Organizacja i kierowanie budową . Podstawy i teoria.

advertisement
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W KRAKOWIE
UL.WARSZAWSKA 24 31-155 KRAKÓW
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
INSTYTUT ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIIE I TRANSPORCIE
WYKŁADY
ORGANIZACJA I KIEROWANIE BUDOWĄ
PODSTAWY I TEORIA
BUDOWNICTWO STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE
WYKŁADOWCA
DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK
DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK
PROFESOR
WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA
W KATOWICACH
www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl
materiały do wykładów zamieszczone na stronie
folder :
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM
adres mailowy dla potrzeb studentów WST
e-mail:[email protected]
1. Definicja i istota zarządzania
przedsiębiorstwem budowlanym,budową we
współczesnym świecie.
Według B. Glińskiego zarządzanie to działalność
kierownicza polegająca na ustalaniu celów i powodowania
ich realizacji w organizacjach podległych zarządzającemu
na podstawie własności środków produkcji lub dyspozycji
nimi.
Międzynarodowy Słownik Zarządzania: zarządzanie to
skutecznie wykorzystywanie i koordynowanie zasobów
takich jak:
kapitał,
urządzenia,
materiały,
praca
dla osiągnięcia określonych celów.
2. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa
budowlanego,budowy.
Schemat organizacyjny to graficzny obraz
obrazujący poszczególne części organizacji.
Jest to hierarchiczny układ zależności między
częściami organizacji.
Przypisuje on bardzo ogólnie określone funkcje
określonym elementom organizacji.
Schemat organizacyjny wraz z księgą służb,
podstawowymi instrukcjami, ramowymi
procedurami oraz zarządzeniami wchodzi w skład
regulaminu organizacyjnego.
3. Szczeblowy podział funkcji w strukturze
hierarchicznej przedsiębiorstwa
budowlanego,budowy .
Rodzaj organizacji i szczebla hierarchii kierowniczej ma
wpływ na udział poszczególnych funkcji zarządzania.
Na najniższych szczeblach hierarchii dominuje
motywowanie i kontrola, a działania kierownicze są
szczegółowe i rutynowe.
Na wyższych szczeblach dominuje planowanie i
organizowanie, a działalność kierownictwa jest szeroka i
twórcza.
Na szczeblach średnich działania kierownika są
dostatecznie szerokie i twórcze, ale przy tym często
ograniczone i częściowo zrutynizowane.
Dominuje tu motywowanie i kontrolowanie nad
organizowaniem i planowaniem, jednakże można
powiedzieć, że najważniejsze jest tu motywowanie
4. Pojęcie efektywności i określenie jej roli w
organizacji i zarządzaniu budową
i przedsiębiorstwem budowlanym.
Wskaźnik efektywności to stosunek korzyści osiągniętych
w wyniku konkretnych działań do poniesionych nakładów.
Poprawa efektywności to jeden z celów ekonomicznych
przedsiębiorstwa.
Można przez to osiągnąć większą nadwyżkę w
przedsiębiorstwie.
Część tej nadwyżki jest odprowadzania jako podatki do
budżetu państwa, reszta zostaje w organizacji.
Przeznacza się ją na rozwój, wzrost płac, nagrody i
premie, dywidendy, fundusze socjalne.
Tutaj dokonuje się wyborów między potrzebami bieżącymi
a przyszłymi, indywidualnymi i zbiorowymi.
5. Organizacyjne możliwości poprawy
efektywności produkcji budowlanej
,zapewnienie ciągłości robót budowlanych.
Jedną z możliwości jest poprawa technologii, ponieważ to ona w znacznym
stopniu warunkuje rozwiązania organizacyjne pozostawiając im jednak
pewien margines swobody, zwłaszcza tam, gdzie operacje technologiczne
są wykonywane równolegle.
W przemyśle i budownictwie zmiana, a raczej udoskonalenie technologii
jest skuteczne, ponieważ występuje tam wiele procedur o charakterze
technologicznym.
Jeżeli zniwelujemy zakłócenia powstające na wejściu lub wyjściu
organizacji poprzez zastosowanie procedur prewencyjnych, to wpłynie to
na poprawę efektywności, ponieważ wyizolowanie procesu wytwórczego od
zakłóceń zastosowanie procedur buforujących powoduje spokojny
przebieg produkcji.
Procedury buforujące to np. stałe odnawianie zapasów materiałów,
podzespołów, itd., co zapewnia ciągłość i rytmiczność produkcji przy
zakłóceniach dostaw.
6. Dziedziny nauki i dyscypliny nauk podstawowych
szczególnie wspierają rozwój teorii o organizacji i zarządzaniu
przedsiębiorstwem budowlanym, zadaniem
inwestycyjnym,budową.
Do podstawowych należą:
1.sterowanie produkcją,
2.organizację systemów produkcyjnych,
3.organizację i normowanie pracy, badanie pracy,
4.ekologię organizacji,
5.techniki organizatorskie i kierownicze,
6.teorię podejmowania decyzji kierowniczych,
7.analizę systemową organizacji,
8.ekonomiczne instrumenty zarządzania,
9.projektowanie systemów informacyjno-decyzyjnych i systemów
zarządzania;
10.prognozowanie, programowanie i planowanie;
11.badania marketingowe i operacyjne;
12.psychologię i socjologię organizacji,
13.naukę administracji;
14.prawne instrumenty zarządzania i rządzenia
7. Osiem cech doskonałego przedsiębiorstwa
według formuły 7s .
Według twórców amerykańskiej nowej fali w
zarzadzaniu Petersa i Watermana zastosowali oni
słynną formułę 7s koncentrując się na siedmiu
najważniejszych elementów zarządzania:
1.strategii,
2.strukturze,
3.sformalizowanych procedurach,
4.pracownikach,
5.stylu zarządzania,
6.umiejętnościach i talentach menedżerów,
7.podstawowych ideałach i wartościach w organizacji.
7a. Osiem cech doskonałego przedsiębiorstwa
według formuły 7s .
1.obsesja działania, polegająca na szybkiej analizie problemu i formułowaniu
rozwiązań oraz wdrażaniu ich;
2.bezpośredni kontakt z klientem prowadzący do maksymalnego zadowolenia
odbiorcy ;
3.autonomia i przedsiębiorczość polegająca na stworzeniu optymalnych warunków
samodzielnego działania jednostek i działania;
4.wydajność i efektywność przez ludzi, co oznacza uznanie kadry za najważniejszy
podsystem organizacji;
5.koncentracja na wartościach - realizacja filozofii działania organizacji;
6.przestrzeganie podstawowej zasady „trzymaj się tego, co umiesz najlepiej”;
7.niewielki sztab o prostej strukturze, to oznacza odchudzenie czapy kierowniczej;
8.symbioza luźnych i sztywnych form organizacyjnych w jednej strukturze.
ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE
ZARZĄDZANIE BUDOWĄ
Project Management
ORGANIZACJA I KIEROWANIE BUDOWĄ
1.Wprowadzenie.
2.Podstawowe zasady organizacji budowy.
3.Fizjologiczne,psychologiczne,socjologiczne podstawy
organizacji budowy.
4.Specyfika procesów budowlanych.
5.Planowanie sieciowe.
6.Harmonogramy budowlane.
7.Niezawodnośc procesów budowlanych.
8.Zakłocenia w realizacji budowy.
9.Metody organizacji budowy.
10.Optymalizacja doboru technologii.
11.Projektowanie placu budowy i jego elementów.
12.Dobór maszyn i urządzeń.
ZARZĄDZANIE BUDOWĄ
Projekt,zamierzenie inwestycyjne,budowa:
Skończone w czasie przedsięwzięcie realizowane przy użyciu
skończonych zasobów i prowadzące do wytworzenia
unikalnego produktu (wyrobu lub usługi) bądź osiągnięcia
wyspecyfikowanego celu
Przykłady projektów:
budowa obiektu budowlanego ,inzynieryjnego,wprowadzenie nowego
wyrobu, uruchomienie nowej linii produkcyjnej, wdrożenie systemu
informatycznego, instalacja turbiny, remont pieca
Zarządzanie projektem:
Zarządzanie projektem dotyczy zarządzania procesami związanymi
z osiąganiem określonego celu przy wykorzystaniu
skończonych zasobów w przeciągu skończonego okresu czasu
Podejmowanie decyzji odnośnie zastosowania odpowiednich
umiejętności, metod, technik i narzędzi tak, aby osiągnąć cel
przedsięwzięcia w określonym terminie i czasie, w ramach
dysponowanego budżetu
ZARZĄDZANIE BUDOWĄ
Zarządzanie budową wymaga:
• Planowania
• Organizacji zespołu operacyjnego
• Nabywania i przechowywania zasobów
• Harmonogramowania działań
• Sterowania realizacją
– Przydział zadań
– Kontrola
– Ocena
– Zmiana
ZARZĄDZANIE BUDOWĄ
Cechy przedsięwzięcia :
• Niepowtarzające się działania
• Unikalność projektu (przedsięwzięcia nigdy nie są takie
same)
• Projekty są międzyfunkcyjne (przy realizacji pracują
członkowie różnych zespołów o różnych specjalnościach)
• W danym przedsiębiorstwie,zamierzeniu inwestyjnym
,danej budowie w tym samym czasie może być
realizowanych kilka projektów o różnym stopniu
zaawansowania
• Niepowtarzalne podejmowane decyzje
ZARZĄDZANIE BUDOWĄ
ZARZĄDZANIE BUDOWNICTWIE
ZARZĄDZANIE
W BUDOWNICTWIE
Złożone
Wzajemnie zależne
Wymaga
planowania,
sterowania i kontroli
Nierutynowe
ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE
Zaplanowanie wymaga:
• Ustalenia przejrzystych:
–
–
–
–
–
–
Wymogów
Celów
Zadań (działań)
Punktów kontroli działań
Relacji
Oszacowania czasów
• Opracowania harmonogramu (narysowanie sieci lub
wykresu Gantt’a)
– Harmonogramowanie wstecz (od terminu ukończenia
projektu i „praca wstecz”)
ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE
Cele projektu:
• Muszą być wyrażone w terminologii użytkownika
produktu
• Muszą być:
–
–
–
–
–
Wyspecyfikowane
Mierzalne
Uzgodnione
Realistyczne
Ustalone w ramach czasowych
ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE
Zadania projektu:
• Sformułowane dla poszczególnych zespołów
funkcjonalnych
• Muszą być:
–
–
–
–
–
Wyspecyfikowane
Mierzalne
Uzgodnione
Realistyczne
Ustalone w ramach czasowych
• Powinny być powiązane z ogólnymi celami projektu
ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE
Wymogi efektywnego zarządzania :
• Wysokiego poziomu komunikowania się
• Elastyczności i szybkiego reagowania
• Szybkiego podejmowania decyzji
• Rozwiązywanie nieustrukturyzowanych problemów
• Efektywnego planowania i sterowania w warunkach
niepewności
• Ustalenia najważniejszych etapów, „kamieni milowych”
realizacji projektu (cele cząstkowe)
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Zarządzanie
integralnością
Zarządzanie
komunikacją
Zarządzanie
zakresem
Zarządzanie
kosztami
Zarządzanie w
budownictwie
Zarządzanie
czasem
Zarządzanie
jakością
Zarządzanie
ludźmi
Zarządzanie
ryzykiem
Zarządzanie
zamówieniami
Zarządzanie integralnością
Procesy zapewniające właściwą koordynację różnych elementów
• Tworzenie i doskonalenie planu projektu
– Integrowanie planów w jeden wspólny dokument – jak projekt
ma być realizowany, kontrola, kontakty miedzy uczestnikami,
główne przeglądy kierownicze dotyczące zakresu,
terminowości, kosztów
• Realizacja planu projektu
– Realizacja zadań
– Koordynacja aspektów technicznych i organizacyjnych
• Koordynowanie zmian w projekcie
– Wpływanie na czynniki inicjujące zmiany korzystne dla p.
– Inicjowanie zmian i zarządzanie zmianami
– Koordynowanie zmian we wszystkich obszarach procesów –
unikniecie rozbieżności miedzy planowanym zakresem p., a
efektami
Zarządzanie komunikacją
Procesy zapewniające właściwe i terminowe tworzenie,
gromadzenie, rozpowszechnianie, przechowanie i dysponowanie
informacjami w ramach projektu. Procesy wyznaczają powiązania
między ludźmi, pomysłami oraz informacjami, określają postać oraz
zasady wysyłania i odbierania komunikatów. Różne modele
nadawca-odbiorca, pętle sprzężenia zwrotnego, bariery
komunikacji, rodzaje mediów, metody zapisu, techniki prezentacji
• Planowanie komunikacji –określenie potrzeb informacyjnych
uczestników projektu: kogo, o czym, kiedy i jak informować
• Rozpowszechnianie informacji – udostępnianie właściwych
informacji właściwym uczestnikom
• Sprawozdawczość – zbieranie danych o zaawansowaniu
projektu dla podjęcia decyzji korygujących
• Zamkniecie projektu – zebranie i udokumentowanie informacji
podsumowujących kolejną fazę lub cały projekt
Zarządzanie zakresem
Procesy: Uwzględnić wszystko i nic ponad to, co jest niezbędne
do osiągnięcia sukcesu p. Strukturyzacja czynności dla
dostarczenia produktu o określonej charakterystyce i zdefiniowania
zakresu produktu (w tym jego wymagań funkcjonalnych)
• Inicjacja - formalne rozpoczęcie projektu lub jego fazy
• Planowanie zakresu – stworzenie dokumentu, który określa zakres
•
•
•
włącznie z określeniem kryteriów wykonania fazy; podstawa podejmowania
dalszych decyzji
Strukturyzacja zakresu – dekompozycja głównych elementów projektu na
mniejsze części, łatwiejsze do zarządzania, w celu zwiększenia dokładności
szacunków dotyczących kosztów, czasu i zasobów; zdefiniowanie punktu
odniesienia dla działań kontrolnych oraz rozdzielenia odpowiedzialności. Efekt:
struktura podziału pracy WBS (Work Breakdown Structure)
Weryfikacja zakresu – działania mające na celu uzyskanie formalnej
akceptacji zakresu projektu ze strony uczestników ( klientów, sponsorów).
Weryfikacja kompletności i zgodności definicji zakresu
Kontrola zmian zakresu – wpływanie na czynniki inicjujące zmiany
zakresu, zapewnienie, że następuje zmiana zakresu. Kontrola zmian zakresu
zintegrowana z innymi procesami kontroli ( kontrolą terminów, kosztów, jakości
ryzyka)
Zarządzanie czasem
Procesy zapewniające ukończenie projektu w zakładanym czasie
• Definiowanie działań – identyfikacja i udokumentowanie działań dla
•
•
•
•
osiągnięcia celów p. W oparciu o zaktualizowaną strukturę zadań
zdefiniowaną przy określaniu zakresu projektu
Określanie kolejności działań – Metody: diagramów nadrzędności,
metoda strzałkowa, diagramów warunkowych
Szacowanie czasu trwania działań – na podstawie definicji zakresu
oraz analizy dostępnych zasobów. Wymagana znajomość projektu i
doświadczenie
Opracowanie harmonogramu – daty rozpoczęcia i kończenia
działań, przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia zadań, rezerwy
czasowe, bez uwzględnienia dostępności zasobów. Metody: CPM
(Critical Path Method), PERT (Project Evaluation and Review Technigue),
wykres Gantt’a, metoda łańcucha krytycznego
Kontrola terminów – kontrola terminowości realizacji projektu i
poszczególnych zadań, informowanie o zmianach, aktualizacja
harmonogramów i zarządzanie zmianami
Zarządzanie kosztami
Procesy zapewniające ukończenie projektu w ramach budżetu
• Przydział zasobów – jakie zasoby (ludzie, maszyny, materiały)
i ich ilości będą potrzebne do realizacji określonych zadań
• Szacowanie kosztów (wydatków) – określenie wielkości
wykatków jakie będą poniesione na realizację projektu (koszty
nabycia i użycia zasobów)
• Budżetowanie – określenie, które zadania pochłoną jaką część
zaplanowanych wydatków. Przydział kosztów do
poszczególnych zadań – umożliwia określanie stanu
zaawansowania projektu
• Kontrola kosztów – monitorowanie aktualnego stanu kosztów,
wykrywanie niezgodności z planem, informowanie,
podejmowanie działań korygujących
Zarządzanie jakością
Procesy mające zapewnić, że efekt projektu będzie
satysfakcjonujący dla klienta, czyli zaspokoi jego potrzeby
• Planowanie jakości – określenie norm i standardów
związanych z danym projektem oraz sposobów
zapewnienia realizacji, zgodnie z ich wymaganiami
• Zapewnienie jakości – zaplanowane i wdrażane
działania odnośnie systemu jakości gwarantujące
zgodność projektu z normami
• Kontrola jakości – monitorowanie rezultatów projektu
w zakresie spełnienia wymagań jakościowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Procesy wymagane dla efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich
w projekcie
• Planowanie organizacji firmy i zespołu projektowego –
identyfikacja i udokumentowanie ról, odpowiedzialności
oraz zależności dotyczących pojedynczych osób jak i grup
ludzi
• Budowa zespołu projektowego – pozyskiwanie i
przydzielanie niezbędnych zasobów ludzkich do
poszczególnych działań przewidzianych w projekcie
• Doskonalenie zespołu projektowego – dotyczy
członków zespołu oraz pozostałych uczestników projektu
pod katem zwiększenia zdolności do pracy w zespole
Zarządzanie zamówieniami
Procesy zdobywania dóbr i usług poza organizacją dla której
realizowany jest projekt
• Planowanie zamówień
• Planowanie sposobów ofertowania
• Ofertowanie – zdobywanie informacji od
potencjalnych dostawców
• Wybór źródeł dostaw
• Zarządzanie kontraktem
• Zamkniecie kontraktu
Zarządzanie ryzykiem
Procesy identyfikowania, analizowania i reagowania na ryzyko w projekcie
• Planowanie zarządzania ryzykiem – określenie zasad dotyczących
zarządzania ryzykiem
• Identyfikacja czynników ryzyka – określenie i dokumentowanie
jakie zdarzenia mogą mieć wpływ na powodzenie realizacji projektu
• Analiza jakościowa i ilościowa ryzyka – ocena ryzyka i określenie
jaki wpływ mogą mieć na projekt wyodrębnione czynniki ryzyka
• Planowanie działań zapobiegawczych – ustalenie metod i technik,
które mogą pomóc w uniknięciu lub zredukowaniu skutków
związanych z wystąpieniem ryzyka w projekcie
• Kontrola ryzyka – ciągła obserwacja istniejących czynników ryzyka
oraz identyfikacja nowych
ZARZĄDZANIE
Planowanie, harmonogramowanie, sterowanie
Planowanie
1.Ustalenie celów
2.Zdefiniowanie przedsięwzięcia
3.Przekształcenie potrzeb w zadania
4.Organizacja zespołu wykonawczego
Budżet, przepływy gotówkowe,
ludzie, materiały, rysunki,
specyfikacje
Wykres Gantt’a, CPM, PERT,
kamienie milowe
Harmonogramowanie
1.Przydział zasobów do czynności
2.Ustalenie relacji między czynnościami
3.Regularne przeglądy i uaktualnianie
Dotrzymanie budżetu,
zapasy czasu, jakość
Sterowanie
1.Monitorowanie zasobów, kosztów, jakości,
budżetu
2.Przegląd i zmiany harmonogramów
3.Przesuwanie zasobów w celu dotrzymania
terminów, kosztów i jakości
ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE
Użyteczne zasady
• Nic nie jest tak łatwe, jak na to wygląda
• Wcześniej, czy później wystąpi najgorszy zbieg
okoliczności
• Pewność terminów jest odwrotnie proporcjonalna do
napiętości harmonogramu
• W każdym zbiorze danych, cyfra poza wszelkimi
potrzebami sprawdzenia może być błędem
• Przedmiot lub informacja najbardziej potrzebna będzie
najtrudniej dostępna
• Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia wadliwych rzeczy,
ta powodująca najwięcej zakłóceń lub szkód na pewno
wystąpi
ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE
Struktura podziału pracy Work-Breakdown Structure WBS
Określenie listy wszystkich zadań projektu
i umiejscowienie ich w strukturze projektu
Reguły ustalania zadań:
• Wynikami czynności są produkty i podział prac powinien następować
według głównych produktów projektu
• Każdy produkt musi mieć choć jedną czynność
• Czynności składają się na strukturę hierarchiczną
• Czynności wykorzystują zasoby i tworzą koszty
• Należy uwzględnić wszystkie czynności ryzykowne, niosące
zagrożenia projektu a także związane z uczestnikami zewnętrznymi
(poddostawcami, użytkownikiem, klientem)
ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE
Struktura podziału pracy Work-Breakdown Structure
WBS
Metoda: „od ogółu do szczegółu”
• Podzielić projekt na główne fazy (zadania poziomu 1)
• Dekomponować je na zadania bardziej szczegółowe
(niższego rzędu) do osiągnięcia odpowiedniego poziomu
szczegółowości
• Poziom szczegółowości powinien być wystarczający do
oszacowania czasu i kosztów z wymaganą dokładnością
ZARZĄDZANIE
Struktura podziału pracy Work-Breakdown Structure
WBS
Struktura indentowa (lista wcięta)
Cel projektu
1. Cel cząstkowy (kamień milowy)
1.1. Pakiet zadań
1.1.1. Zadanie
1.1.2. Zadanie
1.2. Pakiet zadań
1.2.1. ......
2. Cel cząstkowy (kamień milowy)
2.1. Pakiet zadań
2.1.1. ......
2.2. ......
3. Cel cząstkowy (kamień milowy)
Wykres drzewiasty
Cel projektu
Cel
cząstkowy
Pakiet
zadań
Pakiet
zadań
.........
Zadanie
Zadanie
Cel
cząstkowy
Cel
cząstkowy
.........
.........
ZARZĄDZANIE
Kamienie milowe (punkty kontrolne)
Kluczowe zdarzenia – nie wymagają nakładu pracy,
czas równy zero
Wytypowanie zdarzenia jako kamienia milowego nie ma
żadnych skutków oprócz tego, że pomaga w
zarządzaniu pracami projektowymi.
Ukończenie pewnego ważnego etapu projektu
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
•
•
•
•
•
Planowanie sieciowe
Zestawienie celów projektu
Zestawienie prac i działań do wykonania
Zakładany termin rozpoczęcia i zakończenia
Budżet
Lista punktów krytycznych (kamieni milowych)
Rozłożenie na mniejsze części – rozłożenie struktury prac
Rozbicie projektu na działania
Planowanie sieciowe – upraszcza proces planowania
–
–
–
–
–
Określenie działań
Określenie kolejności i czasów poszczególnych działań
Rysowanie sieci
Analiza ścieżki krytycznej
Planowanie zasobów
ZARZĄDZANIE
Planowanie sieciowe
• CPM (Critical Path Method) metoda ścieżki krytycznej
– Du Pont
W metodzie CPM zakłada się, że czasy działań są znane i stałe
• PERT (Project Evaluation and Review Technigue) –
projekt Polaris
W metodzie PERT czasy działań są szacowane z
wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa
ZARZĄDZANIE
Budowa sieci
Działania – reprezentują strzałki
Zdarzenia – reprezentują kółka. Zdarzenie – moment
czasowy, w którym następuje rozpoczęcie lub
zakończenie działań
A
1
B
2
3
Kierunek strzałek pokazuje kolejność działań, każda
poprzednia czynność musi zostać zakończona, zanim
zacznie się następna; każda następna czynność może się
rozpocząć, gdy poprzednia zostanie zakończona
ZARZĄDZANIE
Budowa sieci
Otwarcie nowego studia
Działanie
Opis
Poprzednicy
A
B
C
D
E
F
G
Ustalenie lokalu
Nabór personelu
Adaptacja pomieszczeń
Zamówienie wyposażenia
Zainstalowanie wyposażenia
Przeszkolenie personelu
Otwarcie studia
A
A
D
B
C,E,F
ZARZĄDZANIE
Budowa sieci Działania pozorne
Błędna sieć
B
A
1
D
2
3
4
C
Poprawna sieć – X działanie pozorne
3
B
X
A
1
D
2
4
C
5
ZARZĄDZANIE
Budowa sieci Działania pozorne
Działanie
Poprzednik
E
F
G
H
E,F
E
E
H
F
G
E
H
X
F
Błędna sieć
G
Poprawna sieć
ZARZĄDZANIE
Analiza sieci działań
Wyznaczenie:
• Najwcześniejsze terminy dla zdarzeń
• Najpóźniejsze terminy dla zdarzeń
• Najwcześniejsze i najpóźniejsze terminy rozpoczynania i kończenia
czynności
• Ścieżki krytycznej
• Zapasów czasu
twi – najwcześniejszy termin zdarzenia i
tpi – najpóźniejszy termin zdarzenia i
Tij – czas działania rozpoczynającego się zdarzeniem i a kończącego się
zdarzeniem j
twj = maxi (twi + Tij)
tpj = minj (tpj – Tij)
Zapas całkowity = tpj – twi - Tij
ZARZĄDZANIE
Analiza sieci działań
Najwcześniejszy termin
rozpoczęcia
Numer zdarzenia
2
10
10
0
Najpóźniejszy termin
rozpoczecia
Zapas czasu
(luz zdarzenia)
ZARZĄDZANIE
Analiza sieci działań
Działaniami krytycznymi nazywamy działania, które mają jeden stały przedział
czasu, w którym muszą zostać wykonane.
Ścieżka krytyczna przebiega po działaniach o zapasie równym zero.
Zapas całkowity jest różnicą między czasem dostępnym do wykonania
działania a szacowanym czasem wykonania działania
Najwcześniejszy
termin rozpoczęcia
4
Numer
zdarzenia
52
Projektowanie
12d
1
0
0
0
Analiza
10d
Testowanie
10d
3
10
22
0
Zapas
czasu
0
Implementacja
30d
2
10
52
6
22
62
0
Najpóźniejszy
termin zakończenia
0
Dokumentowanie
20d
5
42
62
20
Sieć działań CPM
62
ZARZĄDZANIE
Metoda PERT
• Szacowany czas trwania działania charakteryzuje się rozkładem
beta zbliżonym do rozkładu normalnego
• Wariancję i wartość średnią można określić na podstawie trzech
oszacowań czasu trwania działania:
– Optymistyczny czas realizacji a
– Najbardziej prawdopodobny czas realizacji m
– Pesymistyczny czas realizacji b
a + 4m + b
– Wartość oczekiwana =
6
– Wariancja =
2
( a  b)
36
ZARZĄDZANIE
Metoda PERT
Działanie Poprzednicy
A
B
C
D
E
F
G
H
I
AG
B
B
B
CF
DE
Czas trwania
optymistyczny
prawdopodobny
2
4
8
4
3
2
6
5
6
3
5
10
4
6
5
6
7
8
pesymistyczny
10
12
12
4
15
8
6
15
10
ZARZĄDZANIE
Metoda PERT
Działanie
Oczekiwany czas
Wariancja
A
B
C
D
E
F
G
H
I
4
6
10
4
7
5
6
8
8
1,78
1,78
0,44
0
4,00
1,00
0
2,78
0,44
ZARZĄDZANIE
Metoda PERT
Działanie
Czas
Tij
Najwcześniejsze
rozpoczęcie
Najwcześniejsze
zakończenie
Najpóźniejsze
rozpoczęcie
Najpóźniejsze
zakończenie
Zapas
całk.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
4
6
10
4
7
5
6
8
8
0
0
0
12
6
6
6
11
16
4
6
10
16
13
11
12
19
24
8
0
6
12
9
11
6
16
16
12
6
16
16
16
16
12
24
24
8
0
6
0
3
5
0
5
0
ZARZĄDZANIE M
Metoda PERT
•
Czas realizacji projektu – suma czasów wykonania działań na
ścieżce krytycznej. Suma oczekiwanych czasów wykonania
działań na ścieżce krytycznej (średnia)
•
Wariancja - suma wariancji działań krytycznych
•
Ustalanie prawdopodobieństwa ukończenia projektu przed
określonym czasem (26):
1.
Obliczyć oczekiwany czas trwania projektu. (24)
2.
Obliczyć wariancję oraz odchylenie standardowe (pierwiastek kwadratowy z
wariancji = 1,49)
3.
Z tabel rozkładu normalnego dla standaryzowanej zmiennej normalnej Z
odczytać wartość prawdopodobieństwa. Z = (26 – 24)/1,49 = 1,34.
P = 0,0901. Stąd szukane prawdopodobieństwo 1 – 0,0901 = 0,9099 czyli 91%
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Metoda PERT
• Ustalanie prawdopodobieństwa ukończenia projektu przed
określonym czasem (20):
1. Obliczyć oczekiwany czas trwania projektu. (24)
2. Obliczyć wariancję oraz odchylenie standardowe (pierwiastek kwadratowy z
wariancji = 1,49)
3. Z tabel rozkładu normalnego dla standaryzowanej zmiennej normalnej Z
odczytać wartość prawdopodobieństwa. Z = (24 – 20)/1,49 = 2,68.
P = 0,0037, czyli 0,37%
Normalny rozkład
prawdopodobieństwa czasu
realizacji projektu
0,0901
0,0037
20
24
26
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Planowanie zasobów
Zmiana czasu trwania projektu:
• Projekt zabiera więcej czasu niż organizacja może przeznaczyć na
realizację
• Realizacja niektórych zadań zabiera więcej czasu niż planowano
Skracanie czasu trwania projektu:
• Czas trwania projektu zależy od czasów działań na ścieżce
krytycznej
• Redukcja czasów działań na ścieżce krytycznej może spowodować
zmianę działań przez które przebiega ścieżka krytyczna. Czas, o
jaki można zredukować daną ścieżkę krytyczną, jest określony
przez zapas całkowity działań równoległych do działań krytycznych
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Planowanie zasobów
Minimalizacja kosztów projektu
• Koszt całkowity
– Koszty bezpośrednie
• Koszty materiałów
• Koszty robocizny
– Koszty pośrednie
• Koszty zarządzania projektem
• Koszty kapitału
– Kary za opóźnienia
Wszystkie koszty są bezpośrednio związane z czasem realizacji
projektu
Decyzje odnośnie ekonomicznej realizacji projektu muszą
równoważyć 2 czynniki:
– Czas trwania projektu
– Całkowity koszt
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Planowanie zasobów
Optymalizacja kosztu bazuje na:
• Czasie normalnym – wartości oczekiwanej czasu realizacji
odpowiada koszt normalny
• Czasie skróconym – najkrótszemu możliwemu czasowi realizacji
projektu odpowiada koszt podwyższony
Koszt skrócenia
realizacji projektu
o jednostkę czasu
Podwyższony koszt – koszt normalny
=
Czas normalny – czas skrócony
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Planowanie zasobów
1.
2.
3.
Procedura minimalizacji całkowitego kosztu realizacji projektu
Narysować sieć projektu – ocenić czas normalny i normalny koszt
realizacji projektu
Znaleźć działanie ze ścieżki krytycznej o najniższym jednostkowym
koszcie skrócenia czasu realizacji. Jeżeli występuje kilka równoległych
ścieżek krytycznych, należy rozpatrywać je jednocześnie
Zredukować czas działania do wartości, gdy wystąpi jedno z
poniższych zdarzeń:
•
•
•
4.
Nie będzie możliwa dalsza redukcja czasu
Inna ścieżka stanie się krytyczna
Zacznie wzrastać koszt realizacji
Powtórzyć kroki 2-3, aż do momentu, kiedy koszt zacznie rosnąć
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Planowanie zasobów
Wykres Gantt’a
• Monitorowanie postępu robót
• Planowanie przydziału zasobów
Zalety:
• Przejrzysta prezentacja stanu zaawansowania działań w trakcie
realizacji projektu (działania będące w realizacji, ukończone, do
rozpoczęcia)
Działanie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Czas trwania
8
4
2
3
6
4
2
4
4
twr
0
8
12
0
3
9
0
2
6
twz
8
12
14
3
9
13
2
6
10
tpr
0
8
12
2
5
11
4
6
10
tpz
8
12
14
5
11
15
6
10
14
Zapas c.
0
0
0
2
2
2
4
4
4
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Planowanie zasobów
A
B
C
D
E
F
G
H
H
I
1
2
3
4
5
6
A,B,C,D,E,G,H,I - działania
A,B,C – działania krytyczne
7
8
9
10
11
12
13
14
- zapas całkowity
- działanie krytyczne
Tydzień
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Planowanie zasobów
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
2
3
4
5
G
2
D
3
A
H
D
A
7
8
9
10
11
12
14
13
Tydzień
1,2,3, - zasoby (pracownicy, maszyny, pojazdy, wyposażenie)
Liczba wymaganych zasobów
1
6
H
E
I
E
I
F
A
A
B
F
B
C
Zarządzanie projektem – skracanie czasu realizacji
Działanie
Poprzednicy
Normalny czas
Koszt
Skrócony czas
Koszt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
A
B
C
E
F
H
DGI
3
7
5
5
8
6
8
12
6
2
13
25
16
12
32
20
30
41
25
7
2
4
4
3
5
4
6
7
3
1
15
28
19
24
38
30
35
45
30
14
B
2
3
10
0
7
C
5
5
15
12
0
0
A
E
1
0
8
0
0
F
3
14
0
14
0
H
D
G
6
8
17
J
8
22
22
0
9
24
24
0
I
Ścieżka krytyczna EFGJ – 24 tygodnie
4
12
16
0
Koszt całkowity = 221000 PLN
Koszt skrócenia o 6 tygodni = ?
Zarządzanie projektem – skracanie czasu realizacji
Działanie
Poprzednicy
Normalny czas
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A
B
D
E
G
H
8
4
2
3
6
3
2
4
4
Jeżeli czas każdego działania można skrócić do
50%, jak skrócić czas realizacji projektu:
Jeżeli czas każdego działania można skrócić do 50%,
jak skrócić czas realizacji projektu:
1.
Do 13 tygodni ?
1.
Skracamy o 1 tydzień czas najdłuższego działania
2.
Do 11 tygodni ?
2.
Skracamy działanie A o 1 tydz i działanie E o 1 tydz
3.
Do 9 tygodni
3.
Do 9 tygodni
?
?
1.
Skracamy ścieżkę ABC o 5 tygodni
2.
Skracamy ścieżkę DEF o 3 tygodnie
3. Skracamy ścieżkę GHI o 1 tydz
Jeżeli skrócenie realizacji działania o jeden tydzień kosztuje 1000 PLN, ile dodatkowo będzie
kosztowało zakończenie projektu w 9 tygodniu?
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Struktura organizacyjna
• Uczestnicy projektu – osoby lub organizacje , które
bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w projekt
– Kierownik projektu – osoba odpowiedzialna za zarządzanie
projektem
– Klient – osoba lub organizacja, na rzecz której realizuje się
projekt
– Organizacja realizująca projekt, której pracownicy są
bezpośrednio zatrudnieni przy projekcie
– Zespół projektowy – grupa ludzi wykonująca prace przy
projekcie
– Sponsor – osoba lub organizacja zapewniająca środki
(finansowe i rzeczowe) dla projektu
– Dostawcy, podwykonawcy, związki, itp..
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Struktura organizacyjna
• Organizacje, w których stosuje się zarządzanie projektami:
– Organizacje czerpiące dochody z projektów realizowanych na rzecz
innych organizacji, np. biura architektoniczne, firmy inżynieryjne,
konsultanci
– Organizacje, które wdrożyły zarządzanie przez projekty, czyli
realizujące swoje zadania przede wszystkim przez projekty
• Projekty są realizowane w ramach istniejących organizacji, przy
wykorzystaniu ich środków, co wymaga zastosowania właściwej
struktury organizacyjnej
• W zależności od sposoby zintegrowania zarządzania projektami z
organizacją przedsiębiorstwa wyróżniamy następujące typy
struktur:
– Struktura funkcjonalna
– Struktura projektowa
– Struktura macierzowa (mieszana)
• Struktura organizacyjna ma duży wpływ na działanie i
skuteczność zespołu projektowego ponieważ determinuje wiele
istotnych cech projektu
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Struktura funkcjonalna
Kierownictwo organizacji
Kierownik
funkcjonalny
Kierownik
funkcjonalny
Koordynowanie
projektu
Kierownik
funkcjonalny
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Specjalizacja kierownictwa w zakresie realizacji określonych funkcji (produkcja, marketing,
finanse). Podwładni podlegają kierownikom funkcjonalnym wydającym dyspozycje dotyczące
sposobu wykonania poszczególnych funkcji. Możliwości kierowania projektami są ograniczone,
gdyż każdy dział pracuje niezależnie i projekt jest przekazywany z działu do działu.
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Struktura projektowa
Koordynowanie
projektu
Kierownictwo organizacji
Kierownik
projektu
Kierownik
projektu
Kierownik
projektu
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Członkowie zespołów projektowych rozmieszczeni w całej organizacji – większość
zatrudnionych zaangażowana w realizację projektu. Największe możliwości, efektywne
zarządzanie projektami. Zarządzanie przez cele: wyznaczenie zadania i rozliczanie z
wyniku, nagradzanie za rezultat, nie za czas pracy czy gotowość. Duża rotacja ludzi w
obrębie struktur sprawia pracownikom problemy
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Struktura macierzowa „słaba”
Kierownictwo organizacji
Kierownik
funkcjonalny
Koordynowanie
projektu
Kierownik
funkcjonalny
Kierownik
funkcjonalny
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Połączenie struktury funkcjonalnej i projektowej. Podział według projektów na układ
funkcjonalny. Pracownik podlega równocześnie kierownikowi funkcjonalnemu i k. projektu.
Zalety: dobra koordynacja, elastyczność, unikanie dublowania prac. Wady: złożoność
wdrożenia, możliwość konfliktów, niejasny zakres kompetencji i odpowiedzialności.
Zadanie: zespolenie w przedsiębiorstwie działań wielu specjalistów w celu wykonania
większej liczby przedsięwzięć specjalnych, zlecanych przez kontrahentów zewnętrznych
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Struktura macierzowa „mocna”
Kierownictwo organizacji
Kierownik
funkcjonalny
Kierownik
funkcjonalny
Kierownik
funkcjonalny
Kierownik kierowników
projektów
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Kierownik projektu
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Kierownik projektu
Pracownik
Pracownik
Pracownik
Kierownik projektu
Koordynowanie
projektu
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Wpływ struktury organizacyjnej na projekt
Struktura Funkcjonalna
Cechy
Słaba
Macierzowa
Pośrednia
Projektowa
Mocna
Uprawnienia
kierownika
projektu
Małe lub żadne
Ograniczone
Małe do
średnich
Średnie do
dużych
Bardzo duże
prawie
całkowite
Personel na
stałe
przydziel. do
prac proj.
Żaden
0 – 25%
15 – 60%
50 – 95%
85 – 100%
Udział
kierownika
projektu
Część czasu
Część czasu
Cały czas
Cały czas
Cały czas
Nazwy dla
stanowiska
kierownika
Koordynator/
lider projektu
Koordynator/
lider projektu
Kierownik
projektu
Kierownik
projektu/
programu
Kierownik
projektu/
programu
Pracownicy
administracji
zaangażowani
w projekt
Część czasu
Część czasu
Część czasu
Cały czas
Cały czas
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Trójkąt kompromisów projektowych
Czas
Koszty
Zakres
Zmiany dokonane w jednym z elementów mają wpływ na pozostałe:
Skrócenie czasu realizacji projektu pociąga za sobą wzrost
kosztów i zmniejszenie zakresu
Redukcja kosztów (korekta zgodności z budżetem projektu)
sprawia, że harmonogram wydłuży się, a zakres zmniejszy
Zwiększenie zakresu pociąga za sobą wydłużenie czasu realizacji i
wzrost kosztów
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Ocena rentowności projektu
Przypadki realizacji projektu:
•
•
•
•
•
Projekt bazowy: czas realizacji 2 lata, inwestycje 100 zł w każdym roku,
zyski mogą być osiągane przez cztery lata (do końca trzeciego roku, bieżący
rok to rok zerowy), wprowadzenie produktu zgodnie z planem daje 20procentowy udział w rynku, potencjał rynku 10 000 zł rocznie, zysk
przedsiębiorstwa 15 %, stopa dyskontowa 15 %
Projekt A: zmniejszenie kosztów projektu o połowę w każdym roku, czyli do
50 zł w każdym roku
Projekt B: skrócenie czasu realizacji projektu o połowę, koszty takie jak w
projekcie bazowym
Projekt C: skrócenie czasu realizacji projektu o połowę, koszty takie jak w
projekcie bazowym, dzięki wcześniejszemu wprowadzeniu na rynek,
zdobycie o 1% większego rynku zbytu za każdy zaoszczędzony miesiąc (12
miesięcy pozwala zdominować 32 % całego rynku)
Projekt D: jak w C, nie tylko zdobycie większego rynku ale możliwość
wyższej ceny i wyższego zysku. Poprzez skrócenie realizacji projektu o
każdy miesiąc zysk rośnie o 1% ( skrócenie o 12 miesięcy oznacza zysk
27%)
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Ocena rentowności projektu
Metoda zaktualizowanej wartości netto (NPV – Net Present Value)
Zaktualizowaną wartość netto oblicza się dodając do siebie przepływy pieniężne C,
generowane w kolejnych latach (t = 1,2,...,n), zdyskontowane na moment
rozpoczęcia inwestycji poprzez pomnożenie (oddzielnie dla każdego roku) przez
czynnik dyskonta DF:
n
NPV   (Ct  DFt )
t 0
gdzie: DFt - czynnik dyskonta dla kolejnych lat przy stałej stopie dyskontowej r
1
DFt 
t
(1  r )
Ocena rentowności projektu
Przykład obliczeń
Projekt bazowy
Rok 0 NPV = -100
Rok 1
1
NPV1  100  100
 187
1
(1  0,15)
Rok 2
1
NPV2  187  300
 40
2
(1  0,15)
Rok 3
1
NPV3  40  300
 237,3
3
(1  0,15)
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Ocena rentowności projektu
Rok
0
NPV
1
NPV
2
NPV
3
NPV
Bazowy
- 100 PLN
- 187 PLN
40 PLN
237,3 PLN
A
- 50 PLN
- 93,5 PLN
133,8 PLN
331,1 PLN
40%
B
- 200 PLN
60,8 PLN
288,1 PLN
485,4 PLN
105%
C
- 200 PLN
217,6 PLN
581,2 PLN
897 PLN
277%
D
- 200 PLN
551,7 PLN
1205,7 PLN
1774,1 PLN
648%
Projekt
Wzrost
rentowności
Wnioski:
1. Skrócenie czasu pracy nad projektem znacząco przyspiesza zwrot inwestycji
2. Skrócenie czasu, a nie czynienie oszczędności sprawia, że zyski mogą być
znacznie większe niż się przewiduje
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Ocena rentowności projektu
2000
1500
NPV
1000
500
0
-500
Rok 0
Rok 1
Rok 2
Rok 3
Czas
Projekt bazowy
Projekt A
Projekt B
Projekt C
Projekt D
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Koncepcja łańcucha krytycznego
Ludzie planują i realizują projekty
Mechanizmy wynikające z natury człowieka mogące przyczynić się
do niedotrzymania założeń projektu
1. Szacowanie czasu trwania zadań
2. Syndrom studenta
3. Prawo Parkinsona
4. Ludzie nie są robotami
5. Przekazywanie opóźnienia następnym zadaniom
6. Rywalizacja o zasoby w środowisku wielozadaniowym
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Szacowanie czasu trwania zadań
moda
mediana (50% szans na ukończenie w
przyjętym czasie)
oszacowanie, dające gwarancję
80% sukcesu
Czas
minimalny czas
zakończenia zadania
margines bezpieczeństwa
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Syndrom studenta
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Prawo Parkinsona
• Praca zajmuje cały czas, który został na nią przewidziany. Im więcej
mamy czasu na wykonanie konkretnej pracy, tym więcej czasu
praca ta zabierze.
• Jeśli zadanie zostało zaplanowane do realizacji w pewnym okresie
czasu, to raczej niemożliwe jest, aby skończono je wcześniej i mało
komu udaje się to prawo złamać. Ma to wielorakie podłoże:
·
– w projekcie zawsze znajdzie się coś, co można jeszcze doszlifować i
uczynić doskonalszym;
– efekt samospełniającego się proroctwa;
– niechęć do ujawniania swoich rezerw czasowych w obawie przed
skróceniem ich w projektach realizowanych w przyszłości;
– brak pozytywnych bodźców do ukończenia etapu przed uzgodnionym
terminem; wręcz niekorzystne może być ujawnienie posiadanego
zapasu czasu.
·
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Ludzie nie są robotami
Ludzie nie są robotami, które bezbłędnie wykonują swoje zadania
dokładnie tak, jak się od nich oczekuje:
– ludzie zwykli zaczynać pracę od tego co lubią robić a nie od tego,
co powinni;
– ludzie mają swoje własne priorytety – ulubione projekty i własny
porządek dnia;
– niektóre zadania są wykonywane bardzo dobrze, przed innymi z
różnych powodów się wzbraniają;
– jeśli przydzielona praca jest zbyt prosta, przyziemna, następuje
szybkie znudzenie się nią;
– zbyt duża ilość informacji podana w krótkim czasie bywa
przytłaczająca;
– ludzie źle reagują na zmienne środowisko – stają się nerwowi lub
sfrustrowani, gdy wszystko wokół nieustannie ulega zmianom;
– większość ludzi ma skłonność do bycia „niepoprawnymi
optymistami”- postrzegają sytuację jako znacznie lepszą, niż jest w
rzeczywistości.
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Koncepcja łańcucha krytycznego
Łańcuch krytyczny pozwala dostosowywać się do zmiennych
warunków pracy, które mają miejsce w danym środowisku
projektowym.
Łańcuch krytyczny daje mocne ramy określające projekt, których
potrzebują ludzie i organizacja, a jednocześnie indywidualne
podejście do zagadnień, gdy pojawi się taka potrzeba
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Przekazywanie opóźnienia następnym zadaniom
Opóźnienia na pewnym etapie są
przekazywane etapom kolejnym.
