Rośliny rosnące w warunkach naturalnych nieustannie narażone są

advertisement
Zmiany profilu białkowego korzenia w liniach populacji mapującej jęczmienia
(Hordeum vulgare L.) w warunkach niedoboru wody
Klaudia Chmielewska
Rośliny rosnące w warunkach naturalnych nieustannie narażone są na działanie
różnego rodzaju czynników zewnętrznych, zarówno biotycznych jak i abiotycznych. Susza
jest jednym ze stresów abiotycznych, która znacząco wpływa na wzrost i rozwój roślin, przez
co ogranicza produkcję rolną i przyczynia się do poważnych strat ekonomicznych.
Odpowiedź roślin na niekorzystne warunki środowiska jest zjawiskiem angażującym wiele
mechanizmów biochemiczno-molekularnych, do których należą zmiany poziomu ekspresji
genów, różnice w profilu akumulacji specyficznych białek, czy metabolitów. Rozwój
nowoczesnych technik separacji oraz identyfikacji dużej liczby białek metodami spektrometrii
mas sprawił, że proteomika stała się użytecznym narzędziem wykorzystywanym w
poszukiwaniu potencjalnych białek-markerów związanych z tolerancją roślin uprawnych na
stresy. Jednakże pomimo intensywnych badań, mechanizmy leżące u podstaw tolerowania
stresów abiotycznych przez rośliny nie są jak dotąd dobrze poznane.
Nadrzędnym celem przedłożonej pracy doktorskiej było wyselekcjonowanie białek
korzenia zaangażowanych w molekularne mechanizmy odpowiedzi jęczmienia jarego na
warunki deficytu wody. Analizy prowadzono na dwóch genotypach rodzicielskich: Maresi i
CamB1/CI, 89 rekombinacyjnych liniach wsobnych pochodzących ze skrzyżowania
osobników rodzicielskich i dwóch odmianach referencyjnych: Sebastian i Stratus.
Wykorzystane narzędzia proteomiczne i wysokorozdzielcze techniki spektrometrii mas
pozwoliły na sporządzenie map proteomicznych korzeni jęczmienia oraz identyfikację
szeregu specyficznych białek reagujących zmianą poziomu akumulacji w warunkach
niedoboru wody.
Zastosowane w przeprowadzonych doświadczeniach warunki suszy wpłynęły w
znaczący sposób na zmiany proteomu korzenia dla wszystkich badanych genotypów
jęczmienia, co wskazuje, że niedobór wody ma ogromny wpływ na zmiany w poziomie
akumulacji białek u roślin. Zastosowanie odpowiednich metod oceny statystycznej pozwoliło
na wyselekcjonowanie zarówno białek wykazujących zmiany poziomu akumulacji pod
wpływem suszy (efekt suszy), jak i białek, których zmiany w profilu ekspresji są efektem
interakcji suszy i genotypu. Należą do nich: białka obronne, regulujące ekspresje genów,
zaangażowane w metabolizm węgla, czy metabolizm wtórny. Białka wykazujące istotne
efekty interakcji suszy i genotypu mogą stanowić potencjalne białkowe markery związane z
tolerancją roślin na stres suszy. Uzyskane w tej pracy wyniki na poziomie proteomu korzenia
powinny zostać skorelowane z rezultatami innych zadań realizowanych w projekcie
POLAPGEN-BD, m.in. z danymi genetycznymi, metabolomicznymi, morfologicznymi, a w
szczególności z danymi dotyczącymi plonu, w celu oceny ich przydatności do selekcji odmian
uprawnych odpornych na suszę.
Download