Zalacznik_nr_1_-_po_zmianie_siwz_-_wersja_edytowalna

advertisement
pieczęć Wykonawcy
załącznik nr 1 do siwz
Formularz Ofertowy
DPiZP.2610.15.2016
Ja(my) niżej podpisany(-i): _________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz: ______________________________________________________________________________________________
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup licencji czasowych oprogramowania Oracle wraz z 12 miesięczną usługą ATiK”,
zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz i wzorze umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Tabela 1 – wartość wynagrodzenia za udzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania i Dokumentacji na polach eksploatacji określonych ww wzorze Umowy oraz cena nośnika, na
którym zostało ono utrwalone i Dokumentacji:
Podatek
Przedmiot zamówienia
Jednostki
Ilość
(Nazwa oprogramowania)
(NUP/CPU)
szt.
Lp.
[a]
[b]
[c]
[d]
1
Weblogic Suite
NUP
560
2
Service Bus
NUP
400
3
Data Integrator Enterprise Edition
CPU
12
4
OLAP
CPU
12
Cena
jednostkowa
netto (zł)
[e]
Razem:
1
VAT
Łączna cena netto (zł)
[f] = [d] x [e]
Łączna cena brutto (zł)
%
zł
[g]
[h] = [d] x [g]
X
[i] = [f] + [h]
Tabela 2 – wartość wynagrodzenia za świadczenie Usługi ATiK przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4 wzoru
Umowy:
L.p.
Przedmiot
zamówienia
Jednostki
- nazwa licencji na
oprogramowanie
(NUP/CPU)
b
c
a
1.
2.
3.
4.
Ilość
Cena netto za kwartał w którym
świadczona będzie usługa ATiK dla
ilości licencji wskazanej w kol. d
Ilość
kwartałów
e
f
d
Podatek VAT
Łączna cena
netto
%
[zł]
Weblogic Suite
NUP
560
4
Service Bus
NUP
400
4
Data Integrator
Enterprise Edition
CPU
12
4
OLAP
CPU
12
4
g=exf
h
Łączna cena brutto
[zł]
[zł]
i=gxh
j=g+i
X
Razem:
Tabela 3 – wartość wynagrodzenia za świadczenie Usługi ATiK dla oprogramowania Spatial and Graph (CPU) – 24 szt. – od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2016 r. z zachowaniem
ciągłości świadczenia usługi ATiK:
L.p.
a
1.
Przedmiot
zamówienia
Jednostki
- nazwa licencji na
oprogramowanie
(NUP/CPU)
b
c
d
CPU
24
Spatial and Graph
Ilość
Cena netto za zachowanie
ciągłości świadczenia usługi
ATiK dla ilości licencji wskazanej
w kol. d
Cena netto za świadczenie
usługi ATiK od dnia zawarcia
Umowy do dnia 31.12.2016r.
dla ilości licencji wskazanej w
kol. d
e
f
2
Podatek VAT
Łączna cena
netto
Łączna cena brutto
%
[zł]
g=e+f
h
[zł]
i=gxh
[zł]
j=g+i
Tabela 4 – Łączna cena ofertowa za zakup licencji czasowych oprogramowania Oracle wraz z 12 miesięczną usługą ATiK:
Podatek
Lp.
Przedmiot
[a]
VAT
Cena ofertowa netto (zł)
[b]
[c]
Cena ofertowa brutto (zł)
%
zł
[d]
[e] = [c] x [d]
[f] = [c] + [e]
Wynagrodzenia za udzielenie licencji na korzystanie z Oprogramowania i Dokumentacji na
polach eksploatacji określonych ww wzorze Umowy oraz cena nośnika, na którym zostało ono
utrwalone i Dokumentacji (wg Tabeli 1)
1
2
Wynagrodzenia za świadczenie Usługi ATiK przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania przez
Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4 wzoru Umowy (wg Tabeli 2)
Wynagrodzenia za świadczenie Usługi ATiK dla oprogramowania Spatial and Graph (CPU) – 24
szt. – od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2016 r. z zachowaniem ciągłości świadczenia
usługi ATiK (wg Tabeli 3)
3
Razem:
X
Cena ofertowa netto ………………………. zł słownie: ______________________________________ ______________________________________________
Cena ofertowa brutto ……………………….zł słownie:______________________________________ ______________________________________________
Oświadczamy, że:
1.
2.
3.
4.
Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w rozdziale III siwz oraz wzorze umowy.
W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Zapoznaliśmy się z treścią siwz (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
Termin dostarczenia nośnika, na którym zostało utrwalone Oprogramowanie wraz z dokumentem licencji i Dokumentacją, o którym mowa w § 4 ust. 1 wzoru umowy stanowiącej Załącznik
nr 6 do SIWZ wyniesie ………… dni.
Uwaga!
1)
2)
3)
5.
6.
7.
8.
Maksymalny termin dostarczenia nośnika, na którym zostało utrwalone Oprogramowanie wraz z dokumentem licencji i Dokumentacją, o którym mowa w § 4 ust. 1 wzoru umowy, wynosi 30 dni.
Jeżeli wykonawca zaoferuje termin dostarczenie nośnika, na którym zostało utrwalone Oprogramowanie wraz z dokumentem licencji i Dokumentacją, o którym mowa w § 4 ust. 1 wzoru umowy, dłuższy niż
30 dni – oferta takiego wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.
W przypadku braku wskazania terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostarczenia nośnika, na którym zostało utrwalone Oprogramowanie
wraz z dokumentem licencji i Dokumentacją, o którym mowa w § 4 ust. 1 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ, tj.: 30 dni.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz.
Wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert.
Wadium
wniesione
w
formie
pieniądza
należy
zwrócić
na
rachunek
bankowy
nr
_________________________________________
prowadzony
w banku
________________________________________, natomiast w przypadku wniesienia wadium w innej formie (gwarancji lub poręczenia) na adres _____________________________________
Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości – 5 % ceny ofertowej brutto.
3
9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części zamówienia (zakres prac):
____________________________________________________________________*.
*w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.
11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
______________________________________________________________________________________________________________________.
12. Dane kontaktowe: imię i nazwisko __________________________________________________, nr tel. ____________________________, nr faks _____________________________________, adres e-mail:
____________________________________________________________.
13. Dokumenty wymienione od strony _____ do strony _______ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.
Uwaga:
1)
Zamawiający przypomina, że stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. Oferta została złożona na ______ stronach kolejno ponumerowanych od nr_______ do nr _______.
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
4
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards