Przygotowanie projektu w ramach Programu Interreg V

advertisement
Przygotowanie projektu
w ramach
Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
17 maja 2017 r., Bielsko-Biała
Idea projektu
wspólna
potrzeba
Określenie zawartości/zakresu
projektu
Testowanie wspólnego projektu
– oczekiwane wyniki i rezultaty
Propozycja wspólnego
rozwiązania
Zgodność z Programem
Definiowanie sytuacji wyjściowej
– parametrów inwestycyjnych, itp.
Wykonalność
Informacja zwrotna
• Czy została zdiagnozowana wspólna potrzeba?
• Czy zostały zaprojektowane wspólne rozwiązania?
• Czy to jest odpowiedni program dla nas?
TAK – możemy
rozpocząć prace nad
projektem
NIE – należy poszukać
innych źródeł finansowania
lub ponownie
przeanalizować wspólne
problemy
3
Partnerstwo
PROJEKT
wspólny personel
współpraca
wspólne finansowanie
wspólna realizacja
wspólne przygotowanie
wspólny interes
zaufanie
komunikacja
doświadczenie
4
Partnerstwo – do czego jest nam potrzebne?
• Opracowanie projektu
• Ustalenie zasad realizacji
• Identyfikacja zasobów
• Wzajemne oczekiwania
wspólne
przygotowanie
wspólny personel
• Role partnerów
• Niepowielanie funkcji
• Współpracujący personel
• Działania poszczególnych
partnerów tworzą projekt
• Wkład w zadania partnera
• Bezpośredni kontakt
partnerów
wspólna realizacja
wspólne
finansowanie • Zapewnienie o środkach
do czasu refundacji
• Wspólny budżet projektu
• Dystrybucja środków
5
Logika projektu
Jakie są nasze
wspólne
potrzeby
i możliwości?
Idea projektu
Co chcemy
zmienić?
Cele
i rezultaty
Co jest
potrzebne do
zmiany
Produkty
i wskaźniki
W jaki sposób
to zrobimy?
Jakich
zasobów
potrzebujemy?
Plan działania
i budżet
6
Zanim zaczniemy przygotowywać projekt
Logika interwencji
projektu
+
Harmonogram
(plan) prac
+
Budżet projektu
Prepojenie s logikou intervencie
programu
Dlaczego? Potrzeba, problem –
strategia Programu
Co? - Cele – wskaźniki, rezultaty
Jak? - Zadania – osie priorytetowe
Kto i gdzie będzie
realizoać zadania?
Kiedy? - Ramy czasowe –
przetargi, nasilenie
działań inwestycyjnych
kwalifikowalność
wydatków - co i za ile?
- Analiza finansowa,
własne środki – budżet
+
transgraniczny
charakter
projektu
Z kim? - Partnerstwo –
wzajemne zaufanie
Dla kogo? - grupy
docelowe
Co może być
przeszkodą? – Ryzyka
7
Przygotowanie projektu
Cel Programu
=
Główny cel projektu
Wskaźniki
Rola Partnerów
Budżet
Zadania
rzeczowe
Komunikacja
Kategorie
wydatków do
każdego z zadań
Analiza
ekonomicznofinansowa
Sprawdzenie
wykonalności
Harmonogram
Zarządzanie
8
Dobry projekt – ‘lista sprawdzająca’
Spójność
projekt/program
 odniesienie do potrzeb
obszaru pogranicza,
 wkład do celów, rezultatów
i produktów,
 potrzeba współpracy
transgranicznej,
 trwałe rozwiązania i efekty,
 Szczegółowe warunki naboru
Spójność projektu
 powiązanie celów,
rezultatów, produktów
i zadań,
 jasny podział ról
i odpowiedzialności
partnerów,
 przemyślany i realistyczny
plan działania,
 stworzenie wspólnego
wniosku
9
Aplikowanie – krytyczne punkty oceny projektu
jednorazowa korekta
nieuprawnione zmiany w
projekcie / niedotrzymanie terminu
Ocena formalna
Ocena strategiczna
– efekt
transgraniczny /
partnerstwo
Ocena
techniczna
Ocena
jakościow
a
minimalna liczba punktów 26
niespełnienie kryterium
oceny wpływu projektu na
środowisko – dwa aspekty
minimalna liczba punktów 49
75% maks.
liczby punktów
Decyzja KM o
dofinansowaniu
lub odrzuceniu
projektu
10
Złożenie wniosku
WYŁĄCZNIE wersja
elektroniczna w
generatorze wniosków
Przesłanie do
rejestracji za pomocą
generatora
(wszystkie pola
MUSZĄ być
wypełnione)
Potwierdzenie
wydrukować, PODPISAĆ,
zeskanowane przesłać
MEJLEM na adres podany
w ogłoszeniu o naborze
podczas trwania
naboru!!!
Program tworzy
„potwierdzenie
przesłania wniosku o
dofinansowanie do
rejestracji”
WST rejestruje wniosek,
nadaje numer, mejlem
przesyła potwierdzenie
PW
11
Dziękuję za uwagę.
17 maja 2017 r., Bielsko-Biała
Download