Badanie plonów ziemniaków

advertisement
OFERTA
Miejscowość, data…………………………………..
Nazwa wykonawcy
Reprezentowany przez (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
Adres/siedziba wykonawcy
NIP
REGON
Nr rachunku bankowego
W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia
publicznego, którym jest wykonanie pracy badawczej pt. „Badanie plonów ziemniaków.” na poziomie
kraju i województw (NTS1 i NTS 2), opracowanie metodyki i oszacowanie wielkości plonów, wraz z
określeniem zjawisk przyrodniczych i agrotechnicznych mających wpływ na plonowanie tego gatunku
za:
Cenę netto …………………………………………………………………………. PLN
Podatek VAT* ………………………………………………………………..……..PLN
Cenę brutto ……………………………………………………………….………... PLN
W tym za przekazanie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych (jeżeli dotyczy):
Netto …………………………………………………………………………….…. PLN
Podatek VAT* …………………………………………………………….…..…….PLN
Brutto ………………………………………………………………………..……....PLN
Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
1. Badanie będzie uwzględniać odmiany ziemniaka aktualnie zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
(COBORU) i we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) na poziomie
wojewódzkim i krajowym, jak również podanie przyczyn mających wpływ na plonowanie
ziemniaka, w tym warunków klimatycznych i glebowych oraz stosowanej agrotechniki a także
ocenę jakości plonu (udział plonu handlowego w plonie ogólnym).
Zakres badania będzie obejmować:
1) określenie w skali makro czynników zmniejszających lub zwiększających potencjał
plonowania ziemniaka (zróżnicowanie warunków klimatycznych i glebowych, stosowana
agrotechnika, w tym nawożenie, uprawa roli, sadzenie, pielęgnacja, ochrona roślin,
nawadnianie, zbiór)
2) szacowanie poziomu plonowania ziemniaka według poszczególnych odmian i grup
wczesności w poszczególnych województwach i w całym kraju na podstawie
prowadzonych reprezentatywnych próbnych zbiorów (według określonej metodyki).
3) szacowanie jakości zbiorów ziemniaka z uwzględnieniem podstawowych wad bulw
obniżających udział plonu handlowego w plonie ogólnym.
2. Wymagania dotyczące podmiotu:
Oświadczam, że dysponuję:
1
1) co najmniej 5-o letnim doświadczeniem w prowadzeniu prac naukowo-badawczych
dotyczących plonowania ziemniaka z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych
i agrotechnicznych;
2) zespołem, którego kierownik posiada co najmniej tytuł naukowy doktora,
kierował/koordynował realizacją co najmniej 2 analiz/badań z zakresu plonów ziemniaka,
posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie technik i metod oceny plonowania ziemniaków,
jest autorem/współautorem co najmniej jednej publikacji dotyczącej uprawy ziemniaka w
Polsce;
Do oferty załączam:
1) CV kierownika projektu,
2) poświadczenie realizacji przez kierownika projektu co najmniej 2 analiz/badań z zakresu
plonów ziemniaka,
3) referencje 1 publikacji dotyczącej uprawy ziemniaka w Polsce.
3. W ramach realizacji pracy badawczej zobowiązuję się do przedstawienia przedmiotu
zamówienia w następujących formach:
1) raportu końcowego zawierającego:
a) opracowaną metodykę obliczania wysokości plonów ziemniaków na poziomie
województw,
b) zestawienie tabelaryczne zawierające dane lokalizacyjne gospodarstwa, w których zostało
przeprowadzone badanie (województwo, powiat, gmina),
c) zestawienie tabelaryczne prezentujące powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie,
powierzchnię uprawy ziemniaków ogółem, powierzchnię ziemniaków na badanym polu,
nazwę odmiany ziemniaków na badanym polu,
d) zestawienie tabelaryczne danych wynikowych na poziomie województw i kraju,
uwzględniające grupy wczesności odmian,
e) analizę otrzymanych danych wynikowych w formie opisowej i graficznej.
2) streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym (bez określeń specjalistycznych)
zawierające krótki opis opracowanej metodyki oraz analizę otrzymanych danych wynikowych
(maksymalnie 8 stron),
4. Przekażę raport końcowy i streszczenie raportu w trzech egzemplarzach papierowych oraz
w wersji elektronicznej na nośniku CD. Dane wynikowe na nośniku CD przekażę w formatach
doc i xls.
5. Przekażę Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie do 22 października 2015r.
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia publicznego i zobowiązuję się
wykonać zamówienie na wyżej wskazanych warunkach.
Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
publicznego.
Oświadczam, że oferta jest ważna i niezmienna do dnia……………………………………
……………………………….
(podpis i pieczątka Wykonawcy
lub osoby upoważnionej)
2
Download