6. Jasiński Z. (red.) Motywowanie w przedsiębiorstwie Wyd. Placet

advertisement
prof. zw. dr hab. M. Wanda Kopertyńska
M O T Y W O W A N I E (I część)
Istota motywowania i jego znaczenie w procesie pracy
Motywowanie jest jedną z podstawowych funkcji zarządzania obok planowania,
organizowania i kontroli. Motywowanie polega na świadomym i celowym oddziaływaniu na
motywy postępowania ludzi poprzez stworzenie środków i możliwości realizacji ich
systemów wartości i oczekiwań (celów działania) dla osiągnięcia celów motywującego1.
Motywowanie sprowadza się do stosowania określonych bodźców w procesie
zarządzania. Stanowią one składnik sytuacji motywacyjnej podwładnych (wykonawców) i
winny w sposób pozytywny, a więc zgodny z założonym celem kształtować zachowanie się
członków organizacji2. Funkcja ta jest realizowana bezpośrednio przez oddziaływania na
postawy i zachowania ludzi jako podmioty działania. Motywowanie jako funkcja zarządzania
ma przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania całości organizacji i umożliwiać realizację
jej celów poprzez wykorzystanie potencjału pracowników.
W procesie motywowania występuje podmiot motywujący, zwykle przełożony,
menedżer oraz przedmiot motywacji, którym jest pracownik, podwładny. Podmiotem
wykonującym działania związane z motywowaniem jest bezpośredni kierownik, na którym
spoczywa obowiązek motywowania, przedmiotem zaś jest każdy pracownik jemu
podporządkowany3. Bezpośredni zwierzchnik jest zobowiązany do motywowania swoich
podwładnych, z racji tego, że będąc osobą „uprawnioną” do zarządzania, jego powinnością
staje się realizacja poszczególnych działań składających się na proces zarządzania, a tym
samym jego powinnością jest motywowanie. Jednocześnie jak wskazuje się w literaturze
przedmiotu4 oraz jak potwierdzają doświadczenia praktyczne funkcja motywacyjna
najbardziej wiąże kierowników z podwładnymi. Skuteczność i sprawność kierownika zależy
w znacznym stopniu od jego umiejętności przywódczych, wpływania na pracowników,
porozumiewania się z nimi.
We wcześniejszych interpretacjach motywowania podkreślano jego bodźcowy charakter
oraz nastawienie na realizację celów wyznaczonych przez kierownika, jako podmiotu
motywowania. Obecnie odchodzi się już od takiego podejścia , co wynika po pierwsze z
niedoceniania w takim ujęciu motywacji wewnętrznej, po drugie w obecnym rozumieniu
przedsiębiorstwo to wspólnota interesów, stąd też cele powinny być raczej uzgadniane niż
narzucane. W tym podejściu Borkowska S. stwierdza, że osiągnięcie celów motywującego
możliwe jest poprzez stworzenie środków i możliwości realizacji wartości i oczekiwań
motywowanego5. W tym ujęciu do pracownika podchodzi się zgodnie z ideą zasobów
ludzkich, upatrując w nim świadomy podmiot działania.
Czynnikami oddziaływania motywacyjnego są wszystkie te elementy, które zachęcają
ludzi do efektywnej pracy. Najogólniej czynniki te można podzielić na wewnętrzne i
zewnętrzne. Wewnętrzne to te pochodzące z wnętrza człowieka, które wpływają na to, że
Borkowska S. System motywowania w przedsiębiorstwie Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1985
str. 11
2
Haber L. H. Management. Zarys zarządzania małą firmą Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu,
Kraków 1993
3
Kozdrój A. Grupa pracownicza jako przedmiot i podmiot motywowania Zakład Narodowy im. Osolińskich
Wrocław 1988str.34
4
Borkowska S. System motywowania w przedsiębiorstwie PWN Warszawa 1985 str 20 - 30
5
Borkowska S. System motywowania przedsiębiorstwa PWN Warszawa 1985 s.20 -30
1
ludzie zachowują się w określony sposób lub postępują w konkretnym kierunku. Czynniki te
obejmują: odpowiedzialność, poczucie, że praca jest ważna i że ma się nad nią kontrolę,
swobodę działania, pole do wykorzystania i rozwoju techniki i umiejętności, interesującą i
stawiającą wyzwanie pracę oraz możliwość awansu. Czynniki zewnętrzne to działania na
rzecz ludzi, aby ich umotywować. Czynniki te mogą mieć wpływ natychmiastowy, chociaż
niekoniecznie długotrwały. Czynniki te ujęte razem tworzą system motywacyjny, który
stanowi zbiór celowo dobranych i logicznie wzajemnie powiązanych motywatorów,
tworzących spójną całość, służących realizacji misji i celów danej organizacji oraz
uwzględniającym, możliwe i celowe do uwzględnienia, potrzeby i oczekiwania pracowników.
Motywatory te ująć można w trzy grupy:
 płacowe,
 materialne pozapłacowe
 niematerialne.
Poszczególne składowe powinny dobrane być w ten sposób, aby efektywność całości
była większa niż poszczególnych składowych. Systemy motywowania różnią się w
warunkach poszczególnych przedsiębiorstw, ale i w warunkach przedsiębiorstwa mogą i
często są zróżnicowane w odniesieniu do poszczególnych grup zatrudnionych pracowników.
Skuteczność funkcjonujących w przedsiębiorstwie systemów motywowania można
rozpatrywać z punktu widzenia przedsiębiorstwa i wtedy miarą skuteczności będzie stopień
realizacji celów – zadań motywującego, natomiast z punktu widzenia pracownika tą miarą
będzie poziom satysfakcji i zadowolenia lub ich braku.
Zasady tworzenia regulaminów wynagradzania
Płaca jest istotnym elementem składowym systemu motywacyjnego. Pełni ona pięć
zasadniczych funkcji: kosztową, dochodową, motywacyjną, społeczną i rynkową. Z punktu
widzenia funkcji kosztowej, płaca wraz z pochodnymi stanowi istotny udział w kosztach
pracy. Pracodawca zainteresowany jest zatem maksymalizacją zwrotu poniesionych
nakładów na pracowników bądź też, co często spotyka się w małych firmach,
minimalizowaniem kosztów pracy. Z kolei dla pracownika płaca jest jednym lub często
jedynym źródłem dochodów jego i rodziny. Powinna ona wystarczyć na pokrycie kosztów
utrzymania, odtwarzanie zdolności do pracy (wypoczynek) oraz rozwój pracownika.
Wysokość płacy przysługująca pracownikowi za pełny wymiar czasu pracy nie może być
niższa niż płaca minimalna. Ponadto pracownik powinien otrzymywać
składniki
wynagrodzenia gwarantowane uregulowaniami prawnymi. Jest to ważne z punktu widzenia
społecznej funkcji płacy. Z punktu widzenia celów przedsiębiorstwa, bardzo duże znaczenie
ma funkcja motywacyjna, która polega na harmonizowaniu interesów pracowników i firmy,
w której są oni zatrudnieni. Pracownik osiąga korzyści w zamian za realizację zadań, jakie
stawia przed nim firma. Tak więc poprzez płace skłania się pracowników do podejmowania
pracy, trwania przy niej i polepszania efektów pracy6. Rynkowa funkcja płacy oznacza, że
wysokość płacy, czyli ceny jaką dana praca uzyskuje, kształtowana jest na rynku pracy. Jeśli
pracodawca chce zatrudnić pracownika, musi taką cenę zapłacić. Cena tej samej pracy jest
zróżnicowana na poszczególnych rynkach pracy, w zależności od popytu i podaży. Wymusza
to porównywanie poziomu płac z ich odpowiednikami w innych organizacjach, zwłaszcza
konkurencyjnych (rynek sektora/branży). Ważny jest też rynek geograficzny (regiony/miasta)
w których firma funkcjonuje. Rynki te różnią się z reguły poziomem rozwoju gospodarczego i
wynikające z tego znaczenie lokalnych rynków płacowych.
Gruza M. Struktura wewnętrzna wynagrodzeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w: Borkowska S.
red. Motywować skutecznie IPiSS Warszawa 2004 str.189 – 190
6
Zgodnie z kodeksem pracy 7 każda firma zatrudniająca 20 pracowników musi posiadać
regulamin wynagradzania. Regulamin wynagradzania musi być tak zaprojektowany, aby
zabezpieczał realizację funkcji płacowych, jak też realizację zadań, które stawiane są przed
systemem motywowania każdej firmy. Tworzenie regulaminu wynagradzania wymaga:
1. doboru składników płacowych ,
2. ustalenia zasad kształtowania składników płacowych,
3. doboru form płac.
Dobór składników płacowych dokonany powinien być z uwzględnieniem zadań
stawianych systemowi motywacyjnemu organizacji. W tabeli 1 zaprezentowano wykaz zadań,
jakie w aktualnych uwarunkowaniach stawia się systemowi motywowania wraz z podaniem
składników płacowych gwarantujących ich realizację.
Tabela 1 Zadania systemu motywowania i składniki płacowe zabezpieczające ich
realizację
Zadania systemu motywowania organizacji
Składnik płacowy, który daje
gwarancję realizacji tego zadania
1) Pozyskanie i utrzymanie wartościowych
Płaca zasadnicza
pracowników w organizacji,
2) Zapewnienie efektywnej pracy na stanowisku
Premia
3) Motywowanie do kreatywności i innowacyjności,
Premia
4) Motywowanie do aktywności, przedsiębiorczości
Premia
i działań ponadnormatywnych,
5) Zachęcanie do podejmowania większej
Płaca zasadnicza, ruchoma część
odpowiedzialności (decyduję i odpowiadam),
wynagrodzenia
6) Zachęcanie do pracy grupowej, zespołowej,
Premia grupowa, zespołowa
7) Zachęcanie do rozwoju kompetencji,
Płaca zasadnicza
awansowania,
8) Zachęcanie do uczciwości i lojalności wobec
Płaca zasadnicza
pracodawcy.
9) Realizacja celów (strategicznych) firmy
Premia
Źródło: opracowanie własne
Jak wynika z tabeli zamieszczonej wyżej, wśród składników wynagrodzenia, które
powinny występować w regulaminie wynagradzania, to płaca zasadnicza i premia . Ponadto
realizacja społecznej funkcji płacy nakłada na pracodawcę obowiązek umieszczenia w
regulaminie wynagradzania składników gwarantowanych kodeksem pracy do których zalicza
się:
1) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych8,
2) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej9,
Nie mniej istotnym zagadnieniem z punktu widzenia realizacji zadań systemu
motywacyjnego firmy i funkcji płacowych jest ustalenie zasad kształtowania składników
płacowych. Poprzez właściwe ustalenie składników płacowych można mobilizować bądź nie
pracowników do efektywnej pracy, określonych postaw i zachowań, realizacji wyznaczonych
zadań i celów. Przykładowo ustalenie regulaminowej premii należnej wszystkim
pracownikom w określonej wysokości, nie wymusi ani zachowań pożądanych z punktu
widzenia pracodawcy, ani też skutecznej realizacji zadań/celów. Dla pracodawcy będzie to
koszt, który nie zagwarantuje odzysku wyłożonego pieniądza na tą premię.
Płaca zasadnicza jest podstawowym składnikiem wynagrodzenia. Zróżnicowanie płac
zasadniczych dokonane powinno być w oparciu o wartościowanie pracy na stanowisku10.
Art. 772 § 1 Kodeksu Pracy
Art. 1511 § 1 Kodeksu Pracy
9
Art. 1518 § 1 Kodeksu Pracy
7
8
Wartościowanie pracy jest metodą służącą wycenie wymagań stanowiska pracy (rodzaju
pracy) lub potencjału kompetencyjnego oraz ustaleniu, na tej zobiektywizowanej podstawie,
względnej wartości pracy. Wartościowanie pracy może być przeprowadzone z
wykorzystaniem metod analitycznych oraz syntetycznych. Słabością
analityczno punktowego wartościowania pracy, jest duża pracochłonność jej opracowania i wdrożenia.
Jest to cena za względną precyzję. Punktowa ocena zmusza do większej precyzji
wartościowania, a ponadto umożliwia ściślejszy i zarazem elastyczny związek płac z
wynikami wartościowania pracy. Jednocześnie jak uczy doświadczenie odchylenia między
wynikami wartościowania pracy wysoce precyzyjnego i analitycznego a łatwiejszego i mniej
precyzyjnego są niewielkie.
Dużą przydatność, szczególnie w małych i średnich firmach wykazują metody
syntetyczne: klasyfikacji i rangowania. Metoda rangowania polega na porównywaniu
znaczenia różnych stanowisk z punktu widzenia organizacji. Na tej podstawie sporządza się
listę rankingową stanowisk – od najważniejszych, najbardziej odpowiedzialnych, kluczowych
do szeregowych najmniej ważnych. Metoda klasyfikacyjna z kolei polega na zgrupowaniu
poszczególnych stanowisk w klasy (kategorie) według faktycznego zakresu zadań i
wymaganych umiejętności na każdym stanowisku.
Wyniki wartościowania są podstawą ustalenia kategorii zaszeregowania, ujętych
najczęściej w praktyce w taryfikator stanowisk oraz siatki i tabeli płac. W oparciu o
taryfikator oraz tabelę płac ustala się płacę zasadniczą pracownika. Spotyka się również w
praktyce rozwiązania, gdy płacę zasadniczą ustala się z wykorzystaniem rynkowych
przeglądów płac: rynku sektora/branży, jak też rynku geograficznego, o czym pisano przy
omawianiu rynkowej funkcji płacy.
Premia jest bardzo istotnym elementem regulaminu wynagradzania, bowiem sprzyja
realizacji wielu zadań, które stawia się systemowi motywowania przedsiębiorstwa. Ma ona
również istotne znaczenie z punktu widzenia kosztowej, dochodowej i motywacyjnej funkcji
płacy z uwagi na:
1. w warunkach gospodarki rynkowej nie można kształtować wynagrodzeń w oderwaniu
od efektów, co jest nie tylko antymotywacyjne, ale również niebezpieczne dla
przedsiębiorstwa. Działalność gospodarcza zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a
pracownicy nie mogą całkowicie odcinać się od konieczności chociaż częściowego
partycypowania w tym ryzyku, które samo w sobie może działać mobilizująco, skłaniać
do przedsiębiorczości,
2. wynagradzanie za konkretne wyniki, przykładowo produktywność pracy pozwala
ocenić wykorzystanie posiadanego potencjału zasobów ludzkich firmy,
3. orientacja
wynagradzania na wyniki wytwarza postawę silnej identyfikacji
pracownika z sukcesem firmy/jednostki organizacyjnej/zespołu. Pracownik zdobywa
pewność, że „opłaca” mu się dobrze pracować, bo efekty jego pracy znajdują
bezpośrednie przełożenie na wynagrodzenie,
4. wyznaczenie zadań do realizacji i monitorowanie ich wykonania, wskazuje czy
uzasadniony jest wypływ określonych środków na wynagrodzenia; środki przeznaczone
na realizację zadań stanowią pewnego rodzaju „bufor kosztowy”, który można
zaoszczędzić, w przypadku braku realizacji zadań co w konsekwencji prowadzi do
racjonalizacji kosztów pracy,
5. warunki funkcjonowania firm wymagają elastyczności zachowań, wyścigu o klienta,
dbałości o klienta, potrzeby świadczenia wysokiej jakości usług, elastycznych i
Jednak jak wskazują doświadczenia badawcze wartościowanie pracy przeprowadza niewielka liczba małych
przedsiębiorstw za: M. Juchnowicz M. System wynagrodzeń w małych i średnich firmach – realia oraz kierunki
modernizacji w: Motywować skutecznie red. Borkowska S. IPiSS Warszawa 2004 str.170
10
przedsiębiorczych zachowań pracowników- stąd potrzeba premiowania określonych
zachowań.
Zasady kształtowania premii mogą być w praktyce gospodarczej bardzo zróżnicowane i
zależą od tego co stanowi podstawę premiowania. Podstawę premiowania stanowić mogą:
1) wyniki pracy pracownika
bądź też efekty w realizacji wyznaczonych
indywidualnych celów/zadań,
2) wyniki pracy zespołu/ grup czy też wyodrębnionych jednostek organizacyjnych , np.
brygady, grupy partnerskie (integruje pracownika z celami jednostki i motywuje do ich
realizacji)
4) wyniki firmy - w ten sposób szczególnie w małych firmach wzmaga się
zainteresowanie pracownika sukcesem organizacji
5) zachowania jak też wartości, szczególnie cenione w firmie - programy premiujące
wartości i zachowania , np. wzbudzanie zaufania, traktowanie ludzi z szacunkiem, aktywne
reagowanie na potrzeby klientów, lojalność wobec pracodawcy są istotnym elementem
kreowania kultury organizacji.
Zasady kształtowania składników gwarantowanych prawem określa kodeks pracy.
Wprawdzie pracodawca może przyjąć korzystniejsze zasady ustalania tych składników, to
jednak w warunkach małych przedsiębiorstw nie jest to stosowane. Z reguły przyjmuje się
ustalenia kodeksowe, zgodnie z którymi za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz
normalnego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości:
1. 100% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy w
godzinach nadliczbowych przypadających:

w nocy,

w niedziele i święta nie będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z
obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikami w zamian za pracę w
niedzielę lub w święto zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
2. 50% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy w
godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt.1.
Dodatek nocny ( praca w nocy obejmuje 8 godzin między 21,00 a 7,00) przysługuje za
każdą godzinę pracy w nocy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z
minimalnego wynagrodzenia .
Formy płac określają sposób powiązania płacy z wynikami pracy co ma istotne
znaczenie głównie dla realizacji motywacyjnej funkcji płac. Poprzez odpowiedni dobór form
płac można ukierunkować aktywność pracownika na te czynniki, od których wynagrodzenie
zostało uzależnione w formule jego obliczania, jak i na wywołaniu odpowiedniego natężenia
motywacji. Można zatem motywować pracowników do zwiększania efektywności pracy, jak
też realizacji wyznaczonych celów istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.
Wśród form, mających zastosowanie w praktyce przedsiębiorstw, zaliczyć należy:
a) czasową,
b) czasowo – premiową,
c) akordową
d) zadaniową nazywaną też formą dniówki zadaniowej czy też formą dniówkowo –
zadaniową,
e) prowizyjną,
Wśród wymienionych formy czasowe są najprostsze i najszerzej stosowne, również w
praktyce małych przedsiębiorstw. Formy te nie narzucają żadnych kierunków motywowania
pracowników, gdyż podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wyłącznie czas pracy. Forma ta
jest sposobem wynagradzania, zgodnie z którym wynagrodzenie pracownika zależne jest
wyłącznie od przepracowanego czasu. Formy te mogą sprzyjać skutecznemu motywowaniu
wówczas, gdy towarzyszy im atrakcyjne motywowanie niematerialne (np. wysoki społeczny
prestiż zawodu, możliwość samorealizacji)11.
Odmianą form czasowych, umożliwiających różnicowanie wynagrodzeń stosownie do
wydajności i efektywności jest czasowa forma z premią . Podstawowym elementem czasowo
– premiowej formy płac są stawki płacy zasadniczej wynikające z kategorii zaszeregowania.
W celu zwiększenia motywacyjnego oddziaływania płacy, stosuje się również premię, według
zasad premiowania stosowanych w przedsiębiorstwie.
Akordowa forma płaca uzależnia wysokość wynagrodzenia od wykonania zadania
zgodnie z ustaloną normą. W praktyce stosowany jest akord prosty, który polega na
stosowaniu jednej stałej stawki akordowej za wykonane zadanie lub akord progresywny,
gdzie stawka jest zmienna i po przekroczeniu ustalonych progów wykonania zadania stawka
akordowa może zostać zwiększona.
Dniówkowo – zadaniowa forma płacy jest formą w której jednostką obliczeniową jest
dniówka zadaniowa, która łączy w sobie elementy dwóch form wynagradzania: akordowej i
czasowo – premiowej. W tej formie wynagradzania ustala się w zleceniu pracy, dla każdego
pracownika lub grupy pracowników czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli pracownik lub
grupa pracowników skróci czas przeznaczony na wykonanie zleconej pracy, wówczas
proporcjonalnie do skróconego czasu pracy wzrasta premia przysługująca za wykonanie
zadania w wyznaczonym czasie. Dolna granica procentowego wykonania zadań, przy której
można przyznać premię oraz górna granica premii, mogą być różne i określają je zakładowe
regulaminy premiowania. W praktyce przedsiębiorstw znacznie częściej stosuje się płace
zadaniowe z tzw „premią ujemną” zwaną również dniówką kontrolowaną. Jej istota polega na
tym, że pracownik bądź grupa pracowników otrzymuje do wykonania ściśle określone
zadanie wraz z ustaleniem czasu jego realizacji i wynagrodzeniem. Jeżeli zadanie wykonane
zostanie zgodnie z umową, wówczas pracownik bądź pracownicy otrzymują 100% ustalonego
wynagrodzenia. Zwiększenie wydajności pracy przez skrócenie terminu wykonania zadania
nie jest z zasady premiowane. Przy niedotrzymaniu warunków umowy, wystąpić może
obniżenie należnego wynagrodzenia.
Szczególne znaczenie dla wzrostu efektywności pracy ma prowizyjna forma płac. Jej
istota polega na zasadzie udziału pracownika/pracowników w efektach pracy. Forma ta
pozwala realizować interesy pracowników w powiązaniu z celami przedsiębiorstwa za
pomocą odpowiednio dobranych metod obliczania wynagrodzenia. Duże znaczenie ma
zespołowa forma prowizyjna lub akordowa Za jej pomocą można ustalić wynagrodzenie dla
grup/
zespołów
odpowiedzialnych
za
realizację
wyznaczonych
zadań
zespołowych/grupowych.
Wartościowanie pracy jako podstawa kształtowania poprawnych relacji płac
zasadniczych
Aby wynagrodzenia pracowników motywowały ich do efektywnej pracy bądź określonych
zachowań, konieczne jest ich właściwe kształtowanie. W grupie składników mających
związek z wykonywaną pracą - płaca zasadnicza winna być wyznacznikiem rodzaju
realizowanej pracy, to jest jej stopnia trudności złożoności, odpowiedzialności i warunków w
jakich jest wykonywana. Aby więc zapewnić związek płacy zasadniczej z pracą niezbędne
jest przeprowadzenie wartościowania pracy.
Wartościowanie pracy jest metodą służącą wycenie wymagań stanowiska pracy
(rodzaju pracy) lub potencjału kompetencyjnego oraz ustaleniu, na tej zobiektywizowanej
Budka J Formy płac oraz determinanty ich wyboru w: Jasiński Z. red. Podstawy zarządzania operacyjnego
Oficyna Ekonomiczna Kraków 2005 str. 265
11
podstawie, względnej wartości pracy. Wartościowanie pracy można przeprowadzić
wykorzystując do tego celu metody syntetyczne lub analityczno-punktowe. Zasadnicza
różnica między metodami syntetycznymi a analitycznymi sprowadza się do tego, że stosując
metody syntetyczne dokonuje się całościowej oceny stopnia trudności pracy. Natomiast
zastosowanie metod analitycznych zakłada wieloaspektową ocenę do której dochodzi się
poprzez szczegółowe poznanie wymagań oraz warunków związanych z wykonywaniem
poszczególnych prac a następnie ich punktowe wartościowanie ze względu na cały szereg
kryteriów oceny.
Najbardziej rozpowszechnionymi metodami w grupie metod syntetycznych jest:
metoda rangowania zwana również metodą rankingową oraz metoda klasyfikacyjna. Metoda
rankingowa polega na porównywaniu znaczenia różnych stanowisk z punktu widzenia
organizacji. Na tej podstawie sporządza się listę rankingową stanowisk - od najważniejszych,
najbardziej odpowiedzialnych, kluczowych do szeregowych najmniej ważnych. Metoda
rankingowa ma tę zaletę, że jest prosta nie pochłania zbyt wiele czasu a więc koszty z nią
związane są niewielkie. W dużych organizacjach nie nadaje się jednak do zastosowania, ze
względu na dużą liczbę stanowisk pracy.
Kolejną metodą jest metoda klasyfikacji, która polega na zgrupowaniu
poszczególnych stanowisk pracy w klasy (kategorie) według faktycznego zakresu zadań i
wymaganych umiejętności na każdym stanowisku.
Proces wartościowania pracy z wykorzystaniem tej metody polega na:
1) ustaleniu liczby klas (klasa najczęściej odpowiada kategorii zaszeregowania). W zależności
od wielkości firmy może być 7-10-15 klas,
2) scharakteryzowaniu poszczególnych
odpowiedzialności, uciążliwości,
klas,
tj.
określeniu
stopnia
trudności,
3) komisyjnym kwalifikowaniu (przy nieparzystym składzie komisji) stanowisk do
poszczególnych klas.
Metoda kwalifikacyjna jest dość prosta w stosowaniu. Może być wykorzystywana
zarówno w firmach małych, jak i większych. Potwierdzają to również doświadczenia
praktyczne, które wskazują że w ostatnich latach metoda ta jest często stosowana.
Jednak zdecydowanie większe zastosowanie niż metody syntetyczne mają metody
analityczne. Do grupy metod analitycznych zalicza się metodę UMEWAP –95 i UMEWAP 2000.
Metoda UMEWAP – 95
Kryteria
Punkty
ZŁOŻONOŚĆ PRACY
Metoda UMEWAP – 2000
punkty
ZŁOŻONOŚĆ PRACY
1. Wykształcenie zawodowe
2. Doświadczenie zawodowe
3. Innowacyjność, twórczość
4. Zręczność
5. Współdziałanie
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA:
1. Przebieg i skutki pracy
2. Decyzje
3. Środki i przedmioty pracy
60
35
25
20
20
1. Wykształcenie zawodowe
2. Doświadczenie zawodowe
3. Innowacyjność, twórczość
4. Zręczność
60
35
25
20
30
30
25
4. Bezpieczeństwo innych osób
25
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA:
1. Przebieg i skutki pracy
2. Decyzje
3. Finanse oraz środki i
przedmioty pracy
4. Bezpieczeństwo innych osób
35
35
25
25
5. Kontakty zewnętrzne
20
UCIĄŻLIWOŚĆ
PRACY
1. Wysiłek fizyczny
2. Wysiłek psychonerwowy
3. Wysiłek umysłowy
4. Monotonia, monotypia
WARUNKI PRACY
1. Uciążliwość środowiska pracy :
a) mikroklimat
b) woda, wilgoć
c) substancje chemiczne
d) hałas
e) drgania mechaniczne
f) oświetlenie
g)
pyły
nieorganiczne
i
organiczne
h) inne
2) czynniki niebezpieczne
RAZEM
5. Kierowanie
40
WSPÓŁPRACA
30
20
20
10
1. Współdziałanie
2. Motywowanie
3. Kontakty zewnętrzne
25
20
20
WARUNKI PRACY
25
15
420
1. Wysiłek fizyczny
2. Wysiłek psychonerwowy
3. Wysiłek umysłowy
4. Monotonia, monotypia
5. Warunki pracy
RAZEM
30
20
20
10
25
460
Znacznie częściej w praktyce wykorzystuje się metody analityczne wypracowane dla
potrzeb konkretnej firmy uwzględniające jej specyfikę i uwarunkowania.
Wyniki wyceny (wartościowania) pracy stanowią podstawę zaszeregowania
stanowiska do odpowiedniej kategorii, zbudowania tabeli płac i ustalenia w oparciu o tą
tabelę poziomu wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach.
Tabela płac określa kategorie zaszeregowania stanowisk pracy oraz odpowiadające tym
kategoriom stawki wynagrodzenia zasadniczego. Poziom stawek wynagrodzenia
zasadniczego zależy od:
- puli środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze w łącznym funduszu płac,
- wewnętrznej struktury płac, w tym udziału płacy zasadniczej i pozostałych składników
wynagrodzeń w łącznym wynagrodzeniu.
Aktualne tendencje w zakresie kształtowania tabel płac wskazują na tworzenie szerokich
przedziałów w ramach poszczególnych kategorii zaszeregowania. Pozwala to na:
1) Zróżnicowanie wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na tych samych
stanowiskach a różniących się wynikami w pracy. Należy tutaj podkreślić, że wartościowanie
pracy odnosi się do wyceny stanowisk pracy, a nie pracowników zatrudnionych na tych
stanowiskach.
2) Możliwość płacowego awansu poziomego pracownika. Brak takich możliwości w
przeszłości, wymuszało konieczność awansu pionowego i tworzenia dużej liczby
różnorodnych stanowisk
Wyniki wartościowania pracy wykorzystywane są również do opracowania taryfikatora
kwalifikacyjnego. Taryfikator ten określa:
- kategorie zaszeregowania stanowisk występujących w firmie,
- wymagania kwalifikacyjne niezbędne na poszczególnych stanowiskach pracy.
Modele/zasady przeszeregowania
Zasady przeszeregowania / awansowania płacowego określają sposób dokonywania
podwyżek płac. Sposób ten zależy od wyboru wariantu przeszeregowania. Wybór ten
zdeterminowany jest doborem kryteriów dokonywania podwyżek. Mogą mini być: koszty
utrzymania, staż pracy, sytuacja na rynku pracy, kompetencje pracownika jego efekty pracy,
lub też kombinacja różnych czynników , np. sytuacji na rynku pracy, efektów pracy czy też
kosztów utrzymania , kompetencji pracownika i wyników jego pracy. W zależności od
przyjętego kryterium będącego podstawą przeszeregowań można mówić o
przeszeregowaniach: inflacyjnych, inflacyjno – motywacyjnych i motywacyjnych.
W przeszeregowaniu inflacyjnym podstawę stanowi wzrost kosztów utrzymania. Z
motywacyjnego punktu widzenia koszty utrzymania są wysoce ułomnym kryterium
podwyżek. Odrywają je bowiem od wymagań, efektów pracy i kompetencji pracownika. Z
tego względu dopuszczalne są w przypadku płac minimalnych, których ochrona jest
niezbędna, bez względu na efekty pracy, w przypadku osób najniżej opłacanych .
W przeszeregowaniu inflacyjno – motywacyjnym podstawę wzrostu wynagrodzeń
stanowią: wzrost kosztów utrzymania i wyniki /efekty pracy oraz kompetencje pracownika. Z
kolei w przeszeregowania motywacyjnych podstawą tą są jedynie efekty/wyniki pracy oraz
kompetencje pracownika.
Wśród przedstawionych modeli przeszeregowań, trudno znaleźć uzasadnienie dla
stosowania modelu inflacyjnego. Ta forma
przeszeregowań prowadzi do szeregu
negatywnych następstw, do których zaliczyć należy:
 gorsze nagradzanie pracowników kompetentnych, wartościowych co osłabia ich
motywację do efektywnej pracy i w konsekwencji znajduje odzwierciedlenie w wynikach
firmy jako całości ( na wyniki te pracują głównie pracownicy bardzo dobrzy),
 utrwalania określonych postaw, zachowań czy też wyników ( nie zawsze korzystnych z
punktu widzenia pracodawcy), bowiem pracownik postrzega podwyżkę jako wyraz
akceptacji dla jego pracy (jeżeli słaby pracownik otrzymuje przeszeregowanie wówczas
postrzega to tak, że jego zachowania, wyniki pracy są akceptowane przez pracodawcę),
 równanie do stanu przeciętnego (bo taki się nagradza) i tym samym brak motywacji do
zwiększania kompetencji, które prowadzą do wzrostu efektywności pracy.
Aby jednak podwyżki wynagrodzeń motywowały pracowników do osiągania wysokiej
efektywności pracy, wzrost wynagrodzenia musi mieć związek z oceną pracy. To
uzasadnia stosowanie modeli przeszeregowań, w których podstawą przeszeregowania są
wyniki pracy, kompetencje pracownika. Warunkom tym odpowiada model motywacyjny.
Jednak przejście od razu z modelu inflacyjnego na model motywacyjny oznaczałoby
rewolucję i tym samym stanowiłoby to znaczną trudność w jego wprowadzaniu. Jest to za
sprawą dotychczasowych przekonań, przyzwyczajeń czy nawet tradycji i co się z tym wiąże
braku akceptacji ze strony pracowników i przedstawicieli związkowych. Dlatego uzasadnione
jest stosowanie modelu inflacyjno – motywacyjnego przy założeniu, że wysokość środków
przeznaczana na przeszeregowania motywacyjne jest zdecydowanie wyższa niż na
przeszeregowania inflacyjne. W sytuacji odwrotnej ranga awansowania motywacyjnego
znacznie się zmniejsza i jest w pewien sposób ignorowana przez pracowników.
Polityka płacowa firmy w warunkach gospodarki rynkowej
Kierunek przekształceń polityki płacowej nadają cztery zasady wynikające z istoty
skutecznego motywowania oraz demokracji rynkowej.
Zasada pierwsza: skuteczne motywowanie opiera się na kilku elementarnych zasadach:
1) na proporcjonalności wynagrodzeń stosownie do wymagań i efektów pracy (równa płaca
za równą pracę )
2) na różnicowaniu form i narzędzi motywowania co najmniej w obrębie grup zatrudnienia i
szczebli decyzyjnych stosownie do różnych oczekiwań i aspiracji pracowników oraz
celów i oczekiwań firmy
3) na motywowaniu pozytywnym a nie negatywnym
4) na zachowaniu niewielkiej odległości czasowej między wykonaniem zadania, a
uzyskaniem gratyfikacji z tego tytułu
5) na wykazaniu jaki wpływ na nagrodzony efekt pracy ma poszczególny pracownik
Zasada druga: głównymi determinantami różnicowania wynagrodzeń są: jaka praca (trudna
odpowiedzialna, itp.) oraz jakie wyniki w pracy, koszty utrzymania, rynek pracy oraz
kondycja finansowa firmy. Punktem wyjścia w różnicowaniu wynagrodzeń jest: jaka praca i
jakie wyniki w pracy, natomiast koszty utrzymania i kondycja finansowa firmy wyznaczają
ramy w których to zróżnicowanie występuje.
Zasada trzecia: w gospodarce rynkowej możliwe są wykorzystania dwa modele regulowania
problemów pracy i płacy:
- oparty na wolnej grze rynkowej,
- negocjacyjny.
Zasada czwarta: wynika z logiki gospodarki rynkowej i cechuje ją równość wszystkich
podmiotów gospodarczych wobec prawa pracy. Nie dotyczy to technik i procedur, które
powinny się różnić - metody wartościowania pracy i oceny efektów pracy. Wartościowanie
pracy i ocena efektów pracy stanowić ma podstawę polityki płacowej firmy.
Literatura:
1. Borkowska S. Strategie płac Dom Wydawniczy ABC Kraków 2001
2. Borkowska S. red. Motywować skutecznie IPiSS Warszawa 2004
3. Borkowska S. System motywowania w przedsiębiorstwie PWN Warszawa 1985
4. Gick A. Tarczyńska M. Motywowanie pracowników. Systemy – techniki – polityka PWE
Warszawa 1999
5. Gruszczyńska – Malec G. Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa PN Akademii
Ekonomicznej w Katowicach 2001
6. Jasiński Z. (red.) Motywowanie w przedsiębiorstwie Wyd. Placet Warszawa 1998
7. Karaś R. Teorie motywacji w zarządzaniu Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu Poznań 2003
8. Kopertyńska M. Wanda Motywowanie pracowników – teoria i praktyka Wyd. Placet
Warszawa 2008
9. Kopertyńska M. Wanda Motywowanie pracowników – teoria i praktyka Wyd. II
poprawione Wyd. Placet Warszawa 2009
10. Kopertyńska M. Wanda System płac przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej
Wrocław 2000
11. Kozioł L. Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno – organizacyjne PWN
Warszawa 2002
12. Mc Ginnis A.L. Sztuka motywacji Vocatio Warszawa 1994
13. Penc J. Motywowanie w zarządzaniu Profesjonalna Szkoła Biznesu Kraków 1998
14. Sikorski Cz. Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikami a
organizacją Difin Warszawa 2004
Download