Document

advertisement
IV. Rozkład materiału i plan wynikowy
Dział I – O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie
Osiągnięcia uczniów
Temat lekcji
Zakres materiału
Wykorzystywane
programy i/lub
(treści)
Podstawowe
Ponadpodstawowe
pomoce
Godz.
dydaktyczne
Higiena pracy z
Regulamin szkolnej
Zna regulamin pracowni
Wykład.
komputerem oraz
pracowni komputerowej.
komputerowej.
Pogadanka.
podstawowe elementy
Zasady bezpiecznego
Zna i respektuje zasady
Plansze i ryciny
komputera
użytkowania komputera.
bezpiecznego
obrazujące zasady
Podstawowe pojęcia
użytkowania komputera.
zachowania higieny
związane z komputerem:
Opisuje prawidłowo
pracy z
co to jest dysk, rodzaje
zorganizowane
komputerem.
dysków, katalog i plik,
stanowisko pracy.
systemy operacyjne.
Rozumie konieczność
Sposoby nazywania
przerw w pracy i stosuje
folderów i plików.
je.
Budowa komputera.
Sprawnie obsługuje
1
komputer, dbając o
bezpieczeństwo swoje i
ochronę sprzętu.
Wyjaśnia pojęcia: folder,
plik.
Określa zastosowanie i
celowość porządkowania
zapisu na dysku,
Twoje biurko
Elementy zestawu
Określa podstawowe
Dokonuje właściwych
Instrukcje obsługi,
komputerowego.
elementy budowy
podłączeń.
foldery reklamowe
Zasady prawidłowego
komputera.
komputerów,
przeprowadzania i
Zna i nazywa elementy
czasopisma
podłączania kabli.
zestawu komputerowego.
komputerowe.
Typy pamięci
Wyjaśnia znaczenie
komputerowej.
poszczególnych
Jednostki pamięci
elementów zestawu.
komputerowej.
Potrafi wymienić
1
jednostki pamięci
komputerowej.
Wymienia typy pamięci
zewnętrznej i
wewnętrznej.
1
Podstawowe
Podstawowe usługi
Opisuje i wyjaśnia zasady Zna warunki podłączenia
Plansze pokazujące
wiadomości o sieci
sieciowe.
budowy sieci
schematyczną
komputerowej
Budowa sieci
komputerowej.
budowę różnych
komputerowych.
Określa typy sieci
typów sieci
Typy sieci
komputerowych.
komputerowych.
komputerowych.
Wchodzi do sieci i
Wzory kabli
Wykorzystywanie
korzysta z jej zasobów
stosowanych przy
dostępnej w pracowni
(oprogramowanie, dostęp
konstruowaniu sieci.
sieci komputerowej.
do urządzeń
Zasady poruszania się po
peryferyjnych).
komputera do Internetu.
1
sieciach komputerowych.
Sieć komputerowa –
Znaczenie
Zna warunki
Potrafi z wyszukanych
Przeglądarka
Internet. Internetowe
nieograniczonego
umożliwiające
informacji wybierać te
internetowa.
poszukiwanie
dostępu do informacji.
podłączenie się do
najwartościowsze.
Przepisy i ustawy
Elementy adresu
internetowej sieci.
dotyczące ochrony
internetowego. Zasady i
Rozumie znaczenie
praw autorskich.
sposoby wyszukiwania
globalnego dostępu do
Artykuły prasowe
informacji na stronach
informacji.
dotyczące zagrożeń
WWW.
Wyszczególnia elementy
jakie niesie za sobą
adresu internetowego.
korzystanie z sieci
Wie, co to jest
internetowej.
1
internetowa
wyszukiwarka. Potrafi
wykorzystać
wyszukiwarkę do
odnalezienia informacji.
Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności.
1
Dział II – O zarządzaniu zasobami komputera i pracy w systemie operacyjnym Windows
XP
Zakres
Temat lekcji
Osiągnięcia uczniów
materiału
(treści)
Podstawowe
Ponadpodstawowe
Wykorzystywane programy
i/lub pomoce dydaktyczne
Godz.
2
Interfejs systemu
Pojęcie systemu
Wie, co to jest system
Komputer z zainstalowanym
Windows oraz sposoby
operacyjnego.
operacyjny.
systemem operacyjnym innym
uruchamiania programów
Elementy pulpitu
Potrafi nazwać i
niż Windows XP i dodatkowo
i okna systemu.
wykorzystać elementy
innym np. Linux Edu-CD (na
Sposoby
pulpitu i okna.
płycie CD dołączonej do
uruchamiania
Potrafi uruchomić
podręcznika).
programów.
program.
Skróty do programów i
Zasady celowości
Potrafi stworzyć Skrót
Potrafi, wykorzystując
skróty klawiszowe
i tworzenia
do programu, folderu
właściwe narzędzie,
wykorzystywane w
skrótów.
czy pliku na pulpicie i
odnaleźć wybrany plik
Windows XP oraz
Odszukiwanie
w Menu Start.
lub folder.
Gromadzenie, korzystanie Operacje na
Umie wykorzystać i
Projektuje i wykonuje
i modyfikowanie danych
folderach i
zastosować polecenia
struktury folderów
plikach.
Kopiuj, Wklej, Wytnij. potrzebne do
Archiwizacja
Porusza się sprawnie
gromadzenia danych.
danych w
po strukturze
Zna pojęcie archiwizacji
komputerach.
folderów.
i potrafi właściwie,
Metody
Zapisuje wyniki prac
archiwizować dane na
zapisywania i
na dysku.
dysku.
otwierania
Modyfikuje już
danych.
zapisane dane.
Formatowanie i
Formatowanie
Umie formatować
Wie, w jakim celu
sprawdzanie stanu dysku
dysku.
dyski na różne
dokonuje się
twardego. Dodawanie i
Sprawdzanie
sposoby.
defragmentacji dysku i
usuwanie programów.
stanu dysku.
Zna zasady
potrafi to zrobić.
System Pomocy.
Czyszczenie
formatowania.
Rozumie znaczenie kopii
dysku.
Wie, w jakim celu
zapasowej i potrafi ją
Defragmentacja
sprawdza się stan
stworzyć.
dysku.
dysku i potrafi to
Kopia
zrobić.
bezpieczeństwa
Wie, w jakim celu
danych.
oczyszcza się dysk i
1
odnajdowanie zgubionych danych na dysku.
plików
2
1
potrafi to zrobić.
Instalowanie i
Potrafi dokonać
usuwanie
instalacji i deinstalacji
programów.
dowolnego programu.
Korzystanie z
Wie, jak korzystać z
Systemu Pomocy.
Systemu Pomocy i jak
wykorzystać jego
treści do wzbogacania
wiedzy i umiejętności.
Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności.
1
3
Dział III – O ochronie zasobów komputera
Osiągnięcia uczniów
Temat lekcji
Zakres materiału
(treści)
Wykorzystywane
programy i/lub
Podstawowe
Ponadpodstawowe
pomoce
Godz.
dydaktyczne
Typy i skutki działania
Problemy związane z
Określa problemy
Instaluje na swoim
Wykład. Pogadanka.
wirusów oraz programy
ochroną danych.
związane z ochroną
komputerze wybrany
Wybrane z Internetu
antywirusowe
Skutki działania wirusów. przechowywanych
program antywirusowy.
adresy stron WWW,
Typy wirusów i ich
danych.
Uruchamia wybrany
na których
podział.
Zna skutki działania
program antywirusowy.
udostępnione są
Znaczenie i działanie
wirusów.
Odnajduje w sieci
bezpłatne programy
programów
Potrafi określić typy
internetowej darmowe
antywirusowe.
antywirusowych.
wirusów komputerowych. programy antywirusowe.
Znaczenie i zasady
Wyszczególnia sposoby
działania zapór
zabezpieczania sieci
sieciowych.
komputerowej.
Typy zapór sieciowych.
Zna podstawowe typy
Zapory sieciowe
1
zapór sieciowych.
Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności.
1
Dział IV – O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu
Osiągnięcia uczniów
Temat lekcji
Zakres materiału
(treści)
Wykorzystywane
programy i/lub
Podstawowe
Ponadpodstawowe
pomoce
Godz.
dydaktyczne
4
Formatowanie
Podstawowe zasady pracy
Dokonuje modyfikacji
Potrafi odwzorować
Program Microsoft
dokumentu i
edycji tekstu.
dokumentu,
zadany mu dokument.