Jeśli zadanie ścieżki krytycznej
zostanie ukończone przed
planowanym terminem, to z reguły
zaoszczędzony czas jest
marnotrawiony
- przyspieszenia
- opóźnienia
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Rywalizacja o zasoby w środowisku wielozadaniowym
Rywalizacja o zasoby w danej organizacji pojawia się, gdy wiele projektów
współdzielących zasoby jest prowadzonych równolegle
Tendencja do tworzenia wielozadaniowego środowiska pracy:
– Menedżer jest odpowiedzialny przed kilkoma klientami za
zrealizowanie różnych projektów
– Każdy klient uważa, że jego projekt ma największy priorytet i żąda
stałego postępu w jego realizacji
– Aby usatysfakcjonować jak największą liczbę klientów wykazując
postęp w możliwie wielu projektach, zasoby (ludzie) migrują miedzy
projektami
Skutki:
– Przeciążone zasoby realizują fragmentami różne zadania
– Podczas przechodzenia od zadania do zadania następuje utrata
koncentracji, obniżenie efektywności i straty czasu
– Prowadzi to tylko i wyłącznie do wydłużenia czasu realizacji każdego
z zadań
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Koncepcja łańcucha krytycznego
Metoda Łańcucha Krytycznego wprowadza jasne
reguły planowania realizacji projektów w środowisku
wielozadaniowym zapewniające koncentracje
zasobów na jednym zadaniu i ich efektywniejszą
pracę
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Koncepcja łańcucha krytycznego
Critical Chain Project Management - CCPM
W metodzie ścieżki krytycznej rozpoczęcie zadania w terminie jak
najbliższym daty rozpoczęcia projektu. Zalecane w CCPM: Planowanie
zadań wstecz – rozpoczęcie zadania „najpóźniej jak się da”
Zalety:
• Koszty nie są ponoszone wcześniej, niż to jest konieczne
• Ułatwiona koncentracja na pomyślnym rozpoczęciu całego projektu –
nie ma wielu zadań skumulowanych na samum początku
• W późniejszych etapach ogólna wiedza o projekcie jest znacznie
większa, co umożliwia przyjęcie znacznie większego obciążenia
organizacyjnego, a dzięki doświadczeniu można uniknąć wielu błędów
Wady:
• Wszelkie opóźnienia mogą mieć wpływ na termin zakończenia projektu
– wszystkie zadania są krytycznymi. W CCPM propozycja buforów
zasilających
Założenie CCPM: harmonogram składa się z jak najmniejszej ilości
zadań – ogólniejsze spojrzenie umożliwia lepsze orientowanie się w
sytuacji, podejmowanie na bieżąco decyzji w sposób natychmiastowy,
efektywny i trafny.
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Koncepcja łańcucha krytycznego
Szacowanie czasu trwania zadań:
Dobrowolne usuniecie ukrywanego marginesu bezpieczeństwa,
przyjmowanego dla każdego zadania osobno przez pracowników na
różnych szczeblach. Pracownicy nie powinni obawiać się wyznaczania
terminów, które będą gwarantowały zaledwie 50% szans na sukces,
gdyż skróci to czas o połowę względem szacunków dających 80%
szans. Zapas czasu nie jest odbierany, lecz tworzy rodzaj zasobu,
wspólny dla całego projektu – bufor projektu. Szacowany czas zadań
powinien być odpowiednio krótki, by stanowić wyzwanie i jednocześnie
wystarczająco długi by dotrzymanie terminu było realne
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Koncepcja łańcucha krytycznego
Rozwiązywanie konfliktów zasobów: Jeżeli poszczególne zadania
kolidują ze sobą w dostępie do ograniczonych zasobów,
harmonogram należy tak zmodyfikować (rozciągnąć), aby uniknąć
tych konfliktów
Zasób C, który będzie realizował równolegle dwa różne zadania
doprowadzi do nieplanowanego opóźnienia w projekcie
Konflikt zasobu C
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Koncepcja łańcucha krytycznego
Identyfikacja łańcucha krytycznego projektu
Łańcuch krytyczny – najdłuższy ciąg zadań, których opóźnienie
powoduje opóźnienie całego projektu. Przy wyznaczaniu brane są
pod uwagę zarówno wzajemne zależności między zadaniami, jak i
zależności wynikające z dostępności zasobów.
Łańcuch krytyczny uwzględnia dodatkowo sytuacje, gdy
opóźnienie nie dotyczy tylko i wyłącznie zrealizowania jakiegoś
etapu, ale wiąże się z problemem z dostępnością zasobów.
Stanowi to urealnienie teoretycznego podejścia klasycznego
bazującego na analizie ścieżki krytycznej
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Koncepcja łańcucha krytycznego
Rozmieszczenie buforów
Zadaniem buforów jest gromadzenie skumulowanych rezultatów
losowości charakterystycznej dla projektu. Wielkość buforów powinna
zależeć od stopnia niepewności i ryzyka jakim obarczony jest projekt.
Projekty innowacyjne realizowane w mało znanym środowisku lub przez
nowy zespół, powinny być chronione dużym buforem, stanowiącym
nawet 50% czasu na ścieżce krytycznej.
Bufor projektu – zapas czasu chroniący cały projekt. Opóźnienia, które
występują w łańcuchu krytycznym, zostaną zaabsorbowane i zostanie
ochroniona zaplanowana data zakończenia projektu.
Bufory zasilające – zapas czasu chroniący łańcuch krytyczny projektu.
Mają za zadanie przeciwdziałać skutkom opóźnień w realizacji zadań,
które nie należą do łańcucha krytycznego , ale które w pewnym
momencie się z nim łączą
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Koncepcja łańcucha krytycznego
ZK1, ZK2, ZK3, ZK4 - zadania krytyczne
Z5, Z6, Z7 - zadania leżące poza łańcuchem krytycznym
bufor projektu
B - bufory zasilające
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Koncepcja łańcucha krytycznego
Bufor zasobu jest to zapas czasu, który dodany w
harmonogramie w miejscu, gdzie zasób przechodzi między
projektami, ma za zadanie zapobiec negatywnym skutkom
opóźnień. Ma za zadanie chronić kluczowy zasób
Metoda łańcucha krytycznego ze swoimi buforami zasobów skutecznie
eliminuje większość konfliktów dotyczących współdzielenia zasobów
jeszcze zanim projekt się rozpocznie
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Koncepcja łańcucha krytycznego
Sposoby rozwiązywania konfliktów zasobów w środowisku
wielozadaniowym proponowane przez Goldratt’a:
- synchronizacja projektów wokół kluczowego zasobu („werbel”), limitującego
możliwości realizacyjne,
- ograniczanie wielozadaniowości poprzez przydział zasobów do zadań
priorytetowych
Przydzielanie zasobów kolejno do zadań, o największym znaczeniu dla
pomyślnego ukończenia projektu.
Korzyści z przydzielania zasobów zgodnie z priorytetami:
•ograniczenie wielozadaniowości,
•poprawa efektywności pracy nad projektem.
•zadanie o najwyższym priorytecie jest realizowane w czasie znacznie
krótszym,
•zadanie o najniższym priorytecie jest kończone w tym samym momencie lub
wcześniej
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Koncepcja łańcucha krytycznego
a) bez uwzględnienia priorytetów zadań, nie uwzględniono dodatkowych
opóźnień , które związane są z przenoszeniem uwagi z jednego zadania na
drugie
b) z uwzględnieniem priorytetów zadań
Download