PROCES INWESTYCYJNY

advertisement
PROCES
INWESTYCYJNY
t
Wstęp
Kierując się zasadą ścisłej specjalizacji, Legg Mason TFI S.A. zawarło umowy o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy ze spółką Legg Mason
Zarządzanie Aktywami S.A. (odpowiedzialną za aktywa akcyjne) oraz Western Asset Management (podejmującą decyzje inwestycyjne dotyczące części
dłużnej funduszy). Legg Mason Zarządzanie Aktywami (LMZA) jest jedną z najbardziej szanowanych i najdłużej działających na polskim rynku firm typu
„asset management”, której początki sięgają 1995 roku.
Strategia inwestycyjna
W celu osiągania wyników przewyższających stopy odniesienia w założonym horyzoncie inwestycyjnym i utrzymywania kontrolowanego poziomu ryzyka
Legg Mason stosuje jasno określone zasady inwestowania, wypracowane przez 13 lat działalności i doświadczenia na różnych etapach rozwoju rynków
w Polsce i w Europie Środkowowschodniej. Są to: styl inwestycyjny - wspólne przekonania co do zasad dodawania wartości w trakcie zarządzania aktywami i proces inwestycyjny – sposób budowy portfeli. Informacje o stylu i procesie inwestycyjnym są kluczowe, ponieważ stanowią podstawę działania
TFI, wyjaśniając w jaki sposób zostały osiągnięte dotychczasowe wyniki inwestycyjne zarządzanych funduszy. Wiedza ta jest niezbędna także Uczestnikom
funduszy do określenia potencjału przyszłych stóp zwrotu - dzięki niej inwestowanie staje się bardziej świadome.
u Aktywny, selektywny styl inwestycyjny
Selektywny styl inwestycyjny - to filozofia starannego doboru spółek oraz przeciwieństwo szerokiej dywersyfikacji. Naszą intencją jest tworzenie takiego
portfela, którego skład w istotny sposób różni się od przypisanej stopy odniesienia (np. WIG-u) pod względem liczby branż gospodarki i spółek tworzących portfel funduszu, jak też ich procentowego składu. Konsekwencją takiego podejścia są wyniki inwestycyjne zdecydowanie odbiegające od wyników
w Polsce i w regionie
Europy Środkowowschodniej
przypisanego
benchmarku (zarówno in plus jak i in minus), a także wyższa zmienność wyceny jednostki. Uważamy, że tylko w ten sposób można osiągać
ponadprzeciętne wyniki odróżniające nas od średniej rynkowej .
INVESTMENT
Jeżeli mamy wiele pomysłów na inwestycje, portfele naszych funduszy są maksymalnie zaangażowane w akcje. Przy braku okazji inwestycyjnych w portfelu
PHIL
OSOPHY
lokacja aktywów
Analiza danych makroekonomicznych
automatycznie
rośnie udział gotówki.
t
iału aktywów na akcje i obligacje
u Inwestowanie w wartość
Legg Mason inwestuje w spółki jako rzeczywiste przedsiębiorstwa, a nie wirtualne papiery wartościowe. Dlatego podstawą wszystkich naszych decyzji
inwestycyjnych jest analiza fundamentalna. Przeważnie skupiamy się na sektorach gospodarki, dla których przewidujemy sprzyjające warunki rozwoju
okacja sektorowa
w długim horyzoncie czasu. Wyszukujemy przedsiębiorstwa, których rynek zdaje się nie doceniać, a których pozycja finansowa oraz przewaga konkurencyjna poszczególnych
dobrze rokują na branż
przyszłość.
u i konkurencyjności
- Nasze inwestycje mają zawsze charakter długoterminowy. Dodatkowo niższa rotacja portfela oznacza niższe koszty transakcyjne, co wpływa pozytywnie
na wynik netto funduszu.
- W świetle „inwestowania w wartość” okresy spadków traktujemy ze spokojem, ponieważ zwykle wtedy na rynku pojawia sie wiele wartościowych okazji
inwestycyjnych, z których skwapliwie korzystamy. Dla nas czas bessy/korekty to okres
budowania
długoterminowej pozycji.
apierów wartościowych
Analiza
fundamentalna
Schemat procesu inwestycyjnego
Kluczową cechą procesu inwestycyjnego jest jego zdyscyplinowana struktura. Stosowanie określonych procedur stanowi narzędzie zapewniające obiektywapierów wartościowych
Inwestowanie w wartość
ność wycen.
struowanie portfela
Ponad 1 000 spółek notowanych w Polsce i w regionie Europy Środkowowschodniej
oring i kontrola ryzyka
i sektorowej i ekspozycji względem
odzajów papierów wartościowych.
Monitoring i kontrola ryzyka
nduszu (ok. 30 - 40 spółek
cyjnych funduszy mieszanych,
ółek w portfelu funduszu
gg Mason Akcji FIO)
Analiza wyników
Alokacja sektorowa
Ocena perspektyw rozwoju i konkurencyjności poszczególnych branż
Ocena papierów wartościowych
Analiza fundamentalna
Wybór papierów wartościowych
Stworzenie pozytywnej listy spółek
Konstruowanie portfela
Decyzje o procentowym podziale
środków między branże i spółki
Portfel funduszu
Ok. 50-70 spółek w Legg Mason Akcji FIO,
ok. 25-45 spółek w częściach akcyjnych
funduszy mieszanych
Monitoring jakościowy
- bieżąca analiza działalności spółek,
w które już zainwestowaliśmy
PROCES
INWESTYCYJNY
t
Cechy procesu inwestycyjnego
• generowanie pomysłów innych niż powszechne na rynku. Wybierając spółki, Legg Mason nie podąża za pozostałymi uczestnikami rynku, nie poddaje się chwilowym modom czy trendom inwestycyjnym. „Pójście pod prąd” jest jedyną drogą do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów. A to właśnie
jest nasz cel.
• analiza fundamentalna - etap formalnej weryfikacji wybranych spółek (zbieranie danych, przegląd
raportów finansowych, spotkania z zarządami, wycena spółki). Analiza fundamentalna ma na celu
zapewnienie rzetelności i zabezpieczenie się przed czynnikami psychologicznymi.
• konstrukcja portfela w praktyce polega na konfrontacji wygenerowanych wycen i pomysłów z sytuacją rynkową. Jest to moment, w którym zapada decyzja które spółki są bardziej, a które mniej
interesujące z punktu widzenia budowy portfela. Na tym etapie podejmowana jest decyzja o procentowym zaangażowaniu portfela funduszu w poszczególne branże i spółki.
Styl inwestycyjny Legg Mason – najważniejsze informacje
- selekcja
- analiza fundamentalna
- inwestowanie w wartość
- wysoka koncentracja poszczególnych inwestycji
- brak Europy
market-timingu,
brak spekulacji
w Polsce i w regionie
Środkowowschodniej
- długi termin inwestycji (niska rotacja portfela)
- ścisła specjalizacja (klasyczne aktywa akcji i obligacji)
lokacja aktywów
- praca zespołowa i etyka działania
Cechy poszukiwanych spółek:
- niska wycena w porówaniu do wewwnętrznej wartości
- wysokie marże operacyjne
- wysoki zwrot na kapitale
- wartość netto pochodząca z obecnej działalności, a nie z planów na przyszłość
- prosty i zrozumiały przedmiot działalności
- kompetentny i uczciwy zarząd
Spółki, których staramy się unikać:
- często zmieniających profil działalności
- o wielokierunkowej ekspansji
- o niezrozumiałej działalności
- drogich
- prowadzących agresywną politykę przejęć
- generujących papierowe zyski w oderwaniu od powtarzalnych dochodów
operacyjnych
Analiza danych makroekonomicznych
iału aktywów na akcje i obligacje
STAWIAMY NA PRACĘ ZESPOŁOWĄ
Biorąc pod uwagę rozmiar rynku i różnorodność zjawisk, które trzeba śledzić, ważnym elementem procesu zarządzania jest praca zespołowa. Nasza kadra
okacja sektorowa
ma wieloletnie doświadczenie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Członkowie zespołu od wielu lat związani są z rynkiem kapitałowym. Prezes zarządu jako
jeden z pierwszych
u i konkurencyjności
poszczególnych
branżw Polsce uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego.
apierów wartościowych
Analiza fundamentalna
apierów wartościowych
Inwestowanie w wartość
struowanie portfela
oring i kontrola ryzyka
i sektorowej i ekspozycji względem
odzajów papierów wartościowych.
Analiza wyników
Zespół zarządzających Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.
Od lewej strony: Paweł Dolegacz, Krzysztof Socha, Zenon Łyś,
Piotr Rzeźniczak, Tomasz Płatek, Mieszko Żakiewicz.
nduszu (ok. 30 - 40 spółek
„Proces inwestycyjny to nie one man show.”
cyjnych funduszy mieszanych,
ółek w portfelu funduszu
„W jaki sposób można zarobić pieniądze na giełdzie? Dla mnie istnieje tylko jeden – trzeba postawić inaczej niż większość uczestników rynku i mieć rację. Nie ma innej drogi!
gg Mason Akcji FIO)
Jeżeli podąża się za ogólnie przyjętym tokiem rozumowania, nie można zarobić więcej niż inni. Źródłem ponadprzeciętnego zarobku jest zawsze niezgadzanie się z innymi.”
Tomasz Jędrzejczak, CFA, prezes zarządu Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.
Ważne informacje – przeczytaj uważnie
Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. („fundusze”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego, który dostępny jest na stronie internetowej www.leggmason.pl, w siedzibie Legg Mason TFI S.A., a także w poszczególnych punktach dystrybucji funduszy.
Przed zainwestowaniem w fundusze należy przeanalizować prospekt, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazuje ryzyko uczestnictwa w funduszach,
koszty, opłaty i podatki. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Legg Mason. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią
gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto LM Akcji FIO i Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO może cechować się
znaczną zmiennością. Teksty, wykresy i diagramy przedstawione w tej prezentacji mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Źrodło
danych – Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, tel. 0-801 12 22 12, 0-22 541 77 66.
Adres strony internetowej Towarzystwa: www.leggmason.pl
Download