Umowa Nr DTI

advertisement
Załącznik nr 6 –WZÓR UMOWY
Umowa Nr DTI.430.9.2016
W dniu …………2016r. w Lesznowoli, pomiędzy:
Lesznowolskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli, przy ul.
Poprzecznej 50, NIP: 1231200082, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd
Rejonowy w dla m.st. W-wa - XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS
0000349630 o kapitale zakładowym w wysokości 59 079 000 złotych, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Kazimierza Jabłońskiego - Prezesa Zarządu,
zwanym Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………
Zwanym Wykonawcą
została zawarta umowa następującej treści;
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „ Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni ścieków w Łazach – Etap I i II”.
2. Miejscem prowadzenia robót budowlanych będzie teren istniejącej oczyszczalni ścieków położonej
w Łazach przy ul. Rolnej 20 , Gmina Lesznowola, na działkach o nr 5/4 i 5/7.
3. Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowo Etap I i II rozbudowy i przebudowy oczyszczalni w skład
których wchodzą roboty rozbiórkowe wraz z zagospodarowaniem materiałów pochodzących z
rozbiórki, oraz roboty budowlane i instalacyjno – technologiczne nowych i przebudowanych obiektów,
które będą prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową i SIWZ.
4. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego i zapoznał się z dokumentacją o której
mowa powyżej.
5. Przedmiot Umowy obejmuje również:
- przygotowanie i dostarczenie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej (w języku
polskim) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,
- przygotowanie instrukcji i schematów technologicznych obiektów,
- przeprowadzenie prób montażowych oraz rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,
- przeprowadzenie rozruchu technologicznego oraz eksploatacji próbnej z osiągnięciem
zakładanego efektu technologicznego,
- przeprowadzenie szkoleń eksploatacyjnych i serwisowych pracowników Zamawiającego,
- zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji.
6. Wykonawca oświadcza, że:
- uwzględnił w wynagrodzeniu umownym wszystkie świadczenia (roboty) oraz dostawę materiałów
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i jego eksploatacji,
- dokonał szczegółowego sprawdzenia przedmiaru robót w stosunku do dokumentacji i nie wnosi w
tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
§2
Terminy wykonania robót
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych Umową:
I etap 30.11.2018r.
II etap 30.12.2020r.
przy czym, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 30 dni przed umownym terminem
zakończenia robót objętych kolejnymi etapami rozpocząć procedury odbiorowe ze służbami
zewnętrznymi tj. Sanepid, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane
objęte umową, dokonać rozruchu technologicznego, przeszkolić pracowników w zakresie obsługi
urządzeń, uzyskać w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie
obiektu oraz przekazać Zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację geodezyjną i
kompletną dokumentację powykonawczą.
3. Wykonanie całości robót zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez
strony.
4. W terminie 14 dni po podpisaniu umowy Wykonawca stworzy i przedstawi do akceptacji przez
Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy, który zostanie sporządzony na podstawie
przedmiaru robót i będzie zawierał szczegółowy zakres etapów, elementy robót, terminy ich realizacji
oraz wysokość wynagrodzenia za dany etap prac.
§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
…….. …zł netto ( słownie:…………..) powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w
chwili wystawienia właściwych faktur, w tym:
cena netto …….. PLN ( słownie ………..)
wartość podatku VAT……………PLN (słownie…………)
wartość brutto …….PLN ( słownie………..)
ETAP II :
cena netto …….. PLN ( słownie ………..)
wartość podatku VAT……………PLN (słownie…………)
wartość brutto …….PLN ( słownie………..)
2. Wysokość wynagrodzenia za poszczególne etapy robót określona w Harmonogramie, o którym
mowa w § 2 ust. 4 nie ulegnie zmianie do końca obowiązywania Umowy i obejmuje wszelkie koszty
robót, w tym w szczególności robociznę, maszyny i materiały niezbędne do ich wykonania, a także
wszelkie inne koszty lub czynności choćby niewyspecyfikowanych w dokumentach umownych a
niezbędne do wykonania całości prac objętych niniejszą Umową w sposób zgodny z wymogami sztuki
budowlanej oraz przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć protokół zaawansowania robót najpóźniej na 7 dni roboczych
poprzedzających dzień wystawienia faktury częściowej. Zamawiający, w razie braku zastrzeżeń,
zatwierdzi złożony przez Wykonawcę protokół.
4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury, której podstawą będzie:
1) zaakceptowany pisemnie przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego w przypadku ostatniej
faktury,
2) zaakceptowany pisemnie przez Zamawiającego protokół zaawansowania robót w przypadku
faktur częściowych wynikających z etapów realizacji robót, wymienionych w Harmonogramie,
3) w sytuacji realizowania robót przez Wykonawcę przy udziale podwykonawcy, oświadczenie
podwykonawcy i dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2 Umowy o uregulowaniu należności przez
Wykonawcę na rzecz podwykonawcy za miesiąc poprzedni.
5. Za datę realizacji płatności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu
należności na konto bankowe Wykonawcy.
6. Rozliczenie końcowe między stronami dokonane będzie po odbiorze końcowym Przedmiotu
Umowy, na podstawie faktury końcowej, po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu
ETAP I :
odbioru końcowego robót. Do czasu podpisania protokołu końcowego Wykonawcy wypłacane będą
należności częściowe na poczet wynagrodzenia, zgodnie z zaakceptowanym Harmonogramem.
7. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
8. Zamawiający ma prawo dokonywania potrąceń wszelkich wierzytelności, jakie przysługują mu z tytułu
wykonania niniejszej Umowy wobec Wykonawcy z wierzytelności Wykonawcy, o ile nie sprzeciwia się
temu obowiązujące prawo.
§4
Zakres obowiązków i uprawnień Zamawiającego
Zamawiający w szczególności:
1) przekaże Wykonawcy protokolarnie teren robót, kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę, dokumentację projektową oraz inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i
prowadzenia robót, w zakresie wynikającym z Umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy,
2) umożliwi Wykonawcy odpłatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i kanalizacji. Liczniki
poboru energii elektrycznej oraz wodomierz zostaną zamontowane na koszt Wykonawcy,
3) zgłasza uwagi oraz zatwierdza dokumentację wykonawczą,
4) kontroluje oraz akceptuje używane materiały, a także metody realizacji robót w świetle
wymogów stawianych przez specyfikację techniczną, akceptuje propozycje stosowania
materiałów wariantowych,
5) dokonuje kontroli wykazów sprzętu i pracowników zatrudnionych przy realizacji Umowy pod
kątem zapewnienia sprawnej realizacji robót,
6) dokonuje kontroli jakości robót, badań i pomiarów, uczestniczy w pobieraniu próbek, analizuje
raporty z wyników badań przedkładane przez Wykonawcę, uczestniczy w czynnościach
odbioru,
7) wyznacza Inspektora(ów) Nadzoru.
§5
Zakres obowiązków Wykonawcy
Wykonawca obowiązany jest w szczególności do:
1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową i dokumentacją, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej
ustawy i innymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych z zachowaniem
najwyższej staranności,
2) przejęcia terenu robót i przygotowania do realizacji Przedmiotu Umowy,
3) ponoszenia odpowiedzialności za stosowność, celowość i należytość oraz bezpieczeństwo
wszystkich działań prowadzonych na placu budowy, wszelkich metod budowy, użytych
narzędzi i sprzętu oraz wszystkich robót, jak również ich należyte wykonanie,
4) w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska
Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o
zaistnieniu sytuacji oraz do usunięcia szkód środowiskowych. W razie nieusunięcia szkód, o
których mowa powyżej, Zamawiający może usunąć je we własnym zakresie na koszt
Wykonawcy,
5) nabywania materiałów budowlanych, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,
odpowiadających przepisom prawa polskiego lub przepisom Unii Europejskiej,
6) informowania Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób materiałów,
konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie oraz zapewnienia Zamawiającemu,
a także pozostałym uczestnikom procesu inwestycyjnego możliwość nieskrępowanego
wykonywania ich uprawnień kontrolnych, nadzorczych lub badawczych,
7) terminowego zawiadamiania o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz o
innych robotach, objętych procedurą odbioru,
8) przerwania roboty na budowie oraz zabezpieczenia wykonanych robót, na żądanie
Zamawiającego lub innych uprawnionych podmiotów,
9) zawiadamiania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i dostrzeżonych wadach
jakościowych materiałów, konstrukcji maszyn i urządzeń. Wykonawca obowiązany jest
uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót i innych zagrożeniach
mogących wpłynąć na prawidłowy przebieg realizowanego przedsięwzięcia,
10) pokrywania wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z realizacją robót oraz
zwolnienia Zamawiającego z obowiązku jakichkolwiek świadczeń, w tym w szczególności
odszkodowawczych, na rzecz osób trzecich, związanych z takimi działaniami Wykonawcy, za
które ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy osobie trzeciej wyłącznie po
uzyskaniu zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego
podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla podwykonawcy w postaci
kopii faktury lub innego dokumentu oraz oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności.
3. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest wstrzymać
wypłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej kwocie należnej
podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą
być skierowane wobec Zamawiającego.
W przypadku gdyby Zamawiający dokonał zapłaty
bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, to wówczas będzie on miał prawo do potrącenia całej
zapłaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy.
4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości Przedmiotu Umowy osobie trzeciej.
§7
Odbiory robót
1. W ramach realizacji niniejszej Umowy występować będą następujące odbiory:
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór częściowy,
2) odbiór końcowy Inwestycji,
3) odbiór gwarancyjny,
2. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1) dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy. W
przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robót zanikających
lub ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy − na jego koszt i ryzyko −
odkrycie lub też inne adekwatne czynności celem wykonania odbioru we wskazanych częściach robót,
które nie zostały odebrane.
3. Odbioru częściowego lub końcowego dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy.
4. Odbiór gwarancyjny powinien odbyć się w ostatnim tygodniu obowiązywania gwarancji jakości oraz
rękojmi, a jego celem jest zgłoszenie przez Zamawiającego wszelkich ujawnionych wad lub usterek.
§8
Rękojmia i gwarancja
1. Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego na roboty budowlano instalacyjne na okres 36 miesięcy,
oraz na urządzenia na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji przez
Zamawiającego.
2. Istnienie wady lub usterki powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin
mających na celu stwierdzenie wad, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę. Zamawiający
wyznacza termin usunięcia wad lub usterek, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.
Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości także po upływie jej okresu,
jeśli wada została ujawniona w okresie gwarancji jakości.
3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
4. Wady lub usterki nieusunięte w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć w zastępstwie
Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko.
5. Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy będzie odpowiadał
okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z
uwzględnieniem punktów powyżej. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi
także po upływie jej okresu, jeśli wada została ujawniona w okresie rękojmi.
§9
Odpowiedzialność i kary umowne
1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony
ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej z
następujących tytułów i w następującej wysokości:
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy: za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,02 %
wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy,
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji
jakości w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy za
każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie
wad lub usterek,
4) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 3
ust. 1 Umowy.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na
zasadach ogólnych.
§ 10
Ubezpieczenie
1. Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu realizacji niniejszej Umowy
w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy
kopię wyżej wymienionych polis wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek.
Wykonawca obowiązany jest zapewnić w razie konieczności przedłużenie okresu na jaki zawarto
ubezpieczenia nie krócej, niż do dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
2. Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lub nie będzie go
kontynuował, Zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie lub przedłużyć je na koszt
Wykonawcy, chyba, że skorzysta z uprawnień przewidzianych w § 11 ust. 1 pkt 1 W takim przypadku
Zamawiający może potrącić sobie wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach Umowy.
§ 11
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy:
1) w razie nieprzedstawienia lub nieprzedłużenia polisy ubezpieczeniowej przewidzianej w § 10
Umowy,
2) w razie powierzenia przez Wykonawcę realizacji Umowy lub części Umowy osobie trzeciej bez
zgody Zamawiającego, o której mowa w § 6,
3) w razie nieprzedstawienia w terminie przewidywanych Umową gwarancji,
4) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich bez uzasadnionych
przyczyn przez okres 10 dni roboczych lub opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że
wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie,
5) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Wykonawcy,
6) w przypadku gdy Wykonawca lub działający na jego zlecenie podwykonawca nie wykonuje robót
zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
7) w przypadku, gdy Wykonawca nie płaci swoim podwykonawcom realizującym roboty objęte
Przedmiotem Umowy lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 7 dni w stosunku do
terminu płatności wynikającego z faktur wystawionych przez podwykonawców na rzecz
Wykonawcy, oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie wydania przez właściwy organ zakazu
prowadzenia robót budowlanych. W takiej sytuacji odstąpienie od Umowy nie będzie uznawane za
leżące po stronie Zamawiającego.
4. Odstąpienie od Umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu Umowy.
5. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku:
1) zwłoki Zamawiającego z wypłatą wynagrodzenia (częściowego lub końcowego) wynikającego z
niniejszej Umowy ponad 7 dni od dnia wymagalności płatności wynikającej z prawidłowo wystawionej
i doręczonej faktury VAT,
6. W razie odstąpienia od Umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany jest do
dokonania przy udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych robót.
Zamawiający winien zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie należne za należycie wykonane roboty, w
zakresie w jakim nie odstąpiono od Umowy.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez zgody
Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy, co do których strony nie doszły do
porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
2. Protokół przekazania dokumentacji projektowej.
........................................
WYKONAWCA
........................................
ZAMAWIAJĄCY
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards