Prawo Pracy

advertisement
Prawo Pracy
ROZSTANIE Z PRZEWLEKLE CHORYM
Wzmożone gwarancje zatrudnienia podwładnemu
przebywającemu na długim zwolnieniu lekarskim
2

Art. 41. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie
innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.




Art. 53. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
1)
jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a)
dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b)
dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia
rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej
6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą
zawodową,
2)
w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż
wymienione w pkt. 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w
pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku
odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i
zasiłku.
§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w
związku z ustaniem przyczyny nieobecności.
§ 4. Przepisy art. 36 § 11 i art. 52 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do
pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.





Tomasz Jerzy Ćwiek
2017-07-20
Wzmożone gwarancje zatrudnienia podwładnemu
przebywającemu na długim zwolnieniu lekarskim
3
 Art. 361. § 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę
zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia
upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn
niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu
wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres
trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W
takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w
wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.
 Art. 52. § 3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania
umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika
zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie
uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do
zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa
wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni.
Tomasz Jerzy Ćwiek
2017-07-20
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
4
 Wyrok SN z dnia 20 października 2008 roku (I PK
60/08) – pracownikowi, który przebywa na
nieprawidłowo przyznanym świadczeniu
chorobowym, wolno dać wypowiedzenie. Nawet jeśli
wciąż otrzymuje pieniądze.
 Wyrok SN z dnia 5 maja 2010 roku (I PK 343/09) –
Jeśli zatrudniony stawił się w firmie po wyczerpaniu
zasiłku i walczy jeszcze z ZUS o świadczenie
rehabilitacyjne mamy zielone światło na wręczenie
mu wypowiedzenia.
Tomasz Jerzy Ćwiek
2017-07-20
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
5
 Wyrok SN z dnia 17 lipca 2009 roku (I PK 43/09) – Jeśli podwładny
nie stawia się w pracy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, nie
zrywaj z nim od razu współpracy bez wypowiedzenia. Najpierw
upewnij się, czy nie wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne.





Jak postępować ?
1. spróbujmy na własną rękę ustalić jaki charakter ma przedłużająca się absencja
podwładnego, tylko bowiem dalsza niezdolność do pracy z powodu choroby
usprawiedliwia rozstanie bez wypowiedzenia.
2. jeżeli pracownik dalej jest chory i przez nieuwagę nie złożył w terminie wniosku
o świadczenie rehabilitacyjne, z zerwaniem współpracy poczekajmy do momentu
wydania ostatecznej decyzji organu rentowego w tej sprawie.
3.jeżeli jesteśmy pewni, że zatrudniony jest nieobecny z innych powodów niż
choroba, mamy prawo taką absencję uznać za nieusprawiedliwioną i pracownik
taki zasługuje na wypowiedzenie a nawet na dyscyplinarkę. Nie powołujmy się
jednak w tym wypowiedzeniu na długą chorobę.
4. jeśli nie możemy ustalić miejsca pobytu pracownika – ukrywa się przed nami,
wtedy absencję możemy zakwalifikować do nieusprawiedliwionych i dać
wypowiedzenie bądź pismo z dyscyplinarką. W tym przypadku także nie
powołujemy się na przewlekłą chorobę.
Tomasz Jerzy Ćwiek
2017-07-20
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
6
 Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2010 roku (III PK
46/09) – Z podwładnym, któremu lekarz przyznał
wynagrodzenie i zasiłek chorobowy (zwolnienie
lekarskie), tylko na 179 dni, możemy zerwać
współpracę bez wypowiedzenia po dodatkowych
trzech dniach, pod warunkiem, że pracownik dalej
jest niezdolny do pracy. (art. 229 § 2 kodeksu pracy)

Art. 229. § 2. Pracownik podlega okresowym badaniom
lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej
niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega
ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia
zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym
stanowisku.
Tomasz Jerzy Ćwiek
2017-07-20
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
7
 Jak pozbyć się pracownika, który dostał zwolnienie
lekarski na okres poniżej 182 dni (6 miesięcy)


1. należy odczekać liczbę brakujących dni do 182, wtedy
możemy wręczyć wypowiedzenie. Należy je wręczyć po
wcześniejszych niezbędnych konsultacjach i opiniach (związki
zawodowe . . . )
2. w przypadku dalszej niezdolności do pracy po upływie 182
dni tez można wręczyć wypowiedzenie.
Tomasz Jerzy Ćwiek
2017-07-20
Przepisy szczególne
8
 Budżetówka – wolno nam zwolnić:




Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania – po czasowej
niezdolności do pracy przekraczającej 182 dni z możliwością
wydłużenia tego okresu o kolejne 12 miesięcy, jeżeli zainteresowany
uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub udzielony
zostanie dla niego urlop zdrowotny (art. 23 ust. 1 pkt. 2 Karty
nauczyciela),
Mianowanego samorządowca – po jego chorobowej nieobecności w
pracy dłuższej niż rok (art. 55 ust 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008
roku o pracownikach samorządowych) – po 31 grudnia 2011 roku
przepis przestaje obowiązywać,
Mianowanego urzędnika państwowego – po jego chorobowej
nieobecności w pracy dłuższej niż rok (art. 14 ust 3 ustawy z dnia 16
września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych)
Urzędnika służby cywilnej – po niezdolności do pracy dłuższej niż
rok (art. 71 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie
cywilnej).
Tomasz Jerzy Ćwiek
2017-07-20
Tomasz Jerzy Ćwiek
9
2017-07-20
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards