fizyka - Gimnazjum w Przegini

advertisement
KLASA III
ZJAWISKA MAGNETYCZNE I FALE ELEKTROMAGNETYCZNE
Wymagania na ocenę dopuszczającą: uczeń podaje nazwy biegunów magnetycznych i opisuje oddziaływania
między nimi, opisuje sposób posługiwania się kompasem, demonstuje działanie prądu w przewodniku na igłę
magnetyczną umieszczoną w pobliżu, w tym:zmiany kierunku wychylenia igły przy zmianie kierunku prądu,
opisuje budowę elektromagnesu, nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych
Wymagania na ocenę dostateczną: Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą a ponadto:-wyjaśnia
zasadę działania kompasu, opisuje działanie elektromagnesu na znajdujące sięw poblizu przedmioty żelazne i
magnesy, wyjasnia zasadędziałania silnika na prąd stały, podaje przykłady zastosowania fal
elektromagnetycznych, wymienia cechy wspólne i różnice w rozchodzeniu się fal mechanicznych i
elektromagnetycznych
Wymagania na ocenę dobrą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną a ponadto:- opisuje oddziaływanie
magnesu na żelazo i podaje przykłady wykorzystania tego oddziaływania, do opisu ooddziaływania używa
pojęcia pola magnetycznego, opisuje rolę rdzenia w elektromagnesie, wskazuje bieguny N i S w
elektromagnesie, wykorzystuje do obliczeń związek λ=c/f
Wymagania na ocenę bardzo dobrą:Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą a ponadto:-wyjaśnia zachowanie
igły magnetycznej używając pojecia pola magnetycznego wytworzonego przez prąd elektryczny,buduje model i
demonstruje działanie silnika na prąd stały, opisuje fale elektromagnetyczne, podaje ich właściwości,
OPTYKA
Wymagania na ocenę dopuszczającą: podaje przykłady źródeł światła, opisuje sposób wykazania, że światło
rozchodzi się po liniach prostych, wskazuje kąt padania i kąt odbicia od powierzchni gładkiej, opisuje zjawisko
rozproszenia światła na powierzchniach chropowatych,podaje cechy obrazu powstającego w zwierciadle
płaskimi kulistym,opisuje oś optyczną główną, ognisko,ogniskową i promień krzywizny zwierciadła,
doswiadczalnie bada zjawisko załamaniz światła i opisuje doświadczenie, szkicuje przejście światła przez
granicę ośrodków i oznacza kąt padania i kąt załamania, opisuje swiatło białe jako mieszaninę barw, rozpoznaje
tęczę jako efekt roszczepienia światła słonecznego, wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz
przedmiotu na ekranie,
Wymagania na ocenę dostateczną: Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą a ponadto:-wyjaśnia
powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku
jednorodnym,szkicuje zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe,opisuje oś optyczną, ognisko, ogniskową , promień
krzywizny, wskazuje praktyczne wykorzystanie zwierciadeł, wyjaśnia rozsczepienie światła w pryzmacie
posługując się pojęciem”światło białe”,opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej, przechodzących
przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą, rysuje konstrukcje obrazów wytworzonych przez zwirciadła i
soczewki,rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiekszone i pomniejszone, wyjaśnia na
czym polegają wady wzroku: krótko i dalekowzroczność oraz podjae rodzaje soczewek do korygowania tych
wad,
Wymagania na ocenę dobrą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną a ponadto:- wyjaśnia pojęcie
gęstości optycznej, wyjaśnia pojęcie światła monochromatycznego, wyjaśnia na czym polega widzenie barwne,
opisuje zasadę działania prostych przyrządów optycznych,
Wymagania na ocenę bardzo dobrą:Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą a ponadto:-opisuje zjawisko
całkowitego wewnętrznego odbicia, wyjaśnia budowę światłowodów, oblicza zdolność skupiającą soczewki i
wyraża ją w dioptriach,opisuje rolę soczewek w korygowaniu wad wzroku, podaje znak zdolności skupiającej
soczewek korygujących krótko i dalekowzroczność.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
-opanował wszystkie wymagania na stopień bardzo dobry,
-posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
-samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując
dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),
-formułuje problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk i procesów fizycznych,
-swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,
Download