Word.
przemieszczanie się po
Formatowanie tekstu za
wykorzystując narzędzia
Dba o estetyczną i
Czasopisma, ulotki
dokumencie
pomocą dostępnych
do formatowania, a w
atrakcyjną formę
informacyjne,
Operacje z tekstem
narzędzi.
szczególności: zmienia
dokumentu.
wzory oficjalnych
Poruszanie się po
rozmiar, kolor, krój
Potrafi napisać proste
pism, które
dokumencie.
czcionki, dokonuje jej
ogłoszenie.
pozwalają
Zaznaczanie fragmentu
rozszerzenia i zwężenia,
Projektuje dokumenty na
zrozumieć zasady
tekstu.
pogrubienia, pochylenia,
potrzeby szkoły, na
konstruowania
Kopiowanie tekstu.
podkreślenia.
przykład dyplomy,
dokumentu i
Wklejania fragmentów
Umie poruszać się po
zaproszenia, szkolną
znaczenie dbałości o
tekstu.
dokumencie za pomocy
gazetkę.
jego wygląd. Pliki z
myszy lub klawiatury.
Potrafi wydrukować
zapisanym obrazem.
Dzieli tekst na akapity i
gotowy dokument.
1
potrafi je zdefiniować.
Zna sposoby zaznaczania
tekstu lub jego
fragmentów.
Dokonuje kopiowania,
usuwania i przenoszenia
wybranych fragmentów
tekstu.
Narzędzia językowe
Narzędzia językowe.
Potrafi wykorzystać we
oraz lista numerowana i
Lista numerowana i
właściwym momencie
wypunktowana
punktowana.
narzędzia językowe –
1
przenoszenie wyrazów do
kolejnego wiersza,
sprawdzanie pisowni,
wymiana słów na
jednoznaczne.
Wie, jak dostosować
wygląd list
numerowanych i
punktowanych do potrzeb
wynikających z treści
dokumentu.
5
Uatrakcyjnianie
Podział strony na kolumny
Potrafi dokonać podziału
wyglądu dokumentu
Wprowadzanie inicjału.
tekstu na kolumny.
Tabele w dokumencie
Wprowadzanie obrazu do
Wie, jak i kiedy
tekstu.
wprowadzać inicjał.
Wstawianie tabel do
Potrafi wstawić do tekstu
dokumentu tekstowego.
obiekt graficzny.
Formatowanie tabel.
Umie otoczyć tekstem
1
wybrany obiekt
graficzny.
Modyfikuje parametry
wstawionej do tekstu
grafiki.
Potrafi za pomocą
narzędzi programu
wprowadzić do tekstu
tabele.
Wie, jak formatować
tabelę wprowadzoną do
dokumentu, a w
szczególności jak zmienić
jej obramowanie, kolor
komórek, wygląd
czcionki, scalać i dzielić
komórki, dodawać i
usuwać kolumny i
wiersze, wyrównywać
tekst w komórce.
Wykresy w dokumencie
Wstawianie wykresów do
Potrafi wstawić do
dokumentu tekstowego.
dokumentu wykres.
Formatowanie wykresów.
Umie zmieniać dane
1
prezentowane za pomocą
wykresu.
Wie, jak formatować
wykres, a w
szczególności jak zmienić
typ wykresu, wprowadzić
tytuł, formatować serie
danych.
Rozpoznaje typ wykresu,
jaki należy użyć do
prezentacji określonych
danych.
Obramowanie i
Obramowanie strony.
Potrafi wprowadzać i
cieniowanie oraz
Ochrona dostępu do
sterować funkcją.
ochrona dostępu do
przechowywanego
Obramowanie strony.
dokumentu
dokumentu.
Wie, jak zabezpieczyć
Nagłówek i stopka w
Wstawianie nagłówka i
dokument za pomocą
różnych dokumentach.
stopki oraz przypisów do
hasła.
Przypisy
dokumentu tekstowego.
Potrafi wstawić do
1
Dokument wielostronicowy. dokumentu prosty
6
nagłówek i stopkę.
Potrafi wprowadzić
przypisy dolne i
końcowe. Rozróżnia
dokumenty
wielostronicowe.
Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności.
1
Dział V – O metodach dokonywania obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego
Osiągnięcia uczniów
Temat lekcji
Zakres materiału
(treści)
Wykorzystywane
programy i/lub
Podstawowe
pomoce
Ponadpodstawowe
Godz.
dydaktyczne
Poznajemy podstawy
Zasady pracy w arkuszu
Potrafi podać przykłady
pracy w arkuszu
kalkulacyjnym.
wykorzystywania arkusza arkusza.
Projektuje układ i wygląd
kalkulacyjnym
Formatowanie arkusza za
kalkulacyjnego.
Dba o estetyczną i
Plansze z
pomocą dostępnych
Zna sposób oznaczenia
atrakcyjną formę
przykładami
narzędzi.
kolumn i wierszy.
dokumentu.
rozwiązań problemu
Sposoby poruszania się
Zna pojęcie: adres
Projektuje arkusze na
za pomocą arkusza
po dokumencie.
komórki.
potrzeby klasy czy
kalkulacyjnego.
Sposób wprowadzania
Przedstawia dane we
szkoły, na przykład
Przykłady plików z
prostych formuł
właściwych formatach.
arkusz obliczający
danymi
matematycznych.
Dokonuje modyfikacji
frekwencję,
zawierającymi
Sposób i cel
dokumentu,
przedstawiający wyniki
gotowe arkusze
wprowadzania
wykorzystując narzędzie
rywalizacji podczas Dnia
kalkulacyjne z
komentarza do komórki.
do formatowania, a w
Sportu, prezentujący
rozwiązaniami
szczególności: zmienia
wyniki egzaminów
wybranych
rozmiar, kolor, krój
gimnazjalnych w
problemów (np.
czcionki, wprowadza
poszczególnych klasach.
arkusz liczący
pogrubienie, pochylenie,
Potrafi wydrukować
frekwencję ucznia
zmienia szerokość
gotowy arkusz.
czy całej klasy).
kolumn, wysokość
Wie, jak skonstruować i
wiersza, wstawia
zastosować proste
dodatkowe kolumny i
funkcje dodawania,
wiersze, wyrównuje tekst
odejmowania, mnożenia i
w komórkach,
dzielenia.
wprowadza obramowanie
Potrafi wprowadzić
i wypełnia kolorem
komentarz do komórki.
komórki.
Zna pojęcie
Umie poruszać się po
Autosumowania.
Program Microsoft
1
Excel.
dokumencie przy pomocy Rozumie i potrafi
myszki lub klawiatury.
zastosować opcje
„przeciągania formuły”.
Graficzne
Wstawianie wykresów do Potrafi na podstawie
przedstawianie
arkusza.
zaprojektowanej tabeli
informacji
Sposoby formatowania
wstawić do arkusza
1
7
wykresów.
wykres.
Umie zmieniać dane
prezentowane za pomocą
wykresu.
Wie, jak formatować
wykres, a w
szczególności jak zmienić
typ wykresu, wprowadzić
tytuł, formatować serie
danych.
Rozpoznaje typ wykresu,
jaki należy użyć do
prezentacji określonych
danych.
Potrafi opisać
wprowadzony wykres.
Skomplikowane
Zastosowanie wybranych
Potrafi zastosować
obliczenia
funkcji matematycznych,
wybrane funkcje
statystycznych i
matematyczne, na
logicznych.
przykład pierwiastek,
2
sinus, potęga.
Potrafi zastosować i
rozumie wybrane funkcje
statystyczne, na przykład
LICZ.JEŻELI.
Potrafi zastosować i
rozumie wybrane funkcje
logiczne, na przykład
funkcja JEŻELI.
Zna pojęcie adresowania
bezwzględnego i
mieszanego, rozumie i
wie, kiedy należy je
stosować.
Ułatwienia w pracy.
Cel i sposób
Potrafi wykorzystać opcje
Porządek w arkuszu
wprowadzania
formatowania
formatowania
warunkowego, wie, kiedy
warunkowego.
to zrobić.
Sposób i celowość
Wie, jak wprowadzić i
wprowadzania opcji
wykorzystać opcję
„Pokrętło”.
„Pokrętło”.
Uczy się sposobów i
Potrafi posortować dane
celowości sortowania
zgodnie z postawionymi
danych.
warunkami.
Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności.
1
1
Dział VI – O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji
8
Osiągnięcia uczniów
Temat lekcji
Zakres materiału
Wykorzystywane
programy i/lub
(treści)
Podstawowe
pomoce
Ponadpodstawowe
Godz.
dydaktyczne
Co to są bazy danych i
Zasady pracy przy
Przedstawia przykłady
Rozumie potrzebę
Program Microsoft
do czego służą
tworzeniu baz danych.
baz danych spotykanych
archiwizowania
Access.
Krok po kroku –
Pojęcie bazy danych.
w codziennym życiu.
informacji.
Przykłady plików z
zaczynamy budowę
Elementy bazy danych
Rozumie pojęcie bazy
danymi
bazy danych
(tabela, rekord, pole).
danych.
zawierającymi
Jak możemy
Poszczególne kroki przy
Zna i tworzy elementy
gotowe bazy danych
wykorzystać bazy
budowie, bazy danych.
bazy danych (tabela,
z rozwiązaniami
danych – jak dotrzeć do
Typy baz danych.
rekord, pole).
wybranych
konkretnych informacji
Zarządzanie bazą danych. Potrafi zdefiniować typy
1
problemów (np.
książka adresowa).
baz danych.
Korzysta z gotowych baz
danych w celu uzyskania
informacji.
Modyfikuje strukturę
bazy.
Potrafi sortować
informacje.
Wie, jak wyszukać w
bazie danych konkretną
informację.
Potrafi tworzyć raporty.
Mini bazy danych
Zasady tworzenia baz za
Potrafi zbudować,
Rozpoznaje możliwości
Program Microsoft
tworzone za pomocą
pomocą arkusza
modyfikować i
tworzenia baz danych w
Excel.
arkusza kalkulacyjnego
kalkulacyjnego.
wykorzystać prostą bazę
różnych programach.
Przykłady plików z
Zastosowanie dostępnych
danych (MS Excel –
danymi
opcji w celu
polecenie Dane –>
zawierającymi
wyszukiwania
Formularz).
gotowe bazy danych
konkretnych informacji.
Umie odszukiwać
z rozwiązaniami
konkretne informacje z
wybranych
arkusza (MS Excel –
problemów (np.
polecenie Dane –> Filtr
książka adresowa).
1
–> Autofiltr).
Internetowe bazy
Kiedy, jak i czego można
Potrafi odnaleźć i
Umie, potrafi i rozumie
Przeglądarka
danych – przykłady i
szukać w Internecie.
wykorzystać informacje
możliwości i celowość
internetowa.
sposoby wyszukiwania i
w internetowych bazach
wyszukiwania informacji
wykorzystania
danych.
w internetowych bazach
informacji
1
danych.
Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności.
1
Dział VII – O ciekawych sposobach uczenia się, sprawdzania wiedzy oraz modelowaniu i
symulacji komputerowej
9
Osiągnięcia uczniów
Temat lekcji
Zakres materiału
Wykorzystywane
programy i/lub
(treści)
Podstawowe
pomoce
Ponadpodstawowe
Godz.
dydaktyczne
Nowe możliwości
Nowe (inne od
Potrafi wskazać
Wie, jak wykonać i
Przykładowe
poznawania wiedzy
tradycyjnych) sposoby
przykłady, w których
zastosować prosty test
programy
Programy edukacyjne
pozyskiwania informacji.
informacje przekazywane
interakcyjny (na
edukacyjne zapisane
Testy interakcyjne
Dostępne multimedialne
są za pomocą
podstawie wcześniej
na krążkach CD.
programy edukacyjne.
multimedialnych źródeł
zdobytej wiedzy
Program Microsoft
Korzyści wynikające z
informacji.
dotyczącej wykorzystania Excel.
posługiwania się
Potrafi we właściwy
programu MS Excel).
multimedialnymi
sposób korzystać z
interakcyjnych
źródłami informacji.
programów
weryfikujących
Nowe sposoby
edukacyjnych.
wiedzę ucznia z
sprawdzania wiedzy
Potrafi zdobywać
wybranych
(testy interakcyjne).
informacje na zadany
przedmiotów.
1
Przykłady testów
temat z dostępnych
dysków CD.
Modelowanie i
Definicje pojęć: model,
Zna pojęcie modelu,
Uczy się, w jakich
Przykładowe adresy
symulacja komputerowa
modelowanie i
modelowania i symulacji.
programach można
stron internetowych,
symulacja.
Umie wskazać przykłady
przeprowadzić prostą
na których pokazano
Zasady prostego
wykorzystywania
symulację komputerową.
przykłady symulacji
modelowania.
symulacji w rozmaitych
Rozumie i uzasadnia
i modelowania.
dziedzinach życia.
korzyści z zastosowania
Program Microsoft
Potrafi podać przykład
modelowania.
Excel
symulacji komputerowej.
Przykłady plików z
Przeprowadza proste
danymi
symulacje.
zawierającymi
Rozumie i uzasadnia
gotowe arkusze z
korzyści z zastosowania
rozwiązaniami
symulacji.
wybranych
Umie wskazać przykłady
problemów
wykorzystywania
symulacji (np.
modelowania w
arkusz liczący stan
rozmaitych dziedzinach
bankowego konta
życia.
przy określonym
Potrafi podać przykład
oprocentowaniu).
1
modelowania
komputerowego.
Umie rozwiązać prosty
przykład na
wykorzystanie
modelowania.
Sprawdzenie poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności.
1
10
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards