Załącznik nr 2 - wzór umowy - BIP Miejski Ośrodek Pomocy

advertisement
Załącznik nr 2
UMOWA Nr ………………………..
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy tej nie
stosuje się do niniejszej umowy z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro)
zawarta w dniu: ............................. w Sosnowcu pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu
ul. 3 Maja 33
41-200 Sosnowiec
NIP 644-23-93-212 REGON 003465774
tel. 32 2962201, fax. 32 2962214
reprezentowanym przez:
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
zwanym dalej Zamawiającym
- Monikę Holewa
a
.........................................................................................................................................................
adres
.........................................................................................................................................................
tel. .......................................................
działającym na podstawie............................................................................................................
NIP .................... REGON ...................
reprezentowanym przez:
1 .....................................................................................................................................................
2 ......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu umowy są do tego
prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego.
W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej
w przypadku jakichkolwiek sporów.
§ 1.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek oraz nośników danych – płyt CD, DVD dla potrzeb Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sosnowcu – zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji
asortymentowych zawartych w wykazie w ramach kwoty wynagrodzenia umownego.
3. Formularz ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jest zarazem
wykazem materiałów eksploatacyjnych oraz nośników danych – płyt CD, DVD.
§ 2.
WARUNKI REALIZACJI
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie w terminie do 31.12.2016 r. począwszy
od daty zawarcia umowy, cyklicznie na żądanie Zamawiającego w asortymencie i w ilości
przez niego wskazanej.
2. Zamawiany asortyment powinien spełniać wszystkie wymogi zawarte w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia na własny koszt
i ryzyko do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdą partię zamawianego towaru nie później niż
w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnego, faksem lub przesłanego
drogą elektroniczną zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego poinformowania Zamawiającego o terminie
dostawy z jednodniowym wyprzedzeniem. Dostawa musi odbywać się w dniach od
poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-13.00.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówienia w obecności przedstawiciela
Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
6. WZ będą wystawiane dla każdej komórki organizacyjnej/Punktu Terenowego MOPS
oddzielnie oraz winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w
§ 5 ust. 2.
7. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania zgodności otrzymanego asortymentu ze
szczegółową specyfiką artykułów zawartą w ofercie Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych.
8. O wszystkich stwierdzonych wadach i brakach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
telefonicznie lub faksem lub drogą elektroniczną.
9. Rozpatrzenie przez Wykonawcę złożonych reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia (telefonicznego lub faksem lub drogą
elektroniczną) o wadzie lub brakach ilościowych. Stanowisko Wykonawcy przekazywane jest
Zamawiającemu w powyższym terminie faksem lub drogą elektroniczną. Brak
przedmiotowego stanowiska oznacza uznanie zasadności złożonej reklamacji.
10. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy pozbawiony wad lub uzupełni brakującą ilość na
własny koszt i ryzyko w terminie do 5 dni od rozpatrzenia złożonej reklamacji.
11. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż wydajność, jakość lub niezawodność
dostarczonego przedmiotu zamówienia - niekorzystnie odbiega od parametrów wskazanych
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy lub jeśli sprzęt do którego jest przeznaczony materiał
eksploatacyjny nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego, winien wymienić te artykuły na artykuły spełniające
wymagania Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia
zawiadomienia telefonicznie lub faksem lub drogą elektroniczną.
12. W przypadku powtórzenia się sytuacji, o której mowa w ust. 11 w zakresie dostarczonych
zamienników oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązany jest
w zamian za dostarczony materiał eksploatacyjny dostarczyć materiał eksploatacyjny
oryginalny (wyprodukowany przez producenta sprzętu do którego jest on przeznaczony) bez
zmiany wynikającej z oferty Wykonawcy ceny jednostkowej brutto zaproponowanego
materiału eksploatacyjnego. Wykonawca winien dostarczyć oryginalny materiał
eksploatacyjny w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia zawiadomienia
telefonicznie lub faksem lub drogą elektroniczną.
1.
2.
3.
4.
§ 3.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty
Wykonawcy wg cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca jest związany cenami jednostkowymi wskazanymi w swojej ofercie przez cały
okres obowiązywania umowy.
W cenie jednostkowej brutto zawarty jest koszt transportu, wniesienia i przygotowania
przedmiotu umowy.
Maksymalna wartość umowy wynosi:
brutto:......................................zł; słownie:..............................................................................zł;
5. W przypadku nie wykorzystania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu utraconych korzyści, jednakże
Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota jaka zostanie zapłacona z tytułu realizacji
przedmiotu umowy wynosi 70% maksymalnej wartości umowy wskazanej w ust. 4.
6. Podstawą do wystawienia faktur / rachunków jest pisemny odbiór przedmiotu umowy (WZ)
o którym mowa w § 2 ust. 6.
7. Zapłata ceny nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
8. W przypadku otrzymania błędnie sporządzonej faktury / rachunku której z przyczyn
formalnych nie można nadać biegu, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym
Wykonawcę.
9. Naruszenie terminu określonego w ust. 7 w skutek nieskorygowania błędnie wystawionej
faktury /rachunku nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia żadnych roszczeń przeciwko
Zamawiającemu, w tym do żądania odsetek za opóźnienie.
10. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi
polecenie przelewu zapłaty na konto Wykonawcy.
11. W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 4 przed upływem terminu
określonego w § 2 ust. 1 umowy, niniejsza umowa wygasa.
§ 4.
GWARANCJA
1. Wykonawca na dostarczone materiały eksploatacyjne: tusze, tonery do drukarek
i kserokopiarek, udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji trwałości, na taśmy do
drukarek igłowych 3 miesięcznej gwarancji trwałości, na płyty CD Termin gwarancji na
artykuły na których wskazana jest gwarancja przez producenta nie może być krótszy niż
termin wskazany przez producenta.
2. Okres gwarancji liczony będzie od daty odbioru przedmiotu umowy.
§ 5.
PRZEDSTAWICIELE
1. Zamawiający ustanawia swojego Przedstawiciela w osobie.............................tel..............do
wykonywania nadzoru nad realizacją umowy.
2. Wykonawca ustanawia swojego Przedstawiciela w osobie ........................tel................do
wykonywania nadzoru nad realizacją umowy.
§ 6.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5%
wartości brutto określonej w § 3 ust.4,
b) za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 2%
wartości brutto poszczególnego zamówienia za każdy dzień zwłoki,
c) za opóźnienie w wykonaniu ustalonego w § 2 ust. 10, 11 i ust. 12 terminu wymiany
produktu wadliwego na wolny od wad – w wysokości 0,2% wartości brutto określonej
w § 3 ust. 4 za każdy dzień zwłoki.
2. Strony ustalają, że w razie naliczenia kary umownej określonej w ust. 1 lit. b, c Zamawiający
potrąci je z wystawionych faktur / rachunków.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
§ 7.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo
dla Zamawiającego Sąd powszechny.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę jej podpisania przez Wykonawcę.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy
i jeden dla Zamawiającego.
Załącznik do umowy:
formularz ofertowy – załącznik nr 1
Zamawiający
Wykonawca
(data i podpis)
(data i podpis)
Download