Szanowni Studenci, W semestrze zimowym 2015/2016 pracownicy

advertisement
Szanowni Studenci,
W semestrze zimowym 2015/2016 pracownicy Zakładu Nauk Humanistycznych przygotowali dla Was ofertę
przedmiotów humanistyczno-społecznych do wyboru.
Każdy Student/Każda Studentka, który/która zgodnie z planem Swoich studiów, jest zobligowany do realizacji kursu
humanistyczno-społecznego w semestrze zimowym, ma dokonać samodzielnego wyboru jednego przedmiotu
w systemie eDziekanatu. Zajęcia w ramach każdego kursu odbywają się raz w tygodniu i trwają dwie godziny.
Zapisy dla obecnych studentów naszej uczelni rozpoczną się w eORDO (edziekanat) 20 września o godz. 8.00
i potrwają do 30 września 2015 r. do godz. 23.59. Po tym terminie wszystkie wolne miejsca zostaną przeniesione do
nowego systemu USOS, w którym od 1 października 2015 r. do 3października 2015 r. będą zapisywać się nowi
studenci naszej uczelni. Wówczas zablokowana zostanie możliwość zapisów w eORDO.
Przypominamy, że nie zapisanie się na przedmiot humanistyczno-społeczny w systemie uniemożliwia uczęszczanie na
zajęcia.
Studenci studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich i licencjackich) oraz jednolitych studiów
magisterskich, mogą dokonać wyboru jednego spośród sześciu kursów:
Etyka - kurs przedstawia etykę z dwojakiej perspektywy. Z jednej strony jest to teoretyczna
refleksja nad moralnością, wartościami i sądami moralnymi; poszukiwanie różnicy pomiędzy dobrem
a złem. Z drugiej – prezentacja tzw. etyki praktycznej, uwikłanej we współczesne problemy
cywilizacyjne. Od mediów, poprzez etykę biznesu, aż po zagadnienia etyki środowiskowej i bioetyki
– wykłady pozwalają na zajęcie stanowiska w kluczowych dla współczesności sprawach, rozwijając
w studentach wrażliwość moralną i umiejętności dokonywania moralnej oceny ludzkich działań;
Terminy zajęć: wtorki, godz. 10.00-12.00, sala 1.22 Biskupin; środy, godz. 16.00-18.00, sala II R
Prowadzący: dr Eugeniusz Sadziński
Historia filozofii – filozofia dopytuje, poszukuje sensu i prawdy, pyta o sens ludzkiej egzystencji
i istotę bytu. Dlatego wykłady sięgają do historii rozwoju nauki będącej „umiłowaniem mądrości”.
Wskazują na rozwój tej nauki, począwszy od starożytności, wspierając tym samym studentów
w kształtowaniu świadomości, czym jest kultura europejska, w jej doświadczaniu i dookreślaniu
możliwości i ograniczeń, związanych z własnym istnieniem;
Terminy zajęć: środy, godz. 14.00-16.00, sala II R
Prowadzący: dr Eugeniusz Sadziński
Komunikacja interpersonalna – wykłady mają na celu ukazanie psychologicznych mechanizmów
biorących udział w codziennym porozumiewaniu ludzi. Po ukończeniu kursu student będzie lepiej
rozumiał, co się dzieje w procesie interakcji, zarówno w zakresie komunikacji werbalnej (słownej),
jak i niewerbalnej (m.in. gesty). Nauczy się rozpoznawać i niwelować zakłócenia w procesie
komunikacji, takie jak szum komunikacyjny, konflikty itp. Będzie miał także możliwość popracowania
nad własnym sposobem kontaktowania się z otoczeniem, po to, aby stał się on bardziej klarowny,
jednoznaczny i skuteczny.
Terminy zajęć: poniedziałki, godz. 14.00-16.00, sala 0.05 Biskupin (Chełmońskiego)
Prowadzący: dr Aleksandra Hulewska
Planowanie kariery i podstawy wiedzy o rynku pracy – w trakcie zajęć przedstawione zostaną
zasady budowania konstruktywnego kontaktu z pracodawcą. Na wykładach będą przeprowadzane
testy zawodowe, dzięki którym każdy będzie mógł lepiej dookreślić siebie – swoje silne strony,
osobowość pracowniczą, role, jakie pełni w grupie oraz styl przywództwa, który jest mu bliski.
W przygotowanych grach sytuacyjnych nauczą się Państwo szukać pomysłu na biznes oraz ustrzegać
się przed pułapkami czyhającymi na rynku pracy. Na wykładach będziemy przyglądać się „rekinom
przedsiębiorczości”. Dowiemy się, gdzie leży źródło ich sukcesów oraz co stanowi o ich porażkach.
Terminy zajęć: poniedziałki, godz. 10.00-12.00, sala II R; poniedziałki, godz. 12.00-14.00, sala II R
Prowadzący: dr Milena Wawrzyniak Kostrowicka
Podstawy psychologii biznesu – to kurs dla tych, którzy chcą zrozumieć mechanizmy ludzkiego
postępowania w tak ważnych dla nas obszarach, jak: psychologia podejmowania decyzji (Jak
podejmujemy decyzje w warunkach ryzyka? Czy nasze decyzje są racjonalne? Kiedy jesteśmy
najbardziej podatni na perswazję?), psychologia pieniądza (Jakie emocje wywołują w nas pieniądze?
Co to jest księgowanie mentalne? Czym są „czyste” i „brudne” pieniądze? Dlaczego pieniądze są dla
ludzi tak ważne?), psychologia przedsiębiorczości (Kto i dlaczego zakłada firmę? Czy sukces zależy
od cech osobowości?), płacenie podatków (Dlaczego nie chcemy płacić podatków? Kiedy podatki
wydają się ludziom sprawiedliwe? Czy można coś zrobić, aby ludzie chętnie płacili podatki?).
Terminy zajęć: piątki, godz. 10.00-12.00, sala 0.05 Biskupin; piątki, godz. 12.00-14.00, sala 0.05
Prowadzący: mgr Oliwia Matejko
Public relations (zarządzanie marką i informacją) – kurs prezentuje metody i techniki aktualnie
stosowane w PR. Przybliża pięć obszarów działania public relations: media relations, komunikację
wewnętrzną, relacje z otoczeniem lokalnym, cross cultural communication i sytuacje kryzysowe.
Wskazuje na następstwa działań PR, uczy tworzenia strategii promocyjnych. Prezentuje wybrane
techniki komunikowania, w tym podstawy doboru skutecznej komunikacji graficznej i językowej.
Pokazuje, jak skutecznie budować własne relacje z mediami i kształtować swój wizerunek. Uwrażliwia
na błędy w zakresie autoprezentacji. Przybliża zagadnienia związane z innowacyjnym myśleniem,
personal brandingiem i odpowiedzialnością społeczną. Zajęcia mają także wymiar praktyczny – uczą
rozwiązywania konkretnych sytuacji problemowych, wymagają kreatywnego myślenia.
Terminy zajęć: wtorki, godz. 12.00-14.00, sala 1.22 Biskupin
Prowadzący: dr Agnieszka Piasecka
Więcej szczegółów na temat zajęć w katalogu kursów ECTS: http://ects.up.wroc.pl
Uwaga: na wszystkich zajęciach obowiązują zbliżone metody oceny. Warunkiem zaliczenia jest m.in. odpowiednia
frekwencja na wykładach oraz zdobycie wymaganej liczby punktów na teście zaliczeniowym.
Studia stacjonarne I stopnia
Kod/Symbol
H1S_15Z001
Dzień tyg.
Poniedziałek
Godzina
08.00-10.00
H1S_15Z002
Poniedziałek
10.00-12.00
H1S_15Z003
Poniedziałek
12.00-14.00
H1S_15Z004
Poniedziałek
14.00-16.00
H1S_15Z005
Wtorek
10.00-12.00
H1S_15Z006
Wtorek
12.00-14.00
H1S_15Z007
Środa
14.00-16.00
H1S_15Z008
Środa
16.00-18.00
H1S_15Z009
Piątek
10.00-12.00
H1S_15Z010
Piątek
12.00-14.00
Sala
II R
Norwida
II R
Norwida
II R
Norwida
0.05
Biskupin
1.22
Biskupin
1.22
Biskupin
II R
Norwida
II R
Norwida
0.05
Biskupin
0.05
Biskupin
Przedmiot
Planowanie kariery i podstawy
wiedzy o rynku pracy
Planowanie kariery i podstawy
wiedzy o rynku pracy
Komunikacja interpersonalna
Prowadzący
dr B.
Szczepańska
dr M.Wawrzyniak
Kostrowicka
dr M.Wawrzyniak
Kostrowicka
dr A.Hulewska
Etyka
dr E.Sadziński
Public relations (zarządzanie
marką i informacją)
Historia filozofii
dr A.Piasecka
Etyka
dr E.Sadziński
Podstawy psychologii biznesu
mgr O.Matejko
Podstawy psychologii biznesu
mgr O.Matejko
Socjologia
dr E.Sadziński
Studenci studiów stacjonarnych II stopnia (uzupełniających studiów magisterskich), mogą dokonać wyboru
jednego spośród trzech kursów:
Ekofilozofia – czerpie z wiedzy filozoficznej, wskazując na sposoby myślenia o człowieku
zjednoczonym ze światem przyrody. Sprzyja kształtowaniu odpowiedzialności za przyrodnicze
konsekwencje rozwoju społecznego i zmian kulturowych. Buduje podstawy do rozwoju przyjaznych
relacji człowieka z jego naturalnym środowiskiem. Wykłady dają wsparcie w poszukiwaniu
odpowiedzi na pytania związane z jakością życia, w wymiarze szeroko rozumianej ekologii.
Terminy: wtorki, godz. 8.00-10.00, sala 1.22 Biskupin
Prowadzący: dr Eugeniusz Sadziński
Pedagogika dziecka i rodziny – w ramach kursu omówimy zasady budowania zdrowych relacji
w rodzinie. Będziemy rozmawiać o znaczeniu wzajemności i otwartości. Przyjrzymy się rodzinie
współczesnej oraz przeobrażeniom, którym ona ulega. Porozmawiamy o konsekwencjach życia
w rodzinach toksycznych oraz o mechanizmach funkcjonowania rodzin alkoholowych. Tematem
naszych spotkań będzie również dziecko obarczone chorobą – ADHD, autyzm, mutyzm. Dla osób
szczególnie zainteresowanych tematem istnieje możliwość dodatkowego wyjścia na zajęcia
praktyczne do jednej w wrocławskich placówek opiekuńczo–edukacyjnych, w celu obserwacji z bliska
podstaw budowania kontaktu pedagogicznego z dzieckiem.
Terminy: poniedziałki, godz. 14.00-16.00, sala 405 (CDN)
Prowadzący: dr Milena Wawrzyniak Kostrowicka
Zarządzanie kapitałem ludzkim (human resources) – zajęcia przybliżają studentom w sposób
praktyczny reguły funkcjonowania na rynku pracy, oswajają ich z byciem pracownikiem. Uczą
przygotowania dokumentów aplikacyjnych, pokazują sposoby ich oceny przez rekruterów
np. w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Prezentują reguły motywowania pracowników i konstruowania
systemów wynagrodzeń, analizy potrzeb szkoleniowych i prowadzenia rozmów rozwojowych. Kurs
wymaga od studenta pracy nad własnym rozwojem zawodowym, wykorzystując podstawy coachingu
oraz prawa pracy. Każdorazowo tematyka wykładów rozpatrywana jest z dwóch perspektyw:
kandydata do pracy i pracodawcy. Sięga po liczne studia przypadków, uwypuklając mozaikowość
współczesnego rynku pracy.
Terminy: wtorki, godz. 14.00-16.00, sala 405 (CDN)
Prowadzący: dr Agnieszka Piasecka
Więcej szczegółów na temat zajęć w katalogu kursów ECTS: http://ects.up.wroc.pl
Studia stacjonarne II stopnia
Kod/Symbol
H2S_15Z001
Dzień tyg.
Poniedziałek
Godzina
14.00-16.00
H2S_15Z002
Wtorek
08.00-10.00
H2S_15Z003
Wtorek
14.00-16.00
Sala
405
CDN
1.22
Biskupin
405
CDN
Przedmiot
Pedagogika dziecka i rodziny
Ekofilozofia
Zarządzanie kapitałem ludzkim
(human resources)
Prowadzący
dr M.Wawrzyniak
Kostrowicka
dr E.Sadziński
dr A.Piasecka
Studenci studiów II stopnia w zakresie Architektury Krajobrazu (studia stacjonarne, specjalność: Chinese
and Polish tradition in shaping of the landscape) dokonają wyboru jednego spośród trzech przedmiotów
(realizowany będzie jeden przedmiot, o największej liczbie wyborów).
Students of 2nd degree in Landscape Architecture (part-time studies, spec.: Chinese and Polish tradition in
shaping of the landscape) will be selected one of the three subjects. It will be carried out only one item (the highest
number of choices).
Environmental ethics – course content: An introduction to the philosophical problems of ecology.
Philosophy of nature – the main positions presented in the history of Western philosophy. Religion
and nature – great world religions and other primitive and contemporary beliefs systems. Theoretical
and empirical evidences of ecophilosophy. The dominant trends in contemporary philosophy of
ecology. Environmental ethics – basic values, principles and directions. Deontological aspect of
environmental ethics. Environmental awareness and culture. Ecological personality – how to live in
accordance with the world and oneselves. Philosophical dimensions of sustainable development.
Ecological educator – profession of public trust?
Dates: Mondays, 2.30 PM – 4 PM (every two weeks - two hours, e.g.: 12 Oct., 26 Oct., etc.)
Lecturer: Jerzy Luty Ph.D.
The role of folklore in culture of the nation – course content: Role and function of a dance.
Developing skill of movement and music connection. Rules of rhythmical exercises and music
elements. Rhythmical-psychical exercises. Basic exercises and techniques of the classical dances.
Polish national dances: origins and history of polonez and krakowiak. Steps and figures training.
Basic elements of national dances. Regional dances – history, characteristics: opole-racibórz dances,
Zagłębie Dąbrowskie, Beskid Żywiecki. Basic steps and figures of regional dances. Performing dance
routines. Social bonds among dancers.
Prerequisites: Unlimited physical movement abilities. Average motor coordination.
Dates: Tuesdays, 7 PM - 9.30 PM or Wednesdays, 7 PM - 9.30 PM (all students should choose one
term from those given)
Lecturer: Henryk Brzezicki MA
Religious studies (Study of religions) – course content: The concept of religion. Classification
religion. The structure of religion. The functions of religion. The importance of religion in social life.
Naturalistic learning about religion. Polytheism. Monotheism. Secularism, the Founding Fathers and
the religion of America. Agnosticism. NOMA. The Great Prayer Experiment. Neville Chamberlain
school of evolutionists. Creationism and Intelligent Design advocates. Evidence on the existence of
God. Roots of religion. The morality of a religion. World religions and security. War and religious
conflict.
Dates: Mondays, 2.30 PM – 4 PM (every two weeks - two hours, e.g.: 12 Oct., 26 Oct., etc.)
Lecturer: Jerzy Luty Ph.D.
Students of 2nd degree in Landscape Architecture
(part-time studies, spec.: Chinese and Polish tradition in shaping of the landscape)
Code/Symbol
H2S_15A001
Day
Monday
H2S_15A002
Tuesday
Or:
Wednesday
H2S_15A003
(all students
should
choose one
term from
those given)
Monday
Hours
2.30 PM-4 PM
(every two
weeks - two
hours, e.g.:
12 Oct., 26
Oct., etc.)
7 PM-9.30 PM
Place
Human optional course
Lecturer
405
Environmental ethics
J. Luty Ph.D.
Centrum
DydaktycznoNaukowe
Grunwaldzki
Square 24
Student
The role of folklore in culture of H. Brzezicki MA
House
the nation
"Labirynt",
Sopocka
Street 23
7 PM-9.30 PM Student
House
"Talizman",
Grunwaldzki
Square 63
2.30 PM-4 PM
(every two
weeks - two
hours, e.g.:
12 Oct., 26
Oct., etc.)
405
Centrum
DydaktycznoNaukowe
Grunwaldzki
Square 24
Study of religions
J. Luty Ph.D.
Jak się zapisać na przedmioty humanistyczno-społeczne?
1)
Na przedmioty humanistyczno-społeczne zapisują się studenci, którzy w danym semestrze i danym roku
akademickim mają obowiązek realizacji takiego kursu (w razie wątpliwości, czy muszą Państwo realizować
przedmiot – sugerujemy zapoznanie się z planem studiów lub zapytanie o to w dziekanacie obsługującym
dany kierunek studiów)
2)
W celu zapisania się należy:
wejść na stronę www.edziekanat.up.wroc.pl zalogować się, wpisując swoje dane
należy wybrać zakładkę Zapisy, a w niej opcję Zapis
następnie w bloku kursu należy wybrać Przedmioty humanistyczno-społeczne i dokonać
indywidualnego wyboru przedmiotu, na który Student/Studentka zamierza uczęszczać (UWAGA!
Należy dokładnie zapoznać się z zawartością rubryki, szczególnie terminem zajęć i numerem oraz
lokalizacją sali)
należy potwierdzić wybór, wciskając przycisk „Potwierdź”
3)
Prawidłowy zapis w eDziekanacie od razu znajdzie swoje odzwierciedlenie w zapisie w indeksie elektronicznym
studenta (kategoria Studia, a następnie: Indeks i Semestr)
Podstawa prawna: Zarządzenie Rektora 5/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.:
http://www.up.wroc.pl/akty_prawne/42222/zarzadzenie_nr_5_2015_rektora_uniwersytetu_przyrodniczego_w
e_wroclawiu_z_dnia_15_stycznia_2015_roku.html
W razie jakichkolwiek problemów z zapisami, prosimy o kontakt e-mailowy na adres: [email protected]
lub [email protected]
Życzymy powodzenia w nowym roku akademickim,
w imieniu Pracowników i Współpracowników Zakładu Nauk Humanistycznych
dr Agnieszka Piasecka
Download