Do zadań Biura do spraw Unii Europejskiej i Współpracy z

advertisement
Do zadań Biura do spraw Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą należą sprawy
związane z obsługą dwustronnej i wielostronnej współpracy Głównego Lekarza
Weterynarii z zagranicą, w tym z Unią Europejską i organizacjami
międzynarodowymi oraz służbami weterynaryjnymi państw członkowskich Unii
Europejskiej i państw trzecich, a w szczególności:
1)
prowadzenie spraw związanych z:
a) przygotowywaniem i obsługą służbowych wyjazdów zagranicznych
Kierownictwa,
b) udziałem pracowników Inspektoratu w pracach instytucji Unii
Europejskiej
lub
organizacji
międzynarodowych
oraz
międzynarodowych grupach roboczych,
c) organizowaniem i obsługą wizyt delegacji zagranicznych na szczeblu
Inspektoratu,
d) zabezpieczeniem potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie
specjalnie zabezpieczanych weterynaryjnych świadectw zdrowia, w tym
zapewnieniem bezpieczeństwa ich przechowywania i dystrybucji,
e) zawieraniem przez Głównego Lekarza Weterynarii porozumień
międzynarodowych
dotyczących
współpracy
w
dziedzinie
weterynarii, w tym ze służbami weterynaryjnymi państw
członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich;
2)
prowadzenie:
a) ewidencji specjalnie zabezpieczanych weterynaryjnych świadectw
zdrowia,
b) wykazów uzgodnionych świadectw weterynaryjnych i wymagań
weterynaryjnych państw trzecich,
c) rejestru umów międzynarodowych dotyczących współpracy w
dziedzinie weterynarii,
d) rejestru
międzynarodowych
porozumień
Głównego
Lekarza
Weterynarii;
3)
koordynacja prac Inspektoratu w zakresie:
a) ustalania kierunków działania międzynarodowego w zakresie
weterynarii, w układzie bilateralnym i wielostronnym, w tym
kierunków wsparcia rozwojowego dla państw trzecich,
b) uzgadniania z właściwą władzą państwa trzeciego wymagań
weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy wywozie do tego
państwa
produktów
pochodzenia
zwierzęcego,
w
zakresie
nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, w tym koordynacja
uzupełniania kwestionariuszy i opracowywania wzorów świadectw
zdrowia oraz zapewnienie ich poprawności tłumaczeniowej,
c) opiniowania projektów umów międzynarodowych dotyczących
współpracy w dziedzinie weterynarii,
d) opiniowania projektów unijnych aktów prawnych,
e) przygotowywania propozycji negocjacyjnych oraz stanowiska do
rozmów dotyczących współpracy międzynarodowej w dziedzinie
weterynarii,
f) działań związanych z kontrolami zewnętrznymi prowadzonymi przez
instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe oraz
państwa trzecie, w tym koordynacja przygotowania i przekazywanie
uwag i odpowiedzi na rekomendacje zawarte w raportach,
g) zgłaszania sprostowań do unijnych aktów prawnych,
h) wykorzystywania przez pracowników systemu EWD-P;
4)
rozpowszechnianie w Inspektoracie informacji o aktach prawnych Unii
Europejskiej i państw trzecich dotyczących weterynarii.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards