Broszura Precision Farming

advertisement
EASY – Efektywne systemy rolnictwa precyzyjnego
Precyzja w podziale powierzchni
Po prostu wydobyć więcej.
Lepiej gospodarować
Produktywność i wydajność to hasła dzisiejszego,
nowoczesnego rolnictwa. Tylko ten, kto z powodzeniem
gospodaruje zgodnie z tym punktem widzenia, może przy
wahaniach rynku i niepewnych warunkach politycznych
zabezpieczyć trwałe podstawy dla kolejnych pokoleń.
W CLAAS czujemy się zobowiązani dać Państwu do ręki
odpowiednie narzędzia do tych jakże trudnych zadań.
Wierni naszej myśli przewodniej „Zawsze dążyć do lepszego“
oraz „Zawsze pozostawać w ruchu“ tworzymy produkty, które
inteligentnie wiążą łańcuchy procesów w Waszych
gospodarstwach tak, że wykonywanie wszystkich prac staje
się jeszcze lepsze i łatwiejsze.
precisionfarming.claas.com
2
3
Precyzja w podziale powierzchni.
Spis treści:
Obieg procesów rolnictwa precyzyjnego
6
Kartografia gleb i próby glebowe
8
Zmienny wysiew, nawożenie podstawowe, wapnowanie
10
Zmienne nawożenie azotowe N,
4
zróżnicowana ochrona roślin
12
CROP SENSOR
14
Mapowanie plonu, ocena danych
18
5
Rzut oka na potencjał powierzchni.
Obieg procesów rolnictwa precyzyjnego
Kompleksowe ujęcie.
Maksymalne plony sensowne ekonomicznie, to cel każdego
rolnika. Obowiązuje zasada, aby każdą powierzchnię pola
Uprawa gleby
widzieć i traktować oddzielnie na podstawie jej naturalnych
właściwości.
Do zasadniczych zabiegów na częściach pola należą:
−− Nawożenie podstawowe
Mapa
glebowa
Zbiory
−− Nawożenie azotowe N
Mapa
Nawożenie
podstawowe
plonowania
Mapa
potencjału
−− Siew
−− Ochrona roślin
Wykorzystuje się przy tym różne warianty kartografii. Można tu
rozróżnić metody offline i online.
Podstawą do uzyskania pierwszych danych najczęściej są
mapy bonitacji gleby względnie mapy oceny zasobności gleb.
Za pomocą bonitacji i na podstawie rodzaju gleby ocenia się
zdolność plonowania. Przy uwzględnieniu kolejnych
czynników terenowych, np. nachylenia zboczy lub klimatu
dokonuje się zwiększania lub zmniejszania stosownie do
ustalonych wartości odniesienia.
Nawożenie
Praca na dokładnie określonych częściach
pola.
Siew
Obieg procesów rolnictwa precyzyjnego rozpoczyna się od
Metoda offline.
Metoda online.
ustalenia zmienności. Na podstawie tych informacji można
organizować właściwe nawożenie oraz regulować dawkę
Pod pojęciem metody offline rozumie się takie działania, przy
W metodzie online dane pomiarowe są ustalane podczas
Uprawa specyficzna dla poszczególnych części pola
wysiewu. Poprzez mapowanie plonu, można poddawać
których zbiór danych i zabiegi aplikacyjne są wykonywane
jazdy i podczas tego samego przejazdu roboczego są one
przeniosła nowoczesne rolnictwo na wyższy poziom rozwoju.
efektywnej kontroli czynności na poszczególnych fragmentach
oddzielnie w czasie. Do podstaw dla odpowiednich map
przetwarzane na dawki aplikacyjne. Należą do nich:
Obejmuje ona zestaw różnych metod zróżnicowanego
pola. Uprawa gleby specyficzna dla poszczególnych części
aplikacyjnych zalicza się:
i ukierunkowanego zagospodarowania użytkowych
pola możliwa jest również na podstawie map glebowych
powierzchni rolniczych z uwzględnieniem aktualnej pozycji na
(dopasowanie głębokości roboczej).
polu.
