Model łańcucha wartości

advertisement
Model łańcucha wartości
Ekonomia II, grupa 2
Model łańcucha wartości opracowany
przez M.E. Portera przedstawia w
uproszczony sposób przedsiębiorstwo jako
sekwencję działań (funkcji), układających się
w sekwencje od fazy pozyskiwania
surowców, materiałów i technologii poprzez
przetwarzania ich w wyroby finalne i
dostarczenie odbiorcy.
Podstawowe założenie
Założeniem podstawowym modelu łańcucha
wartości jest:
 podział działalności przedsiębiorstwa na
strategicznie istotne czynności, aby móc
określić miejsca powstawania kosztów i
zysków
 oraz potencjalne źródła przewag
konkurencyjnych
Łańcuch wartości składa się z :



funkcji podstawowych
pomocniczych
oraz z marży (zysku)
Działalność podstawowa
Działalność podstawowa, prowadzi do
fizycznego wytworzenia produktu, jego
sprzedaży i dostawy do nabywcy oraz
uruchomienia usług serwisowych
Działalność podstawowa składa się z funkcji:
 przedprodukcyjnej,
 produkcyjnej
 sprzedaży
Funkcja przedprodukcyjna
Na funkcję przedprodukcyjną składają się:
 logistyka zaopatrzenia -zakupy materiałów
i surowców, dostawy energii, zakupy
urządzeń i technologii, kontrola zapasów,
planowanie dostaw, magazynowanie
zapasów,
 badania i rozwój,
 projektowanie wyrobów,
 transport.
Funkcja produkcyjna
Funkcja produkcyjna:
 produkcja wyrobów,
 montaż transport wewnętrzny,
 wykańczanie wyrobów,
 pakowanie,
 magazynowanie wyrobów gotowych,
 utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń,
 testowanie produktów.
Funkcja sprzedaży
Funkcja sprzedaży:
 logistykę dystrybucji -fizyczna dystrybucja
produktów do odbiorców, transport,
składowanie wyrobów, realizowanie
zamówień,
 marketing i sprzedaż
 serwis i wszelkie działania podnoszące
wartość towaru i umożliwiające jego
użytkowanie -instalowanie, naprawy, pomoc
techniczna, dostawy części zamiennych,
konserwacja , reklamacje, szkolenie
personelu.
Działania pomocnicze
Działania pomocnicze, sprowadzone do czterech
rodzajów i obejmują:
◦ zaopatrzenie w surowce, materiały, wyposażenie i
osprzęt,
◦ rozwój technologiczny obejmujący wiedzę,
umiejętności, procedury, badania rozwojowe,
wdrażanie technologii,
◦ zarządzanie zasobami ludzkimi, na które składają się:
rekrutacja, integracja, szkolenie i doskonalenie
zawodowe, wynagradzanie i motywacja,
◦ organizacja, a więc kierowanie ogólne, planowanie,
finanse, księgowość, kontrola zarządzania, kontrola
prawna, kontrola jakości, przepływ informacji
Użyteczność łańcucha wartości
O użyteczności i oryginalności metody analizy łańcucha wartości
decydują następujące jej walory. Metoda ta:
◦ skłania do szukania przewag konkurencyjnych nie tylko wewnątrz
firmy, ale także w jej najbliższym otoczeniu;
◦ pozwala badać zarówno zasoby, jak i umiejętności przedsiębiorstwa;
◦ kładzie nacisk nie tyle na zgromadzenie zasobów i nabycie umiejętności, ile na ich innowacyjne i efektywne wykorzystanie;
◦ pozwala na dowolny poziom szczegółowości; w miarę dekompozycji każdego ogniwa łańcucha na bardziej szczegółowe łańcuchy
wartości daje możliwość dotarcia z analizą do konkretnych
zespołów i stanowisk;
◦ pozwala na profesjonalną analizę i użycie narzędzi analizy dostosowanych do obszaru badań (analiza finansowa, badanie procesów produkcji, analiza marketingowa), umożliwiając w konsekwencji syntezę wyników.
Bibliografia:
Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne, PWN,
Warszawa 2000
 Gierszewska G., Romanowska M.: "Analiza
strategiczna przedsiębiorstwa", PWE,
Warszawa

Download