ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 588/20001

advertisement
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 452/2000
z dnia 28 lutego 2000 r.
wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 dotyczące statystyk strukturalnych
odnoszących się do zarobków i kosztów pracy w zakresie oceny jakości statystyk
kosztów pracy
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące
statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy 1, w szczególności
jego art. 11,
a także mając na uwadze, co następuje:
1)
Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 530/1999 konieczne są środki wykonawcze
dotyczące oceny jakości i zawartości sprawozdania w sprawie jakości.
2)
Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wydaną przez
Komitet ds. programu statystycznego ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG,
Euratom2,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Kryteria oceny jakości i zawartość sprawozdania w sprawie jakości
Kryteria oceny jakości i zawartość sprawozdania w sprawie jakości, określonego w art. 10
rozporządzenia (WE) nr 530/1999, zostały ustanowione w Załączniku do niniejszego
rozporządzenia.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
1
2
Dz.U. L 63 z 12.3.1999, str. 6.
Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.
Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2000 r.
W imieniu Komisji
Pedro SOLBES MIRA
Członek Komisji
ZAŁĄCZNIK
KRYTERIA OCENY JAKOŚCI I ZAWARTOŚĆ SPRAWOZDANIA W SPRAWIE
JAKOŚCI DLA DANYCH STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH KOSZTÓW
PRACY
OPÓŻNIENIE PRZEKAZANIA SPRAWOZDANIA
Najlepiej, jeżeli sprawozdanie w sprawie jakości jest przekazywane wraz z dostarczeniem
danych, a najpóźniej w ciągu 24 miesięcy po zakończeniu okresu odniesienia, dla którego
zgromadzone zostały dane.
OKRES PRZEJŚCIOWY
Ponieważ sprawozdawczość dotycząca jakości jest nową cechą europejskiego systemu
statystycznego; przyjmuje się, że krajowe władze statystyczne muszą stopniowo dostosować
swoje narzędzia, wiedzę i zasoby do tej sprawozdawczości. Wobec tego zawartość
sprawozdania w sprawie jakości zaprezentowana poniżej uwzględnia pewne pozycje
opcjonalne dla pierwszego sprawozdania w sprawie jakości, który ma być dostarczony do
celów badań kosztów pracy za rok odniesienia 2000. Wstępna ocena wykonalności i
przydatności tych pozycji opcjonalnych zostanie poddana przeglądowi w świetle informacji
rzeczywiście dostarczonej przez Państwa Członkowskie i ogólnego postępu, jaki dokonał się
w dziedzinie nauk statystycznych. Przegląd ten powinien być przeprowadzony przez Eurostat
i krajowe władze statystyczne przed kolejnym badaniem, aby móc zdecydować, czy pozycje
opcjonalne takimi pozostaną.
ZAKRES
Informacja jest wymagana, o ile pozwalają na to odstępstwa w odpowiednich
rozporządzeniach Rady lub rozporządzeniach Komisji. Rozporządzenia te dotyczą
strukturalnych danych statystycznych dotyczących kosztów pracy i zarobków, badań siły
roboczej, strukturalnych danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw i rachunków
narodowych. To samo jest prawdziwe dla opcjonalnych charakterystyk lub podziałów.
ROZPOWSZECHNIANIE
INFORMACJI
SPRAWOZDANIA W SPRAWIE JAKOŚCI
ZEBRANEJ
ZA
POŚREDNICTWEM
Komponenty jakości: przydatność, terminowość i punktualność, dostępność, przejrzystość i
kompletność są używane głównie do celów wewnętrznych europejskiego systemu statystyk.
Użytkownicy są zainteresowani głównie komponentami dokładności, porównywalności i
spójności. Ta informacja jest rozprowadzana wśród użytkowników za pośrednictwem
dokumentów statystycznych lub metodologicznych.
ZAWARTOŚĆ
Uwaga:
Tabele A, B i C i przyporządkowane im zmienne (np. A11, B1, D1,...) są
zdefiniowane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1726/1999 z dnia 27 lipca
1999 r. wykonującym rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 dotyczące
strukturalnych danych statystycznych odnoszących się do zarobków i kosztów
pracy w zakresie definicji i przekazywania informacji odnośnie kosztów pracy3.
1.
Przydatność
Pozycja opcjonalna:
-
podsumowanie uwzględniające opis użytkowników, pochodzenie i spełnienie
oczekiwań użytkowników i przydatność statystyki dla użytkowników.
2.
Dokładność
2.1.
Błędy w pobieraniu próbek
2.1.1.
Probabilistyczne pobieranie próbek
2.1.1.1.
Skośność
Pozycja opcjonalna:
-
2.1.1.2.
skośność będąca skutkiem od metody estymacji, jeżeli da się zmierzyć.
Odchylenie
-
-
-
współczynniki odchylenia standardowego4 z podziałem zgodnym ze
strukturą tabel A, B i C dla:
-
rocznych kosztów pracy na pracownika (D1/A11+A121+A131),
-
godzinowych kosztów pracy (D1/B1),
współczynniki odchylenia standardowego z podziałem zgodnym ze
strukturą tabeli A dla:
-
B1 godzin przepracowanych przez wszystkich pracowników,
-
D1 wynagrodzenia pracowników,
-
D11 płace i wynagrodzenia (suma),
metodologia używana przy estymacji odchylenia
Pozycje opcjonalne:
-
3
4
współczynniki odchylenia standardowego z podziałem zgodnym ze
strukturą tabel B i C dla:
Dz.U. L 203 z 3.8.1999, str. 28.
Współczynnik odchylenia standardowego jest stosunkiem pierwiastka kwadratowego wariancji estymatora do
wartości oczekiwanej. Jest estymowany przez stosunek pierwiastka kwadratowego estymatora wariancji z
próby do wartości estymowanej. Estymacja wariancji z próby musi brać pod uwagę plan eksperymentalny.
-
2.1.2.
-
B1 godzin przepracowanych przez wszystkich pracowników,
-
D1 wynagrodzenie pracowników,
-
D11 płace i wynagrodzenia (suma),
współczynniki odchylenia standardowego z podziałem zgodnym ze strukturą
tabel A, B i C dla:
-
A1 łącznej liczby pracowników,
-
A11+A121+A131 łącznej liczby pracowników w jednostkach pełnego
wymiaru godzin.
Pobieranie próbek niebędące pobieraniem probabilistycznym
W przypadku, gdy używane są istniejące źródła, dla których obliczenie
współczynnika odchylenia standardowego nie ma sensu, w zamian powinien być
dostarczony opis możliwych źródeł braku dokładności.
2.2.
Błędy nie będące błędami przy pobieraniu próbek
2.2.1.
Błędy struktury
-
opis głównych problemów błędnej klasyfikacji, niedostatecznej
reprezentacji oraz nadreprezentacji5 napotkanych podczas zbierania danych,
-
metody używane do obróbki ewentualnych błędów.
Pozycje opcjonalne:
-
odsetek nadreprezentacji, niedostatecznej reprezentacji i błędnej klasyfikacji
z podziałem zgodnym ze stratyfikacją używana do pobierania próbek.
Żądana informacja może być uzyskana częściowo ze sprawozdania w sprawie
jakości rejestru.
Uwaga:
2.2.2
Gdy używane są pojedyncze dane administracyjne, raportowana musi
być podobna analiza oparta o administracyjne dane odniesienia.
Błędy pomiaru i przetwarzania
-
opis metod użytych do zmniejszenia błędów pomiaru i przetwarzania6
Nadreprezentacja ma związek z błędnie sklasyfikowanymi jednostkami, które w rzeczywistości leżą poza
zakresem (np. rzeczywista aktywność lokalnej jednostki nie jest w C-K NACE Rev. 1), lub jednostkami, które
nie istnieją w praktyce.
Niedostateczna reprezentacja odnosi się do błędnej klasyfikacji jednostek należących do badanej populacji.
6
Błędy pomiaru to błędy, które występują w czasie zbierania danych, istnieje pewna ilość źródeł błędów
pomiaru włącznie z instrumentem badawczym (formularz lub kwestionariusz), respondentem, systemem
informatycznym, trybem zbierania danych i prowadzącym wywiad. Błędy przetwarzania są błędami w
procesach następujących po zebraniu danych, takich jak wprowadzanie danych, kodowanie, wpisywanie,
5
Pozycje opcjonalne:
-
liczba poprawionych przypadków dla zmiennych wymaganych w tabeli A
jako odsetek jednostek, które odpowiedziały dla rozważanej zmiennej,
-
stopa błędów przy wprowadzaniu danych lub kodowaniu zmiennych:
2.2.3
-
liczba pracowników,
-
płace i wynagrodzenia,
-
aktywność lokalnej jednostki (podziały NACE Rev. 1),
-
region (NUTS 1),
uwagi metodologiczne dotyczące estymacji7 tych odsetek.
Błędy braku odpowiedzi
-
odsetek jednostek, które odpowiedziały8 razem i z podziałem zgodnym ze
stratyfikacją użytą do pobierania próbek,
-
opis metod użytych do uzupełniania danych i/lub zmian wag dla
nieudzielonych odpowiedzi.
Uwaga:
W przypadku, gdy używane są pojedyncze dane administracyjne,
nieosiągalność zapisów administracyjnych lub pozycji danych
zastępuje brak odpowiedzi.
Pozycje opcjonalne:
2.2.4.
-
odsetki odpowiedzi w pozycjach dla każdej zmiennej. Odsetek jest
stosunkiem liczby odpowiedzi na pozycje do liczby respondentów wewnątrz
zakresu,
-
opis powodów braku odpowiedzi i ocena tendencyjności braku odpowiedzi
na jedno z głównych pytań kwestionariusza.
Błędy założeń w zakresie modelu
-
Sprawozdanie9 w sprawie ostatecznego użycia następujących modeli:
edycja, przydzielanie wag i tabularyzacja.
Pomiary wielkości błędu można uzyskać standardowymi technikami kontroli jakości, np. weryfikując jakość
podpróby wybranej z przetworzonych kwestionariuszy (aby sprawdzić poziom błędów podczas fazy
wprowadzenia danych lub podczas przetwarzania czy zmian dokonywanych przez personel NSI).
8
Odsetek jest stosunkiem liczby respondentów wewnątrz zakresu do liczby kwestionariuszy wysłanych do
wybranej populacji.
9
Komentarze powinny na przykład obejmować procedury wyboru tych modeli (np. dlaczego dany model został
wybrany zamiast modeli alternatywnych), jeżeli jest istotny - błąd estymacji związany z odpowiednimi
estymatami, elementy weryfikacji założeń leżących u podstaw modelu, test mocy przewidywania modelu przy
7
-
aby dopasować rok finansowy do roku kalendarzowego,
-
aby wziąć pod uwagę małe przedsiębiorstwa,
-
aby dołączyć
statystycznych.
Uwaga:
3.
ze
źródeł
administracyjnych
i
badań
W przypadku, gdy używane są pojedyncze dane administracyjne,
musi być skomentowana odpowiedniość między pojęciami
administracyjnymi i teoretycznymi pojęciami statystycznymi.
Terminowość i punktualność
-
kluczowe daty zbierania danych: np. prawny termin narzucony
respondentom w Państwie Członkowskim, kiedy zostały wysłane
kwestionariusze, przypomnienia i uzupełnienia i kiedy miały miejsce
badania polowe,
-
kluczowe daty dla fazy po zebraniu danych: np. daty początku i końca
sprawdzania kompletności, kodowania i wiarygodności, data sprawdzenia
jakości (spójności wyników) i środki zachowania poufności,
-
kluczowe daty publikacji: np. kiedy wstępne i szczegółowe wyniki zostały
obliczone i rozpowszechnione.
Uwaga:
4.
dane
Punktualność przesyłania danych do Eurostatu jest oceniana zgodnie z
rozporządzeniem określającym częstotliwość i opóźnienia w
przesyłaniu danych.
Dostępność i przejrzystość
-
kopia publikacji,
-
informacja o tym jakie, jeżeli jakiekolwiek, wyniki są wysyłane do jednostki
raportującej należącej do próby,
-
informacja o metodzie rozpowszechniania wyników (np. do kogo wysyłane
są wyniki),
-
kopia wszelkich dokumentów metodologicznych odnoszących się do
dostarczonych statystyk.
5.
Porównywalność
5.1.
Porównywalność przestrzenna
użyciu danych historycznych, porównanie wyników dostarczonych przez model z innymi związanymi
źródłami danych, użycie sprawdzających i krzyżowych badań, testy czułości modelu na estymację
parametrów, sprawdzanie danych wprowadzanych do modelu.
–
sprawozdawczości podlega porównanie pojęć krajowych i pojęć
europejskich, jeżeli są różnice szczególnie w definicji jednostek
statystycznych, populacji kontrolnej, klasyfikacji oraz definicji zmiennych
w przekazywanych wynikach. Jeśli jest to możliwe, różnice powinny być
skwantyfikowane.
Uwaga:
5.2.
Porównywalność w czasie
–
6.
szczegóły zmian definicji, zakresu czy metod oraz jeśli to możliwe, ocena
konsekwencji ewentualnych zmian, które nie są pominięte.
Spójność
Uwaga:
6.1
Jeżeli klasyfikacje i jednostki pochodzą z rejestru, jakość tej informacji
powinna pochodzić z raportu o jakości rejestru.
Ta pozycja ma dwa cele: poinformować użytkownika o różnicach
pojęciowych, które istnieją między kilkoma źródłami zmiennych,
które są bardzo zbliżone i zwykle mają tę samą nazwę w publikacjach
statystycznych, oraz dostarczyć informacji potrzebnej do oceny jak
przejść od jednego pojęcia do drugiego. Drugim celem jest
sprawdzenie, czy statystyki, które są z zasady dość spójne
koncepcyjnie, dają porównywalne wyniki w tej samej populacji
kontrolnej. Mając na uwadze te cele statystyki dotyczące kosztów
pracy i inne dane statystyki wysyłane do Eurostatu, powinny być
porównywane w odpowiednich stosunkach przy użyciu krajowych
pojęć i praktycznych pomiarów. Na przykład badanie siły roboczej
(LFS) ma dość różną definicję zatrudnienia: w LFS mierzone jest
zatrudnienie rezydentów, podczas gdy w badaniach kosztów pracy
jest to zatrudnienie na terytorium krajowym, pojęcie zgodne z
rachunkami narodowymi i statystyką gospodarczą. Porównania
powinny także brać pod uwagę fakt, że statystyki kosztów pracy
oparte są o przedsiębiorstwa z więcej niż dziewięcioma
pracownikami.
Spójność ze statystykami dotyczącymi badań siły roboczej
Pozycja opcjonalna:
-
6.2.
wyjaśnienia głównych różnic w stosunkach „liczba pracowników
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu do liczby pracowników
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu” i w stosunku do „średniej liczby
godzin w rzeczywistości przepracowanych przez pracowników
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu do średniej liczby godzin w
rzeczywistości przepracowanych” przez pracowników zatrudnionych w
pełnym wymiarze godzin z obu źródeł. Przedstawienie w podziale według
aktywności ekonomicznej (NACE wer. 1, sekcje C-K) byłoby pomocne.
Muszą być wzięte pod uwagę dokładność i pojęcia źródeł.
Spójność z danymi z zakresu strukturalnej statystyki przedsiębiorstw
Rozporządzenie10 dotyczące strukturalnej statystyki dotyczącej przedsiębiorstw
obejmuje wszystkie działalności rynkowe w sekcjach C-K i M-O NACE Rev. 1.
Najbliższe części obu źródeł są podsumowane w tabeli poniżej:
Badanie kosztów pracy
Szereg
Jednostka
statystyczna
Zakres
działalności
Charakterystyka
Dane regionalne
Jednostka lokalna
Strukturalne
badanie
dotyczące przedsiębiorstw
Roczne statystyki regionalne
Jednostka lokalna
NACE Rev. 1 sekcje C-K
poza sekcją J
13
32
0
płace
i
wynagrodzenia
11 210 liczba jednostek
lokalnych
Podział według NACE Rev. 1, poziom dwu NACE Rev. 1, poziom dwu
działalności
cyfr (dział)
cyfr (dział)
Podział
NUTS 1
NUTS 1
regionalny
-
NACE Rev. 1 sekcje C-K poza
sekcją J
D11 płace
E1 jednostki lokalne, razem
Wyjaśnienia głównych różnic miedzy tymi zmiennymi, biorące pod uwagę
dokładność i pojęcia każdego ze źródeł (podzielone według działów NACE
wer. 1). Opcjonalnie klasyfikacja krzyżowa według NUTS 1 i szerokich
grup NACE wer. 1 (C-D-E, F, G-H, I-J-K).
Pozycje opcjonalne:
Poniższa tabela podsumowuje inne części
porównywane:
statystyk, które mogą być
Badanie kosztów pracy
Szereg
Strukturalne badanie
gospodarcze
Tabela B: Krajowe dane Roczne
statystyki
statystyczne według klasy przedsiębiorstw według klasy
wielkości przedsiębiorstwa
wielkości
Jednostka lokalna
Przedsiębiorstwo
Jednostka
statystyczna
Zakres
NACE wer. 1 sekcje C-E
działalności
Charakterystyka A1 Łączna liczba pracowników
B1 Godziny przepracowane
przez wszystkich pracowników
D11 Płace i wynagrodzenia
D12 Świadczenia socjalne
pracodawcy
10
Dz.U. L 14 z 17.1.1997.
NACE wer. 1 sekcje C-E
16 130 Liczba pracowników
16 150
Liczba
godzin
przepracowanych przez pracowników
13 320 Płace i wynagrodzenia
13 330 Koszty ubezpieczeń
społecznych
Badanie kosztów pracy
Podział według
działalności
Podział według
klasy wielkości
NACE wer. 1, poziom dwu
cyfr (dział)
Mniej
niż
dziesięciu
pracowników* 10 do 49, 50 do
249, 250 do 499, 500 do 999,
1000+
Strukturalne badanie
gospodarcze
NACE wer. 1, poziom dwu
cyfr (dział)
Liczba osób zatrudnionych:
mniej niż 10 pracowników,
10 do 49, 50 do 249, 250 do
499, 500 do 999, 1000+
* Nie ma zastosowania do badania w roku 2000.
-
6.3
Wyjaśnienia głównych różnic, biorące pod uwagę dokładność każdej
statystyki i różnice w pojęciach. Te porównania mogę mieć formę
klasyfikacji krzyżowej według klas wielkości przedsiębiorstw i szerokich
grup NACE wer. 1.
Spójność z rachunkami narodowymi
Najbliższe części obu źródeł są podsumowane w tabeli poniżej:
Szereg
Zakres
działalności
Badanie kosztów pracy
Tabela A dane krajowe
NACE Rev. 1 sekcje C-O
Rachunki narodowe
Tabela 3: Tablice według
branży – zadania roczne*
NACE Rev. 1 sekcje C-O
Charakterystyka A1 Łączna liczba pracowników
B1 Godziny przepracowane
przez wszystkich pracowników
D1 Wynagrodzenie
pracowników
D11 Płace i wynagrodzenia
Pracownicy
Godziny przepracowane**
D1
Wynagrodzenie
pracowników
D11 Płace i wynagrodzenia
Podział według NACE Rev. 1, sekcja
działalności
NACE Rev. 1, sekcja
* Eurostat (1997) ESA 95 program przekazywania danych.
** Jeżeli osiągalne.
7.
-
Wyjaśnienia głównych różnic, biorące pod uwagę pojęcia i zakres oraz jeśli jest dostępna - dokładność każdej statystyki,
-
Komentarze dotyczące sposobu, w jaki badanie kosztów pracy jest źródłem
dla rachunków narodowych.
Kompletność
–
wykaz zmiennych i/lub podział wymaganych przez rozporządzenie, które
ostatecznie nie są osiągalne oraz powody takiego stanu rzeczy.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards