Załącznik 2.1.2 i Dodatek 1b Część 2 - Formularz oferty

advertisement
URZĄD STATYSTYCZNY w WARSZAWIE
02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21
Tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12, fax. 22 846 76 67, e-mail: [email protected]
Załącznik 2.1.2 do SIWZ
Wykonywanie usług porządkowych w latach 2017-2019 w siedzibie Urzędu w Warszawie oraz w Oddziale
w Płocku
FORMULARZ OFERTY
Na Część 2 - Wykonywanie wewnętrznych usług porządkowych w Oddziale Urzędu w Płocku.
Pieczęć Wykonawcy
Nr tel. ___________________________
Nr faxu: _________________________
e-mail: __________________________
NIP: ____________________________
REGON: _________________________
JA NIŻEJ PODPISANY
______________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
_______________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)
i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
1.
SKŁADAM ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) na część 2.
2.
OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze SIWZ i uznaję się za związanego określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.
3.
OFERUJĘ wykonanie zamówienia zgodnie z załączoną Koncepcją oraz opisem przedmiotu zamówienia, w
okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia 01.08.2017 r. do 30.06.2019 r.
URZĄD STATYSTYCZNY w WARSZAWIE
WAW-FA.271.3.2017
Cena brutto za wszystkie usługi1 objęte zakresem umowy (wartość umowy) w całym okresie obowiązywania
umowy (z VAT)
…………………………………………………………………………………...……zł
(słownie: .…………………………………..……………………………..……..…...),
przy stawce ……. % podatku VAT
Cena netto (bez VAT)
……………………………………..……………………………………………….….zł
w tym:
Cena
brutto
za
usługę
sprzątania
wewnątrz
budynku
(z
VAT):
………………………………………………………………………………………….…………PLN
słownie: .………………………………………………………..……………………………..……...,
przy stawce …..…. % podatku VAT
Cena netto (bez VAT) …………………………………………………..……………….PLN
przy cenie brutto ………….……………………..………..……… PLN za 1 m 2 powierzchni (z dokładnością do grosza)
i netto (bez podatku VAT) ………………….……………………. PLN za 1 m 2 powierzchni (z dokładnością do grosza)
Cena
brutto
za
dwustronne
mycie
okien
wraz
z
ościeżnicami
i
parapetami
(z
VAT):
………………………………………..…………………………………..……………………. PLN
słownie ………………………………………………………………………………………………,
przy stawce …..…. % podatku VAT
Cena netto (bez VAT) ……………..…………………………………………..…………PLN
przy cenie brutto ……………………….…………….…………. PLN za 1 m 2 powierzchni (z dokładnością do grosza)
i netto (bez podatku VAT) …………..…………………………. PLN za 1 m 2 powierzchni (z dokładnością do grosza)
4.
OŚWIADCZAM, że realizacja usługi będzie następować przy przestrzeganiu reguł wynikających z koncepcji
wykonania usługi sprzątania stanowiącej dodatek nr 1 b) do Formularza Oferty.
5.
OŚWIADCZAM, że stosowane przeze mnie narzędzia są bezpieczne, a materiały, środki czystości, środki
higieniczne i inne preparaty: nieagresywne, dobrej jakości, bezpieczne i nietoksyczne. Za środki
bezpieczne i nietoksyczne uznaje się środki biodegradowalne na bazie np. składników roślinnych, sody,
octu, boraksu itp. spełniające wymagania wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz
posiadają wymagane przepisami atesty uprawniające do stosowania w Polsce, które nie zawierają w ilości
przekraczającej:
1)
0,01% jego masy składnika(substancji lub preparatu), który zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG
ze zmianami lub dyrektywą 1999/45/WE ze zmianami został sklasyfikowany z przypisaniem
1
Sprzątanie wewnątrz budynku oraz mycie okien.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 2 z 6
URZĄD STATYSTYCZNY w WARSZAWIE
WAW-FA.271.3.2017
któregokolwiek spośród następujących zwrotów określających zagrożenie: R40, 45, 49
(rakotwórczy), R42 (uczulający),
2)
Powyżej 0,1% w masie produktu końcowego R43 (uczulający),
3)
Powyżej 0,1% w masie produktu końcowego R46, 60, 61, 62, 63 (szkodliwy dla rozrodczości),
R50/53, 51/53 (toksyczny dla organizmów wodnych), R59 (niebezpieczny dla warstwy ozonowej),
R68 (może powodować nieodwracalne zmiany w stanie zdrowia).
6.
UWAŻAM się związanym niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.
7.
OŚWIADCZAM, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Części 2 SIWZ p. 6.2) b. b) do sprzątania
w Płocku zatrudnię osobę na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy / dokonam samozatrudnienia2 oraz
że osoba ta posiada min. roczne doświadczenie zawodowe.
8.
OŚWIADCZAM, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum3 dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)
9.
OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze wzorem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10.
OŚWIADCZAM, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa
w
rozumieniu
przepisów
o
zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji,
co wykazaliśmy w załączniku nr _______ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
Na potwierdzenie powyższego załączam stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
11.
OŚWIADCZAM, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w zakresie podatku VAT.
12.
OŚWIADCZAM, że w rozumieniu definicji zawartych w art. 104 – 1064 ustawy o swobodzie działalności
2
Niepotrzebne skreślić.
skreślić.
4 „Art. 104. Za mikro przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości
w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości
w złotych 2 milionów euro.
Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości
w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w
złotych 10 milionów euro.
3 Niepotrzebne
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 3 z 6
URZĄD STATYSTYCZNY w WARSZAWIE
WAW-FA.271.3.2017
gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U.10.220.1447)5:
13.
1)
należymy do grupy mikroprzedsiębiorstw,
2)
należymy do grupy małych przedsiębiorstw,
3)
należymy do grupy średnich przedsiębiorstw,
4)
nie należymy do żadnej z powyższych grup.
ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ samodzielnie6/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie7:
________________________________________________________________________________
(zakres powierzonych robót/ firma Podwykonawcy)
________________________________________________________________________________
(zakres powierzonych robót / firma Podwykonawcy)
14.
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
15.
OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na _______________ stronach.
16.
ZAŁĄCZNIKAMI do oferty są:
_________________________
_________________________
___________________________ dnia ______________________ 2017 r.
……................................................................................................................
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie)
Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości
w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w
złotych 43 milionów euro.
Art. 107. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104–106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.”
5 Wybrać właściwe.
6
Niepotrzebne skreślić.
7 UWAGA: Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Przez kluczową część
zamówienia, Zamawiający rozumie rutynowe prace porządkowe na terenie Urzędu wykonywane częściej, niż raz na kwartał. Wykonawca
musi podać też wartość lub określić procentową część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 4 z 6
URZĄD STATYSTYCZNY w WARSZAWIE
WAW-FA.271.3.2017
Dodatek nr 1 b) do Formularza Oferty
(Załącznika 2.1.2 do SIWZ)
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Część 2 - Wykonywanie wewnętrznych usług porządkowych w Oddziale Urzędu w Płocku oświadczamy,
że realizacja usługi będzie następować przy przestrzeganiu reguł wynikających z poniższej koncepcji 8:
1.
Program
instruktażu
(szkolenia)
pracownika
na
stanowisku
pracy
z
uwzględnieniem
i wyszczególnieniem wykonywanych czynności sprzątania:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.
Rozwiązania organizacyjne - w tym m.in.:
a)
kolejność wykonywania czynności sprzątania,
b)
rodzaje prac z użyciem jakich środków i narzędzi, które Wykonawca będzie stosował przy
wykonywaniu usług,
c)
sposób zorganizowania usługi sprzątania (opis i rodzaj czynności i sposób ich wykonania),
d)
sposób weryfikacji jakości wykonania usługi przez Wykonawcę,
e)
rodzaj i ilość wykorzystywanego sprzętu.
Opis w/w czynności dotyczyć będą pomieszczenia biurowego, sanitariatu, korytarza oraz terenu
zewnętrznego. Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania organizacyjne powinny wykraczać poza
wymagania minimalne określone w OPZ, powinny uwzględniać wymaganą jakość, oczekiwaną
efektywność oraz optymalizację kosztów:
8
Należy wypełnić poszczególne pola w sposób uwzględniający wymagania SIWZ. Zaleca się by dokument nie zajmował więcej niż 20 stron
znormalizowanego maszynopisu.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 5 z 6
URZĄD STATYSTYCZNY w WARSZAWIE
WAW-FA.271.3.2017
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.
Zasady kontroli jakości i sposób dokumentowania kontroli oraz sposoby współpracy
z Zamawiającym:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4.
Inne:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________ dnia ______________________ 2017 r.
……................................................................................................................
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strona 6 z 6
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards