Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez

advertisement
Jawny rejestr zbiorów danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
L.P.
Nazwa zbioru
Administrator danych
Data wpisu
Programy / moduły
informacji do
służące do
Rejestru
przetwarzania danych
prowadzonego
osobowych
przez ABI
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podmiot,
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych
Cel przetwarzania danych osobowych
Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzane w zbiorze
Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze:
Sposób zbierania danych
do zbioru:
Sposób udostępniania
danych ze zbioru
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Osoby fizyczne
Dane osobowe, dane
adresowe, dane medyczne
Od osób, których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Pacjenci
Fundusz Zdrowia
Narodowy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Osoby fizyczne
Dane osobowe, dane
adresowe, dane medyczne
Od osób, których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Pacjenci
Fundusz Zdrowia
Narodowy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
Oznaczenie odbiorcy danych lub
Informacja o
kategorii odbiorców, którym
przekazywaniu danych
dane mogą być przekazywane
do państwa trzeciego
1
Samodzielny Publiczny
System HIS – Hospital Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Information System
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
System Infomedica –
moduły administracyjno
-zarządcze
System AMMS
2
Archiwum zakładowe
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
System AMMS Moduł
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
Archiwum
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r., Nr 123, poz.
Dokumentacji
698 z późn. zm.)
Medycznej
3
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
System cyfrowej
1 w Rzeszowie 35-050
diagnostyki obrazowej
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
System RIS/PACS
Chazon
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Osoby fizyczne
Dane osobowe, dane
medyczne
Od osób, których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Pacjenci
Fundusz Zdrowia
Narodowy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
4
System laboratoryjny
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
System Infomedica
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Osoby fizyczne
Dane osobowe, dane
medyczne
Od osób, których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Pacjenci
Fundusz Zdrowia
Narodowy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
5
System RCIM/EDM
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
RCIM/EDM
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w
ochronie zdrowia
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Osoby fizyczne
Dane osobowe, dane
adresowe
Od osób, których dane
dotyczą, z innych źródeł niż
osoba, której dane dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
RCIM
6
Finanse-Księgowość
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
System InfoMedica – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
moduł finansowozdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
księgowy
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Osoby fizyczne
Dane osobowe, dane
adresowe
Od instytucji i osób, których
dane dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Instytucje zewnętrzne
7
Kadry-Płace
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
System InfoMedica –
moduł kadrowopłacowy
Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135, 2281)
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Osoby fizyczne
Dane osobowe, dane
adresowe
Od instytucji i osób, których
dane dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Pracownicy Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki
Dane nie są przekazywane
Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
do państwa trzeciego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Urząd Skarbowy
8
Płatnik
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
Program Płatnik
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Osoby fizyczne
Dane osobowe
Od instytucji i osób, których
dane dotyczą; Z innych
źródeł niż osoba, której
dane dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
9
Pisma kadrowe
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
-
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
-
-
Od osób których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Pracownicy, Dyrekcja oraz
Kierownicy Jednostek / Komórek
Dane nie są przekazywane
organizacyjnych Samodzielnego
do państwa trzeciego
Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
-
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
-
-
Od osób których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Pracownicy, Dyrekcja oraz
Kierownicy Jednostek / Komórek
Dane nie są przekazywane
organizacyjnych Samodzielnego
do państwa trzeciego
Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
10 Archiwum dokumentów
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
Dostawcy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
11
Akta osobowe
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
-
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r., Nr 123, poz.
698 z późn. zm.)
nie dotyczy
Przechowywanie dokumentacji osobowo płacowej pracowników Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie, wtym byłych pracowników i
jednostek zlikwidowanych.
Pracownicy, byli
pracownicy
Dane osobowe
Od osób których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Nie dotyczy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
12
Grafiki
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
System Infomedica –
moduł Grafiki
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Pracownicy
Dane osobowe
Od osób których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Nie dotyczy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
12.2016
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
oraz Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych art. 23 ust. 1, art. 27 ust. 2, oraz
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003r.
w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji
System Infomedica –
medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i
moduł Medycyna Pracy
przechowywania oraz szczegółowych warunków jej
udostępniania przez pielęgniarkę, położną udzielającą
świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2003 r.Nr 147 poz.
1437) USTAWAz dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie
informacji w ochronie zdrowia
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Od osób których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Pacjenci
Fundusz Zdrowia
Narodowy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
12.2016
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
oraz Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych art. 23 ust. 1, art. 27 ust. 2, oraz
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003r.
w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji
medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i
przechowywania oraz szczegółowych warunków jej
udostępniania przez pielęgniarkę, położną udzielającą
świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2003 r.Nr 147 poz.
1437) USTAWAz dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie
informacji w ochronie zdrowia
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Od osób których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Pacjenci
Fundusz Zdrowia
Narodowy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
13
14
Badania okresowe
Transport Sanitarny
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
-
Strona 1
Pracownicy, Byli
Pracownicy i Pacjenci
Samodzielnego
Dane osobowe, dane
Publicznego Zespołu adresowe, dane medyczne
Opieki Zdrowowtnej Nr
1 w Rzeszowie
Osoby fizyczne
Dane osobowe, dane
medyczne
15
Szkoła Rodzenia
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
16
Endoprotezoplastyka
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
17
Zamówienia Publiczne
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
-
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
oraz Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych art. 23 ust. 1, art. 27 ust. 2, oraz
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003r.
w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji
medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i
przechowywania oraz szczegółowych warunków jej
udostępniania przez pielęgniarkę, położną udzielającą
świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2003 r.Nr 147 poz.
1437) USTAWAz dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie
informacji w ochronie zdrowia
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Osoby fizyczne
Dane osobowe, dane
medyczne
Od osób których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Pacjenci
Fundusz Zdrowia
Narodowy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
Program: Centralna
Baza
Endoprotezoplastyk,
Wewnętrzny rejestr
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
oraz Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych art. 23 ust. 1, art. 27 ust. 2, oraz
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003r.
w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji
medycznej pacjenta, sposobu jej prowadzenia i
przechowywania oraz szczegółowych warunków jej
udostępniania przez pielęgniarkę, położną udzielającą
świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2003 r.Nr 147 poz.
1437) USTAWAz dnia 28 kwietnia 2011 r.o systemie
informacji w ochronie zdrowia
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Osoby fizyczne
Dane osobowe, dane
medyczne
Od osób których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Pacjenci
Fundusz Zdrowia
Narodowy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
System InfoMedica –
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
moduł administracyjno- publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 759 z późn.
zarządczy do obsługi
zm.) Art. 23 ust.1 pkt 2, 5, Ustawy o ochronie danych
zamówieñ i przetargów
osobowych
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa, a w szczególności jest to
zawieranie umów o udzielanie zamówień
publicznych, umów na udzielanie świadczeń
zdrowotnych, umów najmu, umów darowizny
Osoby fizyczne
Dane osobowe, dane
adresowe
Od instytucji i osób, których
dane dotyczą
Podmiotom i organom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Instytucje zewnętrzne
Od osób, których dane
dotyczą
Podmiotom i organom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Pacjenci
Fundusz Zdrowia
Narodowy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
Narodowy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
Dostawcy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
18
Rejestr osób
składających skargi i
wnioski
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
-
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn.
zm.)
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Osoby fizyczne
Dane osobowe, dane
adresowe, data wpływu,
wyznaczony termin
udzielania odpowiedzi,
organ rozpatrujący skargę,
wydziały udzielające
wyjaśnień, data udzielenia
odpowiedzi, sposób
załatwienia sprawy, kogo
zawiadomiono
19
Książka korespondencji
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
-
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn.zm.)
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Osoby fizyczne
Dane osobowe, dane
adresowe
Od osób, których dane
dotyczą
Podmiotom i organom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Pacjenci
Fundusz Zdrowia
20
Baza kontrahentów
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
-
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn.zm.).
nie dotyczy
Dane osobowe, dane
adresowe
Od osób, których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Nie dotyczy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
21
Przetargi i konkursy
ofert
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
-
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Osoby fizyczne
Dane osobowe, dane
adresowe
Od instytucji i osób, których
dane dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Nie dotyczy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
Samodzielny Publiczny
Osoby upoważnione do
wglądu do dokumentacji Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
medycznej i odbioru
wyników badań
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
-
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135, 2281) Ustawa z dnia
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie
zdrowia
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Osoby fizyczne
Dane osobowe, dane
adresowe, dane medyczne
Od osób, których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Nie dotyczy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
12.2016
-
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
późn. zm.)
nie dotyczy
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Nadawcy i odbiorcy
korespondencji
Dane osobowe, dane
adresowe
Od osób, których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Nie dotyczy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
Kontrahent
Dane osobowe, dane
adresowe, nazwa firmy
imię i nazwisko osoby
reprezentującej firmę,
regon KRS, rodzaj usługi
lub nazwa badania, data
zawarcia i zakończenia
umowy, cena za usługę
Od osób, których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Pacjenci
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
Osoby składające
wnioski o udostępnienie
informacji publicznej.
Dane osobowe, dane
adresowe, adres poczty
elektronicznej, numer
faksu
Od osób, których dane
dotyczą
Podmiotom i osobom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
Nie dotyczy
Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego
22
23
Rejestr pism
przychodzących i
wychodzących
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
24
Rejestr usług
diagnostycznych
zewnętrznych
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
Samodzielny Publiczny
Wnioski o udostępnienie Zespół Opieki Zdrowotnej Nr
1 w Rzeszowie 35-050
informacji publicznej
Rzeszów ul. Czackiego 2
12.2016
25
Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy
System AMMS System osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to
RIS/PACS Chazon niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą,
nie dotyczy
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
nie dotyczy
-
Realizacja zadań związanych z korespondencją Osoby fizyczne, których
dane są przetwarzane w
z osobami fizycznymi
związku z realizacją celu
przetwarzania danych
dochodzenie roszczeniowe, utrzymanie
kontaktu z klientem, sprawozdawczości,
archiwizacji
Dopełnienie obowiązków określonych w
przepisach prawa
Strona 2
Download