koło 1 cz.2 - opracowane zagadnienia - Marzena_wet

advertisement
koło 1 cz.2.doc
(40 KB) Pobierz
Skutki stymulacji Th i Tc. S.96
Th (pomocnicze)- wspomagają odpowiedź typu humoralnego i komórkowego, zarówno przez
bezpośredni kontakt, jak i przez wydzielane cytokiny. Ułatwiają aktywację, proliferację i
różnicowanie limfocytów B, prekursorów limfocytów T cytotoksycznych, a także pobudzają
makrofagi. Th mają najczęściej CD4+, które są ligandami dla MHC kl.2. 2 subpopulacje: Th1wytwarzają interleukinę 2 ( stymuluje cytotoksyczność limfocytów) oraz interferon γ (aktywuje
makrofagi) i ma wybitny udział ww wspomaganiu odpowiedzi typu komórkowego. Th2wytwarzają interleukiny 4,5,10,13, będące czynnikami wzrostu i różnicowania limfocytów B, i
wspomagają główne dopowiedź humoralną.
Tc (cytotoksyczne)- mają cząsteczki CD8+, ligandy dla MHC kl.1. Limfocyty CD8+ zabijają
komórki rozpoznając obce (allogeniczne) cząsteczki MHC klasy 1. Ich główna rola to niszczenie
komórek zakażonych przez wirusy i inne mikroorganizmy, a także niszczenie komórek
nowotworowych. Mogą również ,,wyleczyć” zainfekowaną komórkę przez zahamowanie
replikacji wirusów. Limfocyty dysponują 2 mechanizmami zabijania komórek przez indukcję w
nich apoptozy: 1) zależnej odo uwalniania perforyny, granzymów i granulizyny, 2) zależnej od
interakcji cząsteczek nadrodziny TNF w błonie komórki eżektorowej i cząsteczek z nadrodziny
TNFR w błonie komórki docelowej.
Co oznacza, że antygen jest rozpoznawany w restrykcji MHC?
To rozpoznawanie przez limfocyty T antygenów prezentowanych w kontekście białek głównego
układu zgodności tkankowej.
Receptor TCR rozpoznaje antygen, gdy ten jest związany z cząsteczką MHC. Samodzielnie nie
rozpoznaje antygenu.
Rozpoznanie antygenów przez receptor BCR (ogólnie)
Kompleks BCR składa się z 2 części funkcjonalnych. Pierwsza z nich, którą jest receptor
immunoglobulinowy, odpowiada za rozpoznanie antygenu ( antygen w formie natywnej!!).
Druga część kompleksu BCR odpowiada za przekazywanie sygnału do wnętrza komórki ( część
tę tworzy hetrodimer, którego składnikami są Igα i Igβ- w obrębie każdej cząsteczki znajduje się
motyw ITEM. Etapy przekazywania sygnału z BCR: 1. aktywacja kinaz tyrozynowych (Srcpodobnych), która powoduje fosforylację tyrozyn w obrębie motywów ITAM cząsteczek Igα i
Igβ. 2. Do ufosforylowanego kompleksu ITEM przyłącza się kinaza tyrozynowa Syk,
aktywowana przez kinazy Src-podobne, która bierze udział w przekazywaniu sygnału do wnętrza
komórki. (kartka)
Asocjatywne rozpoznanie przez receptor TCR.
Funkcją limfocytów T jest pomaganie w odpowiedzi immunologicznej różnym komórkom
układu odpornościowego lub zabijanie komórek docelowych, zatem TCR muszą rozpoznawać
antygeny prezentowane na powierzchni tych komórek, nie antygeny natywne ( nie zmienione).
Dlatego TCR nie potrafią rozpoznać samego antygenu, ani też Ag na powierzchni bakterii lub
wirusa. Rozpoznają krótkie peptydy, które są pochodnymi tych antygenów (bakteryjnych lub
wirusowych) i są przyłączone do cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej (MHC), a
łącznie są prezentowane na powierzchni komórek prezentujących Ag (APC).
Rozpoznanie antygenu przez receptor TCR.
Poprzednie pytanie + ponieważ limfocyty T rozpoznają zmodyfikowane własne cząsteczki
MHC, to rozpoznanie antygenu przez limfocyty T podlega restrykcji MHC.
1. i 2. sygnał aktywacji limfocyta T.
Związanie samego TCR na limfocycie T nie stymuluje ani ekspansji tych komórek, ani
wytwarzania cytokin. Pełna aktywacja antygenowo swoistych limfocytów T wymaga udziału
dwóch sygnałów. Sygnał 1. jest to sygnał przekazany przez kompleks CD3 z TCR (który
rozpoznał antygen na cząsteczce MHC komórki prezentującej antygen) do wnętrza limfocytu.
Sygnał 2. pochodzi od cząsteczek kostymulujących (np.B7, która występuje na wielu komórkach
prezentujących antygen- wiąże się z cząsteczką CD28 limfocytu T). Po otrzymaniu drugiego
sygnału limfocyt może wejść w stan aktywacji.Sygnały przekazywane od TCR i CD28
współpracują ze sobą w indukcji syntezy limfokin przez limfocyt T i proliferacji tych komórek.
Jeżeli limfocyt T otrzyma sygnał 1. (wiązanie Ag przez TCR), a nie uzyska sygnału 2.
(kostymulacja), to aktywność limfocyta T zostaje wyłączona.
Wzorce molekularne związane z patogenem (PAMP).
Należą do nich najbardziej charakterystyczne struktury drobnoustrojów, selektywnie
rozpoznawane przez komórki układu immunologicznego. Są to:
 LPS- lipopolisacharyd u Gram- bakterii
 Lipoproteidy
 Peptydoglikany
 Kwas lipotejchojowy
 Dwuniciowe RNA wirusów i jednoniciowe
 Polisacharydy bakterii
 Zymosan u drożdży
 Białka ścian kom.bakterii
 N-formylowana metionina
 Mannozy i mannozylowane białka drożdży
W organizmie ludzkim PAMP są rozpoznawane dzięki specyficznym receptorom na powierzchni
leukocytów. Do takich receptorów zalicza się receptory PRR (receptory rozpoznające wzorce),
receptory Toll-like i receptory mannozy.
Drobiny rozpoznania immunologicznego granulocytów- PRR, TLR (Toll- like receptor).
PRR- nie wykazują specyficzności, rozpoznają patogeny, które mają na swojej powierzchni
podobne zestawy cząsteczek (zespół cząsteczek o strukturze), umożliwiając tym samym ich
usuwanie z organizmu. Ponadto receptory te ulegają ekspresji na różnych komórkach ważnych
dla rozwoju odporności nabytej.
TLR- (PRR błonowe- przekazywanie sygnału)- tworzą rodzinę białek ściśle ze sobą związanych,
do której należy pięciu przedstawicieli. Wszystkie te białka składają się z zewnątrzkomórkowej
domeny bogatej w leucynę i domeny cytoplazmatycznej pośredniczącej w przekazywaniu
sygnału do różnych genów efektorowych.Jeden z tych receptorów, TLR4, indukuje syntezę
cytokin i ekspresję cząsteczek kostymulujących na kom.APC. Inny,TLR2, wiąże LPS i
uruchamia wewnątrzkomórkowe przekazywanie sygnału.
Zasada wykonywania, czułość i przykłady zastosowań metod immunoprecypitacyjnych:
ID- podwójna immunodyfuzja (kartka)
RID- radialna immunodyfuzja (kartka)
IE(F)- immunoelektroforeza- (kartka)
RIE(F)- immunoelektroforeza rakietkowa (kartka)
Immunoelektroforeza krzyżowa (dwuwymiarowa)- slajdy
Miano surowicy
W serologii, pomiar ilości swoistych przeciwciał (immunoglobulin) w badanej surowicy.
Miano surowicy wyrażone w jednostkach wyznacza dodatnia reakcja antygen-przeciwciało
(reakcja serologiczna) uzyskana z najwyższym rozcieńczeniem surowicy.
Jeśli reakcja serologiczna wypada dodatnio jeszcze w rozcieńczeniu surowicy 1:200, miano
surowicy można wyrazić jako 200 jednostek.
Zasady wykonania, czułość i przykłady zastosowań metod immunoenzymatycznych fazy
stałej:
ELISA- test immunoenzymatyczny (kartka)
PAGEImmunoblotting- (kartka)- polega na rozdzieleniu mieszaniny białek za pomocą elektroforezy w
żelu poliakryloamidowym w obecności SDS (SDS-PAGE), przeniesieniu ich na błonę (tzw.
elektrotransfer) i identyfikacji wśród związanych z błoną białek, badanego białka za pomocą
specyficznych dla niego przeciwciał.
Powstałe kompleksy antygen-przeciwciało wykrywane są przy użyciu kolejnych przeciwciał
(rozpoznających fragment Fc specyficznych przeciwciał), sprzężonych z enzymem
katalizującym reakcję z barwnym, nierozpuszczalnym produktem. W efekcie na błonie, w
miejscu gdzie znajduje się badane białko, pojawia się barwny prążek. Termin immubloting
stosowany jest także w węższym zakresie – obejmującym tylko detekcję
białka na błonie za pomocą przeciwciał wraz z barwną reakcją enzymatyczną. Wynika to z faktu,
że elektroforeza a następnie elektrotransfer białek nie są jedynym sposobem przygotowania
błony z związanym badanym białkiem. Przy niektórych badaniach wystarczy po prostu nanieść
kilka kropel roztworu próbki, zawierającej badane białko,
bezpośrednio na błonę.
Plik z chomika:
Marzena_wet
Inne pliki z tego folderu:


1.koło cośt tam.doc (42 KB)
dodatkowe koło 1.doc (59 KB)
 koło 1 cz.2.doc (40 KB)
 koło 1.doc (118 KB)
 P6170001.JPG (2004 KB)
Inne foldery tego chomika:




Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
ćwiczenia
koło 2009
koło 2010
wykłady
Download