Prawo a choroby zakaźne - Katedra Medycyny Sądowej

advertisement
Prawo a choroby zakaźne
dr n. med. Marta Rorat
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej,
Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570)
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570)
Art. 1. Ustawa określa:
1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, w tym zasady i tryb rozpoznawania i
monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowania
działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu
unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się
zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób podatnych na
zakażenie;
2) zadania organów administracji publicznej w zakresie
zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
3) uprawnienia i obowiązki świadczeniodawców oraz osób
przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570)
Art. 5
1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do:
1) poddawania się:
b) szczepieniom ochronnym
2. W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do
czynności prawnych odpowiedzialność za wypełnienie
obowiązków, o których mowa w ust. 1, ponosi osoba, która
sprawuje prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, albo
opiekun faktyczny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742).
Szczepienia ochronne –
rozdział 4 art. 17
• obowiązek do poddawania się tzw. „obowiązkowymi
szczepieniami ochronnymi”
• osoby przebywające na terytorium RP przez okres krótszy
niż 3 miesiące są zwolnione ze szczepień
• wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest
poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym
• lekarz wydaje zaświadczenie ze wskazaniem daty
i godziny przeprowadzonego badania
• ważność zaświadczenia wynosi 24 h
• długotrwałe odroczenie obowiązkowego szczepienia
ochronnego wymaga konsultacji specjalistycznej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086 oraz
z 2015 r. poz. 182)
Szczepienia ochronne –
rozdział 4 art. 17
• kwalifikacje do przeprowadzenia szczepień (lekarze,
felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne – 1) odbyły
w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych
i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały
specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia
podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej,
lub 2) posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień
ochronnych)
• prowadzenie dokumentacji medycznej (obowiązkowe
i zalecane)
• sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień
ochronnych, ze stanu zaszczepienia osób objętych
profilaktyczną opieką zdrowotną (do PPIS)
• zgłaszanie NOP w ciągu 24h (podejrzenie lub rozpoznanie)
• zgoda – zabieg zwiększonego ryzyka?
• szczepienie szczepionką własną
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
§ 7.
1. Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia
ochronne u osoby, która u osoby, która nie ukończyła 6 roku życia,
przeprowadza się w obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę
nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego (…)
2. Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia
ochronne u osoby, która u osoby, która ukończyła 6 rok życia, a nie
osiągnęła pełnoletności, można przeprowadzić bez obecności osoby,
która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna
faktycznego, po uzyskaniu ich pisemnej zgody i informacji na temat
uwarunkowań zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazanie
do szczepień.
Szczepienia ochronne –
rozdział 4 art. 17
Ust. 9 Obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną
opiekę zdrowotną jest powiadomienie osoby obowiązanej
do poddania się obowiązkowym szczepieniom
ochronnym lub osoby sprawującej prawną pieczę nad
osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
o obowiązku poddania się tym szczepieniom, a także
poinformowanie o szczepieniach zalecanych.
Postępowanie wobec osób uchylających się
od szczepień obowiązkowych
Rola świadczeniodawcy
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad
przeprowadzania i dokumentacji szczepień
§ 15. O fakcie uchylania się od poddania obowiązkowym szczepieniom
ochronnym, o których mowa w § 1, świadczeniodawca przechowujący karty
uodpornienia zawiadamia pisemnie właściwego państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego
§ 16. 1. Świadczeniodawcy (…) sporządzają i przesyłają państwowemu
powiatowemu inspektorowi sanitarnemu:
1) kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych (…)
2) roczne sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych (…)
2. Ze sprawozdaniem kwartalnym należy przekazać listę osób, które
pomimo ciążącego na nich obowiązku nie poddały się szczepieniom
ochronnym oraz przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych
osób, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2.
Inspektor sanitarny – niewykonanie decyzji (?)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151 ze zm.)
Art. 119 § 1. Grzywnę w celu przymuszenia nakłada się, gdy
egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku
znoszenia lub zaniechania albo obowiązku wykonania
czynności, a w szczególności czynności, której z powodu jej
charakteru nie może spełnić inna osoba za zobowiązanego.
§ 2. Grzywnę nakłada się również, jeżeli nie jest celowe
zastosowanie innego środka egzekucji obowiązków
o charakterze niepieniężnym.
Wyrok NSA w Warszawie z 01.08.2013 r. (II OSK 745/12)
Obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym.
Powiatowy inspektor sanitarny jako organ egzekucyjny obowiązku
niepieniężnego
2. Wynikający z przepisów obowiązek poddania dziecka szczepieniu
ochronnemu, jest bezpośrednio wykonalny. Jego niedochowanie, aktualizuje
obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego, którego rezultatem
będzie poddanie dziecka szczepieniu ochronnemu.
4. Ustawa z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi nie przewiduje możliwości wydania przez organy PIS
decyzji dotyczących szczepień ochronnych. Wynika to z faktu, że
obowiązek poddania dziecka szczepieniu ochronnemu, jest bezpośrednio
wykonalny - wynika wprost z przepisów prawa. Brak jest więc władczego
rozstrzygnięcia organu inspekcji sanitarnej (powiatowego inspektora
sanitarnego), w formie decyzji administracyjnej, które nakazywałaby poddać
małoletnie dziecko szczepieniu ochronnemu. Wobec powyższego, brak jest
podstaw do uznania, aby organem właściwym do prowadzenia egzekucji
powyższego obowiązku niepieniężnego, w rozumieniu art. 20 ust. 1 u.p.e.a.,
a tym samym do nakładania grzywny w celu przymuszenia, był powiatowy
inspektor sanitarny.
Wyrok WSA w Poznaniu z 19.09.2013 r. (IV SA/Po 167/13)
Wojewoda jako organ egzekucyjny w zakresie obowiązku
poddania dziecka szczepieniu ochronnemu.
1. Wojewoda jest organem właściwym do prowadzenia
egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym,
wynikających zarówno z wydanych przez siebie rozstrzygnięć
indywidualnych (decyzji, postanowień), jak i obowiązków
niepieniężnych wynikających wprost z mocy przepisów prawa.
3. Brak jest podstaw do uznania, aby organem właściwym do
prowadzenia egzekucji obowiązku niepieniężnego - poddania
dziecka szczepieniu ochronnemu - w rozumieniu art. 20 ust. 1
u.p.e.a. był powiatowy inspektor sanitarny. Organem posiadającym
ogólną właściwość do prowadzenia postępowania egzekucyjnego
w zakresie obowiązków niepieniężnych jest bowiem wojewoda.
Kodeks wykroczeń (gdy brak skuteczności egzekucji
administracyjnej)
Art. 115. § 1. Kto, pomimo zastosowania środków egzekucji
administracyjnej, nie poddaje się obowiązkowemu
szczepieniu ochronnemu przeciwko gruźlicy lub innej
chorobie zakaźnej albo obowiązkowemu badaniu stanu
zdrowia, mającemu na celu wykrycie lub leczenie gruźlicy,
choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźnej, podlega
karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą
małoletnią lub bezradną, pomimo zastosowania środków
egzekucji administracyjnej, nie poddaje jej określonemu
w § 1 szczepieniu ochronnemu lub badaniu.
Obowiązki wobec pacjenta
Art. 26.
1. Lekarz, felczer, pielęgniarka lub położna, którzy podejrzewają lub
rozpoznają zakażenie lub chorobę zakaźną, są obowiązani pouczyć
zakażonego lub chorego na chorobę zakaźną lub osobę sprawującą
prawną pieczę nad zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną osobą
małoletnią lub bezradną albo jej opiekuna faktycznego (…) o:
1) środkach służących zapobieganiu przeniesienia zakażenia na
inne osoby (…)
2. W przypadku rozpoznania zakażenia, które może przenosić się
drogą kontaktów seksualnych, lekarz lub felczer ma obowiązek
poinformować zakażonego o konieczności zgłoszenia się do
lekarza partnera lub partnerów seksualnych zakażonego.
3. Informację o powiadomieniu zakażonego o obowiązku, o którym
mowa w ust. 2, wpisuje się do dokumentacji medycznej i
potwierdza podpisem zakażonego.
Art. 27.
Lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie,
chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia/choroby
zakaźnej, ma obowiązek niezwłocznego, w ciągu 24
godzin, zgłoszenia tego faktu:
państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,
państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu
właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia lub
państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu,
lub innym podmiotom właściwym ze względu na rodzaj
choroby zakaźnej.
W przypadku osób przyjmowanych do szpitala obowiązek
spoczywa na kierowniku szpitala.
Art. 2.
podejrzany o chorobę zakaźną - osoba, u której
występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu
prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące
wskazywać na chorobę zakaźną;
podejrzany o zakażenie - osoba, u której nie występują
objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała
styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika
zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają
podejrzenie zakażenia;
Art. 28.
Zgłoszenie musi zawierać:
• dane osobowe (imię i nazwisko, wiek, płeć, pesel, adres
zamieszkania)
• rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej,
charakterystykę podstawowych objawów klinicznych,
okoliczności wystąpienia zakażenia, zachorowania lub
zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej,
czynniki ryzyka, charakterystyka biologicznego czynnika
zakaźnego, oraz inne informacje niezbędne do
sprawowania nadzoru epidemiologicznego
Formularze osobne do gruźlicy, chorób przenoszonych
drogą płciową, HIV/AIDS, zgonu z powodu zakażenia lub
choroby zakaźnej
Art. 34. 1. Obowiązkowej hospitalizacji podlegają:
1) osoby chore na gruźlicę w okresie prątkowania oraz osoby
z uzasadnionym podejrzeniem o prątkowanie;
2) osoby chore i podejrzane o zachorowanie na:
a) błonicę,
b) cholerę,
c) dur brzuszny,
d) dury rzekome A, B, C,
e) dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera),
f) dżumę,
g) grypę H7 i H5,
h) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre
porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo,
i) ospę prawdziwą,
j) zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS),
k) tularemię,
l) wąglik,
m) wściekliznę,
n) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu,
o) wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółtą gorączkę.
1a. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby
zakaźnej, o której mowa w ust. 1, lekarz lub felczer jest obowiązany
pouczyć pacjenta o obowiązku, o którym mowa w ust. 1,
oraz skierować go do szpitala. Fakt udzielenia pouczenia jest
potwierdzany wpisem lekarza lub felczera w dokumentacji
medycznej oraz podpisem pacjenta.
1b. Informacja o skierowaniu do szpitala, o którym mowa w ust. 1,
jest przekazywana państwowemu powiatowemu inspektorowi
sanitarnemu właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia lub
choroby zakaźnej.
1c. W przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę,
o której mowa w ust. 1, przed zakończeniem badań diagnostycznych
lub leczenia kierownik szpitala jest obowiązany do niezwłocznego,
nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili uzyskania
informacji o samowolnym opuszczeniu szpitala, powiadomienia
o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
właściwego dla siedziby szpitala.
2. Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z chorymi na
cholerę, dżumę płucną, ospę prawdziwą, wirusowe gorączki
krwotoczne oraz zespół ostrej niewydolności oddechowej
(SARS), podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi
epidemiologicznemu, przez okres nie dłuższy niż:
1) 5 dni - w przypadku cholery,
2) 6 dni - w przypadku dżumy płucnej,
3) 21 dni - w przypadku ospy prawdziwej,
4) 21 dni - w przypadku wirusowych gorączek krwotocznych,
5) 10 dni - w przypadku zespołu ostrej niewydolności
oddechowej (SARS)
- licząc od ostatniego dnia styczności.
Art. 40. 1. Obowiązkowemu leczeniu podlegają osoby chore na:
1) gruźlicę płuc;
2) kiłę;
3) rzeżączkę.
Art. 36. 1. Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia,
badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym,
kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano
chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być
zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na
przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.
(…) 3. Lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub
Żandarmerii Wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu
bezpośredniego. (…)
5. Przymus bezpośredni polegający na unieruchomieniu może być
stosowany nie dłużej niż 4 godziny. W razie potrzeby stosowanie tego
przymusu może być przedłużone na następne okresy 6-godzinne, przy
czym nie dłużej niż 24 godziny łącznie.
Zakażenia związane z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych
Art. 11.
1. Kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające
świadczeń zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1) ocenę ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem
świadczeń zdrowotnych;
2) monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych
świadczeń;
3) opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi
zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych, w tym dekontaminacji:
a) skóry i błon śluzowych lub innych tkanek,
b) wyrobów medycznych […] oraz powierzchni pomieszczeń i urządzeń;
Zakażenia związane z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych
Art. 11. c.d.
4) stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
w celu zapobieżenia przeniesieniu na inne osoby
biologicznych czynników chorobotwórczych;
5) wykonywanie badań laboratoryjnych oraz analizę lokalnej
sytuacji epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki
i terapii antybiotykowej;
6) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji
działań, o których mowa w ust. 1.
Art. 2.
zakażenie szpitalne - zakażenie, które wystąpiło
w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych,
w przypadku gdy choroba:
a) nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń
zdrowotnych w okresie wylęgania albo
b) wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych,
w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej
wylęgania
Zakażenia związane z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych
1) obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej
2) obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania
systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych:
• powołanie i nadzór nad działalnością zespołu i komitetu
kontroli zakażeń szpitalnych;
• ocena ryzyka i monitorowanie występowania zakażeń
szpitalnych i czynników alarmowych;
• organizacja zapewniająca zapobieganie zakażeniom
szpitalnym, izolację chorych, wykonywanie badań przez
całą dobę (w tym mikrobiologicznych), kontrolę
antybiotykoterapii
• monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych i
czynników alarmowych
• raporty do PIS/zgłaszanie zakażeń i ognisk epidemicznych
Kara grzywny art. 51
1) za przeprowadzanie szczepień ochronnych bez
uprawnienia
2) za brak/nierzetelne prowadzenie dokumentacji
medycznej w zakresie szczepień ochronnych (wpis
szczepienia, zaświadczenie o wykonaniu szczepienia)
3) za brak zawiadomienia pacjenta/osoby sprawującej
prawną pieczę o obowiązku poddania się
obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub
nieinformowanie o ochronnych szczepieniach zalecanych
Kara grzywny art. 52
1) za brak pouczenia pacjenta/osoby sprawującej prawną
pieczę o środkach ostrożności zapobiegających
przeniesieniu zakażenia na inne osoby lub o ewentualnym
obowiązku przeprowadzenia badań sanitarnoepidemiologicznych
2) za brak poinformowania zakażonego o konieczności
zgłoszenia się do lekarza jego partnera lub partnerów
seksualnych
3) za brak zgłoszenia NOP
4) za brak zgłoszenia zakażenia, zachorowania na chorobę
zakaźną lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby
zakaźnej albo ich podejrzenia
Kara grzywny art. 50
1) za, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 16
ust. 1, niewdrożenie/niestosowanie procedur
zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz
chorobami zakaźnymi
2) za, wbrew obowiązkom, o których mowa w art. 22
ust. 1 i 2, nieprzestrzeganie wymagań higienicznosanitarnych
3) za, wbrew obowiązkowi przeciwdziałania
szerzeniu się zakażeń szpitalnych, niepodejmowanie
działań określonych w art. 14 ust. 1 i 2
Download