podstawy komunikacji społecznej

advertisement
PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Literatura:
1. Podstawy komunikacji społecznej Gryfin
2. Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych A. Potocki, R. Winkler, A.
Żbikowska
3. Komunikowanie się w organizacji J. Stankiewicz
4. Podstawy komunikacji społecznej w edukacji A. Szteinbery
GŁĘBINOWY PRZEKRÓJ ORGANIZACJI
Systemy informacyjne i informatyczne;
technologie komunikacyjne
Dane
Informacje
Wiedza:
a) jawna (niskosygnałowa;
skodyfikowana -jest gdzieś zapisana)
b) niejawna (wysokosygnałowa;
nieskodyfikowana)
Mądrość
Informacja – to pojęcie odnosi się do pojęć pierwotnych; zrodziło się po raz pierwszy w
Modelu Szanona; wiąże się z podejściem cybernotycznym w teorii komunikacji; termin
informacja jest opisywany, interpretowany przez jego cechy, własności i funkcje.
Informacja to odbicie, odwzorowanie różnorodności cechującej otaczającą nas
rzeczywistość (np. obiekt, zdarzenie). Informacja jest różnorodnością jaką jeden obiekt
zawiera o innym obiekcie. Informacja pojawia się jedynie w układach składających się z co
najmniej 2 elementów; obserwator i obiekt obserwowany.
Norbert Wiener – twórca cybernetyki, 1961 r. określił informację jako nazwę oznaczającą
treść zaczerpniętą ze świata zewnętrznego w procesie naszego dostosowania się do niego i
przystosowania naszych zmysłów.
1984 r. – Niedzielska określiła informację jako specyficzne dobro niematerialne, które w
miarę postępu nabiera coraz większego znaczenia.
Informacja może być pseudoinformacją, dezinformacją (kłamstwem), parainformacją
(inforamcją subiektywną)
Dane – stanowią poziom niższy w stosunku do informacji.
Wiedza – poziom wyższy niż informacja.
KOMUNIKACJA
Komunikacja wychodzi z nauki → komunikologia jest nauką interdyscyplinarną. Najbardziej
rozwinięty poziom komunikologii jest na rynku amerykańskim. W Polsce nauka ta dopiero się
pojawia; istnieją w Polsce dwie placówki naukowe: Instytut Dziennikarstwa Uniwesytetu
warszawskiego i Uniwersytet Jagieloński.
Komunikacja – z łac. com - nawzajem, communio - mieć coś wspólnego ze sobą,
communikatio - doniesienie, komunikat, communikare - proces komunikowania, communis –
coś wspólnego,
Komunikacja – to pewien stan, który istnieje w wyniku procesu komunikowania.
Komunikacja (stan):
- komunikowanie się (grupowa, indywidualna, społeczna, publiczna)
- komunikowanie (masowe)
1
KOMUNIKOWANIE
Komunikowanie – 1928 r. Richards – ma miejsce wtedy, gdy jeden umysł działając na swoje
otoczenie wpływa na inny umysł i to tak, że w tym drugim umyśle pojawia się takie same
doznanie jak w umyśle pierwszym częściowo przez to pierwsze doznanie spowodowane.
1. Wg nauk filozoficznych to dzielenie się pewnym oglądem rzeczywistości oraz określonym
rozumieniem świata i partycypacją w tym oglądzie i rozumowaniu.
2. Wg nauk psychologicznych to porozumiewanie się ludzi, którzy wchodzą ze sobą w
bezpośredni kontakt przez rozmowę.
3. Wg nauk socjologicznych to proces oddziaływania na publiczność za pomocą mass
mediów, w których urzeczywistnia się przekaz, odbiór, treść.
4. Wg nauk teologicznych to przekaz osoby, który prowadzi do wspólnoty osób.
5. Wg Słownika Wyrazów Obcych to podawanie czegoś do wiadomości, przekazywanie
jakiejś informacji, zawiadamianie o czymś, łączenie się, bycie połączonym.
6. A. Kłoskowska – przez komunikowanie się rozumie się w psychologii społecznej i
socjologii proces przekazywania z centrum, określonego jako źródło treści zawartych w
symbolicznej postaci znaków skierowanych do odbiorców posiadających zdolność ich
przyjęcia.
7. B. Sobkowiak – komunikowanie społeczne to proces wytwarzania, przekształcania i
przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi.
Celem komunikowania jest stałe i dynamiczne kształtowanie, modyfikacja bądź zmiana
wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami
oddziałujących na siebie podmiotów.
Zachowania
Postawy
Potrzeby
Wartości
Wartości
Potrzeby
-
+
+
+
+
-
Reguła 3 x K = krytyka, konflikt, kryzys
Postawy
+
-
Lojalność ukryta
Brak lojalności
-
Lojalność
prawdziwa
Lojalność fałszywa
+
Zachowania
Dziedziny badań w komunikacji
NAUKA, KOMUNIKOWANIE
- prawo, historia, antropologia
- socjologia, nauki polityczne
- psychologia, psychologia społeczna
- ekonomia, zarządzanie, marketing
- filozofia
2
-
dokumentacja, informatyka
językoznawstwo, logistyka, semiologia, pragmatyka
Teoria komunikacji Roberta Craiga – zawiera 7 tradycji
Nazwa tradycji
Socjopsychologiczna
Cybernotyczna
Charakterystyka modelu Przedstawiciele
komunikacji
 komunikacja jako wpływ  Carl Hovland
interpersonalny
 kto mówi? co? komu? z
jakim skutkiem?



komunikacja jako
przepływ informacji
komunikat to
przetwarzanie
informacji
informacja odnosi się
do redukcji i
niepewności


