tutaj

advertisement
Propozycje prac dyplomowych inżynierskich – specjalizacja
Biotechnologia molekularna
Dr hab. inż. Paweł Sachadyn
1. Molekularne mechanizmy regeneracji u płazów i ssaków.
2. Farmakologiczna stymulacja bezbliznowego gojenia ran.
3. Farmakologiczna stymulacja regeneracji.
4. Analiza danych mikromacierzowych
w badaniu molekularnych podstaw
gojenia ran i regeneracji.
Dr inż. Marcin Olszewski
1. Identyfikacja
genów
kodujących
SAHazę
(hydrolazę
S-adenosylo-L-
homocysteinową) u mikroorganizmów żyjących w ekstremalnych warunkach
środowiskowych.
2. Identyfikacja genów kodujących prokariotyczną L-asparaginazę - enzymu o
właściwościach przeciwbiałaczkowych.
3. Bakteryjne białka SSB w świetle najnowszych technik identyfikujących ich
właściwości oraz aplikacje.
4. Rola, charakterystyka i aplikacje prokariotycznych białek PriB.
Dr inż. Lucyna Holec-Gąsior
1. Neosporoza, toksoplazmoza i sarkocystoza u zwierząt gospodarskich.
2. Choroba Derzsyego u gąsiąt – immunoprofilaktyka oraz diagnostyka.
3. Chimeryczne białka antygenowe Toxoplasma gondii w diagnostyce
toksoplazmozy i szczepieniach.
4. Wrodzone inwazje pasożytnicze Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzei i
Plasmodium sp.
5. Szczepionki DNA w prewencji chorób pasożytniczych – stan obecny i
perspektywy.
Dr inż. Marta Wanarska
1. Możliwości produkcji bioetanolu z niekonwencjonalnych surowców.
2. Możliwości wykorzystania glicerolu powstającego w procesie produkcji
biodiesla.
3. Keratynazy – źródła, charakterystyka i możliwości zastosowania w przemyśle.
Dr inż. Rafał Piątek
1. Wykorzystanie bakteryjnych systemów fimbrialnych typu chaperone-usher do
konstrukcji powinowactwowego systemu oczyszczania białek fuzyjnych.
2. Poszukiwanie systemów adhezyjnych typu chaperone-usher u bakterii
beztlenowych.
3. Mostek disiarczkowy w strukturze białek typu immunoglobulinowego –
powiązanie lokalizacji z stabilnością i mechanizmem fałdowania białek.
Dr Beata Zalewska-Piątek
1. Zależność obrazu klinicznego infekcji dróg moczowych u kobiet w ciąży
wywoływanych przez uropatogenne szczepy E. coli od typu produkowanych
adhezyn: pile typu P, pile 1 oraz adhezyn z rodziny Dr.
2. Formowanie biofilmu bakteryjnego jako determinanty warunkującej trwałość i
przeżywalność uropatogennych szczepów E. coli w obrębie dróg moczowych.
3. Zakażenia wirusowe i bakteryjne u osób z niedoborami odporności.
Dr inż. Anna Brillowska-Dąbrowska
1. Grzyby z rodzajów Rhizopus i Mucor - charakterystyka i ich wykrywanie.
2. Keratynazy - rodzaje, własności, zastosowanie oraz metody produkcji.
3. Proteazy produkowane przez grzyby - rodzaje, własności, zastosowanie oraz
metody produkcji.
4. Chitynazy - rodzaje, własności, zastosowanie oraz metody produkcji.
Dr inż. Roman Kotłowski
1. Współczesne metody wprowadzania plazmidowego DNA do komórek
bakteryjnych.
2. Charakterystyka fimbrii typu pierwszego u E. coli.
3.
Opracowanie zestawów diagnostycznych do wykrywania trujących grzybów
kapeluszowych.
Dr inż. Hubert Cieśliński
1. Wykorzystanie przemysłowe drożdży do produkcji ryboflawiny.
2. Wykorzystanie Saccharomyces cerevisiae oraz innych drożdży do produkcji
bioetanolu.
3. Przemysłowe zastosowanie drożdży produkujących polisacharydy.
4. Wykorzystanie drożdży do produkcji enzymów.
Dr hab. Beata Krawczyk
1. Zastosowanie metody TRFLP (ang. ) w diagnostyce molekularnej
mikroorganizmów.
Zaprojektowanie układu do różnicowania bakterii Gram dodatnich i Gram
ujemnych w oparciu o metodę TRFLP. [2 osoby]
Download