MEDYCYNA ROZRODU prof. Jolanta

advertisement
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu (kursu)
Medycyna rozrodu z seksuologią
2. Numer kodowy kursu
SEX001C
3. Jednostka dydaktyczna
Zakład Endokrynologii Płodności, Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności
4. Typ kursu
obowiązkowy
5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej
studia jednolite
6. Rok studiów
IV
7. Semestr
8
8. Liczba punktów ECTS
9. Koordynator kursu
Dr n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska
10. Osoby prowadzące zajęcia
Prof. dr hab. med. Krzysztof Kula
Prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer
Dr n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska
Dr n. med. Katarzyna Marchlewska
Dr n. med. Eliza Filipiak
11. Efekty nauczania
Wiedza
Cele szczegółowe
Student po kursie „Medycyna rozrodu z
seksuologią”:
Cele ogólne
Student po kursie „Medycyna rozrodu z
seksuologią”:
1. rozumie interdyscyplinarność zagadnienia,
jakim jest medycyna rozrodu

potrafi wymienić główne działy medycyny
związane z medycyną rozrodu
2. zna i rozumie podstawy różnicowania i
rozwoju płciowego oraz ich zaburzenia

potrafi podać objawy i wyjaśnić etiologię:
- zaburzeń różnicowania gonad
- zaburzeń różnicowania narządów płciowych
- zaburzeń różnicowania płciowego mózgu
- zaburzeń dojrzewania płciowego
potrafi wymienić przykłady w/w zaburzeń
potrafi wymienić procedury diagnostyczne
stosowane przy w/w zaburzeniach
potrafi ogólnie wymienić możliwości
terapeutyczne stosowane przy leczeniu w/w
zaburzeń



3. zna i rozumie czynność męskiego i
żeńskiego układu płciowego w okresie
dojrzałości płciowej oraz związane z nimi
zaburzenia prowadzące do obniżenia
potencjału płodności









umie opisać powstawanie gamet żeńskich i
męskich
potrafi opisać cykl płciowy u kobiety
potrafi podać definicję niepłodności
umie wymienić grupy przyczyn męskiej
niepłodności,
umie wymienić grupy przyczyn niepłodności u
kobiet oraz klasyfikację zaburzeń
jajeczkowania u kobiet wg WHO
potrafi opisać mechanizmy regulujące
wytwarzanie i wydzielanie hormonów
płciowych u kobiet i mężczyzn
potrafi opisać działanie hormonów płciowych w
okresie dojrzałości płciowej u kobiet i
mężczyzn
potrafi podać przykłady, objawy i etiologię:
- zaburzeń czynności jąder
- niedrożności dróg wyprowadzających
plemniki
- męskiej niepłodności autoimmunologicznej
- chorób zapalnych męskiego układu
płciowego
- nowotworów jąder
- zaburzeń męskich reakcji płciowych
potrafi podać przykłady, objawy i etiologię:
- zaburzeń czynności jajników
- chorób zapalnych żeńskiego układu
płciowego
- zaburzeń żeńskich reakcji płciowych

4. zna i rozumie problemy kliniczne oraz
kontrowersje terapeutyczne związane z
substytucyjnym leczeniem niedoborów
hormonów płciowych w tym związanych ze
starzeniem
5. zna i rozumie procedury oraz etyczne i
prawne zagadnienia związane ze
stosowaniem technik wspomaganego
rozrodu przy leczeniu zaburzeń płodności
partnerskiej
6. zna i rozumie korzyści i zagrożenia
płynące ze stosowania poszczególnych
metod antykoncepcji








potrafi wymienić nowotwory żeńskiego układu
płciowego prowadzące do niepłodności
potrafi wymienić procedury diagnostyczne
stosowane przy w/w zaburzeniach
potrafi ogólnie wymienić możliwości
terapeutyczne stosowane przy leczeniu w/w
zaburzeń
potrafi wymienić objawy kliniczne związane z
niedoborem hormonów płciowych u mężczyzn i
kobiet, oraz dostępne możliwości
terapeutyczne
potrafi przedstawić korzyści oraz zagrożenia
płynące z zastosowania hormonalnej terapii
zastępczej u obu płci
potrafi wymienić różne techniki
wspomaganego rozrodu, oraz podać
wskazania do ich zastosowania i główne
powikłania
potrafi omówić problemy etyczne i prawne
związane ze stosowaniem technik
wspomaganego rozrodu oraz krioprezerwacją
nasienia i embrionów w Polsce
potrafi wymienić metody antykoncepcyjne
dostępne na rynku polskim
potrafi wymienić zagrożenia i korzyści płynące
ze stosowania poszczególnych metod
antykoncepcyjnych
Umiejętności praktyczne
Cele ogólne
Cele szczegółowe
Student po kursie „Medycyna rozrodu z
Student po kursie „Medycyna rozrodu z
seksuologią”:
seksuologią”:
1. uzyskuje/rozwija podstawowe umiejętności
diagnostyczne i terapeutyczne związane z
zaburzeniami różnicowania i rozwoju
płciowego, niepłodnością partnerską oraz
problemami klinicznymi starzenia się
męskiego i żeńskiego układu płciowego





na podstawie wstępnych danych klinicznych
(wywiad) potrafi wybrać metody diagnostyczne
umożliwiające zróżnicowanie poszczególnych
zaburzeń
potrafi zinterpretować wyniki monitorowania
cyklu płciowego kobiet
potrafi zinterpretować wynik badania nasienia
wg wartości referencyjnych WHO 2010,
posługuje się poprawnie międzynarodowym
mianownictwem oceny jakości nasienia
potrafi zinterpretować wynik badań
hormonalnych
potrafi wybrać najbardziej odpowiednie
procedury terapeutyczne przy leczeniu
poszczególnych zaburzeń
Postawy etyczne i umiejętności ogólne
Cele szczegółowe
Student po kursie „Medycyna rozrodu z
seksuologią”:
Cele ogólne
Student po kursie „Medycyna rozrodu z
seksuologią”:
1. rozwija świadomość związaną z
odpowiedzialnością lekarską w procesie
diagnostycznym i terapeutycznym, oraz
odpowiednie postawy etyczne, naukowe,
zawodowe i osobiste niezbędne w pracy
lekarza






rozwija świadomość roli, jaką odgrywa nauka
w pracy zawodowej lekarza
rozwija świadomość wagi współpracy zespołu
kliniczno-diagnostycznego
rozwija świadomość ciągłej potrzeby
poszerzania i uaktualniania swojej wiedzy
rozwija świadomość aspektów etycznych
związanych z medycyną rozrodu
demonstruje umiejętność komunikacji na
wysokim poziomie
demonstruje odpowiednie podejście do
zdobywania wiedzy i prezentuje zdolność
krytycznej samooceny swoich umiejętności
12. Sposób nauczania
zajęcia stacjonarne - 70%
nauka samodzielna - 30%
13. Liczba godzin zajęć
Wykłady - 6h
Zajęcia w grupach łącznych - 15h
14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe
Wymagania wstępne:
Zaliczenie kursu z anatomii, fizjologii, histologii
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające
brak
16. Zawartość kursu
Wykłady:
1. Dymorfizm płciowy i jego zaburzenia (2x 45 min.)
 Płeć gonadalna
 Płeć genitalna
 Dymorfizm płciowy mózgu
 Identyfikacja, rola i psychoorientacja płciowa
 Transseksualizm i homoseksualizm
 Postępowanie lekarskie
2. Patogeneza i diagnostyka zaburzeń płodności (2x 45 min.)
 Hipogonadyzm hipo- i hipergonadotropowy
 Gonadalne i pozagonadalne przyczyny niepłodności
 Przegląd metod leczenia stosowanych przy niepłodności
 Strategia postępowania wobec niepłodnej pary
3. Zaburzenia seksualne (2x 45 min.)
 Zaburzenia popędu płciowego
 Przyczyny i metody leczenia zaburzeń erekcji
Zajęcia w grupach łączonych
1. (5x 45 min.)
 Anatomia i fizjologia żeńskiego i męskiego układu płciowego
 Różnicowanie płciowe i jego zaburzenia; Diagnostyka i postępowanie lekarskie
 Fizjologia różnicowania płci psychicznej; Patofizjologia, obraz kliniczny i diagnostyka zaburzeń płci
psychicznej; Transseksualizm
2. (5x 45 min.)
 Przyczyny diagnostyka, leczenie niepłodności męskiej
 Przyczyny, diagnostyka, leczenie niepłodności żeńskiej
3. (5x 45 min)
 Fizjologia reakcji seksualnych u kobiet i mężczyzn; Podział i charakterystyka zaburzeń seksualnych;
Metody leczenia zaburzeń seksualnych; Interseksualizm
 Rozród wspomagany; Antykoncepcja;
 Zaliczenie
17. Metody nauczania i uczenia się
 wykłady
 seminaria
 nauka samodzielna
18. Zalecane źródła nauczania
1. Skrypt pt.: „Medycyna rozrodu z elementami seksuologii” 2011, dostępny po zalogowaniu na stronie Biblioteki
UM (zakładka: Skrypty uczelniane)
2. Materiały z wykładów i seminariów dostępne na platformie UXP
19. Zasady uzyskiwania zaliczeń
Zaliczenie końcowe przedmiotu:
- test wielokrotnego wyboru z winietami klinicznymi oraz interpretacja wyniku badania nasienia i
monitorowanie cyklu płciowego u kobiet
20. Zasady egzaminowania
Wiedza:
umiejętności praktyczne:
postawy etyczne i umiejętności ogólne:
21. Język, w którym prowadzone są zajęcia
Polski
22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
Koordynator zajęć: Dr n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska, [email protected]
Download