Osuszacze sprężonego powietrza.

advertisement
Osuszacze sprężonego
powietrza.
W zbiorniku sprężonego powietrza i przewodach
sprężone powietrze jest do 100% nasycone
parą wodną. Każdy spadek temperatury, np. w
wyniku wypromieniowania ciepła, powoduje
wytrącanie się kondensatu.
Kondensat wodny zmywa w urządzeniach,
zaworach i siłownikach warstwę smarną, co
prowadzi do szybszego zużycia i wywołuje
korozję. Dlatego nowoczesne instalacje
pneumatyczne wyposażone są w osuszacze
powietrza.
Metody osuszania powietrza przez:
• oziębienie;
• absorpcję (zjawisko oraz proces pochłaniania
substancji gazowej w całą objętość substancji
ciekłej lub stałej, lub też substancji ciekłej w
całą objętość substancji stałej);
• adsorpcję (proces wiązania się cząsteczek,
atomów lub jonów na powierzchni lub
granicy faz fizycznych, powodujący lokalne
zmiany stężenia)
1. Osuszanie przez oziębienie.
Sprężone powietrze jest oziębiane przez agregat
chłodniczy do ciśnieniowego punktu rosy
+2oC.
Odpowiada to klasie zawodnienia 4. wg normy
PN ISO 8573-1, określającej klasy czystości
sprężonego powietrza. Sprężone powietrze o
klasie 4. jest stosowane np. w obrabiarkach,
urządzeniach pakujących i urządzeniach
przemysłu tekstylnego.
Separator czynnika ziębniczego (9).
Gwarantuje, że czynnik ziębniczy
wyłącznie w stanie gazowym dostaje
się do sprężarki czynnika – w postaci
ciekłej mógłby go uszkodzić.
Sprężarka czynnika ziębniczego (4).
Doprowadza czynnik ziębniczy (w
postaci gazowej) do wysokiego
ciśnienia i podnosi jego temperaturę
Skraplacz (6)
Wentylator skraplacza. Schładza czynnik ziębniczy, który przechodzi ze stanu
gazowego w ciecz – w tym stanie jest bardziej efektywny w odprowadzaniu ciepła.
Filtr czynnika (7). Zabezpiecza zawór rozprężny przed zanieczyszczeniami.
Zawór rozprężny (8). Redukuje ciśnienie czynnika ziębniczego, a tym samym
obniża jego temperaturę i zwiększa właściwości chłodzące; czynnik ziębniczy jest
już w zasadzie cieczą, z domieszką gazów szczątkowych.
Obejście gorącego gazu (5). Reguluje ilość czynnika ziębniczego przechodzącego
przez wymiennik ciepła powietrze/czynnik ziębniczy, zapewniając stabilność
ciśnieniowego punktu rosy i eliminując możliwość zamarzania kondensatu.
Obieg powietrza:
• Wlot powietrza. Gorące nasycone powietrze ze sprężarki wlatuje do
osuszacza, następnie w wymienniku ciepła jest schładzane. Poprzez
obniżenie temperatury powietrza wlotowego zmniejsza się
obciążenie obiegu czynnika ziębniczego.
• Wymiennik ciepła powietrze/czynnik ziębniczy (2). Ciepło
przekazywane jest ze sprężonego powietrza do zimnego czynnika
ziębniczego, wymuszając kondensację pary wodnej znajdującej się
w sprężonym powietrzu. Im bardziej skuteczna jest wymiana ciepła,
tym chłodniejsze staje się powietrze i tym więcej pary wodnej ulega
kondensacji.
• Wymiennik ciepła powietrze / powietrze (1). Podgrzanie
wychodzącego sprężonego powietrza zapobiega kondensacji w sieci
sprężonego powietrza
• Separator wody (3). Odbiera i odprowadza kondensat ze
sprężonego powietrza; im wydajniejsza jest separacja, tym
stabilniejszy jest ciśnieniowy punkt rosy.
• Spust kondensatu
• Wylot powietrza
2. Osuszacze absorpcyjne.
Sprężone powietrze przepływa
przez stały środek osuszający.
Środek ten wchłania (absorbuje)
zawartą w powietrzu wilgoć i olej.
Osuszacze tego rodzaju to
urządzenia duże, dość rzadkie i
stosunkowo drogie.
3. Osuszacze adsorpcyjne.
Drugi co do częstości zastosowania w przemyśle. Stosuje się go przy
większych ciśnieniach i przepływach właściwych.
Zasada działania – przepuszczanie powietrza przez zbiornik
z adsorbentem (zazwyczaj granulowany żel aluminiowy lub
nanofiltr), na którym wytrąca się wilgoć. Następnie – po cyklu
trwającym ok. 5 min – substancję adsorbującą poddaje się
regeneracji – przepuszcza się przez ten zbiornik już osuszone
powietrze, które odbiera wilgoć i odprowadza ją na zewnątrz. Z tego
powodu osuszacze adsorpcyjne składają się zawsze z dwóch
zbiorników pracujących naprzemiennie. Ważnym elementem jest
układ sterujący, rozdzielający powietrze na obydwa zbiorniki i
zapewniający stałość wyjściowych parametrów powietrza.
Stosowanie regeneracji powoduje, że ok. 15% dostarczanego
powietrza jest tracone. Osuszacze adsorpcyjne pracują z
temperaturą punktu rosy: -25 °C …-70 °C.
Bardzo szkodliwe dla tego rodzaju osuszacza jest
dostanie się oleju do wnętrza. Pokryte filmem
olejowym granulki adsorbentu mają zmniejszoną
zdolność działania, dlatego wymagane jest
stosowanie filtra na wlocie powietrza.
Ze względu na porywanie cząstek adsorbentu zaleca
się stosowanie filtrów na wylocie.
Adsorbent należy wymieniać co kilka lat.
Koszt wymiany stanowi ok. 20% ceny całego
urządzenia. Mimo tego jest to jeden z najtańszych
w eksploatacji osuszaczy. Zastosowanie chłodnicy
powietrza wejściowego jeszcze bardziej poprawia
sprawność urządzenia.
Download