uchwała nr 94/2004 /iii

advertisement
UCHWAŁA NR 94/2004 /III
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności art.3
ust.1 pkt 1, 3-5 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o zakładach leczniczych dla zwierząt z art. 17
ust.1, art.68 ust.4 i art.76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art.39 ust.1 pkt.2 w zw. z art.10 ust. 1 pkt.3 i 5 i ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 21
grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz U. z 2002 r.
Nr 187, poz.1567, zm. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 i z 2004 r. Nr 11, poz. 95)
oraz art. 2 ust.1 pkt.1 i art.32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997r. o Trybunale
Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, zm. z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53 poz. 638 oraz z
2001r. Nr 98, poz.1070) uchwala się, co następuje:
§1
Skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności art.3 ust.1 pkt 1,
3-5 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt /Dz.U. z 2004 r. Nr
11, poz. 95/ z art. 17 ust.1, art.68 ust.4 i art.76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do udzielenia pełnomocnictwa do
reprezentowania Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie wniosku ,o którym mowa w §
1 przed Trybunałem Konstytucyjnym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1
Prezes
Bartosz Winiecki …………………………………….
2
Wiceprezes
Robert Karczmarczyk ……………………………….
3
Wiceprezes
Mirosław Tomaszewski ……………………………..
4
Wiceprezes
Tomasz Wróblewski …………………………………
5
Sekretarz
Włodzimierz Skorupski ………………………………
6
Z-ca Sekretarza Konstanty Klusek ……………………………………
7
Skarbnik
Andrzej Lisowski ……………………………………
Członkowie:
8
Krzysztof Anusz ………………………………………….
9
Wacław Czaja ……………………………………………
10
Jan Dorobek ……………………………………………...
11
Ryszard Dul ………………………………………………
12
Roman Fogel ……………………………………………..
13
Krzysztof Głowacki ………………………………………
14
Waldemar Golec …………………………………………
15
Tomasz Górski ……………………………………………
16
Tadeusz Jakubowski ……………………………………...
17
Jacek Karwacki …………………………………………..
18
Michał Konopa …………………………………………...
19
Jacek Leonkiewicz …………………………………………
20
Karol Marcinkowski ……………………………………..
21
Józef Mikucki ……………………………………………
22
Tadeusz Perskiewicz …………………………………….
23
Jan Prandota ……………………………………………..
24
Włodzimierz Przewoski …………………………………
25
Bogusław Rejman ……………………………………….
26
Ryszard Stanibuła………………………………………..
27
Krzysztof Strawa ………………………………………..
28
Henryk Szubstarski ……………………………………..
29
Marian Waszkiewicz ……………………………………
30
Tadeusz Zdunkiewicz …………………………………...
31
Andrzej Żarnecki ……………………………………….
UZASADNIENIE
I Z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt /Dz. U.
z 2004 r. Nr 11, poz. 95/ wynika, ze w zakładach leczniczych dla zwierząt osoba, która posiada
tytuł zawodowy technika weterynarii, może wykonywać różne czynności z zakresu wykonywanych
w tym zakładzie usług weterynaryjnych z tym, że niektóre czynności technik weterynarii może
wykonywać wyłącznie pod nadzorem lekarza weterynarii a inne bez tego nadzoru.
W szczególności w myśl ust. 2 powołanego wyżej przepisu technik weterynarii może
bez nadzoru lekarza weterynarii:
1
pobierać próbki do badania laboratoryjnego,
2
udzielać pierwszej pomocy w przypadkach:
1
niedyspozycji żołądkowo-jelitowej o przebiegu ostrym z zagrożeniem życia zwierząt,
2
zadławienia,
3
zranienia lub złamania,
4
porodu niewymagającego cięcia płodu lub zabiegu chirurgicznego,
3
wykonywać badania kliniczne w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy,
4
podawać leki przepisane przez lekarza weterynarii lub dostępne bez recepty,
5
wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne.
Problematyka wykonywania czynności weterynaryjnych przez techników weterynarii była
już przedmiotem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
M.in. w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 marca 2002 r. /sygn. akt K50/01/ Trybunał
Konstytucyjny stwierdził :
„ Zawód ten (tj. lekarza weterynarii przyp. KRL-W), będący zawodem zaufania
publicznego, zorganizowany jest w taki sposób, że samorząd zawodowy sprawuje pieczę nad
należytym i sumiennym wykonywaniem tego zawodu, m.in. poprzez ustanowienie standardów
wykonywania zawodu lekarza weterynarii w postaci zasad etyki i deontologii weterynaryjnej,
sprawowanie nadzoru i kontroli, a w przypadku jakichkolwiek naruszeń sprawowanie
sądownictwa dyscyplinarnego z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Takich
możliwości nie ma w stosunku do osób, które – nie będąc lekarzami weterynarii – będą
wykonywały (na mocy rozporządzenia ) czynności wchodzące w zakres zawodu lekarza
weterynarii (...) Od zawodów kwalifikowanych jako > zawodu zaufania publicznego <
społeczeństwo oczekuje spełnienia > bardzo wysokich umiejętności fachowych, zwykle
ukończenia wyższych studiów oraz odbycia dalszych szkoleń ( aplikacja, specjalizacja) <(...)”
Jak z powyższego wynika Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zasadność
przekazania technikom weterynarii niektórych zadań zawodowych lekarzy weterynarii.
Wątpliwości budzi zwłaszcza zgodność tego przepisu z art. 17 ust. 1, art. 68 ust. 4 i art.
76 Konstytucji. Przekazanie technikom weterynarii, działającym bez nadzoru lekarzy
weterynarii choćby niektórych, lecz ważnych czynności (por. np. art. 3 ust.1pkt 4 i pkt 8
ustawy z dnia 18.12.2003 r.) z zakresu usług weterynaryjnych ogranicza możliwość
sprawowania przez izby lekarsko-weterynaryjne ” pieczy nad należytym wykonywaniem
zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony „ (art. 17 ust. 1
Konstytucji).Wykonywanie tych usług przez osoby nie w pełni kwalifikowane może łączyć się
z niebezpieczeństwem pojawienia się chorób epidemicznych i degradacji środowiska
naturalnego (art. 68 ust. 4 Konstytucji) oraz osłabiać ochronę, jaką władze publiczne
zapewniać muszą obywatelom w obliczu zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ze strony
”nieuczciwych praktyk rynkowych”.
Powyżej przedstawione argumenty uzasadniają niniejszą uchwałę.
Download