Tematyka

advertisement
Liczba Materiał leksykalny i
godzin gramatyczny
1
Przypomnienie zasad pracy na
lekcji, szkolnego i przedmiotowego
systemu oceniania, zapoznanie z
wymaganiami na poszczególne
stopnie
Wakacyjne
6
Słownictwo: wakacje, wakacyjne
podróże – Francja,
podróże , powtórzenie wiadomości o
Paryż
Francji i Paryżu
Bienvenue en
Czas le passé composé – odmiana z
France!
avoir i etre , okoliczniki czasu: hier,
avant hier, hier soir….
Przysłówki: d’abord, puis, ensuite,
eunfin
Tematyka
1+1
Unité 5
Historie z
przeszłości.
Kradzieże
Umiejętności komunikacyjne uczniawymagania na poszczególne stopnie
Umiejętności na ocenę dopuszczającą:
uczeń umie usprawiedliwić swe spóźnienie, brak
zeszytu, podręcznika, zadania, poprosić o wyjście
z klasy, powtórzenie ,jeśli czegoś nie rozumie
Uwagi
Umiejętności na ocenę dopuszczającą:
podaje swoje sposoby na spędzanie czasu w czasie
wakacji, podróżowania, zna podstawowe
wiadomości o Francji i Paryżu
Umiejętności na ocenę dostateczną:
odmienia proste czasowniki w czasie le passé
composé, buduje proste zdania
Umiejętności na ocenę dobrą:
opowiada zdarzenia z wakacji w czasie przeszłym
Umiejętności na ocenę bardzo dobrą:
opowiada i zapisuje krótkie historie wakacji w
czasie przeszłym
Umiejętności na ocenę celującą:
opowiada, jak spędził wakacje , przedstawia swe
wakacyjne podróże, stosując chronologię czasu
mapa Francji, Paryża,
pocztówki, film o
Paryżu, tabele, wzory
odmiany
Umiejętności na ocenę dopuszczającą:
odmienia proste czasowniki w czasie przeszłym,
poprawnie wymawia [e]
Umiejętności na ocenę dostateczną:
buduje proste zdania w czasie przeszłym
Umiejętności na ocenę dobrą:
opowiada krótkie historie w czasie przeszłym,
Umiejętności na ocenę bardzo dobrą:
opowiada i zapisuje krótkie historie w czasie
przeszłym, tworzy formę przeczącą czasownika
Umiejętności na ocenę celującą:
historyjki obrazkowe,
tabele, wzory odmiany
Test samokontroli + test
sprawdzający
6
Słownictwo : oskarżenia, kradzieże,
śledztwo
Zaimki: quelqu’un, quelque chose
Przeczenie ne..rien, ne..jamais,
ne…personne,
czas le passé composé
1
projekt komiksuhistoryjki obrazkowejwydarzenie z
przeszłości
stawia pytania dotyczące zdarzeń z przeszłości,
odpowiada przecząco
Unité 6
Kieszonkowe.
Zakupy. Sklepy
we Francji.
6
Słownictwo: zakupy, nazwy ubrań,
kolory, nazwy sklepów
Czasowniki: acheter, essayer, payer,
Zaimek wskazujący ce, cet,cette, ces
Liczebniki do 1000
Zaimek pytające Quel ?
Pytanie z inwersją
podręcznik, ilustracje,
gry językowe, edukacja
europejska
Umiejętności na ocenę dopuszczającą:
nazywa miesiące, pory roku, określa pogodę w
czasie teraźniejszym, poprawnie wymawia nowe
słowa
Umiejętności na ocenę dostateczną:
poprawnie stosuje konstrukcje nieosobowe typu :
il neige, il pleut,
Umiejętności na ocenę dobrą:
zna słownictwo z zakresu ekologii,
Umiejętności na ocenę bardzo dobrą:
buduje zdania o ochronie planety ze zwrotami il
faut/ il ne faut pas, je dois- wyraża konieczność
przedstawia swą ulubioną porę roku
Umiejętności na ocenę celującą:
ilustracje, artykuły z
czasopism
francuskojęzycznych –
météo
edukacja europejska
projekt- Sklepy we
Francji
1+1
Unité 7
Pogoda.Ochrona
środowiska.
Test samokontroli, test
sprawdzający
6 godz. Słownictwo: pory roku, określenia
pogody, ochrona środowiska,
ekologia
zwrot nieosobowy il fait…, il faut/
il Ne faut pas + bezokolicznik,
czasownik devoir , przeczenie
ne…plus, wymowa grup – tion, ssion, -sion
ekologia we Francji
Umiejętności na ocenę dopuszczającą:
Nazywa ubiory, kolory, buduje zdania z zaimkiem
wskazującym ( Ce pull est rouge), poprawnie
wymawia grupę ill
Umiejętności na ocenę dostateczną:
zadaje pytanie z Quel?, prowadzi prostą rozmowę
w sklepie,
Umiejętności na ocenę dobrą:
Liczy do 1000, odmienia czasowniki acheter,
payer, essayer
Umiejętności na ocenę bardzo dobrą:
Prowadzi z kolegą rozmowę na temat
kieszonkowego, wydatków
Umiejętności na ocenę celującą:
przygotowuje pytania do sondażu na temat
kieszonkowego, grzecznie pyta o różne
informacje- pytanie z inwersją
2
projekt- plakat na temat
ochrony środowiska,
happening z okazji Dnia
Ochrony Środowiska
wypowiada się ustnie i pisemnie na temat
zachowań ekologicznych w Polsce i we Francji
1+1
Unité 8
Plany na
przyszłość.
Wynalazki.
Świat za sto lat.
.
7godz.
1+1
10
godz.
10
godz.
Razem
Test samokontroli + test
sprawdzający
Słownictwo: nazwy zawodów.
Zaimki dzierżawcze: notre, nos,
votre, vos, leur, leurs, czas le futur
simple, określenia czasu : dans x
ans, plus tard
La science- fiction
Umiejętności na ocenę dopuszczającą:
ilustracje, tabele, wzory
nazywa zawody, buduje zdania typu: Je serai
odmian
pilote.
edukacja europejska
Poprawnie wymawia le e caduc
Umiejętności na ocenę dostateczną:
tworzy czas le futur simple prostych czasowników,
buduje proste zdania,
Umiejętności na ocenę dobrą:
poprawnie tworzy czas le futur simple poznanych
czasowników, stosuje w zdaniach zaimki
dzierżawcze
Umiejętności na ocenę bardzo dobrą:
Wypowiada się na temat swej przyszłości
zawodowej, planów na przyszłość
Umiejętności na ocenę celującą:
wypowiada się na temat życia za 100 lat, tematyki
scence- fiction
Test sprawdzający umiejętności
językowe po 3 latach nauki
Zajęcia z komputerem,
multimedialnym programem do
nauki języka
Utrwalanie materiału –
przygotowanie do egzaminu na
poziomie podstawowym
70
godz.
3
Download