Norbert Wiener
Claude Shannon
Retoryczna

komunikacja jako

kunsztowne
przemawianie publiczne
Semiotyczna

komunikacja jako
proces dzielenia się
znaczeniem poprzez
znaki

J.A. Richards
Socjokulturowa

komunikacja jako
tworzenie i odgrywanie
rzeczywistości
społecznej


Spair
H.L. Whort
Krytyczna

komunikacja jako
refleksyjne wyzwanie
rzucone
usprawiedliwionemu
dyskursowi



M. Hovheimet
T. Adorno
Hp. Marcus
Fenomenologiczna

komunikacja jako
doświadczenie siebie i
innych poprzez dialog

C. Rogers
Arystoteles
3
2 PODEJŚCIA DO KOMUNIKACJI
Obiektywne
1. oparte na badaniach, eksperymentach,
doświadczeniach, obserwacjach
2. osoby zajmujące się komunikacją w
podejściu obiektywnym to
eksperymentatorzy
- psychologii
- socjologii
- ekonomiki
- zarządzania
- organizacji
- fizyki
3. komunikologia obiektywna jest nauką
behawioralną, zajmującą się ustaleniem
odpowiedzi jak komunikaty przekazywane
w mass – mediach wpływają na ludzkie
myśli, wartości, uczucia, stanowiska,
postawy i zachowania
4. teorie wg podejścia obiektywnego
- teoria niespełnionych oczekiwań
- teoria redukowania niepewności
- teoria oceny społecznej
Interpretacyjne
1. oparte na analizie tekstu, badaniach
etnograficznych
2. osoby zajmujące się komunikacją w
podejściu interpretacyjnym to głównie
krytycy zajmujący się analizą tekstu, sami
siebie określają jako
- humaniści
- hermenuci
- poststrukturaliści
- fenomenolodzy
- badacze kultury
- teoretycy działań społecznych
3. komunikologia interpretacyjna jest nauką
humanistyczną, zajmuje się interpretacją
tekstów, retoryką
4. teorie wg podejścia interpretacyjnego
- z zakresu komunikologii interpretacyjnej
(teoria podejścia interpretacyjnego, teoria
dialektyki relacyjnej)
- z zakresu komunikologii grupowej i
publicznej (teoria systemów formacyjnych,
dramatyzm)
Teoria symbolicznej konwergencji (Ernest Borman). Jest to teoria i obiektywna i
interpretacyjna. Spotykamy się z nią w przedsiębiorstwach.
Wspólne fantazjowanie grupowe prowadzi do konwergencji symbolicznej.
Fantazjowanie oznacza twórcze i pomysłowe interpretowanie zdarzeń, które stwarzają jakąś
potrzebę. Sile akcji towarzyszy siła relacji. Dzięki symbolicznej konwergencji jednostki
budują świadomość grupową, poczucie wspólnotowe. Grupy przybierają kształt bardzo
zwarty, tworzą zespoły. Symboliczna konwergencja znajduje się w obszarze retoryki. Wizje
retoryczne – to wizje, które tworzą się w teorii Bormana. Jeden rzut niewerbalny wystarczy,
by uruchomić reakcję łańcuchową prowadzącą do konwergencji.
TRADYCJA
Trwają badania nad wyłonieniem kolejnych tradycji. (feministyczna, duchowa, ekonomiczna,
estetyczna, medialna)
1. Tradycja socjopsychologiczna.
Ma charakter najbardziej obiektywny i ma odniesienie w perspektywie naukowej, ma też
naukową perspektywę. Zdaniem naukowców dokładna i systematyczna komunikacja
pozwala odkryć prawdy o zjawiskach komunikacji. Naukowcy usiłują odkryć w niej związki
przyczynowo – skutkowe, pozwalające przewidzieć, które zachowania komunikacyjne
kończą się powodzeniem, a które zdane są na porażki. Ponadto szukają odpowiedzi na
pytanie co można jeszcze zrobić, aby ludzie zmienili swoje poglądy.
4
Przedstawiciele: Harold Lasswell (stworzył linearny model komunikacji, odpowiada on na
pytanie kto mówi? (źródło) co mówi? (treść) komu? (odbiorca) z jakim skutkiem? (efekt), Kurt
Lewin, Paul Lazorsfeld, Carl Horland.
2. Tradycja cybernetyczna.
Cybernetyka – sztuczna inteligencja, twórcą słowa jest Norbert Wierner, który jest też twórcą
modelu cybernetycznego. Wg tej tradycji komunikacja to przepływ informacji miedzy dwiema
odrębnymi częściami dowolnego systemu. Przy czym w tradycji cybernetycznej informacja
stanowi taki przekaz, który usuwa nam stan niepewności lub niewiedzy. Wg tradycji
cybernetycznej jeśli następuje przekaz informacji, która jest dla nas obojętna, to nie jest to
informacja.
3. Tradycja retoryczna.
Jest wiodąca, opiera się na mowie. Mówi o tym, że publiczna mowa człowieka jest
najbardziej efektywnym sposobem rozwiązywania problemów. Mowa odróżnia nas od
zwierząt.
- mowa publiczna – to sytuacja komunikacyjna, w której pojedynczy mówca w komunikacji
jednostkowej próbuje wpłynąć na publiczność podejmując otwarty, perswazyjny dyskurs
rozmowę); dobry mówca ma uczynić z niej mowę dwustronną.
- przygotowanie retoryczne
- mowa publiczna musi mieć nacisk na obszar emocji i obszar wolitywny; reguła
Arystotelesa – „reguła LEP czyli Lotos, Etos, Patos”, Arystoteles twierdził, że jeśli chcemy
mówić do tłumu musimy mówić do części rozumowej (L), emocjonalnej (E), wolitywnej
(P).
Konrad Lorenz stworzył prawo, które mówi, że nie wszystko co powiedziane jest
usłyszane i odwrotnie. Nie wszystko co rozumiane jest akceptowane. Nie wszystko co
akceptowane jest zastosowane. Nie wszystko co zastosowane jest powtarzane.
Celem wszystkich procesów komunikacyjnych jest mówienie tak, aby otoczenie
akceptowało i zajmowało ocenę pozytywnie trwałą.
Twórcy tradycji retorycznej podkreślali, że mowa publiczna jest domeną mężczyzn
(Arystoteles, Platon).
Rodzaje mów publicznych:
a) mowa retoryczna sądowa
- oceniająca (mowa prokuratorska)
- wartościująca (mowa adwokacka)
b) mowa doradcza (partnerska, de liberyjna) – jest to najtrudniejsza mowa
- mowa przedsiębiorstwa do otoczenia
c) mowa epideiktyczna (ceremonialna) – np. na uroczystościach
- sądowa
- doradcza
Erystyka – mowa retoryczna, w której za główny cel stawiamy sobie zwycięstwo.
Sofistyka – jest mową opartą na kłamstwie.
* * * Mowa doradcza jest oparta na regule POP – prawda, otwartość, partnerstwo. Prawda
w retoryce doradczej oznacza, ze nie kłamię.
Cechy mowy retorycznej doradczej:
- traktuje o jednej osobie zawracając się do wielu
- pragnie uargumentować prawdę, którą już odnaleziono
5
-
szuka odpowiedzi na konkretne, praktyczne pytania
zajmuje się prawdą i prawdopodobieństwem wysoce uprawdopodobnionym
RETORYKA, DZIAŁY RETORYKI
1.
2.
-
Tradycyjna.
jej celem było nauczanie sztuki publicznego wysławiania się
głównie dotyczyło osób przygotowujących się do objęcia publicznych funkcji
odbiorca był masowy, nie przygotowany do treści wygłaszanych, niewykształcony
Nowoczesna.
jej celem jest dotarcie do odbiorcy (słuchacz lub czytelnik) i przekonanie go do wydania
oceny (zajęcia postawy) względem treści retorycznych
jest strategią, przy pomocy której dana osoba (poeta, pisarz, mówca) komunikuje się z
odbiorcami
odbiorca nowoczesnej retoryki jest zindywidualizowany, wykształcony
Cele retoryki współczesnej.
Jako sztuka komunikowania publicznego retoryka nieustannie poszukuje sposobów, by jako
nadawca (mówca) zostać zauważonym, by być słuchanym, czytanym, właściwie
zrozumianym, a także aprobowanym i możliwie długo pamiętanym.
1. aby zauważyli
2. aby wysłuchali lub przeczytali
3. aby zrozumieli
4. aby przyznali rację → przyjęcie trwałego pozytywu
Retoryka – to umiejętność przekonywania za pomocą mowy, a nie innych środków (np.
łapówka, tortury, szantaż); w retoryce chodzi o przekonywanie, którego siła leż przede
wszystkim w poruszanej sprawie, a nie w nastawieniu tych, do których się zwracamy; wg
Arystotelesa retoryka to umiejętność metodycznego odkrywania tego, co w odniesieniu do
każdego przedmiotu może być przekonywujące.
Cel retoryki – nauczyć się operowania słowem tak, aby miało moc perswazyjną. Rezultat
taki można osiągnąć, gdy zharmonizowane zostaną następujące elementy:
- naturalne predyspozycje
- mistrz
- teoria
- naśladowanie
- ćwiczenia
Cel mowy retorycznej jest praktyczny, chodzi o to, aby odbiorca zrozumiał, zgodził się, a
godząc się podjął odpowiednią decyzję.
RAMOWY SCHEMAT TEORII RETORYKI
INWENCJA (sposób ujęcia tematu)
- nauka o status guestions
- toposy inwencyjne
- toposy emocjonalne
KOMPOZYCJA
- prolog
- narracja
- propozycja
- argumentacja
6
- konfutacja
- epilog
- tranzycje
ELOKUCJA
- tropy
- figury słowne
- figury myśli
- okres retoryczny
PAMIĘĆ
- mnemotechnika retoryczna
PRONUNCJACJA
- wymowa
- oddychanie
- artykulacja
- frazowanie wymowy, pauza
- akcent
- iloczas
Zadania mówcy (officia orations), PRZYGOTOWANIE WYSTAPIENIA
1. Inwencja (inventia0 – zebranie materiału
a) sprecyzowanie tematu („pole zakłóceń”, temat właściwy, tytuł)
b) określenie rodzaju perswazji (logos, ethos, pathos)
c) typ mowy (mowa doradcza, sądowa, popisowa)
2. Plan (disposito)
a) wstęp
b) przedstawienie problemu
c) podział
d) wywód (potwierdzenie lub obalenie); rodzaj argumentacji (naturalna, pochodząca ze
sztuki)
e) zakończenie
3. Styl (elocutio ) – prosty, średni, wzniosły
a) stosowność
b) poprawność
c) przejrzystość
d) ozdobność
4. Pisanie na czysto
5. Nauka (memoria); ćwiczenia (glos, pamięć, partytury przemówień) → IPPR
6. Wygłaszanie (actio)
Budzenie emocji:
 miłość – toposy, tropy, figury retoryczne
 pragnienie – techniki wygłaszania, zwłaszcza mimika i gest
 nadzieja – minimalizowanie przeszkód, które mogą zachęcać do mówcy i mowy
 radość – np. oklaski podczas przemówienia, jest to „produkt uboczny” uczuć miłości,
pragnienia, nadziei
 nienawiść – budzenie tego uczucia jest zabiegiem przeciwnym retoryce humanistycznej
(personalistycznej); stosuje się tutaj antyretoryczne sposoby argumentowania (sofistyka,
erystyka)
 strach – źródła „perswazji strachu” mogą być zwarte w retorycznych figurach myśli
 smutek – nie istniej perswazja smutku, lecz „perswazja przeciwko smutkowi”
 żal – to tzw. „uczucie mieszane”, które ma skłonić odbiorcę do refleksji
7
ARGUMENTY
-
GOTOWE (tzw. toposy
zewnętrzne)
świadectwa zewnętrzne
opinie
wyniki badań
zeznania osób, świadków
przykłady w formie krótkiej przytoczonej opowieści
-
TOPOSY OGÓLNE
przysłowia (np. zbiorowa
mądrość narodów)
sentencje łacińskie
(toposy – aksjomaty)
komunały, banały
zawierające prawdy
banalne (np. głupi jest
mądry po szkodzie)
cytaty z klasyków
literatury
żarty, dowcipy służące
podtrzymaniu uwagi
słuchacza, zalecane w
budowaniu kompozycji
mowy
-
-
WYPRACOWANE (tzw.
toposy wewnętrzne)
odnajdujące w definicji
(logiczne, analityczne,
perswazyjne)
wynikające rodzaju
gatunku
wynikające w wyliczenia
części
wynikające z pojęć
rdzennych i pokrewnych
toposy wynikające ze
związków przyczynowych
i skutkowych
Styl języka – tropy, skróty, konstrukcje językowe:
- zaprzeczenia – tak, nie
- zapętlenia – przykład na przykład
- epitety – to wyraz uściślający znaczenie rzeczownika
- synekdocha – liczbę mnogą zamieniamy na liczbę pojedynczą
- hiperbolizacja – zwiększenie liczby, o której mówimy
- eponim – zamiast określenia jakiejś cechy stosujemy imię i nazwisko znanej osoby
- synestezja – właściwości jednego zmysłu przenosimy na sposób odbierania innego
zmysłu
- zamiennia (metonimia) – to zwrot, którego używamy, gdy chcemy się wyrazić bardziej
obrazowo; polega na zamianie jednego wyrazu lub grupy wyrazów na inne bardziej ostre
- eufenizm – działa odwrotnie niż zamiennia; jego zadaniem jest złagodzenie dobitności
ostrego wyrażenia
- pleonazmy – to powtórzenie tego samego dwukrotnie
- ironia – sarkazm, zawiera figury zmyślane; przydatne są w tzw. „burzy mózgów”
Rodzaje retoryczne (mowy retoryczne):
a) doradczy (deliberacja)
- czasem gramatycznym rządzącym w retoryce doradczej jest czas przyszły
- składnik doradczy (suasio) lub składnik doradzający (dissuasio)
- stosowany powinien być w oratorstwie politycznym, sejmowym, parlamentarnym,
komunikacji społecznej, public relations
b) osądzający
- odnosi się do czasu przeszłego
- składa się z oskarżenia lub obrony
- ma największe zastosowanie w oratorstwie sądowym (mowy prokuratorskie, adwokackie)
- tzw. osądzanie
c) przedstawiający
- zawiera pochwałę lub naganę osoby rzeczy, miasta, itp.
8
-
tzw. odmienianie
* * * Różnica pomiędzy doradzaniem, a argumentacją – argumentacja nie przebiega w
pustce (potrzeba publiczności).
Cel argumentacji:
- nawiązanie umysłowego kontaktu mówcy ze słuchaczem
argumentacja rozwija się w naturalnym języku i rozwija się na bazie mowy jednoznacznej,
nie można wykluczyć dwuznaczności
- doradzanie jest zawsze jednoznaczne
- proces ten biegnie wg ustalonych reguł
- nie wiele interesuje nas audytorium
Formalne doradzanie opiera się na faktach (przeszłość, teraźniejszość). Argumentacja
opiera się na faktach i wprowadzamy element przyszłości (prawdopodobieństwa).
PRAWDA
(przeszłość,
teraźniejszość,
toposy zewnętrzne)
↓
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
↓
formalne doradzanie
po jakimś czasie
elementem prawdy
FAŁSZ (kłamstwo)
↓
jeśli świadomie kłamiemy
to nie jest to retoryka, tylko
sofistyka
argumentacja
Dystans międzyludzki:
 0 – 50 cm – w biznesie – dystans intymny (nie poruszamy się w tym obszarze)
 50 – 120 cm – osobisty – jest to najwłaściwsza przestrzeń komunikacyjna do
prowadzenia rozmów biznesowych; dobrze rozwija się komunikacja werbalna i
dwustronnie werbalna
 120 – 360 cm – społeczny – przestrzeń typowa dla prezentacji przemówień; może
rozwijać się komunikacja dwustronna
 powyżej 360 cm – publiczny – pojawia się na sympozjach, konferencjach; może rozwijać
komunikację jednostronną
Retoryczna triada – narzędzie badawcze, które powie nam jaką mamy obrać strategię.
Stylistyka retoryczna (elementy):
- poprawność – używać właściwych nazw poszczególnych rzeczy, a nie ogólników,
skrótów
- ozdobność – widoczna jest w inwencji, należy poszukać niesamowitego sposobu
przedstawienia (pomysłowość, staranność, dowcip)
- jasność – styl zrozumiały dla danego odbiorcy (prawidłowy szyk zdań, unikanie
zaprzeczeń)
- stanowczość – (takt retoryczny) widoczny w szybkości wypowiadanych słów
Głos:
a) cechy:
- wysokość głosu (zbyt wysoki wprowadza niepokój, zbyt niski jest męczący)
- barwa
9
na podstawie głosu odbiorca ocenia mówcę
b) elementy
- artykulacja (wyraźne mówienie) – język, wargi, żuchwa
- tempo mówienia – 150 słów na minutę
- słyszalność – dobra słyszalność to odległość 4 – 5 metrów
- melodia i akcent – najważniejsze słowa należy akcentować
- ton (brzmienie głosu) – poprawne oddychanie
-
Metody przemawiania:
1. czytanie z kartki
- najgorsza metoda
- należy jej unikać za wszelką cenę
- brak kontaktu wzrokowego
- ograniczony język ciała
- nienaturalny głos
- brak przekonania
- brak pewności siebie
- nie buduje wiarygodności