−− Aplikacja nawozów azotowych N z użyciem CROP
−− Mapowanie plonu
−− Mapowanie z czujnikiem biomasy
Wspierane są wszystkie czynności takie jak kartografia gleb,
−− Pomiar biomasy ze zdalnym rozpoznawaniem
próby glebowe i tworzenie map potencjału.
−− Mapy składników odżywczych w glebie na podstawie
poszczególnych częściach pola oraz odpowiednie reagowanie
Nie tylko zwiększa to plony i oszczędza środki pracy, ale także
−− Kartografię gleb na podstawie pomiaru przewodności
na te informacje.
chroni środowisko i źródła zasobów.
Celem rolnictwa precyzyjnego jest rozpoznanie różnic we
właściwościach gleby i zdolności plonowania na
6
badań prób glebowych
SENSOR
−− Aplikacja regulatorów wzrostu z użyciem CROP SENSOR
Dodatkowo mogą być brane pod uwagę także dane z metody
offline (Map Overlay) (nakładki map).
elektromagnetycznej
7
Aż do szczegółów.
Kartografia gleb i badania gleby
Próby glebowe.
Planowanie prób glebowych.
Jak dobrze znacie Państwo swoje pola? Warunki w obrębie
Dodatkowo uzyskuje się indywidualne mapy przeglądowe w
jednego pola mogą podlegać dużym wahaniom. Jednolite
dużym formacie z czterema najważniejszymi składnikami
postępowanie na całym polu prowadzi niechybnie do
odżywczymi na wydrukach DIN A3 lub A0 oraz pisemne
obniżenia plonowania. Dlatego do gospodarowania
wyniki dla dokumentacji. W ten sposób wszystko staje
zróżnicowanego dla części pola tak ważna jest wiedza o
się wyraźnie widoczne. Plan prób glebowych można utworzyć
podziale rodzajów gleby i wynikających stąd potencjałach
np. na podstawie istniejącego pomiaru przewodności.
plonowania. Ze szczegółową kartografią gleb otrzymuje się
także szczegółową wiedzę o właściwościach poszczególnych
Nowoczesnemu sporządzaniu prób glebowych stawiane są
miejsc i o ich przestrzennym rozdziale w obrębie pola
liczne wymagania, które z naszą pomocą można suwerennie
spełnić:
−− Uwzględnienie heterogeniczności gleby przy planowaniu
prób glebowych (dynamiczny raster)
Zróżnicowane strefy potencjału plonowania mają różne
wielkości podstawowych składników odżywczych. Próbki
Pomiar przewodności elektromagnetycznej EM 38.
Szybkie i szczegółowe uchwycenie różnic
glebowych.
Receiving electrodes
−− Analiza prób w akredytowanych laboratoriach
przemyślanej strategii uprawy. Przy strefowych próbkach
−− Opracowanie danych analitycznych i nałożenie ich na mapę
gleby otrzymuje się też dane o zaopatrzeniu poszczególnych
stref w składniki odżywcze. Taki podział na strefy to podstawa
dla późniejszych map aplikacyjnych. W fazie planowania
Kartografia gleb jest w rolnictwie ustalonym sposobem
uwzględnieniem warunków ramowych, na których należy
postępowania do przestrzennego przedstawienia
przeprowadzić próby glebowe.Wybór wariantu prób
heterogeniczności gleb. Skaner glebowy mierzy tu
glebowych jest zorientowany według indywidualnej sytuacji w
przewodność elektryczną, na którą wpływa zwłaszcza
gospodarstwie. Znaczenie ma również wybór prawidłowej
tekstura (układ) gleby. Korzyści ze skanowania gleby są
wielkości rastra.
Wyniki i doradztwo.
(niejednolitości) gleby
−− Lekkie pojazdy mogą, bez obawy o uszkodzenie gleby,
−− Dokładna informacja o heterogeniczności
−− Informacja o potencjale plonowania
efektywnie poruszać się po niej ze skanerem
przeglądowej mapy gospodarstwa w wydruku DIN-A0
−− Bezpośrednie użycie wyników prób glebowych do aplikacji
zmiennego dawkowania
Przegląd usług CLAAS:
−− Zbiór danych
−− Tworzenie planowania prób glebowych
−− Dokumentowane z GPS maszynowe pobieranie prób
glebowych
−− Szybkie i niezawodne informacje o heterogeniczności
Zalety i korzyści:
pola i jej wysyłka formie cyfrowej oraz graficznej jako
−− Analiza informacji dla części pola
widoczne jak na dłoni:
−− Precyzyjne rozgraniczenie stref gleby
lekkich pojazdów w czasie przebiegów roboczych
gleby podają informacje o miejscach pobrania i stanowią bazę
najważniejsze jest sensowne wybranie fragmentów pól, z
Transmitting electrode
−− Organizacja wspomaganego przez GPS pobierania prób z
Analiza prób glebowych odbywa się w niezależnym,
−− Analiza w certyfikowanym laboratorium
certyfikowanym, urzędowo uznanym laboratorium zgodnie z
−− Graficzne opracowanie wyników analizy
Dyrektywą VDLUFA. Wyniki cyfrowe otrzymują Państwo na
−− Wydruk mapy składników odżywczych w gospodarstwie
płycie CD. Tym samym wszystkie najważniejsze parametry są
−− Wysyłka i na życzenie integracja w firmowym PC
−− Szczegóły o składzie gleby
planowania próbek gleby lub siewu specyficznego dla
zawsze gotowe do użycia. Opracowane informacje można
−− Doradztwo przy tworzeniu map aplikacji
−− Podstawy do map aplikacji i map potencjału plonowania
części pola
wczytać do wszystkich używanych programów GIS.
−− Tworzenie map potencjału plonowania
−− Inwestycja jednorazowa
8
−− Mapy przewodności gleby jako podstawa do precyzyjnego
−− Jednorazowa i trwała inwestycja
9
Lepiej gospodarować.
Zróżnicowany siew | Nawożenie podstawowe | Wapnowanie
Najmniej jak to możliwe, ale tyle ile potrzeba.
Zalety i korzyści:
Już podczas siewu sensowne jest wzięcie pod uwagę
−− Najlepsze zaopatrzenie rośliny w składniki odżywcze
zróżnicowanych warunków w obrębie jednego pola. Zależnie
−− Uniknięcie nadmiernej ilości substancji odżywczych
od rodzaju gleby racjonalne jest zróżnicowanie dawki
−− Zwiększenie plonów
wysiewu, ponieważ różne są także warunki kiełkowania i
−− Przenoszenie map aplikacji do narzędzi roboczych
potencjał plonowania. Już dzisiaj wielu rolników różnicuje na
−− Zapis danych i ich wprowadzenie do mapy pola
jednym polu dawki wysiewu. Aby można było odpowiednio
−− Zrównoważony bilans substancji odżywczych
reagować na takie różnice, oferowane są mapy wysiewu,
−− Lepsze zaopatrywanie roślin w substancje odżywcze z
tworzone przykładowo na podstawie map glebowych lub
gleby dzięki precyzyjnemu wapnowaniu i nawożeniu
pomiarów EM 38 a następnie siewniki automatycznie
−− Oszczędność środków pracy
dopasowują dawki wysiewu zależnie od pozycji na której się
znajdują.
Zalety i korzyści:
−− Zrównoważone zasoby roślinne
−− Wykorzystanie potencjału plonowania
−− Ułatwiony omłot
Nawożenie podstawowe i wapnowanie.
Kompletne rozwiązanie od planowania do mapy rozsiewu:
mapy wartości odżywczych oraz wartości pH wskazują
Wyniki analizy gleby w połączeniu z odpowiednim podziałem
miejsca niedoborów w glebie. Odpowiednie przeciwdziałanie
na strefy dostarczają danych niezbędnych do dostosowanego
takiemu stanowi rzeczy: nawożenie lub wapnowanie tylko
do pola nawożenia podstawowego i wapnowania. Realizacja
tam, gdzie jest to naprawdę konieczne dla optymalnego
techniczna jest łatwa, a korzyść ekonomiczna wiąże się z
zaopatrzenia roślin pomaga zaoszczędzić pieniądze – bardzo
warunkami lokalnymi: im większe różnice w dostarczaniu
ważna kwestia szczególnie w czasie wzrostu cen nawozów!
substancji odżywczych, tym większa możliwość
10
oszczędności. Dzięki oprogramowaniu CLAAS każdy może
Celem jest, aby wszystkie składniki odżywcze znajdowały się
łatwo sporządzać takie mapy.
na częściach powierzchni w odpowiedniej ilości.
11
Dla lepszego wzrostu.
Zmienne nawożenie azotowe N | Zmienna ochrona roślin
Ekonomika użycia czujników.
Zmienna ochrona roślin.
Nawożenie azotowe N za pomoca sensora w porównaniu
Obok nawożenia azotowego N specyficznego dla części pola
do jednolitego nawożenia pola:
jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu ochrona roślin.
Głównym obszarem aplikacji jest tu zastosowanie co najmniej
Czworo oczu widzi więcej, niż dwoje.
−− Oszczędność rzędu 5-10%
regulatorów wzrostu. Podobnie jak nawozy azotowe N, mogą
−− Typowe zwiększenie plonu o ok. 2%
być aplikowane na polu stosownie do potrzeb. Regulacja
−− Często zwiększona zawartość białka
odbywa się przy tym na podstawie indeksu biomasy.
−− Udowodniona wyższa efektywność azotu N
Zasadniczo słabsze plantacje mający niższy indeks biomasy
−− Zrównoważony bilans substancji odżywczych
powinny otrzymywać mniej regulatorów wzrostu niż przeciętny
−− Odczuwalnie mniejsze wyleganie
łan. Przy stosowaniu przeciętnej dawki źdźbła zostaną zbyt
−− Wyraźnie wyższa wydajność omłotu
mocno skrócone. Efektem będzie mniejszy plon. Mocniejszy
−− Lepsza i wyrównana jakość plonu
łan powinien ze względu na większą skłonność do wylegów
otrzymać wyższą dawkę środków, aby także tutaj ryzyko było
czujnik optyczny z aktywnym źródłem światła, niewidocznym
Cechy CROP SENSOR:
opanowane.
dla ludzkiego oka ustali różnice. Wartości pomiarów można
Kierownicy gospodarstw potrzebują kompletnego i pełnego
bezpośrednio przełożyć na zmienne dawki nawozów,
−− Aktywny czujnik optyczny
Użycie czujnika online ma sens również przy stosowaniu
pakietu produktów oferującego wszystkie możliwości ale
fungicydów lub stabilizatorów wzrostu. Zależnie od wybranej
−− Mierzy ok. 3 m od ścieżki technologicznej z dwóch stron w
fungicydów, ponieważ także tutaj są powierzchnie docelowe o
pozostawiającego całkowitą swobodę decyzji.
strategii osiąga się wyraźne oszczędności środków produkcji
Komponenty – wszystkie z firmy CLAAS:
różnej gęstości łanu. Większa uwaga jest tu jednakże
albo optymalny rozdział nawozu. Celem jest pełne
−− Czujnik ISOBUS, proste podłączanie i dokumentacja
wymagana przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów
wykorzystanie dotychczas niewykorzystywanego potencjału
−− Dwa różne indeksy dla najwyższej możliwej pewności
oraz ustaleń dotyczących aplikowania środków zgodnie z
plonowania.
−− Możliwa praca we wszystkich kulturach roślin
zaleceniami producentów w odniesieniu do najwyższych i
−− Kalibracja względna z pełną swobodą decyzji kierownika
najniższych dawek.
−− System czujników online
−− Terminal ISOBUS do sterowania i dokumentacji
CROP SENSOR określa biomasę i zaopatrzenie roślin w łanie
−− Opcjonalnie: mapy potencjału plonowania
w azot za pomocą dwóch różnych indeksów. Z wartości
pomiarów uzyskuje się wartości żądane, które są
Korzyści widać jak na dłoni: za dużo azotu uszkadza glebę i
automatycznie przekazywane do rozsiewacza lub
zasoby wody oaz znacznie zwiększa koszty gospodarstwa; za
opryskiwacza i dopasowują dawkę aplikacji do zmieniających
mało, obniża plony. Jak wysoka jest dokładnie wymagana
się warunków. Przy przetwarzaniu danych w uprawie roślin
dawka? Tam, gdzie dotychczas na polu obowiązywały
ogromny wpływ na decyzje na miejscu ma także wiedza i
jednolite dawki,
doświadczenie kierownika gospodarstwa.
12
reprezentatywnym łanie
gospodarstwa lub bez kalibracji w pracy z modułem
nawożenia
−− Opcjonalne wykorzystanie map potencjału plonowania do
uwzględnienia informacji o glebie i danych plonowania
−− Bez dodatkowych kosztów , bez dalszych kosztów licencji
podczas pracy
−− Pierwszy na rynku czujnik online certyfikowany przez AEF
13
Czworo oczu widzi więcej, niż dwoje.
CROP SENSOR
Indeks biomasy.
Indeks nawożenia azotowego N.
−− Nawożenie wyrównujące we wczesnych stadiach
−− Nawożenie wyrównujące w późnych stadiach EC,
EC i stosowanie regulatorów wzrostu.
−− Reakcja na suszę i szkody wywołane mrozem
−− Optymalne rozwiązanie dla lokalizacji objętych suszą
nawożenie jakościowe, system nawożenia
−− Stan zaopatrzenia roślin w azot wyliczany na
podstawie ich zielonego zabarwienia
Kombinacja obu wartości prowadzi do optimum: rozpatrzenie potrzeb żywieniowych i ilości
biomasy
Czujniki o wysokiej precyzji.
Prosta kalibracja.
W trybie AUTO, CROP SENSOR całkowicie odciąża operatora
Przy module nawożenia ISARIA podawanie azotu następuje
z wykonania kalibracji. Automatyczna kalibracja 1-punktowa
zależnie od pomiaru, bez konieczności kalibracji. Zmierzony
CROP SENSOR firmy CLAAS posiada system aktywnego
W codziennej pracy użytkownik ma do dyspozycji różne
wylicza dla wszystkich rodzajów roślin i zabiegów średnią
przez głowice czujnika stan odżywienia rośliny azotem jest
pomiaru składający się z czterech wysokowydajnych diod
alternatywy. Przy kalibracji względnej może wybierać między
wartość łanu oraz optymalny zakres regulacji. Eliminowane są
porównywany z krzywą modułu nawożenia ISARIA. W ten
LED. Te wysokowydajne diody LED umożliwiają 24-godzinną
trybem 1-punktowym i trybem 2-punktowym.
błędy ustawienia i kalibracji, operator musi ustalić jedynie
sposób automatycznie określa się dawkę azotu brakującą dla
przeciętną dawkę aplikacji oraz jej górną i dolną granicę. Tryb
oczekiwanego plonowania. W celu dopasowania
AUTO znacznie upraszcza posługiwanie się CROP SENSOR.
odpowiedniej krzywej nawożenia dla konkretnego stadium
pracę czujnika, ponieważ system jest całkowicie niezależny od
nasycenia światła w otoczeniu i pory dnia. Również z tego
Przy trybie 1-punktowym dla określonej wartości pomiaru w
względu nie jest konieczna kalibracja systemu po zmianie
zdefiniowanym miejscu podawana jest żądana dawka azotu.
oświetlenia. Przy częstotliwości pomiarów od 10 do 800 na
Poprzez zmienną regulację, którą można przestawiać
sekundę i niezależnie od warunków oświetlenia jest
w dowolnym momencie podczas jazdy, możliwe staje się
pokrywany cały zakres pomiaru odżywienia rośliny w azot.
dopasowanie jej do potrzeb zarządzającego gospodarstwem i
Wysoka częstotliwość pomiarów pozwala na wielokrotne
stanu roślin w danej części pola.
ISARIA – system nawożenia dla ekspertów.
rozpoczęciem pracy wymagane jest wprowadzenie kilku
danych.
Alternatywą dla kalibracji względnej jest moduł nawożenia
Na dzisiaj do dyspozycji jest opcjonalny moduł nawożenia
ISARIA. Ten jedyny na rynku system wykonuje w pełni
ISARIA dla pszenicy ozimej. Algorytmy modułu nawożenia
Kalibracja 1-punktowa doskonale nadaje się do aplikacji na
automatyczne wyliczenia dawki aplikacji i jest przy tym
ISARIA są rezultatem ponad 20 lat badań Uniwersytetu
polu żądanej, przeciętnej dawki nawożenia. Również
wyjątkowo prosty w obsłudze.
Technicznego w Monachium.
zbadanie każdej rośliny w wyniku czego uzyskuje się bardzo
dokładne określenie stanu odżywienia..
wzrostu rośliny i oczekiwanego plonowania, przed
System działa oczywiście niezależnie od gatunku roślin, a
stosowanie regulatorów wzrostu w idealnym wypadku
dzięki pracy pionowej (prostopadle do łanu) z góry może lepiej
odbywa się w trybie 1-punktowym.
uchwycić stan liści i biomasy na plantacji. Umożliwia to
również lepsze badanie pojedynczych roślin.
14
15
Mapa potencjału plonowania.
CROP SENSOR
Aplikacja dokładnie według potrzeb.
W czasach wrażliwości ekologicznej i rosnących kosztów
produkcji, optymalizacja procesów to ważny czynnik. Dewiza
brzmi:najmniej jak to możliwe ale tyle ile potrzeba. Optymalne
nawożenie jest w dużym stopniu zależne od oczekiwanego
plonu. Jego wahania są jednak bardzo duże w różnych
częściach pola.
Mapa potencjału plonowania.
Z pomocą mapy potencjału plonowania pole podzielone jest
na różne strefy spodziewanego plonowania. W systemie
nawożenia, dla strefy 100% zaplanowano średni oczekiwany
plon, przy czym zależnie od stref z odchyleniami następuje
zwiększenie lub zmniejszenie dawkowania. Dzięki temu osiąga
się gwarancję oszczędzania nawozu na fragmentach pola o
mniejszym potencjale plonowania i jego dodawania w strefach
o większych możliwościach plonowania. Tylko w ten sposób
możliwe jest nawożenie zorientowane na wielkość plonu z
optymalnym zbilansowaniem nawozu.
Zdjęcie lotnicze
Mapa bonitacyjna gleby
EM 38 – mapa przewodności elektromagnetycznej gleby
Mapa plonowania 2011
Nakładanie map - Map Overlay
Podstawą utworzenia mapy potencjału plonowania mogą być
różne dane (patrz grafiki), które następnie wzajemnie się
nakłada. Takie działanie prowadzące do optymalnego wyniku
możliwe jest tylko w połączeniu z systemem
nawożenia ISARIA.
Plon docelowy 90 dt/ha w
menu ISARIA
70% potencjał plonowania z
mapy
63 dt/ha jako plon
skorygowany
Przykładowe obliczenia nakładania map (Map Overlay)
16
17
Większa przejrzystość.
Mapowanie plonu | Ocena danych
Mapowanie plonu.
Na końcu procesu produkcji następuje kontrola jego
powodzenia. Obowiązuje to zwłaszcza w uprawie roślin. Aby
dowiedzieć się, czy wykonywane przez rok czynności były
właściwe i prowadziły do celu, niezbędna jest dokumentacja
wielkości zebranych plonów. Pomiar wielkości zbiorów i ich
mapowanie to kolejne metody do uchwycenia zróżnicowanych
właściwości pola tak, aby w przyszłości można było planować
siew i nawożenie.
Oprogramowanie.
TELEMATICS.
szerokością roboczą. Co sekundę do dwóch ustalana jest
Przez rosnące ceny materiałów eksploatacyjnych i coraz
Lepiej zrozumieć maszynę i wykorzystać jej potencjał:
wartość plonu. Przez powiązanie pomiaru wielkości zbioru z
wyższe nakłady na środowisko zarządzanie poszczególnymi
ustawienia maszyny i związane z nią koszty w ogromnym
precyzyjnymi, skorygowanymi sygnałami GPS określane są
częściami pól staje się coraz bardziej interesujące. Ważne jest,
stopniu decydują o sukcesie gospodarstwa lub przedsiębiorcy
także koordynaty geograficzne (georeferencja). Mapowanie
że taki program jak AGROCOM NET pozwala na tworzenie
świadczącego usługi rolnicze. Czy będzie to usługodawca czy
plonu umożliwia uzyskanie rzeczywistego, przestrzennego
map aplikacji z możliwie najmniejszym wysiłkiem i w krótkim
duże gospodarstwo rolne – przy pracy wszystkich maszyn
czasie.
bardzo wymagającym zadaniem jest zachowanie przeglądu
Czujniki w maszynach żniwnych wychwytują plon, mierzą ilość
i wilgotność ziarna, długość pokonanego odcinka z podaną
potencjału plonowania dla całej powierzchni.
Zalety:
wszystkich maszyn i ich obsługi. TELEMATICS pomoże, aby
Dane mogą być importowane z systemu TELEMATICS lub z
karty pamięci umieszczonej w maszynie do oprogramowania
−− Lokalizacja geopozycyjna „słabych miejsc“ dla dalszego
ustalania przyczyn
komputera w gospodarstwie jak np. AGROCOM NET lub
−− Ustalenie zróżnicowanych obszarów pomiarowych
365FarmNet, a następnie mogą one służyć jako podstawa dla
−− Bezpośrednie określenie przyczyn zmniejszenia plonowania
zastosowania w rolnictwie precyzyjnym. Za pomocą
w odniesieniu do nawożenia podstawowego
−− Katalog map do zapisu wszystkich istotnych danych GIS
optymalnie wykorzystać zarówno maszyny jak i ich
−− Planowanie linii referencyjnych na podstawie istniejących
operatorów.
granic pola
−− Mapy aplikacji dla wszystkich pól po jednym kliknięciu
Zalety:
−− Geograficzna dokumentacja zabiegów roboczych
Automatyczna dokumentacja danych.
utworzonych w oprogramowaniu map plonowania można
AGROCOM NET – modułowe i przyszłościowe:
−− Bez udziału operatora
szybko ustalić różnice w obrębie pola oraz zlokalizować
Mapy potencjału plonowania. Rzeźba terenu jako czynnik
obszary możliwych problemów. Na bazie tych map można
wpływający na plon.
planować czynności uprawowe specyficzne dla
Zagłębienia i wzniesienia pola mocno wpływają na poziom
−− Mobilne zapisy za pomocą aplikacji mobilnej na smartfon
poszczególnych fragmentów pola i poprzez kontrolę
plonów. Przez zastosowanie modelu wysokościowego można
−− Współpraca ze wszystkimi komputerami
porównywać je z wynikami z lat poprzednich. za pomocą
dokładnie określić te strefy. Potencjalna mapa wilgotności
−− Centralna opieka nad danymi źródłowymi
Automatyczny raport dzienny.
definicji stref plonowania można porównać potencjały pola dla
gleby może być wykorzystana jako podstawa dla map siewu i
−− Planowanie upraw
−− Podsumowanie poprzedniego dnia w postaci raportu
różnych rodzajów roślin. Na podstawie wielu lat możliwe jest
nawożenia oraz map potencjału plonowania (CROP SENSOR).
−− Dokumentacja CC
−− Zarządzanie magazynami
tu ustalenie rozbudowanych map plonowania i trafne
prognozowanie.
−− Niezawodna jakość danych z zewnętrznymi, dokładnymi
informacjami o wysokości
−− Prezentacja stref wysokiego i niskiego plonowania w
warunkach wzrostu limitowanych przez wodę
−− Niedrogie informacje dla pomyślnej, precyzyjnej uprawy
18
−− Minimalizacja błędów obsługi
−− Wyraźnie mniej pracy biurowej
wysyłanego automatycznie na adres e-mail
−− Dla dokumentacji i omawiania codziennych prac
−− Zarządzanie uprawami i dzierżawą
−− Dane graficzne
Zdalna diagnoza.
−− Zarządzanie mapami aplikacyjnymi
−− Bezpośredni dostęp do ekspertów serwisowych
−− Praca w sieci
−− Optymalizacja czasu pracy serwisu i ustawień maszyny
−− Redukcja przestojów maszyn i kosztów
19
Gwarancja lepszych żniw.
CLAAS Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 7
Niepruszewo
365FarmNet to nowoczesne narzędzie zarządcze dla
całego gospodarstwa rolnego. Nowa, inteligentna sieć
łącząca różne działy gospodarstwa na tylko jednej
platformie niezwykle ułatwia precyzyjne kierowanie
nim przez 365 dni w roku.
Firma CLAAS jest partnerem systemu 365FarmNet.
64-320 Buk
Tel. 61 834 9800
claas.pl
761019320716 KK ME 1016
www.365farmnet.com
Download