asf

advertisement
PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA LEKARZA WETERYNARII W PRZYPADKU
PODEJRZENIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)
1. Przyjęcie zgłoszenia (podwyższone upadki/objawy chorobowe)
2. Przygotowanie odzieży ochronnej oraz sprzętu do pobierania, zabezpieczenia i transportu próbek do badań w
kierunku ASF
3. Zabezpieczenie środków dezynfekcji własnej (detergenty, podchloryn sodu, aldehyd glutarowy, środki
zasadowe, rozpuszczalniki lipidowe, Virkon S (1:100).
4. Badanie klinicznie i wywiad epizootyczny
a) upadki:
- u prosiąt – powyżej 20%,
- u warchlaków - powyżej 10%,
- u tuczników - powyżej 5%.
c) termometrowanie
b) objawy kliniczne
Okres inkubacji choroby: 4 - 8 dni (maksymalnie 21 dni).Pierwszym i jedynym objawem choroby jest gorączka
41˚C - 42 ˚C. Gorączkujące świnie mają zachowany apetyt;
niektóre wykazują objawy podniecenia. Gorączka utrzymuje się 3-4 dni, później w.c.c. spada
poniżej normy i pojawiają się inne objawy kliniczne:
sinica skóry, uszu, boków brzucha, wybroczyny,
duszność, pienisty wypływ z nosa,
biegunka z domieszką krwi, wymioty,
niedowład zadu,
poronienia,
niekiedy objawy nerwowe W ciągu kilku - kilkunastu dni świnie padają
d) dochodzenie epizootyczne ustalenie min.:
- spis zwierząt wrażliwych w gospodarstwie
- okresu, w którym choroba zakaźna zwierząt mogła rozwijać się w gospodar-stwie przed podejrzeniem lub
stwierdzeniem jej wystąpienia u zwierząt z gatunku wrażliwego;
- miejsca pochodzenia źródła choroby zakaźnej zwierząt wraz z ustaleniem innych gospodarstw, w których
zwierzęta z gatunku wrażliwego mogły zo-stać zakażone;
- dróg przemieszczania się ludzi, zwierząt i przedmiotów, które mogły być przyczyną szerzenia się choroby
zakaźnej zwierząt, do lub z gospodarstwa – w okresie, o którym mowa w pkt 1.
e) wykluczenie podejrzenia choroby podlegającej obowiązkowi zwalczania lub
POTWIERDZENIE PODEJRZENIA
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Analiza i wybór miejsca do sekcji minimalizująca zakażenie środowiska ( 1kropla krwi może zarazić 100
osobników również przez wektory tj. muchy i inne owady)
Ustalenie zapasów środków dezynfekcyjnych w gospodarstwie oraz analiza zabezpieczenia epizootycznego
gospodarstwa
Telefon do POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII (przekazanie w/w informacji)
Poinformowanie właściciela zwierząt o jego obowiązkach w związku z podejrzeniem ASF
Sekcja padłych zwierząt: objawy zespołu krwotocznego punkcikowate wybroczyny i wylewy krwotoczne
szczególnie w węzłach chłonnych, nerkach, śledzionie (która jest powiększona i ciemna, szczególnie w ostrej
formie), pęcherzu moczowym i owrzodzenia w pęcherzyku żółciowym.
Pobranie i zabezpieczenie próbek do badań !!! przed pobraniem próbek nie odkażać narzędzi i tkanek/miejsc
pobrania próbek!!!pobiera się: krew, śledzionę, migdałki, nerki, węzły chłonne, płuca, a w przypadku
nietypowego przebiegu choroby szpik kostny !!! zabezpieczone i uszczelnione pojemniki z próbkami należy
poddać odkażaniu zewnętrznej powierzchni pojemników!!!
Odkażanie osobiste oraz miejsca sekcji zwłok zwierząt
Przekazanie pobranych próbek Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
13.Lekarz weterynarii pozostaje w gospodarstwie do czasu uzyskania wyników badań
laboratoryjnych (sporządza dokumentację z przeprowadzonych czynności)
Lekarz weterynarii wezwany do zwierzęcia w przypadku podejrzenia wystąpienia
choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania informuje
posiadacza zwierzęcia o niżej wymienionych obowiązkach i nadzoruje ich
wykonanie do czasu przybycia powiatowego lekarza weterynarii lub osoby przez
niego upoważnionej:
- pozostawienia zwierząt w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych
zwierząt;
- uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których
znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę, lub zwłoki zwierzęce;
- wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów, w szczególności mięsa,
zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych w
rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu i innych przedmiotów znajdujących się w
miejscu, w którym wystąpiła choroba;
- udostępnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierząt i zwłok zwierzęcych do badań i
zabiegów weterynaryjnych, a także udzielania pomocy przy ich wykonywaniu;
- udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu tych
organów wyjaśnień i podawania informacji, które mogą mieć znaczenie dla wykrycia
choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu.
Download