Badania prowadzone nad zjawiskiem współistnienia

advertisement
Nadprzewodnictwo a porządek magnetyczny w stanie
mieszanym nadprzewodników.
Krzysztof Rogacki
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Polska Akademia Nauk
Skr. poczt. 1410, 50-950 Wrocław
Badania prowadzone nad zjawiskiem współistnienia nadprzewodnictwa i
magnetyzmu w odniesieniu do właściwości transportowych i magnetycznych
koncentrują się głównie na analizie anomalnej temperaturowej zależności górnego
pola krytycznego dla nadprzewodnictwa, HC2. Celem prezentowanej pracy jest
znalezienie i przeanalizowanie efektów, innych niż anomalna zależność H C2(T),
świadczących o oddziaływaniu pomiędzy nadprzewodnictwem a zlokalizowanym
antyferromagnetyzmem w nadprzewodnikach klasycznych oraz poszukiwanie
podobnych efektów w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych. Między innymi
chodzi o odpowiedź na pytanie, czy w materiałach typu RE123 nadprzewodnictwo i
antyferromagnetyzm oddziałują ze sobą, czy też są od siebie odseparowane. Pytanie
to wydaje się być ważne, również z uwagi na wybór mechanizmu parowania
elektronów w tych materiałach. W pracy proponuje się podejście polegające na
badaniu różnych przejawów oddziaływania pomiędzy nadprzewodnictwem a
antyferromagnetyzmem w obszarze dolnego pola krytycznego, H C1. Badania
rozszerzono na obszar głębokiego stanu mieszanego, dla którego konieczne jest
odseparowanie sygnałów pochodzących od normalnych rdzeni nici wirowych oraz od
obszarów w pełni nadprzewodzących. Zaproponowane podejście wnosi do procesu
badania współistnienia nadprzewodnictwa i antyferromagnetyzmu nowy aspekt, a w
przypadku nadprzewodników wysokotemperaturowych stwarza pewnego rodzaju
metodę badawczą.
____________________________
[email protected]
Download