Wyniki badań epidemiologicznych dotyczących chorób przyzębia

advertisement
Wyniki badań epidemiologicznych dotyczących chorób przyzębia
W świetle ostatnio przeprowadzonych badań epidemiologicznych ośmielam się zwrócić do
Państwa o zapoznanie się z ich wynikami, aby uczulić nas wszystkich na konieczność wczesnego
rozpoznania i leczenia zapaleń dziąseł i przyzębia.
Jak wiemy, choroby przyzębia należą do schorzeń społecznych. W związku z faktem, że mogą być
one także niezależnym czynnikiem ryzyka dla chorób układu sercowo-naczyniowego (choroba
wieńcowa serca, zawał mięśnia sercowego, niedokrwienny udar mózgu), porodu przedwczesnego, a
także mogą mieć wpływ na skuteczność leczenia cukrzycy i zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc, wiedza na temat ich występowania w populacji osób dorosłych ma dużą wartość dla
medycyny praktycznej. Dlatego niezwykle ważne było określenie częstości występowania i stopnia
zaawansowania chorób przyzębia oraz ustalenie potrzeb leczniczych w tym zakresie zarówno w
zdrowej populacji, jak i u osób po zawale mięśnia sercowego.
Badania prowadzono na terenie 6 miast wojewódzkich w ośrodkach akademickich, w
Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Badania epidemiologiczne
przeprowadzono u 1238 dorosłych Polaków losowo wybranych w wieku 35-44 lata. Potwierdziły
one, że choroby przyzębia są chorobami społecznymi. Wskazuje na to z jednej strony niewielki
odsetek pacjentów bez objawów choroby (1,7% z CPI= 0), z drugiej dowodzi tego 18,5% odsetek
osób z zaawansowanym zapaleniem przyzębia (CPI=4; PD>6 mm). Z danych tych wynika, że tylko
1,7% dorosłych Polaków nie wymaga działań profilaktyczno-leczniczych. 16,7% wymaga
instruktażu w zakresie higieny jamy ustnej i usunięcia płytki, prawie 26,7% instruktażu higieny jamy
ustnej i scalingu naddziąsłowego, ponad 35% instruktażu higieny jamy ustnej oraz scalingu
poddziąsłowego, a ponad 17,5% badanych wymaga kompleksowego leczenia periodontologicznego.
Nie zaobserwowano znacznych różnic w zależności od płci.
Natomiast badania Perio-Kardio przeprowadzone w Kielcach, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i
Wrocławiu wskazują na jeszcze gorszą sytuację pacjentów obciążonych schorzeniami sercowonaczyniowymi. Badaniami objęto pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Kardiologicznych
placówek akademickich w/w miast w wieku 40-65 lat (średnia wieku 55 lat), w tym 38 kobiet i 161
mężczyzn. W grupie badanej nie było osób ze zdrowym przyzębiem (CPI – 0), stwierdzono
natomiast u 1,9% badanych zapalenie dziąseł (CPI – 1), obecność kamienia nazębnego u 12,2%
badanych (CPI – 2), obecność kieszonek 3,5mm – 5,5 mm u 37% (CPI – 3) i obecność kieszonek
powyżej 6 mm u 44% (CPI – 4). Z badań tych wynika, że wszyscy badani wymagali udzielenia
instruktażu higieny jamy ustnej, a zdecydowana większość z nich zabiegu usunięcia złogów
nazębnych oraz prawie połowa badanych wymaga leczenia specjalistycznego. Zatrważająca wydaje
się informacja, że spośród badanych osób po zawale mięśnia sercowego – 43 osoby były bezzębne,
a u pozostałych osób średnia liczba zębów wynosiła zaledwie 13,0.
Wyniki tych badań wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych działań, które
wymagają współpracy higienistek stomatologicznych, lekarza dentysty pierwszego kontaktu oraz
wszystkich specjalistów periodontologów, a przede wszystkim chęci współpracy pacjentów z
zespołem stomatologicznym. Nie zaobserwowano bowiem pozytywnej reakcji na zaproszenie do
badań ze strony mieszkańców w/w miast. Mimo oferty leczenia w ramach NFZ, 1 na 12 osób
odpowiedziała na zaproszenie pozytywnie. Obserwacje te powinny zostać przeanalizowane pod
kątem przyczyn pogorszenia stanu zdrowia przyzębia Polaków w tej grupie wiekowej na przestrzeni
ostatnich lat. Wydaje się konieczne wyciągnięcie odpowiednich wniosków, opracowanie działań
profilaktycznych dotyczących zdrowia jamy ustnej. Działania te byłyby jednocześnie elementem
profilaktyki chorób cechujących się wysoką zapadalnością i śmiertelnością, co niewątpliwie
przyczyniłoby się do poprawy stanu zdrowia ogólnego.
Prof. dr hab. Renata Górska
Kierownik Zakładu Chorób Błony
Śluzowej i Przyzębia
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 18.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards