Finansowanie projektów w dziedzinie ochrony środowiska

advertisement
Finansowanie projektów w dziedzinie
ochrony środowiska w Polsce
dr inż. Stanisław Garlicki
Możliwość uzyskania współfinansowania
na nowoczesne technologie
z wykorzystaniem środków na lata 2007-2013
Wsparcie dla przedsiębiorców
w programach operacyjnych, 2007-2013
I. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
II. Regionalne Programy Operacyjne
III. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
IV. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
I. Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka (PO IG), 2007-2013
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, ma na celu:
• wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla
gospodarki
• wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.
o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej
(Dz. U. z dnia 19 września 2005r.)
I. Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka (PO IG), 2007-2013
Wstępna alokacja środków finansowych na
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
ogółem:
8 241 mln EUR
w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego:
7 004,9 mln EUR
Cel główny PO IG:
Rozwój polskiej gospodarki w oparciu
o innowacyjne przedsiębiorstwa
Cele szczegółowe PO IG:
1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
4. Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów
polskiej
gospodarki w rynku międzynarodowym
5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
Priorytety PO IG
Priorytet 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Priorytet 2. – Infrastruktura sfery B+R
Priorytet 3. – Kapitał dla innowacji
Priorytet 4. – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Priorytet 5. – Dyfuzja innowacji
Priorytet 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Priorytet 7. – Informatyzacja administracji na rzecz
przedsiębiorstw
Obszary wsparcia
Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka
Beneficjenci Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
• Przedsiębiorcy, w tym MSP
• Instytucje Otoczenia Biznesu i ich sieci
• Jednostki naukowo – badawcze
• Jednostki administracji publicznej
Wsparcie dla przedsiębiorców
w PO IG
•Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości
(inwestycje powyżej 2 mln EUR)
• Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki
(inwestycje powyżej 40 mln EUR)
• Wsparcie dla prac B+R zamawianych przez przedsiębiorców
• Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania nowych
przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym
Wsparcie dla instytucji otoczenia
biznesu w PO IG
•Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu (m. in. parków
naukowo- technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów
transferu technologii)
• Wsparcie budowy i rozwoju ponadregionalnych sieci otoczenia biznesu
świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej
przedsiębiorców
Wsparcie dla sektora badawczo –
naukowego w PO IG
•Dofinansowanie multidyscyplinarnych projektów badawczych
w priorytetowych obszarach nauki i technologii
• Wsparcie współpracy B+R polskich podmiotów prowadzących
działalność B+R w ramach europejskich programów ramowych
• Dofinansowanie projektów badawczych o charakterze
aplikacyjnym
• Dofinansowanie projektów celowych, badań przemysłowych i
przedkonkurencyjnych
• Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej
w ośrodkach badawczych
II. Wsparcie przedsiębiorczości
w Regionalnych Programach Operacyjnych
Beneficjenci:
- przedsiębiorcy (w tym mikro, mali i średni)
- Instytucje Otoczenia Biznesu, w tym:
- wspierające transfer technologii (np. inkubatory technologiczne,
parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii)
- tworzące warunki dla rozwoju przedsiębiorczości (np. parki
przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości)
- ułatwiające dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania
(fundusze doręczeniowe i pożyczkowe)
III. Wsparcie dla przedsiębiorców
w PO Kapitał Ludzki
III. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:
• wsparcie dla projektów realizowanych przez
przedsiębiorców związanych ze szkoleniami,
działaniami promocyjnymi oraz tworzeniem nowych
miejsc pracy
IV. Wsparcie dla przedsiębiorców
w PO Infrastruktura i Środowisko
IV. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:
• wsparcie dla projektów realizowanych przez
przedsiębiorców związanych z ochroną środowiska
i odnawialnymi źródłami energii
Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
2007-2013
Osie priorytetowe „Środowisko”
Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
•PO Infrastruktura i Środowisko przyjęty przez Radę Ministrów 29
listopada 2006 r.
•Główny cel: podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów
poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i
poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i
rozwijaniu spójności terytorialnej.
•Projekt PO Infrastruktura i Środowisko przesłany do Komisji Europejskiej
•Negocjacje mogą potrwać kilka miesięcy
Osie priorytetowe
Gospodarka wodno - ściekowa
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony
środowiska
V.
Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
VI.
Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
VII. Transport przyjazny środowisku
VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
IX.
Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej
X.
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
XI.
Bezpieczeństwo energetyczne
XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe
XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
XIV. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
XV. Pomoc techniczna –Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
XVI. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności
XVII. Konkurencyjność regionów
I.
II.
III.
IV.
Oś priorytetowa I:
Gospodarka wodno - ściekowa
FINANSOWANIE: Fundusz Spójności
2 725,0 mln €
Główny cel:
• Wyposażenie (do końca 2013 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w
systemy kanalizacji, oczyszczalnie ścieków
W przypadku projektów z jednym beneficjentem oraz projektów
kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki wodnościekowej na danym obszarze, dopuszcza się włączenie zadań
realizowanych w aglomeracjach 2-15 tys. RLM
Oś priorytetowa II:
Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi
FINANSOWANIE: Fundusz Spójności
1 190,0 mln €
Główny cel:
• Zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów
komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę
brzegów morskich
Cele szczegółowe:
• Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału
odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi
metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania
odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami
•Zwiększenie powierzchni terenów przywróconych do właściwego stanu poprzez
rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz brzegów
morskich przed zjawiskiem erozji
Oś priorytetowa II:
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni
ziemi (c.d.)
Oś II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
DZIAŁANIE 2.1. : KOMPLEKSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH
DZIAŁANIE 2.2.: PRZYWRACANIE TERENOM ZDEGRADOWANYM WARTOŚCI
PRZYRODNICZYCH I OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH
Opis i uzasadnienie Priorytetu
W zakresie gospodarki odpadami wspierane będą działania
dotyczące:

zapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych,

wdrażania technologii odzysku, w tym recyklingu,

wdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

a także likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów oraz
rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych.
Oś priorytetowa II:
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni
ziemi (c.d.)
Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
W ramach priorytetu realizowane będą:

duże inwestycje według listy indykatywnej,

inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dotyczące
instalacji systemów obsługujących min. 150 tys. mieszkańców,

inwestycje z zakresu rekultywacji terenów (na cele przyrodnicze) o
wartości min. 5 mln euro.
Głównymi beneficjentami w ramach Priorytetu będą przede wszystkim:

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

wojsko, wojewodowie,

PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne (w zakresie
rekultywacji),

podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście
indykatywnej.

urzędy morskie
Oś priorytetowa II:
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni
ziemi (c.d.)
Rodzaje projektów
1. budowa:
- punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów
niebezpiecznych,
- instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu,
- instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych,
- instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem
energii,
- instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie,
2. dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów
3. rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł
i górnictwo na cele przyrodnicze (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do
rekultywacji – usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych),
4. modernizacja i budowa umocnień brzegowych, sztuczne zasilanie wraz z budowlami
wspomagającymi,
5. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji
przedsięwzięcia (w tym studium wykonalności, dokumentacja techniczna
dla projektów, dokumentacja przetargowa).
Oś priorytetowa III:
Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska
•FINANSOWANIE: Fundusz Spójności
545,0 mln €
Główny cel:
• Zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i
gospodarki kraju oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych,
przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód
przybrzeżnych
Cele szczegółowe:
• Zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych niezbędnych dla ludności i gospodarki
kraju oraz stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałania skutkom
suszy
• Zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu
ekologicznego
Oś priorytetowa III:
Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska (c.d.)
Cele szczegółowe (c.d.):
•Zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz
przeciwdziałanie poważnym awariom, usuwanie ich skutków i
przywracanie środowiska do stanu właściwego oraz wzmocnienie
wybranych elementów systemu zarządzania środowiskiem
• Usprawnienie monitoringu stanu środowiska i poprawa dostępu do
informacji
Oś priorytetowa IV:
Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do
wymogów ochrony środowiska
•FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
200,0 mln €
Główny cel:
• Ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności
przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do
wymogów prawa wspólnotowego
Cele szczegółowe:
• Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją
• Racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami (zmniejszenie ilości
odpadów, zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu)
• Zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń różnych komponentów
środowiska poprzez dostosowanie istniejących instalacji do wymogów najlepszych
dostępnych technik (BAT)
Oś priorytetowa IV:
Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do
wymogów ochrony środowiska (c.d.)
Cele szczegółowe (c.d.):
•Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń (w szczególności substancji niebezpiecznych)
odprowadzanych przez przemysł do środowiska wodnego oraz zmniejszenie ilości
nieoczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi
• Poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji substancji
zanieczyszczających z obiektów spalania paliw o mocy większej od 50 MW
• Zwiększenie udziału odpadów poużytkowych i niebezpiecznych poddawanych
procesom odzysku
Oś priorytetowa IV:
Przedsięwzięcia dostosowujące
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony
środowiska (c.d.)
DZIAŁANIE : RACJONALIZACJA GOSPODARKI ZASOBAMI I ODPADAMI
Opis Działania:
Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami dokonywana będzie poprzez
wsparcie dla wdrożenia nowych technologii w zakresie ograniczania
materiałochłonności i ilości wytwarzanych odpadów. Wspierana będzie rozbudowa
i modernizacja istniejących instalacji przemysłowych prowadząca do zmniejszenia
zużycia surowców, materiałów oraz wytwarzanych ilości odpadów oraz ich wpływu
na środowisko, zgodnie ze standardami unijnymi.
Oś priorytetowa IV:
Przedsięwzięcia dostosowujące
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony
środowiska (c.d.)
DZIAŁANIE : RACJONALIZACJA GOSPODARKI ZASOBAMI I ODPADAMI
Rodzaje projektów:

zastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z
odpadów,

ograniczanie ilości powstawania odpadów,

ograniczanie zużycia surowców naturalnych, w tym wody oraz
ograniczanie zużycia energii
Oś priorytetowa IV:
Przedsięwzięcia dostosowujące
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony
środowiska (c.d.)
DZIAŁANIE: WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ODZYSKU I
UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW POUŻTKOWYCH LUB NIEBEZPIECZNYCH
Opis Działania
Pomoc będzie przeznaczona dla przedsiębiorstw prowadzących działalność
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub
niebezpiecznych.
Dofinansowana inwestycja powinna przyczynić się do realizacji
postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz ustaw
dotyczących postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów
(opakowania i odpady opakowaniowe, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, pojazdy wycofane z eksploatacji).
Oś priorytetowa IV:
Przedsięwzięcia dostosowujące
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony
środowiska (c.d.)
DZIAŁANIE : WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ODZYSKU I
UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW POUŻTKOWYCH LUB NIEBEZPIECZNYCH
Rodzaje projektów :

budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku, w tym recyklingu lub
unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z
krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, dla położonych w
pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania
podobnych typów odpadów,

budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania
odpadów w celu ułatwienia magazynowania i transportu odpadów
oraz przygotowania ich do odzysku lub unieszkodliwiania,
budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub
magazynowania odpadów, w szczególności odpadów
niebezpiecznych.

Oś priorytetowa V:
Ochrona przyrody
i kształtowanie postaw ekologicznych
FINANSOWANIE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
89,8 mln €
Główny cel:
• Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobówróżnorodności biologicznej
Cele szczegółowe:
• Przywracanie właściwego stanu ekosystemów i ostoi gatunków na obszarach chronionych z
zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin,
zwierząt i grzybów
• Przywrócenie drożności korytarzy ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i
funkcjonowanie populacji w skali kraju
• Wsparcie procesu opracowania planów ochrony dla obszarów chronionych
•Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu
Oś priorytetowa X:
Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku
FINANSOWANIE: Fundusz Spójności
732,2 mln €
Główny cel:
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie
oddziaływania sektora energetyki na środowisko
Cele szczegółowe
• Podwyższenie sprawności wykorzystania, przesyłania, dystrybucji i
użytkowania energii
• Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw
Ustawa z 25 sierpnia 2006r.
o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych
(Dz.U. nr 169 poz.1189)
Propozycja finansowania
PO „Infrastruktura i Środowisko”
6 616 mln €
1 921 mln €
6 337 mln €
21 511 mln €
środki publiczne UE - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
środki publiczne UE - Fundusz Spójności
środki publiczne krajowe
środki prywatne
PO „Infrastruktura i Środowisko”
Szacunkowy podział środków
2007 – 2013 (Osie priorytetowe I – V i X)
Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi
Gospodarka
wodno-ściekowa
2 725
1 190
5 482 mln €
545
732,2
200
89,8
Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku
Ochrona przyrody i kształtowanie
postaw ekologicznych
Zarządzanie zasobami
i przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska
Przedsięwzięcia dostosowujące
przedsiębiorstwa do wymogów
ochrony środowiska
Środki dostępne po przystąpieniu do UE
Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki z funduszy unijnych,
szczególnie funduszy strukturalnych.
Ministerstwo Środowiska uczestniczy w procesie
przygotowywania projektów z sektora, przeznaczonych do
współfinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pomoc Publiczna
Pomoc Regionalna
Celem pomocy regionalnej jest zniwelowanie różnic w
poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów
Unii Europejskiej.
Może być ona udzielana na nowe inwestycje rozumiane
jako inwestycje związane z utworzeniem, rozbudową lub
nabyciem przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w
przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie
zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu
produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian
w zakresie sposobu świadczenia usług.
Pomoc Regionalna
Warunki
• Warunkiem udzielenia pomocy regionalnej jest udzielenie jej na nową
inwestycję lub tworzenie nowych miejsc pracy.
• Warunkiem udzielenia pomocy na nową inwestycję jest pokrycie przez
przedsiębiorcę, ze środków własnych, co najmniej 25% kosztów
przedsięwzięcia
• Wymaga się także, aby dofinansowywana inwestycja była
wykorzystywana przez co najmniej pięć lat.
Ze wsparcia z pomocy regionalnej
wyłączono sektory wrażliwe:
• Sektor górnictwa węgla
• Motoryzacja
• Żegluga morska
• Sektor budownictwa okrętowego
• Sektor włókien syntetycznych
• Sektor hutnictwa żelaza i stali
Pomoc publiczna
Pomoc Horyzontalna
Pomoc horyzontalna może być udzielana na dostosowanie
do niektórych standardów środowiskowych, zastosowanie
najlepszych dostępnych technik czy inwestycje służące
zmniejszeniu zużycia energii.
W odróżnieniu od pomocy regionalnej możliwe jest
wspieranie przedsięwzięć, które nie są nowymi
inwestycjami.
Pomoc Publiczna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 2006 roku
w sprawie ustanowienia programu pomocowego w
zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre
inwestycje w ochronie środowiska
(Dz.U. Nr 246, poz. 1795)
Pomoc Publiczna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
13 października 2006 roku
w sprawie ustanowienia programu pomocowego
w zakresie regionalnej pomocy publicznej na
niektóre inwestycje w ochronie środowiska
(Dz.U. Nr 190, poz. 1402)
Rodzaje projektów :
Wspierane będą projekty ukierunkowane
na dostosowanie do BAT i warunkujące
uzyskanie Pozwolenia Zintegrowanego:
• zmiany technologii służące eliminowaniu
szkodliwych oddziaływań i uciążliwości
poprzez zapobieganie emisjom do
środowiska,
• zmiany technologii służące zmniejszeniu
zapotrzebowania na energię, wodę oraz
surowce, ze szczególnym uwzględnieniem
wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego
oraz eliminacji wytwarzania odpadów,
Rodzaje projektów
(IPPC) c.d.:
Wspierane będą projekty ukierunkowane
na dostosowanie do BAT i warunkujące
uzyskanie Pozwolenia Zintegrowanego:
• zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie
wielkości emisji niektórych substancji i energii do
poziomu określonego w przepisach krajowych i
wspólnotowych oraz w dokumentach
referencyjnych BAT,
• inwestycje w urządzenia ograniczające emisje
zanieczyszczeń do środowiska (tzw. „urządzenia
końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne
dla spełnienia zaostrzających się standardów
emisyjnych
lub granicznych wielkości emisji charakteryzujących
BAT, gdy redukcje emisji osiągalne poprzez zmiany
technologii i działania operacyjne nie są w tym
zakresie wystarczające.
Rodzaje projektów
(woda):
Celem poddziałania jest ograniczenie ładunku zanieczyszczeń
odprowadzanych wraz ze ściekami przez przemysł do
środowiska wodnego, w szczególności substancji
niebezpiecznych oraz zmniejszenie ilości odprowadzanych
ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych, w tym
nieoczyszczonych ścieków:
• budowa lub modernizacja oczyszczani lub podoczyszczalni
ścieków przemysłowych,
• zmiana technologii w celu ograniczenia ilości zużywanej wody
oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze
ściekami.
Rodzaje projektów
(powietrze):
Celem poddziałania jest obniżenie wielkości emisji do powietrza
substancji zanieczyszczających z istniejących obiektów
spalania paliw o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie
większej niż 50 MW w celu poprawy jakości powietrza oraz
dostosowanie funkcjonujących obiektów do norm określonych
przepisami ochrony środowiska
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w
sprawie standardów emisyjnych z instalacji
(Dz.U. nr 163, poz. 1584),
Rodzaje projektów
(powietrze):
• Inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej
i ciepła,
• modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania
paliw w urządzenia lub instalacje
do ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych,
• modernizacja lub rozbudowa obiektów spalania paliw
i systemów ciepłowniczych,
• Konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania
przyjazne środowisku,
• Przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych
źródeł energii.
Rodzaje projektów (odpady):
W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące inwestycje w
przedsiębiorstwach wytwarzających odpady lub w spółkach
powiązanych z tymi przedsiębiorstwami kapitałowo, powołanych w
celu zapewnienia właściwej gospodarki odpadami w obrębie danej grupy
kapitałowej:
• budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji
do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem
obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe,
zgodnie z krajowym, wojewódzkimi, powiatowymi
i gminnymi planami gospodarki odpadami,
dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych,
które nie mogą uniknąć wytwarzania odpadów;
Rodzaje projektów
(odpady):
• budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów
w celu ułatwienia ich magazynowania i transportu oraz przygotowania do
odzysku lub unieszkodliwiania;
• budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji i urządzeń do odzysku,
a
w
szczególności
recyklingu
lub
unieszkodliwiania
odpadów
opakowaniowych poużytkowych, w tym po substancjach niebezpiecznych,
wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw;
• budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania
lub tymczasowego magazynowania odpadów,
w szczególności odpadów niebezpiecznych;
• budowa i modernizacja instalacji i urządzeń mających
na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz
urządzeń zapewniających właściwe ewidencjonowanie
odpadów;
Najczęściej zadawane pytania
„Odpadem przemysłowym „są odpady inne niż komunalne
powstałe w wyniku działalności gospodarczej.
Beneficjentami Poddziałania 2.4.4. mogą być przedsiębiorstwa
wytwarzające odpady jako efekt uboczny procesu
produkcyjnego;
Beneficjentami nie mogą być podmioty zajmujące się
przetwórstwem/recyklingiem odpadów wytworzonych jedynie
przez inne zakłady.
Źródła finansowania
rozwoju Polski
Rząd Polski w październiku 2004 r. podpisał dwie umowy, które
umożliwiają korzystanie z dwóch instrumentów finansowych:
• Norweskiego Mechanizmu Finansowego
• Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG)
Przyznana Polsce kwota w wysokości 533,51 mln EUR będzie
wykorzystywana w latach 2004-2009
Darczyńcami są 3 kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu): Norwegia, Islandia, Lichtenstein.
Priorytety środowiskowe
(MF EOG i NMF)
Mechanizm Finansowy EOG
I. "Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez
m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych
źródeł energii„
II. "Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze
wykorzystanie i zarządzanie zasobami"
Norweski Mechanizm Finansowy
III. "Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem
wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w
życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji
projektów inwestycyjnych„
I. "Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in.
redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii„
Rodzaje kwalifikujących się projektów
W ramach priorytetu realizowane będą projekty polegające na budowie i
modernizacji infrastruktury ochrony środowiska. W ramach priorytetu realizowane
będą następujące zadania:
1. Ograniczanie korzystania z indywidualnych systemów ogrzewania na
rzecz podłączenia do zbiorczych/komunalnych sieci cieplnych
Projekt polegający na uciepłownieniu centralnej części miasta (o zwartej zabudowie
wielorodzinnej), nadal ogrzewanej przez małe lokalne kotłownie i piece kaflowe, na
obszarze o przekroczonych dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń atmosfery.
2. Zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej nowoczesnymi,
energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami energii
Projekt polegający na likwidacji przestarzałej kotłowni węglowej o mocy od 1 MW
do 20 MW i zastąpieniu jej nowoczesną kotłownią z preferencją dla układów
skojarzonych.
I. "Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in.
redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł
energii„
Rodzaje kwalifikujących się projektów (c.d.)
4. Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, tj.
wykorzystania energii wodnej (małe elektrownie wodne do 5 MW),
energii słonecznej oraz biomasy w indywidualnych systemach
grzewczych
a) Projekt polegający na budowie małej elektrowni wodnej o mocy od 50 kW
do 5 MW na istniejącym stopniu wodnym (na obszarach nie objętych
programami restytucji ryb wędrownych) z bezpiecznymi przepławkami dla
ryb oraz automatyką ograniczającą pobór wody przez turbiny przy niskich
stanach wód w rzece;
b) Projekt polegający na zainstalowaniu kolektorów słonecznych o
powierzchni ponad 100 m2 lub budowie układów fotowoltaicznych, dla
budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych;
c) Projekt polegający na budowie kotłowni na biomasę od 1 MW do 10 MW,
wykorzystującej lokalne zasoby paliwa.
I. "Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in.
redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł
energii„
Rodzaje kwalifikujących się projektów (c.d.)
5. Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków
oraz systemów kanalizacji zbiorczej
Projekt polegający na budowie, przebudowie lub modernizacji systemu kanalizacji
zbiorczej oraz budowie oczyszczalni ścieków dla aglomeracji od 2 000 RLM do 15 000
RLM.
6. Organizacja selektywnej zbiórki odpadów, a następnie
zagospodarowywanie ich poprzez odzysk
Projekt polegający na uzupełnieniu istniejącego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi przez zbiórkę i recykling jednego bądź kilku wymienionych rodzajów
odpadów: zużytego sprzętu elektrycznego i/lub elektronicznego; odpadów
opakowaniowych lub zagospodarowanie: odpadów z remontów obiektów budowlanych
(nie dotyczy azbestu) i/lub odpadów z przebudowy infrastruktury drogowej. Możliwe
jest zgłaszanie przedsięwzięć dotyczących innych rodzajów odpadów stałych.
II. "Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze
wykorzystanie i zarządzanie zasobami"
Rodzaje kwalifikujących się projektów
W ramach tego priorytetu wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące wzmocnienia
instytucjonalnego i poszerzenia wiedzy o zrównoważonym rozwoju kraju w
następujących dziedzinach:
1. Zmniejszanie energo-, materiało- i wodochłonności produkcji i usług
poprzez poprawę efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych
Projekt polegający na:
a) opracowaniu programu dla konkretnego zakładu produkcyjnego lub/i usługowego
dotyczącego jego modernizacji pod kątem zmniejszenia: zużycia energii, wody i
surowców mineralnych oraz zmniejszenia produkcji odpadów;
b) kampaniach konsumenckich promujących zakupy produktów proekologicznych.
2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Projekt polegający na opracowaniu strategii zaopatrzenia gmin w energię ze źródeł
odnawialnych jako części planów energetycznych gmin.
3. Wspieranie procesu tworzenia "zielonych" miejsc pracy i "zielonych
zamówień"
Projekt polegający na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjnej
wraz ze szkoleniem w zakresie tworzenia "zielonych" miejsc pracy oraz "zielonych
zamówień i zakupów" w urzędach i/lub dla podmiotów gospodarczych.
II. "Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze
wykorzystanie i zarządzanie zasobami"
Rodzaje kwalifikujących się projektów (c.d.)
4. Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej, poprzez
tworzenie sieci nauczania na rzecz środowiska
Projekt dotyczący akcji edukacyjnej (w tym seminariów, warsztatów, konkursów,
kampanii informacyjnych, platform e learningowych) przygotowany we współpracy
organizacji pozarządowej (ych) z lokalnymi władzami oraz lokalnymi
społecznościami, w zakresie kształtowania postaw proekologicznych.
5. Działania zachęcające do ochrony, poprawy i przywracania
różnorodności biologicznej, w tym zasobów morskich oraz obszarów
włączonych do sieci Natura 2000
Projekt dotyczący działań na rzecz czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt
zagrożonych wyginięciem oraz ekosystemów zagrożonych przez działalność
człowieka, na obszarach wytypowanych do sieci NATURA 2000 oraz na obszarach
morskich.
6. Działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej
Projekt obejmujący działania na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, wspierające jej udział w rozwoju obszarów
wiejskich oraz trwałość lasów i zachowanie różnorodności biologicznej w
ekosystemach leśnych.
III. Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia
zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich
przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych
Rodzaje kwalifikujących się projektów
W ramach działania realizowane będą projekty służące wzmocnieniu
instytucjonalnemu polegającemu na pomocy w osiąganiu wymaganych
standardów pracy i zachowań przez agendy i urzędy odpowiedzialne za
stan środowiska (doradztwo, szkolenia). Do ubiegania się o dotację
będą uprawnione projekty w następującym zakresie:
1. Usprawnienia wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony
środowiska
Projekt polegający na:
a) opracowaniu dokumentów (np. ekspertyz) do nowych i
nowelizowanych aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej dostosowujących polskie ustawodawstwo do
ustawodawstwa Unii Europejskiej;
b) usprawnieniu metod i form pracy oraz doposażeniu inspekcji
ochrony środowiska i regionalnych zarządów gospodarki wodnej w
nowoczesną aparaturę kontrolno pomiarową.
III. Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia
zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich
przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych
Rodzaje kwalifikujących się projektów (c.d.)
2. Wspierania budowy zdolności instytucjonalnych administracji
odpowiedzialnej za ochronę środowiska.
Projekt polegający na szkoleniu pracowników administracji publicznej
wszystkich szczebli w zakresie prawa ochrony środowiska.
3. Gromadzenia i upowszechniania informacji, o najlepszych dostępnych
technikach (zgodnie z Dyrektywą 96/61/EC) i o "czystej produkcji"
Projekt polegający na opracowaniu raportu (ów) o najlepszych
dostępnych technikach z różnych branż i/lub o przykładach "czystej
produkcji" umieszczonych na stronie internetowej i/lub w biuletynie
zamawiającego.
4. Rozwoju systemów zarządzania środowiskowego
Projekt polegający na zorganizowaniu szkoleń dotyczących wymogów
stawianych przedsiębiorcom w zakresie uzyskania certyfikatów
zarządzania zasobami środowiska (ISO serii 14 000, EMAS lub
równoważne).
Mechanizmy finansowe EOG
Zarządzanie poszczególnymi priorytetami zostało powierzone
Instytucjom Pośredniczącym
Ministerstwo Środowiska dla trzech priorytetów
• „Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi
redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii”
• „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i
zarządzanie zasobami”
• „Ochrona środowiska, m.in. z uwzględnieniem administracyjnych zdolności
wprowadzania w życie odpowiednich przepisów unijnych oraz realizację
inwestycji infrastrukturę i technologię, z pierwszeństwem dla komunalnej
gospodarki odpadami”
Załączniki do formularzy
•Studium wykonalności (przykład EFRR)
•Podstawy logiczne
•Geografia (mapy)
•Plan finansowy
•Szczegółowa analiza źródeł finansowania
•Wkład rzeczowy
•Poświadczenie o współfinansowaniu
•Analiza finansowa (może być częścią studium
wykonalności)
•Analiza ekonomiczna (może być częścią studium
wykonalności)
•Pozwolenia
•Analiza ryzyka (może być częścią studium wykonalności)
KREDYT
BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Kredyt udzielany jest na inwestycję technologiczną, którą jest:
zakup nowej technologii, jej wdrożenie i uruchomienie w oparciu o nią
produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub
zmodernizowanych usług;
wdrożenie własnej nowej technologii i uruchomienie w oparciu o nią
produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenie nowych lub
zmodernizowanych usług.
Program LIFE- Środowisko
Jednym z celów projektów, na które zostały przeznaczone
środki Programu LIFE – Środowisko jest:
 zapobieganie, recykling i racjonalna gospodarka
strumieni odpadów
Program BMU (1)
W dniu 2 lutego 2006r. zawarte zostało porozumienie
pomiędzy Ministerstwem Środowiska
Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym
Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i
Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej
Niemiec (BMU).
Porozumienie dotyczy realizacji wspólnych
projektów w dziedzinie ochrony
środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej.
Program BMU (2)
Uzgodniono, że o dofinansowanie ze środków
niemieckich mogą ubiegać się projekty, które są
zgodne z priorytetami polityki w zakresie
ochrony środowiska obydwu państw to znaczy:
 mają oddziaływanie transgraniczne;
 wpływają na ochronę klimatu;
 są rozwiązaniami modelowymi.
Uzgodniono, że o dofinansowanie ze środków
niemieckich mogą ubiegać się projekty, które są
zgodne z priorytetami polityki w zakresie ochrony
środowiska obydwu państw to znaczy:
 mają oddziaływanie transgraniczne;
 wpływają na ochronę klimatu;
 są rozwiązaniami modelowymi.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP)
Strategia
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
na lata 2003-2007
Działalność NFOŚiGW
Rada Nadzorcza NFOŚiGW określa listę programów
priorytetowych, które są planowane do dofinansowania.
•
•
•
•
•
•
•
Listę tą stanowi 6 programów obejmujących:
ochronę środowiska,
gospodarkę wodną,
ochronę przyrody,
geologię i górnictwo;
edukację ekologiczną
działalność pozarządowych organizacji ekologicznych;
monitoring środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne.
Strategia obejmuje:
I.
Misja i cele NFOŚiGW
II.
Uwarunkowania działalności Narodowego Funduszu
III. Analiza działalności Narodowego Funduszu
IV.
Kierunki rozwoju działalności Narodowego Funduszu
V.
Priorytety działalności NFOŚiGW
1.
Strategia w dziedzinie ochrony wód i gospodarki wodnej
2.
Strategia w dziedzinie ochrony powietrza
3.
Strategia w dziedzinie ochrony ziemi
Krajowy Program Oczyszczania
Ścieków Komunalnych
Krajowy Program Oczyszczania
Ścieków Komunalnych wymagać będzie:
• budowy, rozbudowy i/lub modernizacji 1163 oczyszczalni
ścieków komunalnych w 1068 aglomeracjach,
• budowy, rozbudowy i/lub modernizacji systemów kanalizacji
zbiorczej w 1378 aglomeracjach (o wielkości powyżej 2000
RM) – łącznie około 21 000 km, w tym budowy od podstaw
kanalizacji w 162 aglomeracjach, wielkości 2000 ÷ 15 000 RM.
Krajowy Plan
Gospodarki Odpadami
Gospodarka odpadami i realizacja Krajowego
Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego
przez Radę Ministrów w 2002 roku
Zasady ogólne (cz.1)
 O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać
się podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 Wnioski o dofinansowanie złożone na formularzu stosowanym w
Narodowym Funduszu kierowane są do rozpatrzenia zgodnie z
kolejnością wpływu (za wyjątkiem dotacji)
 Narodowy Fundusz udziela dofinansowania na podstawie umowy
cywilno-prawnej, sporządzonej w formie pisemnej określającej
szczegółowe warunki dofinansowania
 Narodowy Fundusz może udzielić, w formie pisemnej, promesy
dofinansowania przedsięwzięcia
Zasady ogólne (cz.2)
 Narodowy Fundusz może pokryć koszty poniesione przed datą
zawarcia umowy, jeżeli miało to miejsce po podjęciu przez Zarząd
uchwały o dofinansowaniu i jeżeli zostały one poniesione na
pokrycie kosztów wskazanych do sfinansowania ze środków
Narodowego Funduszu w harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub dokumencie równoważnym zaakceptowanym przez strony
zawierające umowę.
 wniosek o udzielenie dofinansowania został złożony na
obowiązującym w Narodowy Funduszu formularzu
 przedsięwzięcie zostało ocenione zgodnie z listą priorytetowych
programów, kryteriami wyboru przedsięwzięć, oraz planem
działalności NFOŚiGW i w przypadku dotacji, zostało umieszczone
na liście przedsięwzięć do dofinansowania
Zasady ogólne (cz.3)
 W uzasadnionych przypadkach, odpowiednia część kwoty określona
w umowie, może być wypłacona w formie zaliczki, przed
przedłożeniem dokumentów finansowych, w razie dofinansowania
przedsięwzięć:
• finansowanych
z
udziałem
środków
zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi,
• wskazanych imiennie w planie finansowym Narodowego
Funduszu,
• jeżeli konieczność wypłaty wynika z harmonogramu rzeczowofinansowego lub dokumentu równoważnego, stanowiącego
załącznik do umowy.
Zasady ogólne (cz.4)
Warunki uzyskania pomocy finansowej

udokumentowanie możliwość pełnego pokrycia planowanych
kosztów przedsięwzięcia,

wnioskodawca wywiązuje się, z obowiązku uiszczania opłat
i kar, stanowiących przychody Narodowego Funduszu

przedsięwzięcie określone we wniosku
dofinansowania nie zostało zakończone
o
udzielenie
Zasady ogólne (cz.5)
Formy dofinansowania









pożyczki preferencyjne ( z możliwością częściowego umorzenia)
pożyczki płatnicze,
Umorzenia pożyczek preferencyjnych,
kredyty udzielane ze środków Narodowego Funduszu
przez banki w ramach linii kredytowych,
dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów
i pożyczek,
dotacje
pożyczki w ramach umowy konsorcjum
promesy pomocy finansowej przedsięwzięcia
poręczenia spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez
rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na
realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Zasady ogólne (cz.6)
 udzielone przez NFOŚiGW dofinansowanie nie może przekroczyć
80% kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia, za wyjątkiem
przedsięwzięć , dofinansowanych z niepodległych zwrotowi
środków zagranicznych.
UWAGA:
Wysokość dofinansowania w formie pożyczki nie może być niższa
niż 2.000.000 zł., z wyłączeniem pożyczek płatniczych oraz
pożyczek udzielanych ze środków z subfunduszy.
Zasady udzielania pożyczek
oprocentowanie (cz.1)
Udzielając dofinansowania w formie pożyczek stosuje się
oprocentowanie ustalane w odniesieniu do stopy
redyskontowej weksli, ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski
Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym wynosi:

0,1 s.r.w. w przypadku pożyczek udzielanych:
•
z wpływów z tytułu opłat produktowych,
•
z wpływów z tytułu ustawy o substancjach zubażających warstwę
ozonową,
•
z wpływów z tytułu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji
Zasady udzielania pożyczek
oprocentowanie (cz.3)
•
•
•

w przypadku pożyczek udzielanych:
na przedsięwzięcia określone w „Krajowym Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych”,
na inwestycje związane z budową, rozbudową i modernizacją oraz
likwidacją i rekultywacją składowisk odpadów komunalnych,
inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej, o której mowa w
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r., Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu
obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw
pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii
elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. Nr 261, poz. 2187),
(za wyjątkiem przedsięwzięć dofinansowywanych z niepodlegających
zwrotowi środków zagranicznych oraz Fundacji EKOFUNDUSZ)
•
Oprocentowanie wynosi:
0,3 s.r.w. - 0,7 s.r.w. - miastom na prawach powiatu, powiatom,
gminom, związkom jednostek samorządu terytorialnego, pozostałym
podmiotom będącym własnością samorządu terytorialnego.
Oprocentowanie jest zależne od dochodów budżetowych ogółem na
mieszkańca w 2004 r.
Zasady udzielania pożyczek
oprocentowanie (cz.4)
Oprocentowanie :
0,4 s.r.w. dla pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw na przedsięwzięcia
w zakresie energetyki odnawialnej, lecz nie mniej niż 1,75%,
0,5 s.r.w. w przypadku pozostałych pożyczek na inwestycje w zakresie
energetyki odnawialnej, lecz nie mniej niż 2,12%,
0,6 s.r.w. dla pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw, lecz nie mniej niż
2,55%,
0,8 s.r.w. dla pożyczek płatniczych, pożyczek na przedsięwzięcia
dofinansowywane z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych
oraz Fundacji EKOFUNDUSZ oraz pozostałych pożyczek, w tym pożyczek
udzielanych wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, lecz nie mniej niż 3,2%.
Zasady udzielania pożyczek
karencja
Przy udzielaniu pożyczek stosowana jest karencja w spłacie rat
1)
nie dłuższa niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem pkt 2, liczona od ostatniej wypłaty
określonej w umowie,
2)
nie dłuższa niż 18 miesięcy liczona od ostatniej wypłaty - przy finansowaniu
przedsięwzięć z wpływów z tytułu opłat produktowych, o których mowa w
ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z poźn. zm.) oraz na mocy ustawy z dn.
20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr
121, poz. 1263 z poźn. zm.[) oraz ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25 poz. 202 z późn.
zm.),
3)
karencja w spłacie rat kredytów udzielanych przez banki ze środków
Narodowego Funduszu w ramach linii kredytowych, ustalana jest każdorazowo
w umowie pomiędzy Narodowym Funduszem a bankiem.
W przypadku niewykorzystania pożyczki zgodnie z haromonogramem rzeczowofinansowym będącym integralną częścią umowy Narodowy Fundusz może
nałożyć opłatę za pozostawienie swoich środków w gotowości, w wysokości
0,1 % niewykorzystanej kwoty pożyczki.
Zasady udzielania pożyczek
okres kredytowania
Okres kredytowania nie może być dłuższy niż 15 lat
wyjątek:


w przypadku udzielania dofinansowania z wpływów z tytułu
opłat produktowych – nie dłuższy niż 10 lat
w przypadku udzielania dofinansowania w formie pożyczek
płatniczych – ustalany jest w zależności od warunków
finansowania przedsięwzięcia z Funduszu Spójności
Pożyczki płatnicze
W celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięć,
które otrzymały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej
w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
może być udzielona pożyczka płatnicza.
pożyczka płatnicza:
• może być udzielna tylko wówczas gdy NFOŚiGW uczestniczył w
ocenie przedsięwzięć dofinansowanych z funduszy UE
• pożyczka płatnicza może być przeznaczona na opłacenie
wystawionych faktur lub równoważnych dokumentów finansowych,
wystawionych w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego
z udziałem funduszy UE
• oprocentowanie pożyczki wynosi 0,8 s.r.w stosunku rocznym lecz nie
mniej niż 3,2%.
Zasady udzielania pożyczek
Warunki umarzania pożyczek (cz.1)
Warunki umarzania pożyczek udzielonych ze środków NFOŚiGW
• został złożony wniosek o umorzenie na formularzu stosowanym w
Narodowym Funduszu,
• przedsięwzięcie zostało wykonane w zakresie określonym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie później niż w terminie
ustalonym w momencie podpisania umowy,
• został osiągnięty efekt ekologiczny określony w umowie,
• osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia zostało
udokumentowane najpóźniej w ciągu 30 dni od terminu określonego w
umowie,
• raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania spłacano w terminie
określonym w umowie,
Zasady udzielania pożyczek
Warunki umarzania pożyczek (cz.2)
Warunki umarzania pożyczek udzielonych ze środków NFOŚiGW
• spłacono co najmniej 50% wypłaconej kwoty pożyczki, za wyjątkiem
przedsięwzięć finansowanych z wpływów z ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121,
poz. 1263 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.
1495), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 6392),
• pożyczkobiorca przeznaczy umorzoną kwotę na przedsięwzięcie z
zakresu ochrony środowiska, zgodnie z warunkami ustalonymi w
odrębnej umowie zawartej z Narodowym Funduszem.
• pożyczkobiorca zgodnie z odrębnymi przepisami, wywiązał się z
obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody Narodowego
Funduszu oraz z innych zobowiązań w stosunku do Narodowego
Funduszu
Zasady udzielania pożyczek
Warunki umarzania pożyczek (cz.3)
 Warunek dotyczący terminowej spłaty rat kapitałowych i odsetek,
zostanie uznany za spełniony, jeżeli:
1) opóźnienie w spłacie rat w okresie kredytowania nie dłuższym niż 10 lat nie
przekroczyło 10 dni lub 15 dni, gdy okres kredytowania jest dłuższy,
2) opóźnienie w spłacie odsetek w okresie kredytowania nie dłuższym niż 10
lat nie przekroczyło 20 dni i dotyczyło kwoty nie przekraczającej 2,5%
pożyczki lub 30 dni i dotyczyło kwoty nie przekraczającej 3,5% pożyczki,
gdy okres kredytowania jest dłuższy.
 Złożenie wniosku o umorzenie, nie zwalnia pożyczkobiorcy
z obowiązku spłaty należności Narodowego Funduszu
Zasady udzielania dotacji (cz.1)
Dotacje pochodzące wyłącznie ze środków Narodowego
Funduszu mogą być udzielane na:
1) gospodarkę wodno-ściekową w zakresie wspieranie
proekologicznych form transportu w żegludze śródlądowej (ustawa
z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i
Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672)),
2) rekultywację terenów zdegradowanych przez wojsko i przemysł,
3) rekultywację składowisk odpadów komunalnych – dotacja do
wysokości 20% kosztów rekultywacji - dla jednostek samorządu
terytorialnego lub spółek będących w 100% własnością tych
jednostek i realizujących ich zadania własne, dotyczy składowisk,
których eksploatację rozpoczęto przed 1 października 2001 r.
(Ustawa o odpadach, Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
4) monitoring środowiska,
5) ochronę przyrody i krajobrazu,
6) ochronę lasów i zasobów leśnych,
7) zapobieganie powstaniu poważnych awarii lub usuwanie ich
skutków,
Zasady udzielania dotacji (cz.2)
8)
9)
10)
11)
zapobieganie klęskom żywiołowym lub usuwanie ich skutków,
kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa,
wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych,
przedsięwzięcia wskazane przez Ministra Środowiska, szczególnie
ważne z punktu widzenia polityki ekologicznej państwa,
uwzględnione w planie działalności Narodowego Funduszu, do kwot
określonych w tym planie, w tym przedsięwzięcia wynikające z
porozumień zawartych z udziałem Ministra Środowiska i
Narodowego Funduszu oraz wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb
rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna specjalnościach zamawianych u Ministra Szkolnictwa Wyższego i
Nauki,
Zasady udzielania dotacji (cz.3)
12) przedsięwzięcia:
a) określone w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 lipca 2002 roku w
sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat
produktowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1052),
b) finansowane z przychodów Narodowego Funduszu otrzymywanych na mocy:
ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495); ustawy z 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji
do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784);
ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.
U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.); ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
c) finansowane z wpływów z prawa geologicznego i górniczego, o których mowa w
art. 401 ust. 6 ustawy,
d) związane z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w
art. 401 ust.12 pkt 1 ustawy,
e)
określone w art. 152 oraz mieszczące się w zadaniach Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej wynikające z art. 90 ust. 1 pkt 6 i 7a ustawy Prawo wodne.
Zasady udzielania dotacji (cz.4)
13) przedsięwzięcia pilotażowe realizowane w celu wdrożenia postępu
technicznego,
14) nowe technologie o dużym stopniu ryzyka lub posiadające charakter
eksperymentalny,
15) programy ochrony powietrza – do 50% kosztów przedsięwzięcia,
Warunki dofinansowania przedsięwzięcia
z opłat produktowych (cz.1)
Inwestycje związane z:
• odzyskiem i recyklingiem opadów opakowaniowych,
• odzyskiem i recyklingiem odpadów poużytkowych powstałych
z akumulatorów Ni-Cd oraz baterii i ogniw galwanicznych,
• odzyskiem i recyklingiem odpadów poużytkowych powstałych
z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,
• odzyskiem i recyklingiem odpadów poużytkowych z opon,
• zbieraniem i regeneracją odpadów poużytkowych z olejów
smarowych,
• odzyskiem i recyklingiem odpadów poużytkowych z lamp
wyładowczych.
• zbiórką, odzyskiem, gromadzeniem oraz unieszkodliwianiem
substancji kontrolowanych
Warunki dofinansowania przedsięwzięcia
z opłat produktowych (cz.2)
OPAKOWANIA, BATERIE, OLEJE, OPONY
oraz LAMPY WYŁADOWCZE*
obowiązujące akty prawne:
•
Ustawa z dnia 11 maja 2001r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i
opłacie depozytowej (Dz.U. 01.63. 639 z późn. zm.)- „ustawa
•
•
•
produktowa”
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 w sprawie
szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat
produktowych (Dz. U. 02.122. 1052)
Decyzja Zarządu NFOŚiGW z dnia 10 maja 2004r
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.175.1458) – ustawa „
zmieniająca ustawę o odpadach”
Warunki dofinansowania przedsięwzięcia
z opłat produktowych (cz.3)
OPAKOWANIA, BATERIE, OLEJE, OPONY
oraz LAMPY WYŁADOWCZE*
Pożyczka
•
•
•
•
Wysokość pożyczki do 50% kosztów inwestycyjnych
przedsięwzięcia lecz nie więcej niż 1.000,0 tys. zł. Pozostała kwota
dofinansowania z innych środków, których dysponentem jest NF.
Łączna kwota dofin. ze środków NF nie może przekroczyć 80%
kosztów inwestycyjnych.
Oprocentowanie – 0,1 s.r.w.
Okres karencji – nie dłuższy niż 18 m-cy liczony od ostatniej
wypłaty
Okres kredytowania – nie dłuższy niż 10 lat
Warunki dofinansowania przedsięwzięcia
z opłat produktowych (cz.4)
OPAKOWANIA, BATERIE, OLEJE, OPONY, LAMPY
WYŁADOWCZE
Dotacja
Na działania określone w § 9 ust. 1 Rozporządzenia MŚ, tj. :
•
przedsięwzięcia pilotażowe dot. wdrożenia postępu technicznego
i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub posiadających
charakter eksperymentalny,
•
monitoring systemu odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i poużytkowych
•
zbiórkę i recykling odpadów poużytkowych dla przedsiębiorców i
organizacji odzysku przekraczających wymagane poziomy
odzysku i recyklingu,
•
edukację ekologiczną dot. selektywnej zbiórki i recyklingu
odpadów opakowaniowych i poużytkowych wymienionych w
ustawie.
Warunki dofinansowania przedsięwzięcia
z opłat produktowych (cz.5)
*UWAGA! dla „Lamp wyładowczych” :
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 w sprawie
szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat
produktowych (Dz. U. 02.122. 1052) - obowiązuje do
31.12.2007r
od 01.01.2008r - Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 05.180.1495)
Od 01.01.2008r- Pożyczki i dotacje – udzielane będą zgodnie z
„Zasadami dofinansowania” opracowanymi przez NFOŚiGW
na 2008r
Warunki dofinansowania przedsięwzięcia
z opłat produktowych (cz.6)
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
Akty prawne obowiązujące:
•
•
•
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o substancjach zubożających warstwę
ozonową (Dz.U. 04.121.1263) – ustawa „ozonowa”
Ustawa z dnia 21 stycznia 2005r o zmianie ustawy o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o
opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 05.33.291)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.175.1458) – ustawa „
zmieniająca ustawę o odpadach”
•
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska
(Dz.U.01.62.627)- ustawa POŚ
od 01.01.2008r – Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 05.180.1495) – ustawa
„sprzętowa”
Warunki dofinansowania przedsięwzięcia
z opłat produktowych (cz.7)
URZĄDZENIA CHŁODNICZE
Pożyczka
Od 1.04.2005r – zgodnie z „Zasadami dofinansowania
przedsięwzięć ze środków NF…” obowiązującymi w NF
Dotacja
Dotacja możliwa jest jedynie w uzasadnionych przypadkach
po wyrażeniu zgody przez Zarząd NFOŚiGW i Radę
Nadzorczą NFOŚiGW na dokonanie odstępstwa od
obowiązujących „Zasad dofinansowania przedsięwzięć ze
środków NF….”.
Warunki dofinansowania przedsięwzięcia
z opłat produktowych (cz.8)
SUBSTANCJE KONTROLOWANE
Obowiązujące akty prawne:
 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o substancjach
zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 04.121.1263) –
ustawa „ozonowa”

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września
2005r w sprawie szczegółowego sposobu i kryteriów
gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za
substancje kontrolowane (Dz.U. 05.200.1657)
Warunki dofinansowania przedsięwzięcia
z opłat produktowych (cz.9)
Pożyczka
SUBSTANCJE KONTROLOWANE
Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z 23.09.2005r:
•
•
•
•
•


Pożyczka nie może przekroczyć 80% kosztów
inwestycyjnych.
Oprocentowanie – 0,1 s.r.w.
Okres karencji – nie dłuższy niż 18 m-cy
Okres kredytowania – nie dłuższy niż 10 lat
Kwota umorzenia nie może być wyższa niż 30% kwoty
udzielonej pożyczki.
Dofinansowanie (zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia MŚ)
dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą ma
charakter pomocy de minimis.
Dofinansowanie może być wyższe (zgodnie z § 13 ust. 1
Rozporządzenia MŚ) ale wymaga notyfikacji do Komisji
Europejskiej (zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia MŚ)
Warunki dofinansowania przedsięwzięcia
z opłat produktowych (cz.10)
Dotacja
SUBSTANCJE KONTROLOWANE
Na działania określone w § 10 ust. 1 Rozporządzenia MŚ z dnia
23.09.2005r.:
odzysk i unieszkodliwianie substancji kontrolowanych;
następujące działania związane ze zbiórką, odzyskiem,
gromadzeniem i unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych:
• przedsięwzięcia pilotażowe dotyczące wdrażania postępu
technicznego o dużym stopniu ryzyka lub posiadające charakter
eksperymentalny
• monitoring systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania
substancji kontrolowanych
• edukacja ekologiczna w zakresie ograniczania wykorzystywania
substancji kontrolowanych
Warunki dofinansowania przedsięwzięcia
z opłat produktowych (cz.11)
SUBSTANCJE KONTROLOWANE c.d.
Dotacja

Dofinansowanie (zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia MŚ)
dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą ma
charakter pomocy de minimis.

Dofinansowanie może być wyższe (zgodnie z § 13 ust. 1
Rozporządzenia MŚ) ale wymaga notyfikacji do Komisji
Europejskiej (zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia MŚ)
Warunki dofinansowania przedsięwzięcia
z opłaty recyklingowej
WRAKI
Obowiązujące akty prawne:
 Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 05.25.202) – ustawa
„wrakowa”
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska
(Dz.U.01.62.627)
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków przeznaczania wpływów
pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji.
Dziękuję Państwu za uwagę
Download