Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

advertisement
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierunek farmacja
jednolite studia magisterskie
Rok III
Semestr VI
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu HODOWLE IN VITRO I TRANSGENEZA ROŚLIN W PRODUKCJI
LEKÓW
Jednostka organizacyjna Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej
Kierownik przedmiotu dr hab Ilona Bednarek
Kontakt
telefon: 32 364 1040
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Liczba godzin
Założenia i cele przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe:
seminaria:
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu
Efekty kształcenia:
Wykaz literatury
podstawowa:
uzupełniająca:
e-mail: [email protected]
biologia z genetyką; biologia molekularna; botanika
znajomość: fizjologii roślin; budowy DNA i białek; procesów
replikacji, transkrypcji i translacji w komórkach
eukariotycznych; podstawy metod detekcji i ilościowego
oznaczania kwasów nukleinowych.
wykłady
seminaria
ćwiczenia
ogółem
0
30
0
30
Punkty kredytowe (ECTS)
2
Zapoznanie z zasadami prowadzenia hodowli in vitro roślin,
transgenizacji i detekcji transgenów w roślinach oraz
otrzymywania nowych leków w oparciu o hodowle roslinne
prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z materiałem
roślinnym i bakteryjnym pod komorą z przepływem laminarnym,
techniki inżynierii genetycznej (transformacja, izolacja DNA,
PCR, elektroforeza).
Hodowla roślin in vitro – warunki fizyko-chemiczne hodowli;
etapy zakładania hodowli; kryteria doboru roślin do hodowli in
vitro; sterylizacja materiału roslinnego; skład i pH pożywek
roślinnych; hormony roślinne; typy kultur roślinnych
bioreaktorowych; charakterystyka reakcji biotransformacji z
przykładami; metody wektorowe i bezwektorowe transformacji
roślin; metody identyfikacji roślin genetycznie modyfikowanych
oparte na detekcji DNA i białek; embriogeneza somatyczna,
produkcja sztucznych nasion; biosynteza metabolitów wtórnych
w kulturach In vitro; produkcja substancji biologicznie i
farmakologicznie czynnych. Agroinfekcja roślin; rosliny
genetycznie modyfikowane w produkcji leków. Ocena
transformacji roślin metodą histochemiczną (GUS).
zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie
pozytywnej oceny z testu końcowego
znajomość zasad prowadzenia kultur roślinnych (w tym kultur w
bioreaktorach)
znajomość metod uzyskiwania roślin genetycznie
modyfikowanych oraz ich identyfikacji w oparciu o metody
detekcji DNA i białek.
Znajomość substancji biologicznie czynnych i etapów ich
pozyskiwania z roślin transgenicznych
S. Malepszy. Biotechnologia roślin. 2001. Warszawa.
Wydawnictwo PWN.
B. Michalik. Zastosowanie metod biotechnologicznych w
hodowli roślin. 1996. Kraków. Wydawnictwo Drukrol S.C.
K. Wypijewski. Wybrane zagadnienia biotechnologii roślin.
Poznań. 1996. Wydawnictwo naukowe UAM.
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
I. Bednarek (red.): Podstawy biotechnologii farmaceutycznej.
Katowice 2007
Download