowościami
na mapie.
Słabe strony: -nie wszyscy uczniowie wykonali
zadanie; -nie każdy uczeń zrobił zadanie do końca.
Wnioski nauczyciela z lekcji (w jakim
stopniu udało Ci się zrealizować cele):
Uważam, że dobrze zrealizowałam cele, gdyż na
bardzo dobrze mogli zasłużyć tylko najlepsi
uczniowie, ale cieszy mnie fakt, że na lekcji
uzupełniliśmy brakujące polecenia i zadania, które
były do wykonania.
Wskazówki dla naśladowców:
Materiały stworzone na zajęciach
(wstaw w opisie):
Download