Co jest podstawowym przedmiotem obrotu na rynkach finansowych

advertisement
- Co jest podstawowym przedmiotem obrotu na rynkach finansowych?
Najogólniej mówiąc podstawowym przedmiotem w obrocie na rynkach finansowych jest
pieniądz bądź instrument finansowy. Sam rynek staje się swoistą areną na, której można
dokonywać zamiany pieniądza na instrument finansowy lub instrumentu finansowego na
pieniądz w celu osiągnięcia zysku bądź zabezpieczenia się przed ryzykiem.
-Podaj definicję pośredników finansowych?
Jest on definiowany jako podmiot zajmujący się przyjmowaniem środków pieniężnych od
zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych dysponujących w danym okresie wolnymi
zasobami(nadwyżkami), w
celu
udostępnienia
tychże środków, na
określonych
i
uzgodnionych warunkach innym osobom fizycznym lub osobą prawnym, które w tym
czasie ich potrzebują. Pośrednik swoje czynności wykonuje bezpośrednio lub poprzez
wchodzenie w stosunki z innymi pośrednikami finansowymi. Do takich podmiotów
zaliczamy przede wszystkim banki, ale także inne typu instytucje finansowe. Na przykład
w Niemczech do tej grupy zalicza się banki uniwersalne i specjalne, kasy budowlanooszczędnościowe, spółki inwestycyjne, firmy zajmujące się faktoringiem, leasingiem,
fundusze inwestycyjne oraz instytucje prowadzące działalność związaną z kapitałowymi
ubezpieczeniami na życie. Natomiast Wielka Brytania ponadto do tego grona zalicza
towarzystwa budowlane, maklerów ubezpieczeniowych, doradców inwestycyjnych czy
konsultantów. Pośrednicy finansowi najpowszechniej rzecz ujmując spełniają następujące
funkcje:

przekształcają wielkość pożyczek i depozytów(np. działalność banków, które
kumulują tysiące małych wkładów finansowych i dzięki takiej działalności są w
stanie udzielać ogromnych kredytów na potrzeby dużych inwestycji)

transformują terminy płatności(mogą udzielać długoterminowych pożyczek nie
tracąc przy tym płynności finansowej)

transformują płynności roszczeń finansowych(np. posiadacz rachunku ROR
dysponuje książeczką czekową i dzięki temu może płacić i nabywać określone
dobra mimo, że aktualnie na koncie nie posiada gotówki)

transformują potrzebę informacji(służy odpowiednią radą, informacjami, które na
własną rękę ciężko byłoby zdobyć)

dzięki efektowi skali minimalizują koszty transakcji

transformują
ryzyko
związane
z
papierami
wartościowymi(dzięki
wysoko
rozwiniętej specjalizacji ich działania znamionuje o wiele wyższa pewność)

transformują struktury depozytów w przestrzeni bądź terytorialnie(ta funkcja
wspiera dynamiczny rozwój globalnego rynku finansowego, sprawia, że w świecie
finansów znikają podziały na poszczególne miasta, województwa, państwa)
-Cechy pośredników finansowych?
Z racji funkcji jakie tenże pośrednik finansowy pełni powinny cechować go następujące
cechy:

uczciwość

profesjonalizm

skuteczność

efektywność

komunikatywność

ma być doradcą

powinien kierować się dobrem klienta i przedkładać jego interesy ponad swoje

powinien wzbudzać zaufanie

rzetelność

cierpliwość

powinien liczyć się ze zdaniem klienta
Wyżej wymienione cechy są tylko jednymi z licznych jakie powinien skupiać w sobie
pośrednik finansowy. Jest to często podmiot, któremu powierzamy naszą przyszłość,
pieniądze i oczekujemy od niego fachowej pomocy. Wobec czego praktycznie każda
cecha uznawana powszechnie za pozytywną jest właściwa dla pośrednika finansowego.
Myślę, że obok ogromnej wiedzy teoretycznej i praktycznej posiadanie wymienionych
powyżej właściwości jest niezwykle ważne, zarówno dla samego klienta, jak i pośrednika,
który powinien zdawać sobie sprawę ze specyfiki swojej profesji.
-Zastanów się dlaczego w ekonomii przy klasyfikacji gospodarki przeprowadza się jako
podstawowy podział na sektor finansowy i niefinansowy?
Dzieje się tak z tego względu, że oba sektory posiadają różne funkcje ekonomiczne i
stosunki do procesów wytwarzania i zużycia. Sektor niefinansowy (w skład, którego
wchodzą przede wszystkim instytucje niefinansowe, a także gospodarstwa domowe)
tworzy i zużywa podstawową część produktów, towarów i usług niefinansowych. Z kolei
sektor finansowy odpowiedzialny jest za dostarczanie odpowiedniej ilości pieniądza. Tak
więc sektor finansowy pełni niejako funkcje służebne wobec sektora niefinansowego, w
którym następuje realizacja podstawowego celu aktywności gospodarczej człowieka,
którym jest zaspokojenie własnych potrzeb.
-Skomentuj cytat:
„Pieniądze rządzą światem...Mimo to nie powinno się zapominać, że finanse i rynki
finansowe są tylko środkami na drodze do celu. Bankierzy, maklerzy i im podobni są
tylko ‘pośrednikami’, przekazującymi pieniądze od oszczędzającego, do tego który je w
końcu wykorzysta.. Owi pośrednicy często próbują sprawiać wrażenie, że są ważniejsi
także od ciułacza, jak i od pożyczkobiorcy. Chwytają się zatem różnych sposobów. Noszą
eleganckie czarne garnitury, mówią z dobrym akcentem, pracują w nowoczesnych
budowlach, aby osiągnąć żądany efekt. Prawda jest jednak taka: jeszcze kilka generacji
temu bankierzy byli tylko lichwiarzami, a rynki finansowe nie znaczyły więcej od rybnego
czy futrzarskiego bazaru”
Myślę, że powyższe przemyślenie jest bardzo trafne. Z prawdziwą przykrością
stwierdzam, iż obserwując dzisiejszą rzeczywistość coraz powszechniej dostrzegam jak
prawdziwe są to słowa. Szczególnie bolące i przerażające są pierwsze słowa, mówiące o
dominującej roli pieniądza, jego często niszczycielskim piętnie jako odkłada na otaczający
nas świat, a także nas samych. Nie ma co ukrywać, że zdecydowana większość ludzi po
zadaniu pytania co chciałbyś w przyszłości mieć?, odpowiada pieniądze. Dla wielu z nich
to słowo staje się „magiczne”, niekiedy wyznacza drogę ich postępowania. To właśnie
chęć jego zdobycia staje się przyczyną wielu nieszczęść tego świata, motywem dającym
prawo do popełniania przestępstw. Co do dalszej części myśli, to moim zdaniem można w
niej doszukać się w niej realności. Osobiście nie znam żadnego z ludzi, którzy pracują
jako pośrednicy, jednak o prawdziwości tego sądu można przekonać się mając na uwadze
skłonność człowieka do popadania w samouwielbienie. W większości wypadków ludzie
pałający się tym zawodem to osoby dobrze sytuowane zarówno pod względem
materialnym jak i posiadające pewne wysokie miejsce w hierarchii społecznej. Te dwie
właściwości często stają się wystarczające do tego aby człowiek upatrywał w sobie czegoś
niezwykłego, czegoś co pozwala mu być „wyższym” od innych. Zatracamy wtedy
większość „ludzkich odczuć” zamieniając je na korzyści osiągane dzięki posiadaniu tych
właściwości. Ważnym powodem determinujący taki obrót sprawy jest znaczenie i magia
samego pieniądza. Pieniądz nieodłącznie kojarzy się z władzą i możliwością wpływania na
tych, którzy go posiadają. Tak więc nie należy się dziwić tezie postawionej w omawianym
cytacie. Pośrednik, który siłą rzeczy staje się, można zaryzykować takie stwierdzenie
„panem losu lepszego lub gorszego osoby, która powierza mu swoje pieniądze” przecenia
i zbyt bardzo dowartościowuje swoją rolę. Stosowanie przy tej okazji szeregu gadżetów
jak wspomniane: drogie garnitury, eleganckie biura i wspaniałe biurowce ma za zadanie
nic innego jak utwierdzić w przekonaniu o ważności pośrednika, jego przewadze. Historia
mówiąca o tym, że jeszcze kilka pokoleń temu ci ludzie byli tylko lichwiarzami, choć bez
wątpienia prawdziwa nie ma obecnie zbyt wielkiego znaczenia. W końcu w dawniejszych
czasach także pospolite szajki przestępców też można było określić jako prymitywny
motłoch.
Obecnie
ludzie
działający
w
zorganizowanych
grupach
przestępczych(przynajmniej kierownictwo) także na pierwszy rzut oka wyglądają jak
wysokiej klasy biznesmeni. Jednak(choć oczywiście nie staram się porównywać tych
dwóch grup) nie ważne jest przecież „opakowanie”, ważni są ludzie i motywy jakie
kierują ich postępowaniem. Podejrzewam, że osoby posiadające pieniądze, bądź
wpływające na nie, zawsze wykazywali skłonność do wywyższania się, stawiając siebie
jako „axis mundi’ tego świata. Niepokojący jest tylko zakres tego zjawiska i fakt, że
obecnie coraz więcej zależy od pieniądza, sektory, które kiedyś były wyzwolone od niego
teraz są jego częścią. Chciałbym przytoczyć jeden z nich, choć nie jest związany
bezpośrednio tematycznie z tą pracą, jednak w doskonały sposób ukazuje jak pieniądz
zdobywa kolejne dziedziny naszego życia. Chodzi mi tutaj o sport, jakiś czas temu
najważniejszy był w nim duch rywalizacji, dziś o nim możemy usłyszeć z opowiadań lub
felietonów dawnych gwiazd sportu. Obecnie sport to wielki biznes, a kluby sportowe
często występują już nie tylko w swej pierwotnej roli, ale stają się zwykłymi
przedsiębiorstwami nastawionymi na zysk, których udziały można kupić na giełdzie.
Podsumowując powyższy cytat jest dosyć trafnym spostrzeżeniem, lecz niewiele można
zrobić aby go zmienić. Pieniądz staje się panem wszystkiego, wyznacza tor rozwoju
świata. Ludzie wpływający na jego ilość, a więc także pośrednicy finansowi stają się w
swoim mniemaniu niezastąpieni i niesłychanie ważni i nie należy się dziwić, że
zapominają o podstawowym założeniu mówiącym, że oni , rynki finansowe(na których
działają)jak i finanse(którymi obracają) są tylko środkami do celu nie zaś celem samym
w sobie.
2.Rola zaufania i wiarygodności w świecie finansów
Jest ona ogromna, można powiedzieć, iż stanowi niejako fundament na którym
zbudowany jest współczesny świat finansów. Zaufanie to ta wartość, która w znaczący
sposób wpływa na poprawne funkcjonowanie całej tej machiny. Brak tej wartości
uniemożliwia osiągnięcie celów dla jakich istnieją rynki finansowe. Tam gdzie nie ma
zaufania owe rynki nie mają racji bytu. Przeanalizujmy prostą sytuację z kredytami.
Bank, który udziela takiego kredytu pożyczkobiorcy(mimo pewnych zabezpieczeń) musi
obdarzyć go pewną dozą zaufania, że ten wywiąże się z obowiązku jego spłaty. Gdyby
tego nie zrobił prawdopodobnie nie dokonałby operacji przyznania kredytu czy naraziłby
się na to, że zwyczajnie nie zarobi na odsetkach jakie klient musiałby spłacać razem z
podstawą kredytu. Tym samym odciąłby sobie źródło zarobkowania, tak więc taka
działalność pozbawione byłaby jakichkolwiek racjonalnych powodów przemawiających na
korzyść swej działalności. Na rynkach finansowych handluje się abstrakcją, czymś
niematerialnym ten fakt dodatkowo potęguje znaczenie wzajemnego zaufania. Jest ona
ważnym
warunkiem
i
podstawowym
determinantem
normalność stosunków w świecie finansów.
3.Pieniądz
-Typowe funkcje pieniądza:
wyznaczającym
zasadność
i

środek wymiany i płatności (za pośrednictwem pieniądza ludzie dokonują wymiany
dóbr i usług oraz spłacają wzajemne zobowiązania)

jednostka rozrachunkowa (w nim wyrażane są ceny i prowadzone rozliczenia)

środek
przechowywania
wartości
(jest
jedną
z
form
gromadzenia
i
przechowywania bogactwa

miernik wartości

pieniądz światowy (tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie cztery wcześniejsze funkcje
w kraju i zagranicą)
-Dlaczego upowszechnił się pieniądz kruszcowy?
Wiadomo, że w teorii pieniądza zwraca się szczególną uwagę na cechy jakie powinien on
posiadać, a więc:
~powszechną akceptację
~trwałość
~przenoszalność
~podzielność
Wcześniej powszechne były transakcje polegające na wymianie towaru na towar na
przykład barana na miód. Cały proces dokonywania poszczególnych transakcji nastręczał
zbyt wielu problemów dla obydwu stron uczestniczących w nich. W celu ich eliminacji
zaczęto wprowadzać jako formę zapłaty metale. Najpierw były to metale nieszlachetne
(miedź, cyna, brąz, żelazo) a z upływem czasu metale szlachetne (srebro, złoto).
Szczególnie te drugie były trudno dostępne co było gwarancją, że ich wartość nie będzie
spadała gwałtownie. Dodatkowo metale znakomicie spełniały warunki jakie miał spełniać
pieniądz. Kłopoty z odważaniem właściwych porcji metalu spowodowały wprowadzeni
pieniądza kruszcowego. Pełnowartościowe monety kruszcowe były zarazem pieniądzem
obiegowym jak i towarowym. Wartość płatnicza poszczególnej jednostki odpowiadała
wartości towarowej zawartego w niej kruszcu. Tak więc jak widzimy powodów dla,
których pieniądz kruszcowy upowszechnił się należy upatrywać w jego praktyczności i
wygodzie operowania nim.
-Bimetalizm, kiedy był i gdzie?
Najpierw warto byłoby zapoznać się z samym pojęciem bimetalizmu. Najprościej rzecz
ujmując takie zjawisko ma miejsce wtedy, gdy jednostka monetarna danego kraju oparta
jest na dwóch metalach(np. złocie i srebrze), zaś rezerwy stanowiące pokrycie pieniądza
utrzymywane są w obu metalach lub jednym z nich. Taki system narażony jest na
konsekwencje działania prawa Kopernika-Greshama mówiącym o tym, że „pieniądz
gorszy wypiera lepszy” W takich warunkach pieniądz o relatywnie wysokiej zawartości
kruszcu zostaje wycofywany z obiegu i staje się środkiem przechowywania wartości lub
odpływa z kraju a w jego miejsce pojawia się pieniądz o tej samej wartości nominalnej
lecz mniejszej zawartości kruszcu. Zjawisko bimetalizmu miało miejsce chociażby we
Francji w 18 wieku przed Wielką Rewolucją, w tym czasie w obiegu znajdywały jednostki
pieniężne ze srebra(ecu) i ze złota(luidor). Pewnego rodzaju krokami zaradczymi, które
miały normalizować obrót różnymi rodzajami monet było wprowadzanie sztywnych relacji
pomiędzy nimi(parytetu) np. we Francji wynosił on 15,5:1,
w Anglii w roku 1816
14,29:1, ponadto w XIX wieku występował także w USA.
-Jakie funkcje spełnia weksel kupiecki a jakie weksel bankowy?
Weksle kupieckie były dokumentami w, których wystawca(kupiec) lub osoba przez niego
wyznaczona zobowiązywał się do bezwarunkowej zapłaty określonej sumy pieniężnej w
określonym czasie . Podstawową funkcją takich weksli było kredytowanie różnego rodzaju
transakcji zawieranymi na przykład między dwoma kupcami. Posiadacz takiego weksla,
jeśli cieszył się zaufaniem mógł nim spłacić lub zakupić za niego towar.
Weksel bankowy historia tego rodzaju dokumentu sięga czasów gdy złotnicy zaczęli
przyjmować depozyty pieniężne na procent, wtedy można powiedzieć, iż stali się
bankierami.
Taki
weksle
był
zobowiązaniem
bankiera
do
zapłaty
danej
kwoty
pieniężnej(zwrotu wpłaconego depozyty wraz z procentami na jakie strony się umówiły).
Emisja wekslów bankowych stała się tworzeniem pieniądza, który nie istniał. Dzięki takim
zabiegom możliwa stała się kreacja pieniądza bankowego. Tak więc za podstawową
funkcję tego rodzaju weksli należy uznać ich zdolność tworzenia pieniądza.
-Na czym polega system dewizowo-złoty. Kiedy był w Polsce?
Powstanie takiego systemy wiąże się z uchwałami międzynarodowej konferencji w Genui
w 1922 roku. System ten rezygnował całkowicie z wymienialności znajdujących się w
obiegu środków płatniczych na sztabki złota. Jak sama nazwa wskazuje podstawą takiego
systemu były dewizy, rozumiane tutaj jako rezerwy walutowe określonego kraju, które
składały się częściowo ze złota, a częściowo z takich walut zagranicznych, które w
dowolnym czasie mogły być w zagranicznych bankach centralnych wymienione na złoto w
sztabach.
Praktycznie
to
zjawisko
związane
było
wymianami
między
bankami
centralnymi. Ten system dotyczył funta szterlinga do 1931 r. i dolara do 1971 r. W Polsce
funkcjonował on w latach poprzedzających wybuch II Wojny Światowej a więc od roku
1936 do 1939.
-Na czym polega wymienialność zewnętrzna i wewnętrzna dolara? Kiedy dolar przestał
być ostatecznie wymienialny na złoto?
Ogólnie mówiąc chodzi tutaj o sposoby wymienialności dolara na złoto. Analizując
problem bardziej szczegółowo zależności są następujące. W pierwszym przypadku, a więc
przy wymienialności wewnętrznej, osoba posiadająca pewną sumę dolarów mogła zgłosić
się do banku(na terenie USA) z żądaniem wymiany posiadanego pieniądza na złoto.
W drugiej sytuacji podmiotami mogącymi uczestniczyć w transakcji były tylko banki
centralne zainteresowanych krajów. I tak dla przykładu bank centralny Wielkiej Brytanii
posiadający pewne kwoty dolarowe mógł zgłosić się do centralnego banku USA z
żądaniem zamiany pieniądza(pokrycia) na złoto. Takie praktyki ustały jeśli chodzi o
wymienialność wewnętrzną w latach 30 XX wieku(przyczynił się do tego wielki kryzys
gospodarczy jaki panował na świecie w latach 1929-33), zewnętrznie dolar przestał być
wymienialny w roku 1971, od tego czasu stał się „pieniądzem papierowym”
-Co oznacza „płynność pieniądza” i co to jest według Keynesa „preferencja płynności”?
Płynność pieniądza oznacza nie mniej nie więcej tylko to, że jesteśmy w stanie w każdym
czasie wymienić pieniądz na dobro, usługę jaką chcemy pozyskać. Na przykład posiadając
banknot 100 zł możemy wejść do sklepu i kupić coś do jedzenia, picia, natomiast nie
uczynimy tego posiadając obligację o wartości nominalnej 100 zł(jest mniej płynna).
„Teoria preferencja płynności” według Keynesa została opublikowana w pracy „Ogólna
teoria zatrudnienia
procentu i pieniądza”. W swoich przemyśleniach Keynes podważał
założenia klasycznej teorii ekonomii i teorii pieniądza. Preferencja płynności jest to
skłonność do utrzymywania majątku w formie sald pieniężnych, a więc w formie
najbardziej płynnej. Według niego kształtowanie i zmiana stóp procentowych zależy od
dwóch zasadniczych czynników:
~~skłonności do utrzymywania oszczędności w postaci rezerw pieniężnych
~~podaży pieniądza w gospodarce
Tak więc jak widać na płynność pieniądza dużą zależność odkłada stopa procentowa.
Gdyby ona nie istniała nie byłoby skłonności do trzymania depozytów w bankach lub
inwestowania w innych instytucjach finansowych. Istnienie oprocentowania powoduje
zmniejszania się preferencji płynności. Zyski jakie otrzymujemy z tytułu procentów stają
się
poniekąd
zadośćuczynieniem
za
czasową
rezygnację
z
płynności
pieniądza.
Wykluczając sytuację, w której dochód jest tak mały, że musi być przeznaczany w całości
na konsumpcję w wielu przypadkach istnieje jakaś konieczna rezerwa płynności.
Zazwyczaj o je utrzymywaniu decydują następujące przyczyny:

motyw transakcyjny związany z bieżącymi potrzebami

motyw ostrożnościowy(na wypadek nieprzewidzianych wydatków)

motyw spekulacyjny(jest niestały, nieodłącznie wiąże się z wysokością stopy
procentowej, jesteśmy skłonni przechowywać dochody w gotówce gdy jest ona
niska).
Widzimy, że Keynes w swojej teorii odrzucił twierdzenia klasyków głoszące, że
oszczędności zawsze równają się inwestycją. Zauważył on, że w miarę wzrostu poziomu
dochodu, w górę idzie także skłonność do oszczędzania przez co preferencja płynności
zmniejsza się. Swoistego rodzaju instrumentem pozwalającym określić opłacalność
inwestowania jest wspomniana już nie raz stopa procentowa, którą obłożone są
bezpieczne lokaty pieniądza: weksle czy obligacje skarbowe. Jeżeli stopa maleje wówczas
mniej opłacalne staje się inwestowanie w powyżej wymienione instrumenty, tym samym
zwiększa się udział zasobów gotówkowych przechowywanych w pieniądzu.
-Jakie kraje należą do strefy euro?
Obecnie z pośród 15 krajów tworzących Unię Europejską, na wprowadzenie wspólnej
waluty zdecydowały się: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Luxemburg ,Niemcy, Portugalia i Włochy. Poza strefą pozostają Dania, Szwecja i
Wielka Brytania
4.Banki i system bankowy
-Typowe systemy bankowe na świecie?
Tutaj możemy rozróżnić dwa podstawowe rodzaje organizacji systemu bankowego:
 system banków uniwersalnych- w tym modelu banki mogą podejmować wszystkie
czynności bankowe, pod warunkiem, że posiadają do tego odpowiednie środki i
adekwatne zapisy w swoim statucie. Taki system daje bankowi uniwersalnemu
możliwość
występowania
zarówno
na
rynku
pieniężno-kredytowym(udziela
kredytów, przyjmuje depozyty), jak i kapitałowym(nabywa i zbywa akcje na
własny rachunek, działa na rynku nieruchomości, staje się gwarantem emisji akcji
innej spółki, oferuje usługi konsultingowe, maklerskie, auditingowe). Ten model
systemu bankowego znajduje zastosowanie w Europie kontynentalnej, Niemczech,
Francji, Szwajcarii oraz Polski.
 System zakładający istnienie banków specjalistycznych. Eksponuje on wyraźną
granicę
kredytów
pomiędzy
i
bankami
przyjmowanie
komercyjnymi(główna
depozytów)
a
działalność
bankami
to
udzielanie
inwestycyjnymi(operują
wyłącznie na rynku kapitałowym, są tylko pośrednikami, nie mają zdolności
kreowania pieniądza). Takie rozwiązanie znalazło zastosowanie chociażby w USA i
Wielkiej Brytanii. Jak to wygląda szczegółowiej zobaczymy na podstawie krótkich
opisów systemów bankowych trzech państw. Jednym z nich będzie USA(jako
światowy lider gospodarczy), drugim Niemcy(przedstawiciel pierwszego modelu
systemu), a trzecim Wielka Brytania(kraj dla którego właściwe jest drugie
rozwiązanie)
Stany Zjednoczone
W USA system bankowy składa się z następujących instytucji finansowych: banków
handlowych,
banków
pożyczkowych,
towarzystw
wzajemnych
wspólnot
oszczędności,
kredytowych,
ubezpieczenia
od
stowarzyszeń
towarzystw
nieszczęśliwych
oszczędnościowo-
ubezpieczeniowych
wypadków,
funduszy
na
życie
i
emerytalnych,
przedsiębiorstw lokacyjnych i finansowych. Najważniejszą rolę w tym systemie odgrywają
banki handlowe, które rozdzielają aż 40% wszystkich nadwyżek finansowych w kraju.
Banki amerykańskie działają zarówno na rynku pieniężnym jak i kapitałowym, nie
dokonują jednak żadnych operacji na giełdzie papierów wartościowych. W USA działa
blisko 14 tyś. banków handlowych co powoduje odmienną sytuację niż w Wielkiej
Brytanii, gdzie wiodącą rolę odgrywa jedynie kilka banków clearingowych. Banki
handlowe w Stanach Zjednoczonych dzielą się na:
~~ogólnokrajowe(podlegające prawu federalnemu)
~~stanowe, które podlegają prawą ustanowionym przez stan na terytorium którego
prowadzą swoją działalność.
Wkłady w ogólnokrajowych bankach handlowych mają obowiązek być ubezpieczone w
Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów. Nadzorowane są one przez Rezerwę
Federalną.
Niemcy
System bankowy naszych sąsiadów podporządkowany jest władzy Deutsche Bundes
Bank, założonego w 1957 roku. Działa on jako pożyczkodawca ostatniej instancji,
odpowiedzialny jest za realizację polityki monetarnej rządu. Oprócz tej instytucji
stosunkowo
dużą
rolę
w
systemie
odgrywają
także:
banki
handlowe,
banki
oszczędnościowe, centralne instytucje żyrowe, spółdzielnie kredytowe, banki ziemskie,
stowarzyszenia pożyczkowe i stowarzyszenia budowlane. W Niemczech działa około 250
banków handlowych, jednak w przeciwieństwie do dwóch wcześniej opisanych systemów
bankowych, nie odgrywają one wybitnie dominującej roli w Niemczech.
Wielka Brytania
W tym kraju istnieją następujące rodzaje instytucji pośrednictwa finansowego:
Bank Anglii-jako centralny bank Wielkiej Brytanii, banki podstawowe(londyńskie banki
clearingowe, szkockie i północno irlandzkie banki clearingowe, powiernicze banki
oszczędnościowe, żyro państwowe, domy dyskontowe), banki wtórne(domy akceptowe,
inne banki brytyjskie, banki zagraniczne, banki konsorcjalne), niebankowe instytucje
pośrednictwa
finansowego(towarzystwa
ubezpieczeniowe
i
fundusze
budowlane,
emerytalne,
domy
powiernictwa
finansowe,
lokacyjne
i
fundusze
wspólnoty
powiernicze). Jak wynika z przedstawionego powyżej podziału w Wielkiej Brytanii istnieje
pierwotny i wtórny system bankowy. Pierwsza grupa banków podlega nadzorowi Banku
Anglii, a banki wtórne takiej kontroli nie podlegają. Od strony czysto formalnej kontrola
ma charakter dobrowolny, nie jest regulowana żadnymi przepisami prawnymi.
-Dlaczego banki komercyjne są szczególnie wyróżniane wśród instytucji finansowych?
Myślę, że dzieje się tak z dwóch powodów: Po pierwsze dlatego, iż obok banku
centralnego stanowią one podstawę systemu finansowego każdego państwa. Po drugie z
racji funkcji jakie sprawują:

pośredniczą w rozliczeniach finansowych między jednostkami gospodarczymi

zajmują się gromadzeniem wkładów oszczędnościowych i przechowywaniem
powierzonych rezerw pieniężnych

udzielają kredytów jednostkom gospodarczym i gospodarstwom domowym

ponadto banki komercyjne pełnią jeszcze jedną bardzo ważną funkcje. Mianowicie
udzielając
kredytów
na
sumy,
które
wielokrotnie
przewyższają
wartość
trzymanych rezerw kreują (tworzą) dodatkowy pieniądz
-Na czym polega kreacja pieniądza bankowego?
Polega ona na wprowadzaniu do obiegu przez banki komercyjne dodatkowych ilości
pieniądza. Dzieje się tak w wyniku operacji kredytowych podejmowanych przez te banki.
Dodatkowy pieniądz ma charakter bezgotówkowy. Dla niedopuszczenia do zbyt dużej
inflacji bank centralny reguluje rozmiary jakie może przyjąć pieniądz kreacyjny. Czyni to
przy pomocy chociażby
poprzez ustalanie wysokości stopy rezerwowej czy stóp
oprocentowania kredytów jakich udziela bankom komercyjnym. Ujmując problem od
strony technicznej to bank może udzielać kredytów na sumy przewyższające wartości
posiadanych zasobów. Wysokość pożyczek ograniczona jest przez wymaganą stopą
rezerw, którą bank musi posiadać. Dla przykładu przeanalizujemy niżej podaną sytuację.
Zakładając, że rezerwy gotówkowe danego banku
wynoszą
0.2(na
każdy zapis
depozytowy 100 zł bank trzyma 20 zł w gotowce) a ilość pieniędzy w kasie równa jest
100 zł to korzystając z odpowiedniego wzoru dowiadujemy się, iż bank może udzielić
kredytów w wysokości 500 zł.
-Pieniądz bankowy a pieniądz emisyjny: różnice
Podstawowa różnica polega na tym, że na pieniądz emisyjny wpływa tylko i wyłącznie
bank centralny(Narodowy Bank Polski), decyduje o skali jego wielkości, natomiast na
pieniądz bankowy wpływ mają na przykład banki udzielające kredytów
(Pieniądz bankowy- pieniądz mający formę zapisów na rachunkach bankowych, kreowany
przez banki w drodze udzielania kredytów. Jego nadmierna ilość wpływa na inflację
poprzez wzrost podaży pieniądza)
-Miary ilości pieniądza (M0, M1, M2)- definicję
M0 (baza monetarna) w jej skład wchodzą:

rezerwy obowiązkowe banków komercyjnych

rezerwy nadwyżkowe banków komercyjnych

obieg pieniądza gotówkowego
M1 (wartość tego agregatu odpowiada równaniu) Baza monetarna(M0)+depozyty na
żądanie w bankach komercyjnych)
M2 (stanowi sumę powstałą w wyniku) M1+depozyty krótkoterminowe w bankach
komercyjnych)
-Jaka jest podstawowa różnica między bankiem komercyjnym a inwestycyjnym?
Tę najważniejszą odrębność daje się zauważyć analizując same funkcje i cele banków.
Otóż banki komercyjne prowadzą działalność pośredniczą pomiędzy podmiotami z
nadwyżką i z deficytem finansowym, zaś banki inwestycyjne swoją aktywność skupiają
na rynku bezpośredniego zdobywania kapitału. Służąc pomocą biznesowi(prywatnym
firmą) i rządowi w zdobywaniu dodatkowych środków finansowych na przykład poprzez
sprzedaż papierów wartościowych.
-Podaj typowe czynności dla banków inwestycyjnych?
Za podstawowe czynności banku inwestycyjnego uważa się:
~działalność w zakresie usług finansowych, w skład których wchodzą na przykład

przygotowanie emisji akcji lub papierów dłużnych na zlecenie korporacji lub
agendy rządowej

prowadzenie działalności doradczej w trakcie trwania całego procesu emisyjnego

nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z zagadnieniami prawnymi emisji

zawieranie odpowiednich umów z emitentami gwarantujących sprzedaż emisji
~przygotowywanie operacji dotyczących fuzji lub przejęć
~prowadzenie operacji na rynku wtórnym w celu maksymalizacji zysku uzyskiwanego za
pomocą operacji kupna i sprzedaży instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego
~działalność analityczna i doradcza związana z rynkiem finansowym, wykonywana na
zlecenie klientów
-Na czym polega zarządzanie pasywami?
Głównym powodem dla którego banki w ogóle zainteresowały się prowadzeniem
aktywniejszej polityki w stosunku do posiadanych pasywów, był wzrost konkurencji na
rynkach finansowych. Banki tracąc swoją pozycję głównego pośrednika finansowego
rozpoczęły
procesy
zmierzające
do
przyciągnięcia
jak
największej
ilości
nowych
depozytów, a co za tym idzie klientów. Chodziło także o zwiększenie akcji kredytowej.
Przejawem nowoczesnego podejścia do zarządzania pasywami było:

ubieganie się o drobne wkłady; dotychczas banki komercyjne swoje wysiłki
skupiały na obsłudze przedsiębiorstw i osób o zasobniejszych portfelach ignorując
tym samym osoby dysponujące stosunkowo niewielkimi oszczędnościami. Na
obsługę
tej
kategorii
klientów
zdecydowały
się
kasy
oszczędnościowo-
pożyczkowe, banki ludowe, spółdzielcze itp. W pewnym momencie w takich
krajach jak Wielka Brytania, Niemcy okazało się, iż łączna suma oszczędności
„uboższej” ludności złożona w formie depozytów w instytucjach wymienionych
wcześniej przewyższa wkłady ulokowane w bankach. Ten fakt był bodźcem dla
banków komercyjnych, zaczęła się przysłowiowa „wojna o klienta”. Banki w
szybkim tempie rozbudowywały swoje oddziały i opracowywały szereg ofert dla
zaniedbywanej wcześniej klienteli.

oferowanie zupełnie nowych produktów bankowych (np. zbywalne certyfikaty
depozytowe)

rozwój filii i przedstawicielstw zagranicznych

emisje akcji i obligacji w celu powiększania kapitału własnego

wejście na międzynarodowe rynki pieniężne i kapitałowe

tworzenie
holdingów
finansowych
łączących
różne
rodzaje
pośrednictwa
(fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe,
firmy leasingowe, itd.)

coraz większa ilość fuzji i połączeń mająca na celu powiększenie wartości
aktywów i zmniejszeniu ryzyka z tytułu na przykład udzielania ogromnych
kredytów
Nietrudno wywnioskować, że takie działania doprowadziły do powstawania banków
gigantów, których aktywa częstokroć w znaczący sposób przewyższają dochód narodowy
średniej wielkości państwa. Dla przykładu wartość aktywów japońskiego Mizuho wynosi
1259498 mln. USD, co stanowi kwotę kilkukrotnie wyższą niż dochód niejednego kraju, w
tym także czterdziestomilionowego jakim jest Polska .
-Jaką wielkość(część swoich aktywów) maksimum może pożyczyć bank jednemu
klientowi i z czego to wynika?
Ograniczeniem dla banku jest posiadanie rezerwy określonej przez stosowne przepisy
prawne, w jej skład wchodzą:
~~rezerwy obowiązkowe(odprowadzane do banku centralnego)
~~obowiązkowa rezerwa kasowa(w gotówce)
Oba wymagania są sztywne i nienaruszalne, dopiero po utworzeniu tych rezerw bank
powinien tworzyć własne rezerwy. Ta część aktywów może być już kształtowana według
obranej polityki banku. Jak widać polityka banku wobec aktywów sprowadza się głównie
do obrania właściwych proporcji podziału na:
~~rezerwy własne
~~udzielane pożyczki
~~lokaty w inne instrumenty finansowe
-Co to jest WIBOR i WIBID?
WIBOR jest to średnia stopa procentowa po jakiej banki wyrażają chęć udzielenia
pożyczek pieniężnych na rynku międzybankowym. Wartość WIBOR-u publikowana jest w
prasie ekonomicznej. Stopa ta dotyczy transakcji jednodniowych, podawana jest także
dla następujących okresów: 1 tygodnia, 1 miesiąca, 3 miesięcy i 6 miesięcy.
Stawka WIBOR jakie jednolita stopa procentowa na rynku międzybankowym istnieje w
Polsce od kwietnia 1991 roku. Od marca 1993 roku ustalany jest codziennie jako średnia
arytmetyczna kwotowań największych uczestników rynku pieniężnego.
WIBID jest to średnia stopa procentowa po jakiej banki wyrażają chęć przyjmowania
depozytów na pieniężnym rynku międzybankowym, podobnie jak wysokość WIBOR-u
publikowana
jest
w
prasie
ekonomicznej
i
podawana
dla
lokat
jednodniowych,
tygodniowych, miesięcznych, trzymiesięcznych i sześciomiesięcznych. Stawka WIBID
obliczana jest codziennie jako średnia arytmetyczna kwotowań największych uczestników
rynku pieniężnego. Wyliczana jest od marca 1993 roku.
-Co to są instytucje parabankowe?
Często ten rodzaj instytucji finansowych określa się także mianem Qasi-banków.
Najogólniej rzecz ujmując są to instytucje, które realizują wiele czynności bankowych ale
bankiem nie są (w myśl przyjętych definicji, przepisów prawnych, nie podlegają
nadzorowi bankowemu, nie są zobowiązane do tworzenia rezerw obowiązkowych). Do
parabanków zalicza się chociażby punkty sprzedaży ratalnej w hipermarketach, firmy
leasingowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe, kasy mieszkaniowe, itp.
-Ile banków jest obecnie w Polsce?
Według strony internetowej Narodowego Banku Polskiego na dzień dzisiejszy funkcjonuje
71 banków oraz 28 przedstawicielstw banków zagranicznych działających na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe dane nie obejmują banków spółdzielczych.
5.NBP jako bank centralny
-Rola banków centralnych w gospodarce(typowe funkcje)

emisja pieniądza gotówkowego

zabezpieczenie
i
regulowanie
obiegu
pieniężnego(kontrola
stopnia
agregatu pieniężnego M2 w stosunku do PKB)

refinansowanie i kontrola banków komercyjnych(wydawanie licencji)

zarządzanie długiem państwa i finansowanie deficytu budżetowego
wzrostu

utrzymywanie rezerw oficjalnych i prowadzenie rozliczeń międzypaństwowych

regulowanie kursu walut

określanie form i zasad rozliczeń pieniężnych

realizacja i kształtowanie polityki pieniężnej

wykonywanie usług bankowych dla rządu i jego instytucji
Obecnie za pkt.4 odpowiada Ministerstwo Finansów, ponadto NBP nie zajmuje się pkt.6
-Jakie są typowe cele polityki pieniężnej banku centralnego; jakie są obecnie w Polsce?
Najpierw chciałbym wyjaśnić czym jest polityka pieniężna? Mianowicie jest to całokształt
rozwiązań i podejmowanych działań w gospodarce narodowej w celu zaopatrzenia
jednostek gospodarujących w pieniądze i kredyt, a także regulowania wielkości pieniądza
w obiegu gospodarczym. Odpowiedzialny za politykę pieniężna jest przede wszystkim
bank emisyjny(centralny) oraz rząd, który ustalając politykę finansową, ustala nie tylko
cele fiskalne, ale także cele polityki pieniężnej. Podstawowym celem polityki pieniężnej
jest osiągnięcie stabilizacji poziomu cen. Jednocześnie ta polityka powinna mieć na
uwadze także osiągnięcie innych takich jak: maksymalne zatrudnienie, równowagę
gospodarki wewnętrznej, wzrost gospodarczy. W związku z tym polityka pieniężna
powinna sprzyjać osiągnięciu wymienionych celów, oczywiście gdy nie stoją one w
opozycji z podstawowym jakim jest stabilizacja cen.
Cały proces tworzenia polityki pieniężnej banku centralnego jest dość żmudny i niebywale
trudny w skrócie odbywa się on tak:
Pierwszym krokiem jest analiza uwarunkowań zewnętrznych(uwaga koncentrowana jest
na perspektywach koniunktury w świecie, a zwłaszcza w krajach będących największymi
rzeczywistymi i potencjalnymi partnerami gospodarczymi Polski, kształtowaniu się
sytuacji na rynkach światowych oraz przewidywanym tempie inflacji i wysokości stopy
procentowej w innych krajach. Wszystkie te czynniki silnie odkładają się na przepływ
kapitału i wielkość rezerw walutowych, a co za tym idzie także na popyt na pieniądz
krajowy.
Następnym krokiem będzie analiza wewnętrznych uwarunkowań, staje się ona podstawą
do określenia w jaki sposób będzie kształtował się będą krajowe źródła podaży pieniądza.
Takie prognozy pozwalają na naszkicowanie rzędu wielkości podaży pieniądza a następnie
zestawienie, porównanie go z przewidywanym popytem(szacowana jest jako suma
zapotrzebowania na pieniądz krajowy, wynika z: wielkości rezerw walutowych, wielkości
deficytu budżetowego, zapotrzebowania na kredyty dla przedsiębiorstw i ludności)
Kolejnym etapem tworzenia polityki pieniężnej jest przyjęcie założenia, które dotyczy
skali i tempa wzrostu PKB i zakładanego poziomu inflacji.
Tak więc dla procesu kształtowania i kontrolowania sytuacji pieniężnej w kraju, NBP
posługuje się trzema kategoriami celów polityki pieniężnej:
~~celem finalnym(jest nim utrzymanie wzrostu cen na założonym poziomie, w 1996
wskaźnik ten równy był 17%)
~~celem pośrednim(przyrost podaży pieniądza, w 1996 oceniony na 23 mld. zł.)
~~celem operacyjnym(przyrost pieniądza rezerwowego, w 1996 wynosił 7 mld. zł.)
Cele polityki pieniężnej osiąga się przy użyciu następujących instrumentów:

stopa procentowa

operacje otwartego rynku

rezerwa obowiązkowa

operacje kredytowo-depozytowe
Po pewnym wprowadzeniu teoretycznym czas na następujący w niosek. Najważniejszym
celem polityki pieniężnej w Polsce, realizowanej przez NBP jest w obecnej chwili
obniżenie inflacji, co w dalszej perspektywie ma pociągnąć za sobą stabilizację cen i stać
się niezbędnym czynnikiem na drodze do długofalowego wzrostu gospodarczego.
-Czy jest związek między niezależnością banku centralnego a poziomem inflacji?
Problem ten stanowi przedmiot spierania się wybitnych specjalistów w tej dziedzinie.
Jedna opcja mówi, że taki związek istnieje druga z kolej go nie uznaje. Ja jestem
zwolennikiem tej pierwszej mówiącej, że taki związek bez wątpienia istnieje i jest on
bardzo ważny dla kondycji gospodarczej danego kraju. Bank centralny jest swego rodzaju
strażnikiem stabilności cen. Jego niezależność sprawia, że jest w stanie lepiej pracować
nad osiągnięciem tego celu, gdyż nie jest „upolityczniony”. Dodatkowo w dzisiejszych
czasach o sile nabywczej pieniądza nie decyduje już wartość materiału z jakiego został
wykonany ani też ewentualna wymienialność na złoto. Decydującym czynnikiem jest
powszechna akceptowalność oparta na zaufaniu społeczeństwa. To oznacza tylko tyle, że
duże znaczenie ma postawa instytucji, której powierzono czuwanie nad sprawami
pieniądza, czyli banku centralnego. Wiadomo przecież, że przynajmniej ostatnio władza w
naszym kraju zmienia się jak w kalejdoskopie. Gdyby bank nie posiadał niezależności
mógłby popaść w pewnego rodzaju „służalczość” wobec orientacji politycznej, która
akurat rządzi. Ze względu na to mogłoby dojść do szeregu trudnych do odwrócenia
niekorzystnych decyzji. Każda partia przed wyborami zapowiada działania zmierzające do
ożywienia zatrudnienia i wzrostu zatrudnienia. Jednak prowadzenie ekspansyjnej polityki
w nie umiejętny i często zbyt szybki sposób może dać pożądane efekty jedynie w krótkim
okresie na przysłowiową dłuższą metę może bardzo zaszkodzić, chociażby powodując
inflację. Z praktyki wynika, że niezależny bank centralny jest bardziej odporny na
oddziaływania polityki i zmiany w jej orientacji. Może on działać długofalowo, opierać
swoje decyzje na
obiektywnej
ocenie sytuacji
i
realistycznych
prognozach
oraz
racjonalnych przesłankach wyboru. Tym samym może skuteczniej chronić stabilność
pieniądza oraz przyczyniać się do rozwiązywania rzeczywistych problemów społeczno-
ekonomicznych. Sytuację „walki” od jakiegoś czasu obserwujemy w Polsce, gdzie istnieje
presja na Bank Centralny aby obniżać stopę procentową, ten z kolei robi to nadzwyczaj
ostrożnie dbając aby inflacja stopniowo malała.
-Jakie
są
typowe
narzędzia(sposoby
oddziaływania
na
sektor
bankowy)
banku
centralnego?
Bank centralny działa w stosunku do banków na dwa różne sposoby:

jako jednostka zwierzchnia, upoważniona przez państwo do wydawania nakazów i
zakazów(może korzystać ze środków (przymusu)

jako podmiot gospodarczy, składający propozycję dokonania transakcji na tyle
korzystnych, aby banki dobrowolnie korzystały z jego oferty
Z jednej strony mamy więc tu wpływ na rynek pieniężny przez nakazy i zakazy a z
drugiej poprzez rynkową interwencję. Do pierwszej grupy działań należą takie czynności
jak określenie poziomu rezerwy obowiązkowej czy ustalenie limitu plafonu(wzrostu akcji
kredytowej
banków
komercyjnych).
Drugą
zbiór
działań
stanowią:
polityka
redyskontowa, lombardowa, kursowa oraz otwartego rynku.
Użycie pierwszego wspomnianego narzędzia stopy obowiązkowej rezerwy ma na celu, po
pierwsze stworzenie instrumentu umożliwiającego regulowanie potencjału kredytowego
danych
banków(operacyjnych),
po
drugie
ustaleniu
dodatkowego
zabezpieczenia
dotyczącego płynności tychże banków
Wiemy, że zdolność kreowania pieniądza przez dany bank zależy od posiadanych przez
niego rezerw w pieniądzu banku centralnego. Tak więc jeśli bank centralny zdecyduje się
na podwyższenie minimalnej rezerwy to tym samym ogranicza zdolność(możliwości)
ekspansji kredytowej tego banku. Analogicznie gdy wartość rezerwy się zmniejszy
pociągnie to za sobą zwiększenie możliwości udzielania kredytu przez ten bank.
Teraz postaram się omówić narzędzia z drugiej grupy.
Na początek zajmę się polityką otwartego rynku. Polega ona na tym, że bank centralny
jest upoważniony do zakupu i sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych,
wydawanych(emitowanych) przeważnie przez państwo. Są to przede wszystkim weksle
skarbowe. Bank centralny zakupuje je po cenie równej stopie zakupu(odebrania), a
sprzedaje według stopy sprzedaży(doręczenia). Zakup papierów wartościowych przez
bank z jednej strony zwiększa jego aktywa, a z drugiej powiększa obieg pieniądza.
Natomiast sprzedaż zmniejsza aktywa banku i działa restrykcyjnie na obieg pieniądza.
Niesamowicie ważnym warunkiem, który powoduje, że operacje otwartego rynku są
efektywne jest istnienie rozbudowanego rynku pieniężnego, który będzie w stanie zakupić
papiery wartościowe zaoferowane przez bank centralny lub je mu odstąpić. Tak więc
warunkami skuteczności takich operacji jest:
~~odpowiednia chłonność rynku pieniężnego i kapitałowego
~~oferowanie papierów wartościowych budzących powszechne zaufanie(np. weksle
skarbowe)
Kolejnym narzędziem jest polityka redyskontowa(refinansowa)
Refinansowanie banków polega na udzielaniu kredytów przez bank centralny pozostałym
bankom, które w ten sposób mogą upłynniać swoje aktywa. Wyróżnia się następujące
podstawowe formy wspomagania:
~~redyskonto weksli zdyskontowanych poprzednio przez banki operacyjne
~~kredyt udzielany pod zastaw papierów wartościowych
Za pomocą tego rodzaju kredytów bank centralny ma wpływ na działalność banków
operacyjnych
poprzez
określenie
warunków
przyznawania
kredytów(polityka
redyskontowa)
Jest ona prowadzona za pomocą określonych narzędzi:
~~stopy dyskontowej
~~kontyngentów redyskonta
~~wymagań jakościowych w stosunku do materiału wekslowego
Ad.1 Powinna przyjmować wartość nieco niższą, niż stopa ogólnie przyjęta na rynku
pieniężnym. Ma to na celu poparcie dla mniejszych i średnich jednostek gospodarczych,
które w swojej działalności posługują się wekslami.
Podwyższenie stopy redyskontowej z reguły powoduje wzrost kosztów kredytów
oferowanych przez banki komercyjne i tym samym hamuje akcję kredytową, na
przeciwległym biegunie obniżenie tej stopy powinno stać się bodźcem do zwiększenia
działalności kredytowej banków.
Ad.2 Kontyngenty dyskonta są narzędziem polityki pieniężnej, które oddziałującym na
podaż pieniądza. Dla banku komercyjnego istotny jest podział ogólnej sumy kontyngentu
na
poszczególne
banki,
na
ogół
dzieje
się
tak
przy
analizie
określonych
parametrów(wpływają one na wielkość). Podstawą ich udzielenia jest wielkość kapitału,
którym operuje dany bank, jak również struktura jego aktywów. Należy pamiętać, że
bank centralny nie ma obowiązku udzielania bankom kredytu redyskontowego. Może
zredyskontować weksel po spełnieniu określonych warunków, które sam narzuca. Są to
przede wszystkim następujące wymogi:
~~podpisanie weksla przez 3 osoby uznane za wypłacalne
~~ważność nie przekraczająca 90 dni
~~charakter weksla handlowego
Znaczenia polityki redyskontowej należy upatrywać w następujących prawidłowościach:

podwyższenia stopy procentowej ma za zadanie ostrzegać podmioty gospodarcze
przed zastosowaniem przez bank centralny innych instrumentów wpływające na
banki w celu osiągnięcia założeń prowadzonej przez siebie polityki

zmiana wielkości odsetek wiąże się z koniecznością przeprowadzenia nowego
rachunku ekonomicznego w zakresie rentowności przedsięwzięcia finansowego
podjętego z użyciem kredytu
Ważnym zadaniem jakie musi podjąć bank centralny jest ustalenie wysokości stopy od
kredytu refinansowego. Może być ona wykorzystana jako narzędzie polityki pieniężnokredytowej. Decyzje takie powinny uwzględniać osiągnięcie przez kredytobiorcę co
najmniej takich wyników finansowych, które przyczyniłyby się do możliwości spłacenia
przez niego rat kapitałowych oraz odsetek od zaciągniętego kredytu
W wachlarzy instrumentów używanych przez bank centralny swoje miejsce ma także
kredyt lombardowy, który wykorzystywany jest do finansowania banków, zazwyczaj sięga
się po niego wtedy, gdy na rynku pieniężnym ma miejsce trudna sytuacja. Takiego
kredytu udziela się pod zastaw papierów wartościowych(obligacji, wekslów skarbowych)
na następujących warunkach:

w przypadku, gdy dany bank ma trudności w utrzymaniu płynności

jego spłata powinna być dokonana w terminie 3 miesięcy

stopień
sfinansowania
papierów
za
pomocą
kredytu
jest
zróżnicowany
w
zależności od ich typów
Rozróżniamy 3 rodzaje pożyczek udzielanych przez bank centralny w formie kredytu
lombardowego:

kredyt płatniczy(udzielany jest na kilka dni, ma za zadanie pokryć nagłe
zapotrzebowania)

kredyt
sezonowy(na
kilka
miesięcy,
na
pokrycie
sezonowych
wahań
w
kształtowaniu się stosunków między wysokością depozytów i pożyczek)

kredyt długoterminowy(udzielany jest dla banków, które poniosły straty)
Dodatkowo
reglamentacja
kredytu
refinansowego(
a
więc
redyskontowego
i
lombardowego) może mieć charakter zarówno ilościowy jak i jakościowy.
Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia wówczas, gdy bank centralny określa
ogólną wysokość redyskonta weksli i kredytu refinansowego dla danego banku. Druga
technika polega na stosowaniu przy udzielaniu kredytu warunków ograniczających jego
wykorzystanie.
Po opisie tych podstawowych narzędzi oddziaływanie na sektor bankowy przez bank
centralny przyszedł właściwy czas na zastanowienie się nad wpływami prowadzonej
polityki na działalność banków. Otóż nietrudno się domyśleć(po zapoznaniu się z opisami
niektórych narzędzi), iż wywiera ona
na niego ogromnie istotny wpływ. Wyraża się to
głównie dzięki następującym prawidłowością:

wzrost dochodów gospodarstw domowych spowodowany zwiększoną ilością
nakładów rządowych, powoduje wzrost depozytów w bankach i pociąga za sobą
zwiększeni zapotrzebowania na kredyt

wspomniany wzrost wydatków jest finansowany z dodatkowych pożyczek, a to
zwiększa popyt na kredyt oraz prowadzi do wzrostu stóp procentowych

zmniejszenie deficytu budżetowego powoduje spadek zapotrzebowania na kredyt
i tym samym restrykcje stopy procentowej

wzrost wydatków rządowych może pociągnąć za sobą zwiększeni poziomu
inflacji(przy spadku wydatków obserwujemy odwrotną sytuację)
-Jak i gdzie został określony główny cel Narodowego Banku Polskiego? Jaki jest obecnie
główny cel NBP i kryterium oceny jego skuteczności?
Jego
podstawowy
jednoczesnym
cel,
którym
wspieraniu
podstawowego celu NBP
jest
polityki
został
utrzymanie
gospodarczej
ogłoszony w
stabilnego
rządu,
o
poziomu
ile
nie
cen,
ogranicza
przy
to
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
uchwalonej 6 kwietnia 1997 oraz Ustawie o prawie bankowym z 19 sierpnia 1997 roku.
Obecnie w głównym celem polityki NBP jest duszenie inflacji(w roku 2002 ma ona
wynieść 5%, z tolerancją błędu +1, –1 %, a w roku następnym ma spaść poniżej
poziomu 4%) . Dla jego osiągnięcia RPP utrzymuje stosunkowo wysoki poziom stóp
procentowych, co jest powodem licznych konfliktów między RPP a rządem.
Sposób oceny skuteczności polityki NBP dokonuje się poprzez informowanie Wysokiej
Izby o założeniach polityki pieniężnej na nadchodzący rok(i jej uzasadnienia) oraz
przedstawianie sprawozdania z realizacji założeń polityki pieniężnej za ubiegły rok. W ten
sposób niejako działania NBP zostają poddane opinii publicznej. Ponadto prezes NBP w
imieniu Rady Polityki Pieniężnej przedstawia sejmowi kwartalne informacje dotyczące
bilansu płatniczego oraz roczne bilanse należności i zobowiązań płatniczych.
Warto zaznaczyć, że oprócz typowo finansowych funkcji NBP prowadzi działalność
edukacyjną. Zmierza ona do propagowania w społeczeństwie wiedzy o gospodarce i
rynkach finansowych.
-Obecnie toczy się w Polsce dyskusja nad rolą NBP i jego celem; jaki jest podstawowy
przedmiot sporu i jakie są stanowiska?
Podstawowego przedmiotu sporu należy upatrywać w stopniu niezależności banku
centralnego, a także jego polityce, która nie zawsze wspiera politykę gospodarczą rządu.
Na dzień dzisiejszy mamy w naszym kraju prawdziwą burzę. Wiążę się ona z nieugiętą
postawą NBP w stosunku do obniżania wysokości stóp procentowych. Od kilku lat NBP
prowadzi restrykcyjną politykę, której celem finalnym ma być obniżenie inflacji(jest to
konieczne w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej), W związku z tym
pozostaje głuchy na apele rządu dotyczące głębokich redukcji stóp. Takie zachowanie
bank centralny argumentuje dużym niebezpieczeństwem jakie mogłyby pociągnąć za
sobą obniżki oprocentowania(prawdopodobnie przyczyniłyby się do ponownego wzrostu
inflacji). Po drugiej stronie barykady znajduje się rząd, jemu szczególnie zależy na
wspomnianych wcześniej redukcjach. One mają stać się trybami napędowymi, które
przyczynią się do stopniowego wzrostu gospodarczego i powoli zaczną wydobywać naszą
gospodarkę z kryzysu, w jakim się znalazła. Obie strony sporu wydają się być nieugięte,
niektóre kluby parlamentarne(PSL i Unia Pracy) występują z propozycjami zmian
dotychczasowych przepisów regulujących działalność i pozycję NBP. Generalnie chodzi o
ograniczenia
Pieniężnej),
jego
a
autonomii(wprowadzenie
także
sprawienie
aby
swoich
bank
ludzi
centralny
w
stał
szeregi
się
Rady
wraz
z
Polityki
rządem
współodpowiedzialny za politykę gospodarczą kraju. Niezawisłości i słuszności polityki
obranej przez NBP broni przewodniczący RPP Leszek Balcerowicz. Ostatnie naciski rządu
sprawiły to, że na najbliższym zebraniu RPP ma zdecydować się na obniżkę stóp
procentowych o 100-150 pkt. bazowych. Pozostaje pytanie czy rząd zadowoli się takimi
krokami, sam postulował cięcia w wysokości 5-6% i czy ewentualna najbliższa obniżka
jest zgodna z strategią NBP, czy jest jedynie następstwem nacisków i gróźb jakie badają
pod adresem NBP ze strony rządu. Osobiście posiadam zbyt małą wiedzę aby moje
zdania zostało uznane za cenną opinię. Jednak przeprowadźmy w końcu coś do końca i
dopiero wtedy oceniajmy. Takie działania rządu są dla mnie po raz kolejny dowodem jego
bezsilności, brakiem alternatywnych pomysłów. Jak nigdy, w tym przypadku sprawdza się
stara maksyma mówiąca, „jeśli nie jesteś w stanie nic zrobić poszukaj kozła ofiarnego, na
którego zrzucisz swoje niepowodzenia”.
6.Fundusze inwestycyjne
-Co to jest fundusz inwestycyjny?
Jest to osoba prawna zajmująca się wyłącznie lokowaniem środków pieniężnych
zebranych publicznie w określone przepisami prawnymi papiery wartościowe i inne prawa
majątkowe. Najpowszechniejsze są fundusze inwestycyjne lokujące zebrane środki w
papiery wartościowe. Występują także szczególne fundusze inwestujące w aktywa rynku
pieniężnego i instrumenty pochodne oraz fundusze nieruchomości.
Posiada on kilka podstawowych cech, które odróżniają go od innych podobnych z nazwy
instytucji finansowych, są to:

publiczne gromadzenie środków finansowych

lokowanie zgromadzonych
środków
w
instrumenty finansowe określone
przepisami prawa

ograniczanie ryzyka przez zachowanie dywersyfikacji w procesie inwestowania

nadzór nad działalnością funduszy prowadzony ze strony odpowiednich
instytucji

powierzanie aktywów depozytariuszowi
Celami inwestycyjnymi funduszy najczęściej są:

ochrona realnej wartości aktywów

osiąganie dochodów z lokowania aktywów

wzrost wartości aktywów przez wzrost wartości lokat
-W jaki sposób fundusz inwestycyjny wpływa na rynki pieniężne i kapitałowe?
Na to pytanie znów odpowiedź nasuwa się po przeanalizowaniu zadań jakie stawiane są
prze funduszem inwestycyjnym i sposobem ich osiągnięcia. Wiemy, że fundusze
inwestycyjne przyczyniają się do stymulowania wzrostu gospodarczego dokonując
inwestycji w akcje, obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Środki funduszu lokowane
w udziały(akcje) przedsiębiorstw przy pomocy rynku pierwotnego i wtórnego dostarczają
kapitału na ich rozwój i pozwalają kreować(zwiększać) skalę zatrudnienia. Dodatkowo
fundusze inwestycyjne jako inwestorzy instytucjonalni są podstawą i czynnikiem
pomagającym stabilizować rynek kapitałowy. Tak więc widzimy, że oddziaływanie
funduszów na rynki pieniężne i kapitałowe jest dosyć znaczące i pomaga w utrzymywaniu
silnej gospodarki. Podmiot ten jest niejako „pompą” wtłaczającą w te rynki dodatkowy
kapitał co przyczynia się przede wszystkim do rozwojów tych rynków, a on z punktu
widzenia gospodarczego jest bardzo ważny.
-Jakie typy funduszy są obecnie w Polsce?
W roku 2000 na polskim rynku mogliśmy zauważyć działalność następujących typów
funduszy inwestycyjnych:
-Otwarte(a więc takie, które emitują jednostki uczestnictwa) do których zaliczymy
1.fundusze akcji(kumulujące w swoich portfelach inwestycyjnych nawet do 90% akcji). W
ramach tego typu funduszy rozróżniamy następujące podtypy:
a. fundusze dużych spółek
b. fundusze małych spółek
c. fundusze renomowanych spółek
d. fundusze zagraniczne
e. fundusze inwestujące w indeksy giełdowe
f.
fundusze gwarancyjne
2.fundusze papierów dłużnych(inwestują w krotko i długookresowe papiery dłużne,
depozyty):
a. fundusze gwarantujące ochronę naszych wkładów
b. działające na rynku obligacji
3.fundusze zrównoważone(posiadają stosunkowo bezpieczny stosunek wielkości np. akcji
do obligacji)
4.fundusze inwestujące w udziały prywatyzowanych spółek(NFI)
5.fundusze stabilnego wzrostu
6.fundusze działające na rynkach pieniężnych(najpopularniejsze inwestycje to bony i
obligacje skarbowe)
7.fundusze specjalistyczne(poprzez inwestycje dowartościowują wybrane typy aktywów)
-Zamknięte(emitują certyfikaty, które są notowane w zestawieniach giełdowych jako
papiery wartościowe)
-mieszane(łączą w sobie pewne cechy właściwe dla otwartych i zamkniętych funduszy
inwestycyjnych)
Dla zwykłego człowieka, który chciałby zostać członkiem funduszu inwestycyjnego ten
podział jest niezwykle ważny. Z punktu widzenia klienta różnią się one przede wszystkim
wysokością zysku jaki możemy osiągnąć i ryzykiem jakie jesteśmy w stanie podjąć. Nie
jest tajemnicą, że udział w funduszu akcyjnym można liczyć na spore nadwyżki ale
pogodzić należy się także z dużym stopniem ryzyka.
-Czy jednostka uczestnictwa w funduszu otwartym jest papierem wartościowym?
W celu odpowiedzi na to pytanie pozwolę sobie przytoczyć najprostszą definicję papieru
wartościowego. Mianowicie papier wartościowy jest to dokument stwierdzający istnienie
określonego prawa majątkowego, posiadanie jego staje się niezbędną przesłanką
realizacji tego prawa.
Zapoznając się z tą definicją postarajmy się przeanalizować czym jest jednostka
uczestnictwa w funduszu. Otrzymujemy je w zamian za dokonanie wpłaty na rzecz
funduszu. Jednostki te są wyceniane przez fundusz(w przeważającej części ten proces
dokonywany jest codziennie), ich wartość podawana jest do wiadomości publicznej i jest
to odpowiednik nominalnej wartości danej jednostki. Dodatkowo jednostki uczestnictwa
reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu. Nie są one jednak czystym
papierem wartościowym, który może być dowolnie transferowalny(postanowienia zawarte
w art. 61 Ustawy o funduszach inwestycyjnych z 1997 roku), mają charakter imienny.
Fundusz prowadzi rejestr jednostek uczestnictwa, który jest aktualizowany. Klientowi, a
więc właścicielowi jednostki przysługuje prawo roszczenie do funduszu o wykupienie jego
jednostki uczestnictwa w dowolnym czasie po obecnie przyjętej cenie.
-W jaki sposób przepisy gwarantują bezpieczeństwo inwestujących?
Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 44 odpowiedniej Ustawy. Towarzystwo odpowiada
wobec uczestników funduszu za wszelkie szkody powstałe na skutek niewykonania bądź
nienależytego wykonania swych obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego
reprezentacji,
chyba,
że
niewykonanie
lub
nienależyte
wykonanie
obowiązków
spowodowane było okolicznościami za które towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.
Moim zdaniem nie bez znaczenia na poziom bezpieczeństwa wkładów wniesionych przez
klientów do funduszu jest fakt, iż sytuacja w nich jest szczegółowo i wnikliwie
analizowana przez odpowiednie instytucje. Pewność potęgują także nadane za pomocą
przepisów prawnych niektóre uprawnienia dla posiadaczy jednostek uczestnictwa. Mam
tu na myśli chociażby prawo mówiące, że klient może zbyć swój udział na rzecz
towarzystwa, te z kolei zobowiązane jest do wykupienia go po aktualnie panującej
cenie(możliwość wycofania kapitału). Ważna dla bezpieczeństwa środków finansowych
jest także treść art.57, mówiąca o tym, że w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia
upadłości depozytariusza(posiada pieniądze z wkładów), fundusz inwestycyjny dokonuje
zmiany depozytariusza. Z kolei ta zmiana na mocy art.58 dokonywana jest w taki sposób
aby zapewnić ciągłość wykonywania obowiązków dotyczących zarządzania wkładami
klientów(art.51)
-Czym różni się towarzystwo zarządzania funduszami od funduszu inwestycyjnego?
Jak
to
często
bywa
w
świecie
instytucji
finansowych
podstawowa
i
zarazem
fundamentalna różnice leży w funkcjach do jakich oba podmioty zostały powołane, jakie
pełnią. O funduszu inwestycyjnym, jego celu, definicji wspomniane było w jednym z
poprzednich punktów mojej pracy, teraz skoncentrujmy się na towarzystwie funduszy
inwestycyjnych, różnice wyłapiemy od razu po zapoznaniu się z definicją tego podmiotu.
Mianowicie
towarzystwo
funduszy
inwestycyjnych
działa
jako
organ
funduszu
inwestycyjnego, uprawnione jest także do tworzenia funduszy inwestycyjnych. Do jego
obowiązków
należy
zarządzanie(wykonywanie
wszelkich
działań
koniecznych
dla
prawidłowego funkcjonowania funduszu. Chodzi między innymi o podejmowanie decyzji
inwestycyjnych, ich realizowanie, prowadzenie księgowości i rejestru jego uczestników) i
reprezentowanie funduszu w stosunkach z osobami trzecimi(pełni podobną rolę jak
zarząd w przedsiębiorstwach będącymi osobami prawnymi). Przy reprezentacji funduszu
przez towarzystwo stosuje się zasady reprezentacji uchwalone w statucie, to znaczy, że
sposób reprezentacji towarzystwa i funduszu jest ten sam. To wymaga wprowadzenia
ścisłego określenia w umowie, w czyim imieniu dokonywana jest czynność(czy w imieniu
funduszu, czy też w imieniu samego towarzystwa). Podsumowując powiemy, że
towarzystwo może prowadzić swoją działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej i
wyłącznie ono uprawnione jest do prowadzenia działalności polegającej na tworzeniu i
zarządzaniu
funduszami
inwestycyjnymi(jedno
towarzystwo
może
prowadzić
funduszy).
-Jaki jest minimalny kapitał towarzystwa zarządzania funduszami inwestycyjnymi?
kilka
Na mocy obowiązujących przepisów minimalny kapitał powinien wynosić 3 miliony
złotych, jednak w przypadku, gdy towarzystwo zarządza więcej niż jednym funduszem
powinien on być zwiększony o kolejny milion złotych na każdy kolejny fundusz.
-Ile funduszy inwestycyjnych jest w Polsce obecnie?
Na podstawie danych dostępnych w Internecie w tej chwili w naszym kraju działa 14
Towarzystw Inwestycyjnych, które prowadzą około 100 funduszy inwestycyjnych.
7.Fundusze Emerytalne
-Kiedy powstały fundusze emerytalne na świecie a kiedy w Polsce?
Zaczynając od początku historii sektora emerytalnego, należy wspomnieć o planach
emerytalnych. Pierwsze z nich powstawały pod koniec XIX wieku w USA z inicjatywy
największych przedsiębiorstw działających wtenczas na rynku(między innymi spółki
kolejowe American Express Company i Ohio Railroad). Realizując wzorce zza oceanu
wkrótce i na terenie Europy zaczęły powstawać plany emerytalne(np. w Niemczech
prekursorem były zakłady Kruppa). Zawirowania dotyczące bezpieczeństwa wkładów
wnoszonych na poczet emerytury doprowadziły do szeregu regulacji prawnych i
czynności, które ostatecznie stały się przyczyną powstania wyspecjalizowanych instytucji
finansowych zarządzających planami emerytalnymi. Pierwsze fundusze powstawały w
USA po zakończeniu II Wojny Światowej, a więc w latach 40-50 XX wieku. Na gruncie
europejskim
początek
tego
rodzaju
działalności
finansowej
nastąpił
w
wyniku
przeprowadzenia w poszczególnych krajach odpowiednich reform dotychczasowych
systemów emerytalnych(lata 90 XX wieku). Z kolei w polskim systemie finansowym jest
to termin, który funkcjonuje od stosunkowo niedługiego czasu(fundusze powstały dopiero
w latach 90. Za prekursora na polskim rynku uznaje się Pioniera). Podstawy prawne dla
funduszy emerytalnych stworzyła Ustawa z 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych.
-Co to są zakładowe programy emerytalne?
Jest to jedna z form oszczędzania na „Przyszłość” inaczej definiowane są jako
pracownicze programy emerytalne. Podstawą prawną dla działania tego typu formy
oszczędzania jest Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z 22 sierpnia 1997
roku. Warunek uczestnictwa w takim programie wiąże się ze stosunkiem pracy.
Członkiem może być osoba zatrudniona u danego pracodawcy lub kilku innych na
podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli jest ona objęta
ubezpieczeniem społecznym z tego tytułu, a także osoba zatrudniona na podstawie
umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego osoby
prawnej,
w
tym
kontraktu
menedżerskiego.
Ponadto
uczestnikiem
może
być
pracodawca(o ile spełnia określone warunki), a także osoby fizyczne prowadzące własną
działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych, jawnych i komandytowych(jeżeli
odpowiadają
bez
ograniczenia).
Zakładowy
program
emerytalny
może
utworzyć
pracodawca lub łącznie co najmniej dwóch pracodawców zatrudniających minimum 5
pracowników, oraz pracodawca zatrudniający 3 pracowników, jeżeli prowadzi on
przedsięwzięcie nie przerwanie od co najmniej 3 lat. Decyduje się on na wcielenie w życie
jednej z dostępnych form prowadzenia ZPE:

pracowniczy fundusz emerytalny

umowa o wnoszeniu przez pracodawcę składek pracowniczych do jednego z
funduszy inwestycyjnych

umowa grupowego ubezpieczenia na życie w zakładzie ubezpieczeń

umowa grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie z towarzystwem
ubezpieczeń wzajemnych
Należy pamiętać, iż pracownicy przystępują do ZPE w trybie złożenia dobrowolnej
pisemnej deklaracji, która standardowo powinna zawierać:
 Wysokość deklarowanej składki podstawowej i dodatkowej
 Upoważnieni
dla
pracodawcy
do
jej
naliczania(
np.
przez
potrącanie
z
wynagrodzenia) oraz przelewanie jej do podmiotu zarządzającego środkami
Do przystąpienia do tej formy oszczędzania upoważnieni są pracownicy spełniające
następujące warunki:

muszą mieć ukończone 18 lat

minimalny staż pracy u tego pracodawcy powinien wynosić 3 miesiące

muszą pracować na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej(jeśli poza naszymi
granicami-to w ramach delegowania ich przez pracodawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce)
Zgromadzone w wyniku działania(uczestnictwa w) tego typy programu, na mocy
obowiązującej Ustawy mogą nastąpić:

po ukończeniu przez pracownika 60 lat lub wcześniejszym nabyciu uprawnień
emerytalnych(lub renty)-na wniosek pracownika

po ukończeniu przez niego 70 lat(wniosek nie jest potrzebny)

w wypadku likwidacji zakładu ubezpieczeń, towarzystwa ubezpieczeniowego,
pracowniczego towarzystwa, funduszu emerytalnego czy inwestycyjnego, o ile nie
nastąpi wypłata transferowa lub przejęcie funduszu przez inne towarzystwo
emerytalne

w przypadku śmierci pracownika(wypłata na rzecz spadkobierców)
Wyjaśnienie: Wypłata transferowa oznacza przeniesienie środków zgromadzonych dzięki
ZPE do innego podmiotu zarządzającego tego rodzaju środkami(następuje na podstawie
dyspozycji wydanych przez pracownika). W ten sposób pracownik przestaje być
uczestnikiem dotychczasowego programu a staje przystępuje do innego.
-Jakie przepisy regulują działanie funduszy emerytalnych i zakładowych programów
emerytalnych?
Są to przepisy zawarte w następujących ustawach:

Ustawa z 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych

Ustawa z 22 sierpnia 1997 roku o pracowniczych programach emerytalnych

Ustawa z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z 17 grudnia 1998 roku o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych
-Co oznacza skrót UNFE?
Pod podanym skrótem kryje się Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Jest to
specjalny organ administracji rządowej, którego celem jest kontrolowanie wszelkich
dziedzin aktywności powszechnych towarzystw emerytalnych i otwartych funduszy
emerytalnych. Obie te jednostki mogą rozpocząć swoją działalność jedynie po otrzymaniu
ze strony UNFE odpowiedniego zezwolenia. Decyzja co do jego wydania bądź nie
podejmowana jest w wyniku przeprowadzenia szczegółowych analiz(zbadaniu statutu
funduszu, planu organizacyjnego, finansowego, wysokości kapitału akcyjnego, jego
pochodzenia, itp.). Dodatkowo OFE są zobowiązane przesyłać do UNFE dzienne raporty
zawierające szczegółowe dane na temat danego funduszu(liczba członków, wysokość
środków finansowych, jakie wpłynęły na ich konta, rodzaje i wysokości inwestycji w
poszczególne instrumenty finansowe). Powyższe uprawnienia dają UNFE możliwość
monitorowania i oceny działalności poszczególnych funduszy i jeśli jest to konieczne
ułatwiają podejmowanie szybkich decyzji w celu usunięcia niedociągnięć. Jeżeli urząd
wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości
dotyczące funkcjonowania OFE, ma prawo
nakładania kar na towarzystwa, które nimi zarządzają. Jak widzimy wszystkie starania
UNFE maja na celu przede wszystkim chronić interesy członków funduszy emerytalnych.
Przy ich wykonywaniu urząd współpracuje z szeregiem innych instytucji: Narodowym
Bankiem Polskim, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Komisją Papierów Wartościowych
i Giełd, związkami pracodawców, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami
społecznymi.
-Jaka jest wartość aktywów wszystkich funduszy emerytalnych w Polsce?
Według danych publikowanych przez UNFE w internecie, stan wysokości aktywów
funduszy emerytalnych na dzień 31.12.2001 rok wynosił około 19,4 mld zł i wzrósł w
porównaniu do poprzedniego miesiąca o 912 mln zł.
Źródła informacji:

Michalski, Sobolewski-„Prawo o funduszach inwestycyjnych”

T. Gruszecki-„Instytucje i Rynki Finansowe” WSZiP im. Bogdana Jańskiego
Warszawa 1998

K.
Sas-Kulczycka,
D.
Choryło,
J.
Król,
Z.
Lasota-„Instytucje
wspólnego
inwestowania w Polsce”

Materiały szkoleniowe-Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń PZU S.A.

Internet

A. Kaźmierczak-„Podstawy Polityki Pieniężnej” PWN Warszawa 1998

W. Baka-„Bankowość Centralna” Warszawa 1998

W. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński-„Banki-rynek, operacje, polityka” Poltex
Warszawa 1998

Leksykon Finansów

Rzeczpospolita
Download