2. zapamiętanie tekstu wystąpienia
- należy unikać uczenia się tekstu na pamięć (brak spontaniczności)
- można stracić wiarygodność zapominając wyuczony tekst
3. zaplanowana improwizacja
- najlepsza metoda, najbardziej skuteczna
- mowa powinna być przygotowana bardzo starannie, planuje energiczny początek,
logiczną strukturę, stanowcze zakończenie
- tak zaplanowana mowa – wystąpienia powinno być przewidziane
- mówca jest pewny siebie, spontaniczny i szczery
- pomoce – konspekt, fiszki, pomoce wizualne
4. improwizacja
- nie ma czasu na przygotowanie
- to metoda, którą trzeba często stosować
- wymaga ciągłego ćwiczenia, treningu w zakresie publicznych wystąpień
SŁUCHANIE
Etapy procesu słuchania i odpowiadające im poziomy słuchania
Etapy
Słyszenie
Uważanie
Rozumienie
Zapamiętywanie (poziom najwyższy)
Poziomy
„nieprzytomny wzrok”
„automatyczna odpowiedź”
„mogę powtórzyć kilka ostatnich słów”
„mogę odpowiedzieć na pytania”
„mogę wytłumaczyć komuś innemu”
„mogę nauczyć kogoś innego”
Typy osobowościowe słuchaczy:
a) myśliwy – trudno mu być anonimowym (nie chce być anonimowy); sytuację
komunikacyjną traktuje jako okazję do pokazania się; okazja, żeby mówcy zarzucić
potknięcia; zadaje podchwytliwe pytania i z ironią oczekuje wyjaśnień; stara się
udowodnić, że jest mądrzejszy od mówcy → tradycja socjopsychologiczna
b) omnibus – słuchacz, który jest głęboko przekonany o swojej wszechstronnej wiedzy i ma
zawsze coś do powiedzenia; mówcę traktuje jako niedouczonego; czuje się niedoceniany
10
c)
d)
e)
f)
przez społeczeństwo; trudno go wprowadzić w komplementarność; jego wypowiedzi
denerwują i dekoncentrują mówcę, gdy omnibus wyprzedza jego myśli; nie spotyka się z
aprobatą audytorium, grupa go nie akceptuje
pseudoaltruista – łagodny, dobrotliwy człowiek, który zawsze chce pomagać innym;
zadaje mówcy banalne pytania i zadowala się każdą odpowiedzią; jeśli jego przełożony
jest mówcą to aktywność jego w formułowaniu pytań wzrasta i chce się „podlizać”
szefowi, gdyż myśli, że dodaje szefowi plusów; mówca i słuchacze są zawiedzeni
poziomem pytań pseudoaltruisty; rzadko na niego reagujemy
stenograf – dokładnie stara się odnotować treść przekazu i tę czynność traktuje jako
antidotum na nudę i senność, a nie w celu pogłębienia swojej wiedzy; często domaga się
dodatkowych materiałów; rzadko zadaje merytoryczne pytania; denerwuje mówcę i
słuchaczy
pracocholik – traktuje audytorium jako czas na korespondencję, telefony, gazetę;
deprymuje i dekoncentruje mówcę i słuchaczy
śpioch – wykorzystuje audytorium, aby zlikwidować sen; często się zamyśla; po
przebudzeniu często za wszelką cenę zadaje bezsensowne pytania
Bariery utrudniające uważne słuchanie:
 porównywanie – podczas słuchania oceniamy, porównujemy, który z uczestników mowy
jest lepszy; utrudnia nam to skupienie się na warstwie informacyjnej
 domyślanie się – słuchacz próbuje odgadnąć co mówca chce powiedzieć, a nie zwraca
uwagi na to co on mówi; podłożem takiego domyślania się jest brak wiarygodności
 przygotowywanie własnej odpowiedzi – słuchacz zaczyna przygotowywać własną
wypowiedź i koncentruje swoją uwagę właśnie na tym; 3K – krytyka – konflikt – kryzys
 filtrowanie – słuchanie wybiórcze; efekt diabła – oceniamy firmę na plusy, a następnie
odwracamy i oceniamy ją na minusy
 osądzanie – już na początku osądzamy mówcę; to stanowi barierę
 skojarzenia – słuchamy „jednym uchem”; im bardziej jesteśmy wyłączeni ze słuchanie,
tym bardziej uruchamia się proces skojarzeń
 utożsamianie się – to co mówi mówca to my odnosimy do własnych doświadczeń;
słuchacz zajęty jest rozmyślaniem o sobie, a nie treścią przemówienia
 udzielanie rad – słuchacz przeoczy to co najważniejsze, a mówca stwierdzi, że słuchacz
go nie słucha
 sprzeciwianie się – słuchacz spiera się i kłóci z mówcą; mówca czuje się niesłuchany; 1.
gaszenie rozmówcy sarkazmem i zgryźliwymi uwagami 2. lekceważenie słuchacza
 przekonanie o swojej racji – słuchacz jest gotowy posunąć się bardzo daleko w rozmowie
np. podnoszenie głosu, wypominanie; nie znosi krytyki i poprawiania go i to stanowi
barierę, która cechuje szefa autokratycznego → sytuacja erystyczna
 zmiana toru – nagła zmiana tematu rozmowy; sposób na zmniejszenie u mówcy
dyskomfortu → rozwój konfliktu utajonego
 zjednywanie – zjednywanie sobie rozmówcy; słuchający nie jest zaangażowany w
rozmowę
Zasady aktywnego (asertywnego) słuchania:
- koncentrowanie się na osobie, która mówi, zwracając uwagę na głos, słowa itp.
- unikanie przerywania nadawcy
- nie ocenianie informacji
- unikanie emocjonalnych rad
- dbanie o to, jak się mówi (tempo mówienia, wyraźne mówienie)
- poznawanie słabych stron słuchania i eliminowanie ich
- okazywanie zrozumienia mówiącej osoby
- kontrolowanie swoich emocji
11
3 kroki, które prowadzą do asertywnego słuchania:
1. przygotowanie – odbiorca musi sobie uświadomić własne potrzeby, uczucia, emocje, aby
sprawdzić czy jest gotowy do słuchania; zadaniem jest upewnienie się czy partner jest
gotowy do mówienia
2. słuchanie – skupienie się na rozmówcy, analiza jego zachowania; debata, dialog,
zadawanie pytań o odpowiedniej technice, w odpowiedni sposób
3. potwierdzenie – wyrażenie zrozumienia problemów naszego rozmówcy, podzielenie się z
nim własnymi osądami, uczuciami i refleksjami
SZTUKA MÓWIENIA W BIZNESIE (retoryczna sprawność)
ELEMENTY:
Retoryczna
- jasne, precyzyjne, zrozumiałe, proste wypowiedzi
Sprawność
→
- kultura wypowiedzi
(sztuka
- poprawność gramatyczna
mówienia)
- umiejętność milczenia/przemilczenia
↓
są retoryczną strategią w:
- monologowym expose
↓
- negocjacyjnym dialogu
- polemicznej dyskusji
- referatowym wystąpieniu
Sztuka
słuchania
→
pomaga w: - pozyskiwaniu więcej informacji o koncepcjach i ich autorach
- wypracowaniu strategii postępowania
PODSTAWOWE REGUŁY SKUTECZNEGO WYSTĄPIENIA PUBLICZNEGO.
Odpowiedzi na pytania:
 co?
- jaki konkretnie efekt, po stronie odbiorców ma wywołać dane wystąpienie, co chcemy
powiedzieć i dlaczego
- bez myśli przewodniej (story line), bez sentencji czy konkluzji (spin) wystąpienie nie ma
sensu
 kto?
- kto będzie słuchał wystąpienia, do kogo jest ono kierowane, kim jest ten ktoś, co jest
charakterystyczne dla jego osobowości, co już wie na ten temat, z jakim nastawieniem
przychodzi, jaki jest jego stosunek do komunikatora
 gdzie?
- gdzie będzie się dobywać spotkanie
- w dużej sali możemy porozmawiać bardziej oficjalnie, w małym pomieszczeniu bardziej
kameralnie
- przy długim stole przemawiamy bardzie oficjalnie, przy okrągłym kameralnie (mniej
oficjalnie) stosując dialog z audytorium
 kiedy?
- pora późnego popołudnia, wieczorna czy obiadowa wymusza zdecydowanie krótkie
przemówienie
 jak?
- styl wypowiedzi, w tym odbiór słów, intonacja, mowa ciała oratora, strona wizualna
- styl ma być swobodny, naturalny, powinien dobrze brzmieć w oczach słuchaczy
- zdania krótkie, czasowniki dynamiczne, dobrze przemyślane metafory, anegdoty, cytaty
- należy unikać żargonu zawodowego
- przemówienie jest odbierane jako interesujące, gdy jest wygłaszane, nie zaś czytane
- zalecana pozycja stojąca
12


-
w jaki sposób?
przemówieniem rządzi logiczny porządek treści
treść musi być podana tak, aby była zrozumiana jednoznacznie
najlepszą konstrukcją jest „przyczyna – skutek”
jednoznaczność musi wynikać z reguł „POP” i „7C”
język ma być rzeczowy, konkretny, pozbawiony banału, patosu i frazesów, nic nie
mówiących przymiotników
dlaczego?
wyjściową przesłanką każdego publicznego zabrania głosu jest pozyskanie
wiarygodności dzięki znajomości rzeczy i szczerości, dobrej woli wypowiadającego się
wobec audytorium
Dodatkowe założenia:
1. Skontrolowanie własnych kryteriów wysławiania się:
- od strony werbalnej (pustosłowie, style niedopuszczalne w języku)
- od strony niewerbalnej (potrzebujemy mistrza)
2. Niewerbalne akty komunikacyjne musza być spójne z wypowiedzianą treścią.
3. Manieryzmy, niepopularne, nieakceptowane społecznie sposoby zachowań,
lekceważenie norm kulturowych czy stereotypów prowadzić mogą do osłabienia pozycji
mówcy.
4. Ubiór powinien być dostosowany do charakteru i celu wystąpienia.
5. Opanowanie stresu.
6. Zachowanie naturalne, swobodne.
7. Tempo mówienia.
8. Nastawienie „to musi się udać”.
9. Rozpoczęcie przemówienia:
- kontrolowanie siebie, pierwsze wrażenie
- prawidłowa postawa
- unikanie rejonów obronnych
- pokazanie całej sylwetki
10. Słuchacze są w stanie skupić intensywnie uwagę przez 10 – 14 minut; należy stale
pobudzać ich zainteresowanie wypowiedzią i na nowo zjednywać życzliwą uwagę przez:
- kontakt wzrokowy
- skłanianie słuchacza do intelektualnego wkładu, zadając pytania autentyczne i retoryczne
- zmienna intonacja
- metafory, humor, anegdoty
- celowe stosowanie pauz
11. W żadnym wypadku nie należy wspominać o własnych niedociągnięciach w wystąpieniu;
nie wygłaszać ogólników, przeprosin „ za wszystko”.
REGUŁA 7C – zasady kształtowania wypowiedzi dla celów RP
 wiarygodność
 kontekst
 klarowność
 ciągłość
 spójność
 kanały informacyjne
 natura odbiorców
ZAKŁÓCENIA JĘZYKOWE W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH
- zająknienia
- powtórzenia
- ominięcia
13
-
akty paralingwistyczne
pomyłki językowe
startery, wypowiedzi buforowe i segregatory
zdania niezakończone
fraza poprawiona
fraza powtórzeniem rozpoczynana
inne zakłócenia i pomyłki językowe
ZEBRANIA
Funkcje zebrań:
- komunikacyjna
- badania problemu
- podejmowania decyzji
- pedagogiczna
- społeczna
Typy zebrań:
a) komunikacyjne lub transmisyjne – chcemy w nich coś przekazać, jedna osoba prowadzi
to zebranie i to ona przekazuje jakiś pakiet informacji; brak dyskusji; transmitowane to np.
gdy chcemy zebrać określone informacje
b) dyskusyjne – funkcja badania problemu; dyskusja, dialog, najbardziej rozpowszechniony
typ zebrania
c) wpływowe – funkcja pedagogiczna lub społeczna; osoba przewodnicząca chce wpłynąć
na uczestników zebrania, uczestnicy nie mają swobody w badaniu i analizie danego
problemu
d) strategiczne – funkcja społeczna; zmierza się do odpowiedzi na pytania: jaka jest
ostateczna decyzja, rozwiązanie?
Typy zebrań dyskusyjnych a podmiot realizujący dane funkcje.
Typy zebrań
dyskusyjnych
Kooperatywne
aktywizująca
animator +
grupa
Typy funkcji
ułatwiająca
animator
Skoncentrowanie na grupa
problemie
animator
Zorientowanie na
relacje: grupa problem
animator +
grupa
grupa
Skoncentrowane na grupa
grupie
grupa
Cele
regulacyjna
animator
Spowodowanie
studiowania problemu
przez grupę,
uczestnicząc w realizacji
funkcji aktywizującej
animator
Spowodowanie
swobodnego studiowania
problemu przez grupę
animator
Otrzymać dobrą
percepcję problemu i jej
relację w stosunku do
problemu
animator
Kształtowanie postaw
uczestników
Metodyka organizowania obrad. Trzy etapy:
1. Przygotowawczy:
- ustalenie tematu
14
2.
ustalenie celu
wybór przewodniczącego i sekretarza (dokumentacja pisemna lub nagraniowa)
ustalenie listy uczestników
określenie terminu
określenie porządku
przygotowanie materiałów
zapewnienie pomieszczenia
zawiadomienie uczestników
przygotowanie listy obecności i innych materiałów niezbędnych do prowadzenia obrad
przygotowanie miejsca
Zasadniczy (właściwy) – sprowadza się do procesu komunikacyjnego miedzy
uczestnikami:
- należy unikać nadmiaru obrad
- udział w obradach powoduje oderwanie od pracy, narusza tok pracy
- należy ograniczać liczbę uczestników zebrań
- każde zebranie powinno mieć jasno ustalony cel
- należy dobierać na przewodniczącego osoby kompetentne
- należy starać się, aby udział uczestników zebrania był aktywny
- należy skrupulatnie przestrzegać w czasie obrad dyscypliny czasu
- należy starać się o zapewnienie uczestnikom zebrania dobrych warunków pracy
3. Końcowy:
- udokumentowanie zebrania; pisanie protokołu po zebraniu, jeśli są w nim przywołane
wypowiedzi to musi być przy każdej z nich parafka autora wypowiedzi, w protokole
powinna też znaleźć się informacja kto otrzymuje do wiadomości treść całego protokołu,
kto dostaje do wykonania określone zadania i kto sprawuje nadzór nad ich wykonaniem,
kto ma do wglądu cały protokół, a kto tylko jego część
DIALOG
To najbardziej estetyczna forma komunikowania się, składa się on z minimum 2 osób.
Rodzaje dialogu:
1. ze względu na podmiot:
- doktrynalne – dotyczące treści światopoglądowych, filozoficznych, ideologicznych,
naukowych
- praktyczne – związane z codziennością
2. ze względu na sposób prowadzenia:
- publiczny
- sytuacyjny – w konkretnej sytuacji, w konkretnej sprawie
3. ze względu na złożoność rzeczywistości:
- potencjalny
- wirtualny (domyślny)
- introspekcyjny
- strukturalny (fikcyjny)
4. ze względu na racje partnera:
- oficjalny
- spontaniczny (partnerski)
Fazy dialogu:
1. Wstępna – wytyczenie tematu, który musi być zaakceptowany przez strony dialogu
2. Samookreślenia się partnerów – każdy z uczestników musi sprecyzować swoje
stanowisko i poglądy w danej sprawie
3. Oceny poglądów i postaw współpartnerów – doprecyzowanie myśli partnerów; dyskusja
15
4. Poszukiwania punktów wspólnych w poglądach i postawach – wybieramy elementy, które
łączą partnerów
5. Wytyczania płaszczyzn współdziałania – rozważamy temat wspólny; dialog
Etapy dialogu.
↓
faza I →
faza II →
↓
↓
dialogemy dialogemy
faza III →
↓
dialogemy
faza IV →
↓
dialogemy
faza V
↓
dialogemy
dyskurs → prezentacja własnych wizji problemu
→ część deliberatywna (rozważanie kwestii)
→ część konkluzywna (sformułowanie ostatecznych związków)
replika → odpowiedzi na przedstawiony pogląd
→ część kwestionalna (nawiązanie do przedstawionego problemu)
→ część represjonalna (komentarz rzeczowy i właściwa odpowiedź:
negocjacja, akceptacja lub postulacja)
UWAGA: Każdy dyskurs musi być zamknięty repliką.
POTRZEBY KOMUNIKACYJNE
1.
2.
3.
4.
5.
Akcjonariusze (właściciele).
Pracownicy.
Media.
Klienci.
Szersze otoczenie.
Potrzeby komunikacyjne akcjonariuszy.
1. uzyskania informacji ogólnej – akcjonariusze żądają dostępu do aktualnej, rzetelnej
informacji na temat wszelkich aspektów działania firmy, ze szczególnym uwzględnieniem
strategii rozwoju, planów inwestycyjnych, wyników finansowych
2. uprzywilejowania informacyjnego – domagają się priorytetowego traktowania pod
względem polityki informacyjnej
3. akceptacji decyzji kapitałowych – potrzebują potwierdzenia prawidłowości podjętych
decyzji co do zaangażowanego kapitału w akcje firmy
4. bezpieczeństwa kapitałowego – chcą uzyskać zapewnienie bezpieczeństwa
zainwestowanego kapitału
5. osiągania zysku
6. uspokojenia w sytuacji kryzysu – program wizerunkowy i program komunikacyjny
antykryzysowy (co się może zdarzyć); oczekują szybkiej, oficjalnej reakcji zarządu na
rozprzestrzeniające się niepozytywne informacje o firmie i plotki, w tym sprawnego
działania w sytuacjach kryzysowych, ratującego wizerunku firmy
7. posiadania korzystnego wizerunku firmy – oczekują informacji tworzących pozytywny
wizerunek stabilnie rozwijającej się firmy, wpływających na szerokie zainteresowanie
działań firmy i wzrost ich wartości
8. pewności co do sprawnego zarządzania firmą – oczekują sprawnego zarządzania firmą,
w tym jej wizerunkiem w różnych grupach otoczenia, co tworzy ogólną opinię publiczną
na temat firmy
16
Potrzeby komunikacyjne pracowników.
1. uzyskania informacji jednostkowej – pracownicy dążą do uzyskania podstawowej
informacji na temat efektywnego wykonywania powierzonej im pracy, w tym informacji
wspierającej pozytywne nastawienie do wykonywanych obowiązków
2. uzyskania informacji ogólnej (o firmie) – oczekują informacji na temat wzrostu
efektywności działań wszystkich pracowników oraz stopnia realizacji celów firmy;
oczekują informacji dotyczącej działań całej firmy
3. przynależności do firmy – dążą do osiągnięcia pełnej identyfikacji z firmą, w tym
zintegrowania indywidualnych celów pojedynczych pracowników z ogólnymi celami firmy;
to potrzeba kluczowa w budowaniu programu komunikacyjnego
4. współodpowiedzialności za los firmy – w trakcie wspólnie wykonywanych zadań powstaje
poczucie solidarnej współodpowiedzialności za sprawy firmy
5. mobilizacji do pracy – pragną być mobilizowani do realizacji zadań poprzez właściwe
informowanie o nich i spodziewanych efektach ich pracy
6. wiedzy o przyszłych wydarzeniach – chcą być informowani o zamierzonych zamianach
wewnątrz firmy; pragną współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o nich
Potrzeby komunikacyjne dziennikarzy.
1. bieżącego informowania ze strony firmy – oczekują rzetelnej, aktualnej informacji, która
zainteresuje członków grupy docelowej (gazet, programów radiowych i telewizyjnych)
2. uzyskania poprawnych i terminowych informacji – stworzenie systemu komunikowania
się z mediami (mediarelations); informacje muszą być odpowiednio zredagowane i
terminowo dostarczone, z uwzględnieniem możliwych cykli wydawniczych w formie
gotowej do emisji
3. bycia zapraszanym – gościnność ze strony firmy, polityka „otwartych drzwi” stwarza
dotarcie do ważnych osób w firmie
4. uzyskania ich prawa do informacji – poszanowanie zasad prawa prasowego o obowiązku
udzielania informacji prasie w zakresie działalności społeczno – gospodarczej firmy,
szczególnie w sytuacji kryzysowej
5. zachowania obiektywności formułowanych sądów – unikanie nacisku mającego na celu
przesadne promowanie co grozi posądzeniu o dokonywanie tzw. kryptoreklamy
6. posiadania szerszej perspektywy np. branży czy regionu – potrzeba informacji
wykraczającej poza działanie firmy, ukazującej interesujące wydarzenia w całej branży
czy prezentujących interesujących ludzi
Potrzeby komunikacyjne klientów.
1. utrzymania pozytywnych sygnałów rozwoju – klienci potrzebują informacji
utwierdzających ich w przekonaniu, że firma, której zaufali jest solidna, cieszy się dobrą
reputacją i uznaniem społecznym
2. potwierdzenia jakości towarów i usług – oczekują potwierdzenia, że firma dostarcza
dobre produkty i sprawdzone
3. uzyskania rzetelnej informacji – informacja o dobrej pozycji finansowej
4. wzmacniania wizerunku firmy – spodziewają się od firmy aktywnego kształtowania
pozytywnego wizerunku
Potrzeby komunikacyjne szerokiego otoczenia.
1. wiary w szlachetność intencji firmy – społeczeństwo potrzebuje zapewnień, że firma
działa w interesie społecznym mającym na uwadze zasady społecznej odpowiedzialności
biznesu, a nie tylko realizację zysków (wrażliwość społeczna firmy)
2. użyteczności społecznej – oczekują od firmy, że będzie ona wspierać projekty społecznie
użyteczne
17
3. wyprzedzania informacyjnego – otoczenie chciałoby zostać poinformowane z należytym
wyprzedzeniem o skutkach decyzji, które w jakimś stopniu mogą dotknąć ogół
społeczeństwa
4. uznania – ludzie pragną, by firma cieszyła się dobrą opinią, także poza daną
społecznością była nośnikiem korzystnej o niej opinii
Potrzeby komunikacyjne studentów i uczniów.
1. bycia poinformowanym o działalności firmy – otrzymywanie informacji dotyczących
praktycznych działań firmy; informacji na temat osiągnięć i strategii rozwoju firmy, w tym
na temat potrzeb kadrowych, które umożliwiłyby ocenę korzyści z podjęcia w niej pracy
2. odbywania praktyk studenckich
3. uzyskania wsparcia finansowego
Sposoby rozwiązywania problemów, oparte na odpowiednio zorganizowanej
komunikacji:
- grupy, zespoły zadaniowe, komitety
- obrady i ich formy
- wspólnoty praktyków
- grupy wspólnych interesów
- grupy i zespoły wiedzy (tzw. Group – Teamware)
- technologie otwartej przestrzeni (Open Space Technology)
- Quality Audit Meeting
- koła jakości
- zespoły twórczego kształtowania jakości
- koncepcja „fermentacji drożdży”
- zespół do spraw przeprowadzania oceny przełożonego – „ Redar Personalny”
- metoda wewnętrznego marketingu personalnego
- „gorąca grupa”
GRUPA – przynależność przypadkowa; pojęcie niższe
ZESPÓŁ – zadaniowy, problemowy, projektowy; pojęcie wyższe; to wyższa forma grupy;
bardziej spójna i trwalsza grupa
Różnice między grupą, a zespołem to elementy umiejętności komunikacyjnych.
RÓŻNICE MIĘDZY PRACĄ GRUPOWĄ,A ZEPOŁOWĄ
Czynnik
Grupa
Zespół
Współzawodnictwo
-
-
Czas
-
Innowacje
-
nakierowane do zewnątrz
upatruje się przeciwnika we
własnej grupie
-
terminy są ustalone z
zewnątrz
w tym samym czasie niski
stopień kooperacji między
członkami grupy
-
oparte na istniejących
rozwiązaniach
mają związek ze wszystkim
co już było w
-
-
-
wspólny rywal (przeciwnik)
na zewnątrz
wspólna rywalizacja głownie
z rywalami zewnętrznymi
spoza firmy
czas ustalony wewnętrznie
terminy są uzgodnione z
zespołem, a zasadą jest, ze
terminy zespołowe są
ważniejsze od terminów
realizacji zadań
indywidualnych
są wyszukane, specyficzne i
prowokujące do dalszych
zadań
przedkładanie nowych
18
Decyzje rozstrzygnięcia
Inicjatywa
Orientacja na sukces
-
-
-
Relacje i zależności
Sposób obcowania z
wyzwaniami; reagowanie
na nowe wyzwania
-
przedsiębiorstwie
awersja do istotnych zmian
podejmowane przez
kierownika lub na zewnątrz
pomysłów nad
dotychczasowe rozwiązania
- wewnętrznie uzgadniane przez
akceptację, konsensus i
czasami przez głosowanie
pochodzi z zewnątrz
- pochodna współpracy w
lęk przed utratą czegoś
zespole, którego mottem jest
reakcja na inne działania
„działanie aktywizujące”
- spodziewane korzyści dla
zespołu, niż następstwo strat
indywidualnych
korzyści osobiste
- sukces jako całość
ocena sukcesów jednostki
- w centrum zainteresowań i
subgrupy jako grupy interesu
liczy się jako wspólnota
pojedynczy członkowie są
- zależność między sobą
relatywnie niezależni od
- zasada „korzyść zespołu jest
siebie, ale zależni od
moją korzyścią”
kierownika
- pomoc i wzajemne poparcie
unika się nowych wyzwań
obawa przed ryzykiem
-
szuka się nowych wyzwań
liczy się chęć przekonania
innych do reakcji na nową
sytuację
RÓŻNICE MIĘDZY KOMITETAMI, A ZESPOŁAMI ZADANIOWYMI
Komitety
Zespoły zadaniowe
długi
rozpadają się jeśli
reorganizacja struktury
prowadzi do likwidacji
komitetu
rola i stanowisko oparte na
roli w organizacji oraz
pozycji w hierarchii
-
krótki
określony
rozwiązuje się po wykonaniu
zadania
-
-
stabilne
powoływani są na stałe
-
-
bierna
zadania, problemy i okazje
są zazwyczaj przedstawione
przez inne części organizacji
na podstawie zakresu
odpowiedzialności komitetu
wiedz specjalistyczna i
umiejętności
rola i pozycja mają
znaczenia, ale również
ważne są umiejętności i
wiedza
zmienne
członków się dobiera lub
zwalnia stosowanie do
bieżących działań
czynna
pierwotne zadanie jest
podstawą utworzenia
zespołu zadaniowego
wyszukanie problemów i
okazji jest integralną częścią
wykonania zadania
-
Czas istnienia
-
Członkostwo
Trwałość członkostwa
Identyfikacja zadań,
problemów i okazji
-
Sztab kryzysowy → to typowy zespół zadaniowy; składa się z czynników:
a) stałych – prezes, menadżer personalny (ds. komunikacji społecznej), dyrektor ds.
komunikacji lub public relations (ds. komunikacji z otoczeniem)
b) zmiennych – dyrektor odcinka kryzysowego, osoba z zewnątrz
19
ZESPOŁY ZADANIOWE – powoływane do celów rozwiązywania określonego problemu
(zaprojektowania czegoś) i rozwiązane z chwilą, gdy zadanie zostanie wykonane; różnią się
składem osobowym; w zespołach może się on zmieniać, a kryterium doboru są kwalifikacje,
umiejętności (komunikowanie się, asertywność), a nie zajmowane stanowisko; mogą
uczestniczyć też doradcy zewnętrzni; jeśli komitety raczej w sposób bierny komunikują się
ze sobą i wpływają na bieg określonych spraw w organizacji, to zespoły zadaniowe są
bardziej dynamiczne; wyszukują pokrewne problemy i okazje do innowacji.
KOMITETY – długotrwałe, stałe składniki struktury organizacyjnej; powoływane do
zajmowania się powtarzającymi się problemami i decyzjami lub do ich akceptowania;
czasem zajmują się wymianą informacji dla celów koordynowania określonych procesów;
mają stały skład osobowy, jego kompletowanie opiera się nie na kwalifikacjach, ale na
doborze wg zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.
ZALETY
WADY
KOMITETY I ZESPOŁY ZADANIOWE
 lepsza jakość decyzji
 zwiększone prawdopodobieństwo wdrożenia ich pomysłów,
decyzji, projektów
 lepsza koordynacja pracy wewnątrz grupy i współdziałających
z nią jednostek organizacyjnych
 wzrost kwalifikacji menedżerów różnych szczebli zarządzania
 decentralizacja uprawnień poprzez partycypację
 przedwczesne uzgodnienia i kompromisy o przeciętnej
wartości
 dominacja jednostki
 koszty funkcjonowania
ETAPY PRACY W ZESPOŁACH
1. Kształtowanie się zespołu - członkowie poznają swoje zachowania na zasadzie prób i
błędów; istotą jest zapoznanie się członków \zespołu i aklimatyzacja.
2. Etap burzliwy – próba wyłonienia się postaw liderów; postawy niechętne; ujawniają się
postawy manipulujące.
3. Tworzenia norm – członkowie bliżej się kontaktują; ustalają się pewne reguły gry w
zespole.
4. Efektywność – zasadniczy etap funkcjonowania zespołu; koncentracja na zadaniach.
5. Etap kończenia działalności – zespoły formalne kończą działanie.
Grupy nieformalne: zalety → utrwalają wspólne wartości społeczne i kulturowe, zapewniają
społeczne zadowolenie, pozycję i bezpieczeństwo, utrwalają porozumiewanie się członków
miedzy sobą, pomagają w rozwiązywaniu problemów
KOMUNIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Z OTOCZENIEM
1. System komunikacji Public Relations (wizerunek przedsiębiorstwa, dobra opinia,
reputacja, renoma).
2. Komunikacja marketingowa (realizacja celów rynkowych przedsiębiorstwa).
3. Komunikacja w obszarze negocjacji (uzyskanie porozumienia).
PUBLIC RELATIONS
To budowanie pewnego systemu komunikacji. To działania komunikacyjne zmierzające do
wytworzenia trwałych i pozytywnych postaw otoczenia względem wszystkiego co
przedsiębiorstwo robi na rynku → wytworzenie lojalnych uczestników naszego otoczenia. To
20
samodzielna funkcja zarządzania przedsiębiorstwem służąca powiązaniom komunikacyjnym,
stworzeniu zrozumienia, akceptacji i kooperacji między organizacją a otoczeniem.
Elementy Public Relations:
- zarządzanie problemami i konfliktami, pomaga kierownictwu w dążeniu do bycia
poinformowanym o opinii publicznej i relacji z nią
- definiuje odpowiedzialność kierownictwa wobec interesu publicznego
- wspiera kierownictwo by mogło dotrzymywać kroku przemianom i skutecznie je
wykorzystywać
- służy jako system wczesnego ostrzegania i antycypuje tendencje rozwoju
- wykorzystuje badania oraz rzetelne i etyczne techniki komunikacyjne
Public Relations:
 profesja (zawód)
 działanie
 stan (wartości wyprodukowane w wyniku działania na rynku)
Public Relations:
 planowość
 ciągłość działania
 kontrola
 budżetowanie
 odpowiedzialność na najwyższym poziomie w strukturze funkcjonalnej przedsiębiorstwa
Funkcje szczegółowe Public Relations:
a) informacyjna – pośrednictwo w przekazywaniu informacji
b) kształtowania kontaktów – działania, które rozwijają więzi z wszystkimi elementami
otoczenia
c) reprezentacji – reprezentowanie organów władzy przedsiębiorstwa i tworzenie
przesłanek zrozumienia określonych decyzji kierownictwa (jest realizowana, gdy za
działania Public Relations odpowiada osoba umieszczona na najwyższym szczeblu
zarządzania)
d) tworzenia wizerunku firmy – działania zmierzające do budowy, zmiany, utrzymania
pozytywnych wyobrażeń i opinii o przedsiębiorstwie (jest realizowana wtedy, gdy jest w
firmie realizowany program wizualizacji i identyfikacji przedsiębiorstwa)
e) harmonizująca – odpowiedzialna za współprzyczynianie się do harmonizacji stosunków
społecznych jak i gospodarczych wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa
f) stabilizująca (prewencyjna) – przygotowanie firmy na wypadek sytuacji krytyki, konfliktu,
kryzysu
g) aktywizująca sprzedaż
h) kontynuacji i jedności kierunku działania – działania zmierzające do zachowania
jednolitego stylu ochrony tożsamości wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa
obecnej w przeszłości oraz konsekwencja w realizacji długofalowych obranych kierunków
działania
Public Relations
↓
świadome
* celowość
* intencjonalność
* długookresowość
* otoczenie przyjęte
↓
metodyczne
* systematyczność
* planowanie
* działalność oparta na analizach
i badaniach
21
za punkt wyjścia
* wykorzystuje się dorobek
wszystkich nauk
↓
↓
Pozytywne nastawienie, sympatia, poparcie,
pożądany wizerunek organizacji
w świadomości otoczenia
↓
↓ istnieją podstawy do zmian w zachowaniu
↓ otoczenia jeśli takie są pożądane
↓
↓
Public Relations:
 internal relations (wewnątrz)
- kontakty międzyludzkie
- działania wychodzące na przeciw potrzeb komunikacyjnych pracowników
- plany związane z komunikacją wewnętrzną na wypadek sytuacji kryzysowych
 external relations (zewnątrz) – otoczenie
Otoczenie Public Relations – to grupy otoczenia które mają lub mogę mieć w przyszłości
chociaż jeden wspólny interes z przedsiębiorstwem niekoniecznie pozytywny.
* * * Sponsoring to narzędzie Public Relations
* * * Public Relations ustala się na 3, 5 lub 8 lat
MODEL KOMUNIKACJI W PUBLIC RELATIONS
-
Faza 1
Nadawca
Faza 2
Kodowanie
przedsiębiorst wo
organizacja
społeczna
szkolenie,
uczenie się
placówka
osoba,
instytucja
za pomocą
symbolicznyc
h środków
komunikowan
ia (obrazy,
symbole,
liczby itp.)
Corporate
identity
Corporate
desing
-
Faza 3
Wypowiedź
słowna
prasa
radio
telewizja
plakaty itp.
Retoryka
Faza 4
Dekodowanie
Faza 5
Reakcja
zwrotna
- odbiorca
- zaniechanie
nadaje
krytyki wobec
znaczenie
nadawcy
słowom,
- wyrażenie
symbolom itp.
pozytywnej
opinii o
nadawcy
- zakup
produktu lub
usługi
Rezonans
Teria motywacji
społeczny
Freuda, Prawo
Harolda
Lasswella,
Prawo Konrada
Lorenza
22
Strategia wizualizacji
przedsiębiorstwa
Zjawiska kształtujące postawy otoczenia w procesie komunikacji Public Relations:
 zjawisko kontrastowania (promieniowanie i radiacja) → zjawisko aureoli (efekt halo) →
zjawisko stabilizacji → zjawisko odwróconego efektu aureoli (efekt diabła)
 zjawisko transferu (wykorzystywany w sponsoringu)
Strategie Public Relations:
A – program wizerunkowy
B – program antykryzysowy
C – program działań bieżących
A – poziom operacyjny
A + B – poziom funkcjonalny
A + C – poziom funkcjonalny
C + B – reakcja na bieżące ataki, odpieranie ataków (poziom strategiczny)
B – odpieranie ataków (poziom operacyjny)
A + B + C – poziom strategii przedsiębiorstwa (poziom strategiczny)
C – poziom produktu, narzędzia
PROGRAM ANTYKRYZYSOWY, TYPY SYTUACJI ANTYKRYZYSOWYCH
Nazwa, grupa sytuacji
kryzysowych
Przykłady
Charakterystyka sytuacji
Sytuacje związane z
pracownikami, ich
problemami i słabościami
Czynniki losowe
Sytuacje związane z
zarządzaniem zasobami
ludzkimi
-
Problemy pracownicze
Czynniki polityczno –
legislacyjne
Problemy związane z
produktami
Sytuacje związane ze zmianą przepisów prawnych i
układami sił politycznych lub z decyzjami podejmowanymi przez władzę
Sytuacje kryzysowe związane z oferowanymi produktami lub
usługami
-
dyskryminacja
rasizm
molestowanie seksualne
choroby
uzależnienia
śmierć
nieetyczne zachowanie
strajki
zwolnienia grupowe
niewypłacenie lub
zmniejszenie
wynagrodzeń
niskie morale
konflikty wśród załogi
niekorzystne działania
rządu
problemy polityczne
interwencja rządowa
zmiany w przepisach
prawnych
nieumiejętne
wprowadzenie na rynek
nowego produktu
wycofanie produktu z
23
-
Czynniki ekologiczne
Sytuacje związane z
ekologią, środowiskiem,
zagrożeniami dla tej sfery
-
Oskarżenia i plotki
Czynniki ekonomiczne
Problemy o charakterze
informacyjnym związane z
fałszywymi lub prawdziwymi
oskarżeniami
-
Problemy związane z
sytuacją ekonomiczno –
finansową firmy i jej
otoczeniem
-
-
Sytuacje niezależne od firmy, a jedynie od sił natury
Katastrofy naturalne
Sytuacje związane z celową, świadomą działalnością
pewnych grup lub jednostek dążących do zaszkodzenia
Celowe działanie na szkodę
firmie
-
Wypadki losowe
Sytuacje w małym stopniu
zależne od firmy i niemal
niemożliwe do
wcześniejszego przewidzenia
rynku
wykrycie usterek lub wad
w produkcie
fałszowanie produktu
skażenie środowiska
zanieczyszczenie
powietrza
protesty i demonstracje
ekologiczne
anonimowi oskarżyciele
fałszywe oskarżenia
plotki
pogłoski
donosicielstwo
nieprzychylne wzmianki w
programach
informacyjnych
spadek notowań
bankructwo
problemy z
wiarygodnością kredytową
i płynnością finansową
likwidacja
fuzje
przejęcia
przejęcie obciążonej
nieruchomości
„siły wyższe”
huragan
powódź
trzęsienia ziemi
sabotaż
terroryzm
szpiegostwo
kradzież danych
technicznych i
produkcyjnych
niekontrolowany przeciek
informacji
pożar
wypadki drogowe
katastrofy lotnicze
5 stopni przygotowania do sytuacji kryzysowych:
1 –najniższy (instrukcje)
2 – wyższy (szkolenia)
3 – zorientowanie co do sytuacji kryzysowej, ale tylko tych, które już się zdarzyły, gotowe
procedury w firmie
4 – przygotowanie co do sytuacji kryzysowych przeszłych i przyszłych w branży,
zaangażowanie w tworzenie programów antykryzysowych
5 – programy na przeszłość, przyszłość, branżowe, pozabranżowe
24
Skład sztabu kryzysowego:
Obowiązkowo:
1. prezes
2. menedżer personalny (komunikacja wewnętrzna)
3. osoba odpowiedzialna za komunikację przedsiębiorstwa
Dodatkowo:
4. dyrektor pionu, w którym wystąpił kryzys
5. autorytet z zewnątrz (użycza „pozytywnej aureoli”)
NEGOCJACJE
 wg Rogera Fischera i Williama Ury’ego
To każda sytuacja komunikacyjna, w której ludzie dążą do rozwiązania konfliktu.
 wg Grzegorza Myśliwca
To sposób oddziaływania na drugiego człowieka dzięki któremu uzyskujemy zamierzony cel.
 wg Garina Kennedy’ego
To rozwiązanie konfliktu zaistniałego między dwoma lub większą liczbą partnerów, podczas
którego przeciwne strony tak modyfikują swoje potrzeby, aby dojść do możliwego do
zaakceptowania kompromisu.
 wg Pierre’a Casse’ego
nieustannie uczestniczymy w negocjacjach, toczą się one nieprzerwanie najczęściej w
postaci nieformalnej i łatwo umykają uwagi i są wtedy, gdy np. budzimy się, idziemy do
restauracji, rozmawiamy z przyjacielem
Negocjacje składają się ze strony, celu. Jest to specyficzny sposób rozmowy.
Klasyfikacja zachowań komunikacyjnych w sytuacji konfliktu (negocjacji); zachowania
wywołujące konflikty:
a) akty unikowe:
- zaprzeczenia (proste, rozbudowane, niezdecydowane)
- brak kontynuacji (zmiana tematu)
- zmiana poziomu rozmowy (żartowanie)
b) akty ucinania się
- bezpośrednie ucinanie się
- ukryte ucinanie się
c) akty jednoczące:
- akty informacyjne
- wspieranie
TRADYCJA SOCJOKULTUROWA, ZWIĄZKI KOMUNIKACJI Z KULTURĄ



kulturowy – służy do oznaczenia w pełni społecznego życia ludzkiego
kulturalny – dotyczy komunikacji w życiu społecznym; określa jakość ludzkich
stosunków
kultura – pochodzi z łac. cultura – uprawianie roli, doskonalenie dóbr; to fakty badane
przez nauki społeczne i humanistyczne; obejmuje; sztukę, języki, prawa, religię,
zwyczaje, obyczaje, organizacje społeczne, techniki wytwarzania, wymianę gospodarczą,
filozofię i naukę; nauki pokrewne: socjologia kultury, antropologia kultury itp.
Pierwotne źródło kultury to akt poznawczy człowieka, czyli intelektualizacja natury.
Trzy warstwy poznawcze:
a) poznanie teoretyczno – informacyjne
b) poznanie praktyczne (stosowanie, wdrażanie)
c) warstwa twórcza (twórca w obszarze komunikacji)
25
Czym jest kultura?
 wytworzona przez człowieka część środowiska
 całkowity sposób życia ludu, złożony z ich wyuczonych i podzielonych wspólnie wzorów,
zachowań, wartości, norm i przedmiotów materialnych
 złożony układ odniesień, który składa się z wzorów, tradycji, wierzeń, wartości, norm,
symboli, znaczeń, które są podzielone w różnym stopniu przez członków społeczności
będących w interakcji
 wyuczony zespół podzielonych interpretacji dotyczących wierzeń, wartości, norm, które
mają wpływ na stosunkowo dużą grupę ludzi
 to zespół wartości, poglądów na rzeczywistość oraz kodów, zachowań podzielanych
przez ludzi, którzy dzielą określony sposób życia
Kultura opiera się na komunikacji, na symbolach, ciągłości
Elementy kultury:
a) artefakty – rzeczy wytwarzane przez ludzi w celu poprawienia warunków życia
b) mentefakty – poznawcze i afektywne czynniki, które mają wpływ na sposób myślenia i
postrzegania świata, a więc potrzeby, wartości, przekonania, postawy itp. procesy
umysłowe
c) socjofakty – praktyki, które ludzie realizują w celu organizowania życia tzn. kodeks praw
i obowiązków regulujących ich zachowania społeczne oraz niepisane obyczaje związane
z formami grzeczności i wzajemnymi stosunkami między ludźmi
Kultura, a komunikacja – definicja wg Halla.
Ekstencja zarówno umysłu jak i mózgu, tkwi więc w umyśle człowieka, ale istnieje poza nim
w zewnętrznym świecie; kultura sama w sobie jest zbiorem sytuacyjnych modeli, zachowań i
sposobów myślenia; w procesach międzyludzkiej komunikacji następuje internalizacja
modeli, choć człowiek jest per exellance organizmem budującym modele.
Wymiary podziału kultury:
- stosunek do władzy
- koncepcja własnej jaźni
- stosunek między jednostką, a społeczeństwem
- koncepcja męskość – żeńskość
- sposób rozstrzygania konfliktów
Podział kultury:
1. Kultury wysokiego i niskiego kontekstu (wg Halla)
2. Dystans wobec władzy (nierówności między ludźmi wynikające z pozycji zajmowanej w
strukturze organizacyjnej)
3. Kolektywizm a indywidualizm (wpływ podporządkowania jednostki grupie; kolektywizm –
duży wpływ, indywidualizm – mały wpływ)
4. Męskość a żeńskość (stosunek ludzi do ról pełnionych przez kobiety i mężczyzn)
5. Unikanie niepewności (sytuacje sformalizowane i niesformalizowane)
6. Nastawienie na cele bliskie i odległe (wg Barda)
 2 – 5 → wg Hofstede
Kultura niskokontekstowa:
- zorientowana na bezpośredni, jasny i precyzyjny przekaz słowny
- nie zwraca szczególnej uwagi na elementy pozawerbalne, sytuacyjne i okolicznościowe
- wymaga uszczegółowienia tła i źródła informacji
- ma tendencję do segmentowania i organizowania informacji
- przekazuje i dawkuje informacje zgodnie z potrzebami
26
-
oczekuje wyraźnych instrukcji od osoby kompetentnej i zorientowanej w sprawie
Kultura wysokokontekstowa:
- nie polega tak bardzo na przekazie werbalnym, a koncentruje się na sugerowanych, czy
implikowanych przez kontekst zasobach informacji
- preferuje komunikowanie niewerbalne
- wykorzystuje kontekst sytuacyjny i obyczajowy jako źródło informacji
- znaczące są takie elementy: kto? jak? kiedy? i w jakim kontekście? wypowiedział pewne
słowa, co pozwala wyciągnąć daleko idące wnioski co do znaczenia przekazu
- korzysta z rozwiniętych sieci informacyjnych i kontaktów
- jest przyzwyczajona do wtrąceń, przerywania i dygresji
* * Wysoki kontekst kulturowy posiadają takie kraje jak: Daleki Wschód, kraje arabskie, kraje
śródziemnomorskie, kraje Czarnej Afryki, Ameryka Południowa, Australia, Niemcy,
Szwajcaria.
Trzy poziomy komunikacji kulturowej:
1. Poziom przekazu – komunikacja polega na przekazywaniu treści od centralnie
usytuowanego nadawcy do rozproszonego odbiorcy, a sama dostępność komunikatu dla
odbiorcy, czyni ten proces komunikacją (np. media masowe)
2. Poziom interakcji – komunikacja polega na reakcji odbiorcy na przekaz nadawcy przez
nadawcę (np. komunikowanie interpersonalne)
3. Poziom wspólnoty – komunikacja tworzy wspólną wiedzę podzieloną przez nadawcę i
odbiorcę; są to sytuacje dialogu, który daje wspólnotę komunikujących się; komunikacja
staje się zjawiskiem społecznym, grupowym, tworzącym wspólnotę
1. Działanie – postępowanie nadawcy w celu osiągnięcia założonego celu
2. Interakcje – reakcje między osobami polegająca na wymianie komunikatów
3. Transakcje – modyfikacja wiedzy, postaw czy zachowań osób uczestniczących w tym
procesie
Kultura realizuje się poprzez zjawiska, model tworzenia kultury:
a) sterowanie – jednokierunkowe działanie poparte kontrolą, którego celem jest
przekazanie kulturowych treści i wzmocnienia za nim stojących wartości
 postać ludzkiego istnienia – człowiek społecznego systemu kierowanego przez odległe
od nas instytucje
b) interakcja – proces wspólnego demokratycznego dochodzenia do zasad społecznej
konstrukcji poprzez równoprawną wymianę komunikatów; produktem interakcji są
sposoby życia będące efektem współdziałania uczestników oraz reakcji na otoczenie
 postać ludzkiego istnienia – człowiek mniejszych grup i kręgów, których obecności
doświadczamy bezpośrednio i na co dzień
c) ekspresja – nadawca próbuje się wyróżnić w danych sytuacjach komunikacyjnych, lecz
nieskierowanych bezpośredni na odbiorcę i nieadresowane do niego; wyrażenie siebie
poprzez komunikację bez potrzeby zewnętrznego adresata, lecz zachowuje swoje
wartości
 postać ludzkiego istnienia – jednostka, która w swym działaniu łączy własne potrzeby i
dążenia z wymogami życia społecznego
Kulturowe postacie komunikacji:
1. Style poznawcze
27
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a) otwartogłowi – poszukują informacji zanim podejmą decyzję, dostrzegają
względność spraw, przyznają się, że czegoś nie wiedzą, nie znają
b) zamkniętogłowi – żyją w „tunelu”, zachowują się z perspektywy otoczenia
Język
a) hipoteza lingwistycznego determinizmu
b) hipoteza lingwistycznej względności
Style komunikacji
a) narodowe style interkulturowe (teutoński, galijski, niponiczny)
b) stylistyczne linie komunikacji (linia angielska, romańska, słowiańska, germańska,
orientalna)
Ramowanie medialne
a) dobór słów i ich użycie
b) użycie zaimka
Metafora
Gatunki
Dyskurs
* * * Najważniejsza jest kultura, gdyż tworzy się ona w człowieku. Komunikacja to
kultura, a kultura to komunikacja. Kulturę budujemy w procesie komunikacji.
Epitety - tropy wprowadzane w komunikat , chcą go poprawić, co powoduje szumy
komunikacyjne.
Model interaktywny – potrzebny jest przy rozwoju pracy w zespole.
Model ekspresji - tworzymy go wtedy, gdy chcemy dotrzeć do audytora. Budujemy
perfekcyjny komunikat i apel wypowiadamy podczas wystąpienia publicznego.
Linie komunikacji:
 angielska – cechuje się linearnością, skoncentrowaniem na temacie, nie ma dygresji,
dyskutuje się na jeden temat
 romańska – pozwala na dygresję, wtedy są jasne i złączone w racjonalną linię
dowodzenia, dyskutuje się na kilka tematów w tym samym czasie
 słowiańska – występują w niej raczej długie dygresje, które wydają się nieistotne dla
przedmiotów, lecz często są ukrytą strategią negocjatora
 germańska – akceptuje zarówno funkcjonalne, jak i niefunkcjonalne dygresje, często
nawet całe części mogą być dygresją
 orientalna – występuje pośrednie podejście, dąży ona okrężnym wzorem wokół
przedmiotu, brak zdecydowania
Metafory narodów europejskich:
- włoska opera
- niemiecka symfonia
- francuskie wino
- duński obiad świąteczny
- rosyjski balet
- irlandzka rozmowa
- turecka kawiarnia
- polski naród przetrwania
RETORYKA
28
NADAWCA → ODBIORCA (AUDYTORIUM) → KOMUNIKAT
NADAWCA → ODBIORCA → PRZEKAZ
MANIPULACJA
pozytywna
egocentryczna
negatywna (czarna)
Celem jest dobro odbiorcy
Celem jest dobro nadawcy
Celem jest dobro odbiorcy
(wartości negatywne)
29
Download