Biotechnologia i inżynieria genetyczna - BEZ

advertisement
Biotechnologia - zespół technologii , służących do
wytwarzania użytecznych , żywych organizmów lub substancji
pochodzących z organizmów lub ich części. Inaczej - wszelkie
manipulacje żywymi organizmami prowadzące do osiągnięcia
określonych korzyści. Można przypuszczać, że ta lista
zastosowań biotechnologii będzie się wydłużać z roku na rok,
podobnie jak wraz z upływem czasu pojawiają się coraz to
nowsze technologie. W inżynierii genetycznej osiągniecie
sukcesu wymaga zastosowaniu szeregu różnych doświadczeń
pomocniczych oraz prób zasadniczych z użyciem wielu
komórek. Niezbędne do tego jest dysponowanie wieloma
kopiami danego genu, które uzyskuje się przez powielanie
określonego odcinka w licznych, identycznych kopiach.
Przeprowadza się to dwojako: 1) In vitro - przez klonowanie
DNA, wprowadzając wyizolowany gen do komórki.
2) In vitro - przy wykorzystaniu tzw. Techniki PCR. Ta metoda
pozwala na bardzo szybkie namnażanie określonego odcinka
DNA w probówce. Inżynieria genetyczna - zespół technik
badawczych pozwalający na wyizolowanie i charakterystykę
określonych genów , a także wprowadzenie do nich zmian.
Dziedzina młodsza od poprzedniej. Rozwijana od początku lat
70-tych naszego wieku. Podstawą jej rozwoju była seria odkryć
, z których wiele zostało nagrodzonych Nagrodami Nobla.
ZASADA TECHNIKI INŻYNIERII GENETYCZNEJ
a) wbudowanie poszukiwanego genu do plazmidu - Tę metodę
nazywamy "strzelaniem na ślepo", gdyż o otrzymaniu klonu
bakterii zawierającego gen X decyduje przypadek; b) izolacja
DNA genu X Stosując metody inżynierii genetycznej można
ciąć DNA różnych organizmów, wstawić je do naturalnych lub
sztucznych plazmidów i wraz z nimi wprowadzać je przede
wszystkim do komórek bakteryjnych. Dążeniem inżynierii
genetycznej jest wykorzystanie genów jednego organizmu, w
drugim dzięki przenoszeniu obcego DNA oraz izolacji DNA
określonego genu. BEZPOŚREDNIE ZNACZENIE GENETYKI
W ŻYCIU CZŁOWIEKA Rozwój inżynierii genetycznej
rozbudza nadzieje szczególnie wśród ludzi dotkniętych
anomaliami genetycznymi. Naukowcy zaczęli integrować w
materiał genetyczny człowieka wdając się w tzw. terapie
genowe, które mają ogromną przyszłość. Polegać one mają na:
1. substytucji (podstawieniu) alleli "uszkodzonych"
prawidłowymi;
2. korekcjach, czyli "naprawach uszkodzonych" genów;
3. wprowadzeniu, np. drogą transdukcji normalnego genu do
zmutowanej komórki;
W tym przypadku problemem jest fakt, że w jednej komórce
funkcjonują dwa geny, a efekt tego jest trudny do przewidzenia.
Podobnych problemów technicznych jest więcej. Do
rozwiązania pozostaje kwestia docierania z terapią genową do
jak największej liczby określonych komórek ciała oraz
precyzyjnego wstawienia genów we właściwe miejsca
chromosomów. Niewłaściwa insercja może być tragiczna w
skutkach, gdyż może dojść do unieczynnienia innego genu i
pojawieniu się szeregu innych negatywnych skutków.
Zadaniem hodowli roślin jest ulepszanie roślin uprawnych i
tworzenie nowych odmian, podobnie jak w hodowli zwierząt,
wykorzystano wiele nauk a przede wszystkim genetykę.
Zaniechanie pracy nad ulepszaniem istniejących odmian
(hodowli zachowawczej), prowadzi do szybkiego pogorszenia
się materiału siewnego i spadku plonów. Natomiast tworzenie
nowych odmian (hodowla twórcza), należy uznać za najszybszy
i najbardziej istotny czynnik zwiększenia plonów u roślin.
Efekty krzyżowania:
a) - większa zmienność roślin przystosowanych do nowych
środowisk,
b) - nowe kombinacje cech,
c) - transgresja,
d) - epistaza,
e) - nowe sprzężenie genów,
f) jeżeli określona cecha roślin jest "jednogenowa" to w
niewielkim stopniu uległa wpływom środowiska. Jest to ważne
dla hodowców, bo dziedziczy się na podstawie praw Mendla cechy wielogenowe powodują dużą różnorodność mieszańców,
ale utrudniają hodowlę.
bez-nauki.pl - ściągi, opracowania, testy...
Download