Oprogramowania biurowe - klasa II i

advertisement
Oprogramowania biurowe - klasa II i
Standardy wymagań edukacyjnych
Nr programu: 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14
1. Przedmiotowy System Oceniania
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) uzupełnia (a także częściowo powtarza) treści Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO).
W przypadku niezgodności PSO z WSO, pierwszeństwo ma WSO.
1. Ocenie podlegają:
o posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową terminologią informatyczną.
o przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
o praca na lekcji;
o organizacja pracy;
o ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć;
o stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych;
o rozwiązywanie problemów – dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska programu do rozwiązywanego zadania;
o odpowiedzi ustne i kartkówki;
o jakość pracy i aktywność na lekcjach;
o sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, zapowiedziane tydzień wcześniej;
o udział i wyniki w konkursach przedmiotowych;
o zadania domowe;
2. Uregulowania dotyczące wybranych form aktywności ucznia:
kartkówka/sprawdzian:
o
o
o
o
o
o
trwa maksymalnie 15' (dla uczniów z zaleconym wydłużonym czasem wypowiedzi - 20');
pisze cała klasa lub niektórzy uczniowie;
(zakres) może obejmować materiał z 3 ostatnich lekcji; może dotyczyć materiału z bieżącej lekcji; może obejmować zakres zadań domowych
z ostatniej lekcji;
możliwości poprawy jedynie w wyjątkowych sytuacjach;
zapowiedź kartkówki nie jest konieczna, a jeśli się pojawi, nie zobowiązuje nauczyciela;
pisanie kartkówki przez ucznia nie jest obowiązkowe, lecz na prośbę ucznia nieobecnego na kartkówce nauczyciel może zgodzić się na
pisanie kartkówki w terminie uzgodnionym;
odpowiedź ustna:
o
o
o
o
o
o
o
trwa maksymalnie 15' (dla uczniów z zaleconym wydłużonym czasem wypowiedzi - 20');
w wyjątkowych sytuacjach odpowiedź ustna może być zastąpiona przez wypowiedź pisemną (z zachowaniem prawa do wyjaśnienia
rozwiązań); w wyjątkowych sytuacjach uczeń może odpowiadać przy ławce (a nie przy tablicy); w wyjątkowych sytuacjach uczeń może być
przepytany na osobności, poza lekcjami;
uczeń ma prawo do pełnego uzasadnienia oceny z odpowiedzi ustnej;
nie ma możliwości poprawy;
zapowiedź odpytywania uczniów nie jest konieczna i - jeśli się pojawi - nie zobowiązuje nauczyciela;
uczeń może zgłosić się do odpowiedzi ustnej - w przypadku gdyby odpowiedź ustna była oceniona na ocenę niedostateczną, to uczeń
otrzymuje pozytywną ocenę z aktywności lub nauczyciel odstępuje od wystawienia oceny z odpowiedzi ustnej;
nauczyciel może odmówić odpytania ucznia, który się zgłasza do odpowiedzi;
praca klasowa:
o
o
o
o
o
o
o
trwa maksymalnie jedną lub dwie lekcje - zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią;
praca klasowa obejmuje ostatni dział (rozdział), zakres materiału nauczyciel podaje na przynajmniej tydzień przed terminem pracy klasowej;
przykładowe sprawdziany, przykładowe zadania na sprawdzianie mogą wystąpić w podobnej formie na pracy klasowej, lecz nie muszą;
praca klasowa (I termin) jest zapowiadana przynajmniej tydzień wcześniej;
praca klasowa jest obowiązkowa; jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu tygodnia od dnia
powrotu do szkoły; uczeń, który nie pisał sprawdzianu w I terminie, pisze sprawdzian na lekcji matematyki lub poza swoimi lekcjami, po
uzgodnieniu z nauczycielem.
każdy uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy pracy klasowej w terminie uzgodnionym dla całej klasy;
jeżeli uczeń otrzyma z poprawy ocenę gorszą lub identyczną jak z pracy klasowej, to ocena ta nie jest zapisywana w dzienniku;
o
uczeń i jego rodzice (opiekunowie) ma prawo wglądu do pracy klasowej; nauczyciel ma obowiązek przechować prace klasowe do końca roku
szkolnego;
zadania domowe:
o
o
o
o
o
o
uczeń jest zobowiązany do odrabiania zadań domowych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.;
uczeń jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązania zadań zawierających treści konieczne;
brak rozwiązanych zadań o treściach koniecznych skutkuje oceną niedostateczną z wykrzyknikiem;
uczeń zobowiązany jest do odrobienia zadań domowych z lekcji, na której nie był obecny, w terminie do 1 tygodnia;
uczeń ma prawo do pełnych wyjaśnień zadań domowych wraz z podaniem prawidłowego rozwiązania i odpowiedzi;
uczeń ma prawo do dodatkowych zadań domowych; dodatkowe zadania domowe sprawdzane i oceniane są na życzenie ucznia; ocena
wpisywana jest do dziennika na życzenie ucznia;
aktywność na lekcji:
o
o
obejmuje: pracę własną ucznia, zadawanie pytań na forum klasy, udzielanie odpowiedzi na forum klasy, pracę w grupie, udzielanie
wyjaśnień kolegom;
nikły lub brak aktywności własnej ucznia, częste upominanie ucznia może skutkować oceną niedostateczną za aktywność na lekcji;
3. Uwagi o charakterze ogólnym.
o Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
o Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.
o Uczeń ma prawo zgłosić 1 raz na semestr nieprzygotowanie do lekcji. Nieprzygotowanie należy zgłaszać najpóźniej podczas sprawdzania
obecności. Nieprzygotowanie nie zwalnia z pisania zapowiedzianych prac klasowych.
o Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej, chyba, że otrzymał wysokie lub satysfakcjonujące noty.
o Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe (decyzję podejmuje nauczyciel).
o Każdy uczeń ma prawo uzyskać wyższą niż przewidywana semestralną lub roczną ocenę kwalifikacyjną na zasadach uzgodnionych z
nauczycielem.
o (prawa autorskie) Nauczyciel może odrzucić pracę pisemną, prezentację lub inną wypowiedź ucznia, jeżeli uczeń nie podał źródeł informacji
i/lub naruszył czyjeś prawa autorskie. Odrzucenie to może skutkować oceną niedostateczną.
4. Ustala się następujące kryteria ocen:
o
Ocena pracy klasowej:
od 40% - dopuszczający
od 60% - dostateczny
od 80% - dobry
od 95% - bardzo dobry
Dla uczniów z odpowiednimi zaleceniami z poradni zaliczenie od 30%
o
Ocena semestralna/roczna:
Nauczyciel wystawia ocenę semestralną/roczną w oparciu o oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia. Największy wpływ mają oceny z
prac klasowych oraz ćwiczeń praktycznych. Następne w kolejności są: oceny ze sprawdzianów, odpowiedzi, prac domowych oraz pozostałe.
Uwzględnia się również postępy ucznia i wysiłek włożony przez niego w naukę.
plan nauczania i plan wynikowy:
Standardy wymagań edukacyjnych
Lp. Nr.j. Tematyka zajęć
Podstawowe
1 1
Omówienie przepisów BHP na pracowni informatyki. Regulamin pracowni informatyki.
2 2
Omówienie treści nauczania, zasad klasyfikacji i oceniania.
3 1
4 2
Ponadpodstawowe
MS Word – praca z dokumentem
wielostronicowym – 1.
- nadać standardowe style wybranym
fragmentom dokumentu
- modyfikować istniejące style
- wstawić spis treści
- definiować własne style
- wstawić podpis, stworzyć spis ilustracji - definiować wygląd spisu treści, spisu ilustracji
- aktualizować spis treści, ilustracji, itp ....
MS Word – praca z dokumentem
wielostronicowym – 2.
- utworzyć prosty dokument
- wstawiać pola programu Word
korespondencji seryjnej wykonując kolejne - definiować wyświetlany tekst zależnie od wartości pola
- filtrować dane
kroki proponowane przez kreatora
- tworzyć korespondencję w oparciu o różne źródłowe pliki
danych
- wymienić najważniejsze różnice między starym a nowym
Officem
-znać sposoby "przenoszenia" dokumentów między starymi
wersjami a Officem 2007
- znać nowy standard zapisu dokumentów
MS Word 2007 – omówienie nowego
interfejsu programu.
- znać "nowości" wprowadzone w MS
Office 2007
6 4
MS Word 2007 – ćwiczenia.
- wstawić tabelę i ją sformatować
- przygotować listę wypunktowaną/numerowaną
- wykonywać proste operacje edytorskie w
- wstawić obrazek i go sformatować
MS word 2007
- przygotować spis treści
- przygotować dokument korespondencji seryjnej
7 1
MS Excel – przypomnienie wiadomości,
ćwiczenia.
- wymienić zastosowania programu Excel - korzystać z autouzupełniania
- opisać sposób wykonywania prostych
- korzystać z autofunkcji
operacji matematycznych
- potrafi zdefiniować (wstawić) zadaną funkcję
5 3
MS Excel – funkcje - ćwiczenia.
- wymienić rodzaje funkcji
- skorzystać z prostych funkcji takich jak:
suma, średni, min, max
9 3
MS Excel – tabele przestawne – ćwiczenia.
- wymienić zastosowania tabel
przestawnych
- definiować tabele zależnie od potrzeb
- utworzyć tabelę przestawną przy użyciu
kreatora
10 4
MS Excel – wykresy – ćwiczenia.
- utworzyć proste wykresy
- modyfikować dowolne elementy wykresu
- dobierać odpowiedni wykres do danych
- omówić nowości w Excel 2007
- skorzystać z dowolnej funkcji
- przygotować wykres
- przygotować prostą tabelę przestawną
- odfiltrować wybrane dane (autofiltr)
- posortować dane
8 2
11 5
MS Excel 2007 – omówienie nowego
interfejsu programu, ćwiczenia.
12 6
MS Word, MS Excel – sprawdzian wiadomości.
- korzystać z dowolnie wskazanej funkcji
- dobierać funkcje zależnie od problemu , który należy
rozwiązać
- zdefiniować pojęcia: tabel, rekord, pole, krotka, kolumna
- wskazać przykłady baz danych w życiu codziennym
- omówić dlaczego problem bezpieczeństwa danych ma
kluczowe znaczenie przy ich projektowaniu
13 1
Bazy danych – pojęcia podstawowe.
- omówić pojęcie bazy danych
- wymienić popularne programy
bazodanowe
14 2
Relacyjny model baz danych.
- omówić historię relacyjnych baz danych - omówić budowę relacyjnych baz danych i zasadę działania
15 3
Cechy prawidłowo zaprojektowanej bazy
danych.
- wymienić zasady projektowania baz
danych
16 4
Bazy danych – informacje wprowadzające – sprawdzian wiadomości.
17 5
MS Access – tabele – wprowadzenie, typy
danych.
- omówić podstawowe typy danych
- omówić dokładnie każdą z zasad, wskazać przykłady
- odnieść zasady projektowania do konkretnego przykładu
- wymienić typy danych i sytuacje kiedy je stosujemy
- zaprojektować prostą tabelę w MS Access przy podanych
nazwach pól i ich typach
18 6
MS Access – tabele – projektowanie tabel.
- zaprojektować prostą tabelę w MS
Access wg opisu słownego
19 7
MS Access – tabele – klucze, indeksy, relacje.
- zdefiniować pojęcia: klucz główny, klucz
obcy
20 8
MS Access – tabele – ćwiczenia, sprawdzian.
21 9
MS Access – kwerendy – projektowanie
kwerend wybierających.
- utworzyć kwerendę przy pomocy kreatora
- omówić czym jest kwerenda wybierająca
- zaprojektować proste warunki dla wielkości liczbowych z
i do czego służy
użyciem operatorów: =, >, <
MS Access – kwerendy wybierające –
definiowanie kryteriów – ćwiczenia -1.
- zdefiniować kryteria dla wartości liczbowych lub
tekstowych
- zdefiniować proste kryteria wyszukiwania
- wykorzystywać w kryteriach funkcje logiczne OR lub AND
dla wartości liczbowych
- modyfikować kwerendę: dodawać, usuwać pola; zmieniać
ich kolejność
22 10
23 11
MS Access – kwerendy wybierające –
definiowanie kryteriów – ćwiczenia -2.
- definiować proste kryteria dla dat
- znać pojęcie NULL
- zaprojektować dowolną tabelę wg słownego opisu
problemu
- definiować złożone kryteria dla dat
- definiować kryteria dla wielu zmiennych
- definiować złożone kryteria z użyciem operatorów
logicznych i wartości NULL
24 12 MS Access – kwerendy wybierające – sprawdzian.
MS Access – kwerendy: dołączające,
25 13
aktualizujące, usuwające, tworzące tabelę.
- znać cele stosowania kwerend:
dołączających, aktualizujących,
usuwających, tworzących tabelę.
projektować kwerendy: dołączające, aktualizujące,
usuwające, tworzące tabelę
MS Access – kwerendy: krzyżowe,
26 14 wyszukujące duplikaty, wyszukujące
niedopasowane dane, edycja zapytań SQL.
- znać cele stosowania kwerend:
krzyżowych, wyszukujących duplikaty,
wyszukujących niedopasowane dane
- projektować kwerendy: krzyżowe, wyszukujące duplikaty,
wyszukujące niedopasowane dane
- otworzyć kwerendę w postaci zapytania języka SQL
27 15 MS Access – kwerendy zaawansowane – sprawdzian.
28 16
MS Access – formularze – tworzenie
formularza za pomocą kreatora.
MS Access – formularze – „ręczne ”
29 17
projektowanie.
- utworzyć prosty formularz za pomocą
kreatora
- zmodyfikować elementy formularza takie jak: kolor tła,
wielkość czcionki, kolor czcionki, itp.
- definiować dowolny formularz w trybie ręcznego
utworzyć prosty formularz nie korzystając
projektowania
z kreatora
- dodawać przyciski korzystając z kreatora przycisków
30 18 MS Access – formularze – informacje podstawowe - sprawdzian.
31 3
Klasyfikacja semestralna – powtórzenie wiadomości.
32 4
Klasyfikacja semestralna – ćwiczenia sprawdzające.
33 19 MS Access – formularze - walidacja danych
- definiować proste wyrażenia
sprawdzające
- definiować wyrażenia sprawdzające
- definiować komunikaty informacyjne
34 20 MS Access – formularze - podformularze
- definiować prosty podformularz za
pomocą kreatora
- definiować podformularze
- edytować podformularze
- dobierać rodzaj podformularza zależnie od typu danych
35 21 MS Access – formularze - obsługa zdarzeń
- definiować proste procedury obsługi
zdarzeń
- definiować procedury obsługi zdarzeń
- znać zasady łączenia kodu VBA z obiektami w MS Access
MS Access – raporty - zagadnienia
37 23
podstawowe
- znać przeznaczenie raportów
- utworzyć prosty raport za pomocą kreatora
- definiować stopnie grupowania i kolejność sortowania
zależnie od opisu słownego problemu
38 24 MS Access – raporty - na podstawie kwerend
- zdefiniować raport za pomocą kreatora w - utworzyć prosty formularz w którym definiowane są
oparciu o tabelę lub kwerendę
kryteria na podstawie , których definiowany jest raport
MS Access – raporty - konstruowanie
39 25 raportów podsumowujących i
wielopoziomowych
- zdefiniować prosty raport
podsumowujący jednopoziomowy
36 22 MS Access – formularze - sprawdzian
- definiować raporty podsumowujące i wielopoziomowe na
podstawie opisu problemu
- rozróżnić, kiedy dla danego zbioru danych lepiej skorzystać
z raportu a kiedy z innej metody (tabeli przestawnej,
kwerendy krzyżowej, itd.)
40 26 MS Access – raporty - sprawdzian
41 27
MS Access – programowanie makrodefinicje - przykłady
- utworzyć proste makro i przypisać do
przycisku
- utworzyć złożone makro i przypisać do dowolnego
zdarzenia
42 28
MS Access – programowanie programowanie VBA
- omówić prosty program w VBA Access-a - utworzyć prosty program w VBA Access-a
43 29 MS Access – programowanie - ćwiczenia sprawdzające
MS Access – zabezpieczenie danych, kopie
44 30
bezpieczeństwa
45 31
MS Access – szyfrowanie bazy, ochrona
dostępu, ograniczanie dostępu
- utworzyć kopię bezpieczeństwa
- omówić znaczenie zabezpieczania danych
- konwertować bazę na inne wersje
i tworzenia kopii bezpieczeństwa
- kompaktować bazę
- wskazać sytuacje kiedy należy szyfrować
dane
- zaszyfrować dane (bazę danych) MS Access
- wymienić podstawowe rodzaje
- zdefiniować ochronę dostępu do danych
użytkowników w systemach baz danych
46 32 MS Access – bezpieczeństwo – sprawdzian wiadomości
47 33 MS Access – praca grupowa
48 34
MS Access – praca w sieci, tworzenie dostępu - wymienić zalety i wady dostępu do baz
poprzez strony WWW
danych z poziomu Internetu
49 35 Serwerowe bazy danych – wprowadzenie
50 36
- wymienić zalety i wady pracy grupowej
Serwerowe rozwiązania baz danych firmy
Microsoft
- zdefiniuj możliwość pracy grupowej w MA Access
- zdefiniować stronę WWW dającą dostęp do bazy w MS
Access
- wymienić powody stosowania
serwerowych baz danych
- wymienić najpopularniejsze serwerowe bazy danych
- wymienić cechy hardwaru stosowanego w serwerowych
bazach danych
- omówić dlaczego MS Access nie może
być nazwany serwerową bazą danych
- wskazać główne elementy serwerowych systemów bazy
danych
- omówić rodzaje licencji związanych z zakupem
serwerowych rozwiązań firmy Microsoft
51 37
Serwerowe bazy danych – przegląd
rozwiązań komercyjnych i Open Source
- wymienić najpopularniejsze obecnie
rozwiązania serwerowych baz danych
- wskazać wady i zalety najpopularniejszych obecnie
rozwiązań serwerowych baz danych
52 38 Baza MySQL - charakterystyka
- wymienić główne wady i zalety systemu - opisać sposoby instalacji MySQL-a w różnych systemach
MySQL
operacyjnych
53 39 Program PhpMyAdmin - wprowadzenie
- scharakteryzować cechy i możliwości
programu PHPMyAdmin
54 40 Program PhpMyAdmin - ćwiczenia
- wykonywać proste operacje
- wykonywać operacje administracyjne na zadanej bazie
administracyjne na zadanej bazie danych danych
55 41
Język SQL – wprowadzenie, podstawy
formułowania zapytań
56 42 Język SQL - formułowanie zapytań
- wykonać proste operacje administracyjne
- scharakteryzować cele stosowania języka
- wymienić podstawowe polecenia języka SQL
SQL
- tworzyć proste zapytania w języku SQL
- tworzyć zapytania w języku SQL działające w oparciu o
jedną lub dwie tabele
57 43 Język SQL - formułowanie zapytań – ćwiczenia sprawdzające, sprawdzian
Interfejs dostępu do bazy danych w postaci
58 44
stron WWW - wprowadzenie
- znać rodzaje rozwiązań serwerowych
pozwalających tworzyć dostęp do baz
poprzez interfejs WWW
59 45 Projektowanie interfejsu WWW – 1
- utworzyć prosty interfejs do
- utworzyć strony WWW w programie Dreamweaver MX
odczytywania danych z bazy w programie 2004 pozwalające na dodawanie, usuwanie i porcjowanie
Dreamweaver MX 2004
wyświetlania
60 46 Projektowanie interfejsu WWW – 2
- utworzyć interfejs do odczytywania
- utworzyć stronę pozwalającą na zmienianie danych
danych z bazy w programie Dreamweaver - utworzyć stronę logowania
MX 2004
- zdefiniować system ochrony praw dostępu
61 47 Powtórzenie wiadomości
62 48 Serwerowe bazy danych - sprawdzian
- utworzyć prosty interfejs do odczytywania danych z bazy
w programie Dreamweaver MX 2004
63-70 Zajęcia prowadzone metodą projektów - Projekt – "Wypożyczalnia książek"
71 5
Godziny do dyspozycji nauczyciela.
72 6
Godziny do dyspozycji nauczyciela.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards