Biologia komórki roślinnej

advertisement
Biologia komórki roślinnej
WYKŁAD I
pierwsze były komórki prokaryotyczne
1 mld 400 mln lat temu powstały komórki eukaryotyczne
mykoplazmy – najprostsze
Metabolizm
organella
cytoplazma
PROCARYOTA
1-10 m
Anaeroby, aeroby
Niewiele: nukleoid, tylakoidy,
mezosomy, rybosomy 70s
Brak cytoszkieletu, brak ruchu, brak
endo i egzocytozy
DNA
Koliste w cytoplazmie tylko egzony
RNA i białka
Podział komórki
Transkrypcja i translacja w
cytoplazmie
Podział prosty komórki i nukleoidu
Organizacja komórkowa
jednokomórkowce
EUCARYOTA
10-1000m
Aeroby
Jądro, mitochondria, plastydy, ER,
AG, rybosomy 80s
Cytoszkielet: mikrotubule, różne
ruchy cytoplazmy, endo i
egzocytoza
Bardzo długie, liniowe, introny i
egzony, histony, otoczka jądrowa
Transkrypcja w jądrze, translacja w
cytoplazmie
Chromosomy, podziały: mitoza i
mejoza, wrzeciono podziałowe:
kariokinetyczne i cytokinetyczne
Głównie wielokomórkowce, różne
typy tkanek, 60 bilionów komórek
PROCARYOTA
mała mykoplazma – 1,6 par zasad DNA x 10 do 6
pałeczka okrężnicy E.coli – 4 par zasad DNA x 10 do 6
duża cyjanobakteria – 16 par zasad DNA x 10 do 6
EUCARYOTA
mitochondrium drożdży piekarniczych– 2-3 par zasad DNA x 10 do 6
drożdże piekarnicze – 12-20 par zasad DNA x 10 do 6
pierwotniaki – 55-320 000 par zasad DNA x 10 do 6
komórki ssaków – 2 800 – 5 300 par zasad DNA x 10 do 6
FUNKCJE BIOLOGICZNE CZĄSTECZEK DNA
mRNA – przekazywanie informacji, określa kolejność łączenia aminokwasów w biosyntezie białka
rRNa :
1. udział w strukturze rybosomu
2. aktywność transferazy peptydylowej
3. translokacja peptydylo – tRNA
tRNA – cząsteczki adaptorowe przenoszące aminokwasy w biosyntezie białek i innych szlakach metabolicznych
U1, U2, U4/ U6, U5 snRNA – wycinanie intronów
U3snRNA – dojrzewanie rRNA
U7 snRNA – obróbka końca 3’mRNA histonowego
U11 snRNA – obróbka i poliadenylacja 3’ końca pre-mRNA
M1 RNA – komponent katalitycznej RN-azy P biorącej udział w obróbce tRNA
RNA telomerazy – matryca do syntezy telomerów
1
7s RNA – składnik kompleksu rozpoznający sygnał w procesie translokacji białek prze błony
primery RNA – cząsteczka RNA inicjująca replikacje DNA?
Mic F – prokariotyczny RNA zdolny do regulacji wydajności translacji
TFIIIR – czynnik regulujący transkrypcje Pol III u owadów
KALMODULINA:
4 miejsca wiązania wapnia
kinaza lekkiego łańcucha miozyny
fosfodiesteraza cyklicznych nukleotydów
pompa wapniowa ( Ca2+-Mg2+-ATP-aza)
rozp..... mikrotubul
fosforylacja błon
uwalnianie neuromediatorów
kinaza DNA
kinaza fosforylazy
Ca2+ zależna kinaza białkowa
Cyklaza guanylanowa
Inne
UBIKWITYNA
1. procesy w cytosolu:
ubikwitynozależna proteoliza
glikoliza
glikogenoliza
glukoneogeneza
cykl pentozofosforanowy
synteza kwasów tłuszczowych
synteza nukleotydów
kataboilizm pirymidyn
biosynteza porfiryn
cykl mocznikowy
synteza aminokwasów
Ca 10 do –7 mola w komórce ( niewielkie stężenie w komórce)
2. filamenty pośrednie
3. mikrotubule
4. filamenty aktynowe
-
przyłączanie dimerów tubuliny wymaga dostarczenia energii
ułożenie mikrotubul w czasie mitozy, cyklu komórkowego
ruch cytoplazmy
transport cząsteczek z komórki i do komórki przez plasmodesmy
dyneina, kinezyna
WYKŁAD II
BŁONY KOMÓRKOWE
białka integralne, peryferyczne w błonie
glikoproteiny, glikoproteidy, fosforowe połączenia ( asymetryczność błony )
błony są zorganizowanymi warstwowymi układami makromolekularnymi
nadają komórkom indywidualność przez oddzielenie od środowiska i pełnią funkcje niezbędne do życia
są wysoce selektywnymi barierami przepuszczalności, zawierają kanały, przenośniki i pompy
w komórkach eukariotycznych tworzy odrębne przedziały – kompartmenty
wspólne cechy
1. grubość błon 6-10 nm
2. zbudowane głównie z białek i lipidów w stosunku 1:4 do 4:1 oraz cukrowców
3. lipidy mają reszty hydrofobowe i hydrofilowe
4. mają specyficzne białka
2
5.
6.
7.
są asymetryczne
są strukturami płynnymi
spolaryzowane elektrycznie
Rodzaje transportu
uniport
symport
antyport
Uorganizowanie błon:
plazmalemma u roślin (błona )
RE gładkie i szorstkie – tu błony pełnią różne funkcje
Szorstkie :
1. przemiana białek
odcięcie odcinka sygnałowego
N – glikozylacja peptydów
Modyfikacja łańcuchów oligosacharydowych peptydów
Gładkie
2. przemiana lipidów
synteza triglicerydów
fosfolipidów
sfingolipidów
cholesterolu
modyfikacje kwasów tłuszczowych np. synteza kwasów tłuszczowych
3. utlenianie – redukcja
hydroksylacje węglowodorów
utlenianie nienasyconych kwasów tłuszczowych np. oksydazy mikrosomowe
4. transport do wnętrza siateczki
Ca2+ np. ATP-aza
Glukozy
5. odtruwanie
utlenianie
przyłączenie glikuronianu
przyłączanie siarczanu
przyłączanie grup metylowych
acetylacja
np. acetylazy, transferaza metylowa, siarczanowa, oksydazy mikrosomowe
APARAT GOLGIEGO
z cystern odrywają się z RE
z diktiosomu, cześć trans i cis
pęcherzyki odrywają się od cystern diktiosomu
ap.Golgiego zajmuje się przemianą białek i cukrowców
procesy wydzielnicze
transport w stronę RE oraz w stronę „do przodu”
otoczka pęcherzyka : z klatryną, koronko podobne okrycie, COP1
pęcherzyki okryte klatryna ( białko na powierzchni, białka receptorowe w błonie- „adresowane „ gdzie jest
kierowany w miejsce docelowe)
Przedział
Bliższy cis
Typowe barwienie lub
metoda
histochemiczna
Wyczernianie OsO4
Reakcja na G6Pazę
(glukozo-6- fosfatazę)
Inne enzymy
obecne w
przedziale
Oksydazy NADH :
NADPH zależne
Mannozydaza 1
Fosfotransferaza
Nacetyloglukozamin
ylowa
Powinowactwo Najważniejsze procesy zachodzące w
do lektyn
danym przedziale
Konkawalina A
( ConA)
-
usuwanie zewnętrznych reszt
mannozowych z oligosacharydów
przyłączanie kwasów tłuszczowych
do seryny
przyłączanie
acetyloglukozaminofosfor. Do
enzymów lizosomalnych
3
-
Środkowy
-
Reakcja na NADPazę
przyłączanie Nacetlogalaktozaminy w procesie Oglikozylacji
Transferaza Nacetylo
Niektóre enzymy w lizosomach :
lipaza – nukleazy
fosfolipaza – fosfatazy
sfingomielinaza – sulfatazy
enzymy działają na białka ( katepsyny )
enzymy działają na łańcuchy cukrowe ( galaktozydazy )
enzymy działają na glikozaminoglikany ( glukoronidaza, lizozym)
SKŁAD SOKU KOMÓRKOWEGO
jony K+, Na+, Ca+, Mg2+, Cl-, SO4 2-, PO4 2-, PO4 3-, NO3aminokwasy
kwasy organiczne : jabłkowy, cytrynowy, szczawiowy, winowy
cukry : sacharoza, glukoza, fruktoza
białka zapasowe i obronne : prolaminy, leguminy, fitohemeglutyniny, inhibitory proteaz, chitynaza,
peptydy wiążące metale
ENZYM
Chitynaza
.....
pirofosfataza
LIZOSOM(zw)
----
WAKUOLA(rośl)
+
+
+
żywice fenolowe
antocyjaniny
bergenina
glikozydy kumaroilowe
glikozydy flawonolowe
terpenoidy:
saponiny
Oligosacharydy
gentianoza
gentiobioza
stachyoza
Zw. azotowe ( bez alkaloidów )
glukozynolany
Alkaloidy
atropina
nikotyna
Metabolity wtórne
berberyna
betaina
morfina
dopamina
kodeina
4
-
papaweryna
poliaminy
winolina
tebaina
białka obronne
chitynaza
fitohemaglutynina
Mechanizmy pobieranie związków obronnych, sygnałowych i ksenobiotyków:
fuzja błony tonoplastu z błoną pęcherzyka retikularnego
dyfuzja prosta (metabolity wtórne)
aktywny / pasywny transport ( jony, aminokwasy, kwasy organiczne, cukry)
Mechanizmy gromadzenia wbrew gradientowi stężeń
transport aktywny ( pompa ATP-azowa, H+-ATP-aza)
transport aktywny II rzędu ( gradienty protonowe generowane przez H+- ATPazę, H+-Ppazę-), siła
protonomotoryczna [ antyport protonowy]
Mechanizmy wychwytywania
przyłączenie wtórnych metabolitów do polifosforanów
przyłączenie wtórnych metabolitów do białek
krystalizacja ( szczawian wapnia )
tworzenie kompleksów alkaloidów z kwasem mekonowym czy chelidonowym
ONTOGENEZA I RÓŻNICOWANIE SIĘ WAKUOLI
Wakuole lityczne powstają z sieci trans diktiosomy AG
1. prowakuolarne rurki z częściowo okrytego retikulum otaczają część cytoplazmy, która ulega wytrawieniu
dają początek wakuoli
2. z rurek gładkiego ER
Wakuola a wzrost objętości komórki
Auksyna – aktywowana (H+ATPazy) – wypływ H+ ( 3 możliwości):
1. hiperpolaryzacja – pobranie K+ - obniżenie potencjału wodnego w komórce
2. alkalizacja cytoplazmy
3. zakwaszenie ściany komórkowej – rozluźnienie ściany – spadek turgoru – obniżenie potencjału wodnego w
komórce
Gromadzenie ksenobiotyków w wakuoli
wtórnych metabolitów innych roślin lub patogenów
związki chemiczne stosowane w rolnictwie lub pochodzące z produkcji przemysłowej
Rośliny metabolizują ksenobiotyki w postaci glikozydów, następnie acylowanie lub przyłączanie glutationu i
cycsteiny ogólnie zwiększona rozpuszczalność w wodzie. Mogą też być wydzielane na zewnątrz błony i
gromadzone w apoplascie.
Prawdopodobieństwo udziału wakuoli w procesach biosyntetycznych
biosynteza etylenu
cukrowców ( fruktany, stachyoza)
przekształcanie metabolitów wtórnych
wakuole mogą być organami spichrzowym ( ziarna aleuronowe ) –odwodniona wakuola spichrzowa
WYKŁAD III
5
MITOCHONDRIA
mogą występować w komórce bardzo często w dużej liczbie lub jest ich niewiele ( kom eukariotyczne ) –
ich liczba jest zmienna
struktura może być różna, błona wewnętrzna może mieć bardzo regularny układ, lub błona wewnętrzna
może mieć strukturę skondensowaną
rybosomy 70s
błona zewnętrzna o prostej budowie
błona wewnętrzna – złożona budowa
procesy : oddychanie komórkowe, biosynteza białek
żeby było oddychanie to wcześniej w cytoplazmie glikoliza
liczba powstających cząsteczek ATP jest mała ( z jednej glukozy – 2 cząsteczki ATP)
produktem końcowym gklikolizy jest pirogronian – on trafia do mitochondrium ( ważna jest tutaj błona
zewnętrzna i wewnętrzna oraz matriks)
błona zewnętrzna – bardziej przepuszczalna związana z transportem bardzo wielu cząsteczek
błona wewnętrzna – bardziej wybiórcza, na niej przenośniki elektronów, cytochromów, oksydaza
cytochromu, syntaza ATP ( z nią związany jest przepływ elektronów )
matriks – tu enzymy cyklu Krebsa, cząsteczka DNA, rybosomy 70s, jest tu proces replikacji DNA,
transkrypcji i translacji. Tu również białka związane z skokiem termicznym i enzymy związane z utlenianiem
kwasów tłuszczowych.
Przestrzeń ...(perymitoch) - tu kinazy
Łańcuch oddechowy – kończy oddychanie
Genom mitochondrialny drożdży ma więcej intronów niż człowieka
Proces biosyntezy białek w mitochondriach
Struktura genomu jest kolista
W matriks może odbywać się replikacja i transkrypcja
Część powstałego mRNA wchodzi w skład podjednostki rybosomalnej, a białka pochodzą z cytoplazmy
Część białek ( np. rybosomów, polimeraza RNA) pochodzą z cytpolazmy
Mitochondria mają częściową autonomie
Na rybosomach proces translacji, ale żeby zaszła aminokwasy i syntazy z cytoplazmy
, tRNA wytwarza na podstawie genomu mtDNA
powstałe białka będą stanowiły składnik łańcucha oddechowego – będą wbudowane w wewnętrzną błonę
mitochondrium (ale jest to białko złożone, musi się połączyć z innym białkiem pochodzącym z cytoplazmytzn to białko powstałe z mtDNA)
proces związany i importem białek
struktura mitochondrium jest złożona ale jeszcze bardziej jest złożona struktura chloroplastów
CHLOROPLASTY
błona wewnętrzna, zewnętrzna i stroma
tylakoidy stromy i tylakoidy gran
zwykle w ich pobliżu położone są peroksysomy i mitochondria
peroksysomy nie mają własnych rybosomów i DNA, otoczone pojedynczą błoną
pomiędzy tymi organellami ( + jądro) może nastąpić wymiana materiału genetycznego
INNE PLASTYDY
proplastydy
leukoplasty
amyloplasty
lipidoplasty ( z kropelkami tłuszczu )
etioplasy = ciało prolamylarne
proplastydy rozwijają się na świetle to tworzą się z nich chloroplasty a jeżeli bez światła to etioplasty
chloroplasy mogą się zmieniać w etioplasty i odwrotnie
chromoplasty – prosta budowa wewnętrzna, karoteny i ksantofile często w formie kryształów
Budowa cząsteczki chlorofilu :
pierścień porfiryczny
atom Mg
grupy funkcyjne ( różnią cząsteczki chlorofilu :A, B, C, D, E, F, G )
6
-
proces fotosyntezy jest związany z błoną tylakoidów gran w których są anteny fotosystemu I i II
odpowiedzialne za pobieranie kwantów energii świetlnej – tworzą się związki wysokoenergetyczne
transport elektronów i protonów w błonie tylakoidu
kolejny etap fotosyntezy
Co2 przyłącza się do wzbudzonego rybulozo-1,5-trifosforanu pod wpływem karboksylazy
Tworzą się fosfogliceryniany
Przekształcenie – wytwarzają się aldehydy
Wytworzenie NADPH
Regeneracja lub tworzy się fruktoza i glukoza ( szkielety węglowe to tworzenia innych związków
organicznych) lub tworzenie związków zapasowych
biosynteza białek w chloroplastach
DNA
Plastorybosomy ( 70s)
Transkrypcja i translacja –powstanie białek które są częścią karboksylazy ( enzym do przyłączania CO2 do
rybulozo-1,5 –trifosforanu
też są częściowo autonomiczne
W mitochondriach i plastydach jest proces biosyntezy ale tylko pewnych białek. Inne muszą być
transportowane z cytoplazmy
ŚCIANA KOMÓRKOWA
zewnętrzny wytwór protoplastu
podlega bardzo dużym zmianom
skład : polisacharydy, lipidy, substancje aromatyczne, białka
lignina może być traktowana jako cześć sygnałowa, a nie tylko substancja utwierdzająca ścianę
związki fenolowe – też cząsteczki sygnałowe
uczestniczy w funkcjonalnej specjalizacji komórki
w przypadku naczyń, podczas rozwoju komórki protoplast obumiera, a dojrzałą komórkę stanowi ściana
komórkowa
jest dynamicznym komponentem matriks zew-kom, która zmienia się w czasie życia komórki
skład chemiczny : węglowodany : 11 cukrów i wiele połączeń 5x10 do 9
celuloza – główny składnik . 15-30%, związki aromatyczne
funkcje wynikają nie tylko ze specjalizacji strukturalnej ściany ale także obecności cząsteczek sygnałowych,
które pełnią ważne funkcje w komunikacji kom / kom i jądro / kom.
Polisacharydy : celuloza, hemicelulozy, pektyny
Związki fenolowe : ligniny, kwasy fenolowe
Białka : obronne, hydrolazy, transportujące, strukturalne
Lignina – inkrustuje ścianę komórkową, w ścianach młodych koleoptyli wpływa na zmianę morfogenezy tych
komórek
Typy ścian komórkowych :
1. u roślin okrytonasiennych
2. u jednoliściennych
1.
2.
-
przewaga ksyloglukanów
związki z duża ilością reszt arabinozy
białka
bogate w hydroksyproline, prolinę i glicynę
lektyny
arabinogalaktonowe
syntaza caluloza na plazmielemie decyduje o syntezie celulozy i jej układzie w ścianie komórkowej
w ścianie są plamodesmy
są pierwotne i wtórne
przez nie odbywa się transport angażujący dużo różnych białek, związany z transportem kwasów
nukleinowych, cząsteczek wirusa
do niej dochodzą mikrotubule, po których mogą się przemieszczać białko motoryczne kinezyna i dyneina.
Do nich przyłączają się kolejne białka z czynnikiem MP i VNA
7
-
mRNA z czynnikiem białkowym PTF jest transportowane
dużo substancji obronnych
WYKŁAD IV
PEROKSYSOMY
enzymy przyczyniające się do syntazy i rozpadu nadtlenku wodoru ( katalazy i peroksydazy )
wytworzenie bursztynianu, który potem w mitochondriach bierze udział w cyklu Krebsa
wymiana związków związanych z fotooddychaniem
odbywa się tu pierwotne oddychanie
otoczone pojedynczą błoną
brak rybosomów i własnego DNA
ściśle związane metaboliczne z mitochondriami i chloiroplastami
podobne pochodzenie do mitochondriów i plastydów
import białek
jeśli powstanie Ag powierzchniowe – ich ekspresja
lokalizacja jonów wapnia, precypitaty Ca przy plasmodesmach, inkluzje w chloroplastach, pojawienie
struktur białkowo- tubularnych
JADRO KOMÓRKOWE
diploidalna forma lub poliploidalna ( do kilku tysięcy n)
przyjmuje różne kształty
zawiera jąderko, chromatynę, sok jądrowy,
otoczka jądrowa jest porowata, są to kompleksy odpowiednio rozmieszczone w otoczce
8 obwodowych białek +1 - wydostawanie się mRNA rybosomów
jądro – struktura nitkowata ( chromocentryczna )
HISTONY; BIAŁKA CHROMATYNY
DNA – długa, liniowa cząsteczka 2m DNA, 2nm średnicy
Upakowanie DNA – nukleosom, solenoid, pętle, minipasma, chromosomy
Transkrypcja a histony rdzeniowe
połączenie DNA z histonami ogranicza dostęp białkowych regulatorów transkrypcji, do ich promotorów ( są
czynniki zdolne do zmiany struktury nukleosomów i ułatwiają transkrypcję - białko SWJ / SWF ) To białko
jest częścią polimerazy II i nadaje zdolność do reorganizacji nekleosomów
inne kompleksy – nucleosome remodelling factor ( NURF)
czy rożne geny wymagają różnych czynników rozluźniających nukleosom
Rola histonu H1 ( in vitro represor )
wpływ na kondensacje chromatyny w zależności od stężenia NaCl
H1 łączy się z DNA lawinowo
H1 ma warianty sekwencyjne
Ulega modyfikacjom potranslacyjnym
Wczesne i późne H1
Specyficzność tkankowa ( brak H1 u drożdży )
6-9 wariantów sekwencyjnych w komórce
ulega różnym modyfikacjom wynikiem jest zmienna długość łącznikowego DNA
FUNKCJA CHROMATYNY
DNA w jądrze człowieka 2 m długości, jądro średnica – 3,4 do 20 m, struktura nukleosomowa bardzo ważna w
zwiększaniu zachowania DNA w jądrze.
Enzymy uczestniczące w replikacji DNA
1. helikaza – rozwinięcie heliksu DNA, odseparowanie nici rodzicielskiego DNA
2. prymaza DNA – synteza starterowych nici DNA
3. polimerazy DNA – synteza nowych nici DNA, alfa – replikacja nici opóźnionej DNA, beta jądrowego DNA
4. rybonukleaza
5. endonukleazy
6. ligaza
8
7.
topoizomeraza
JĄDERKO
1. cześć granularna( 2 podjednostki rybosomalne), włóknista
2. „wakuole”
3. centrum fibrylarne z DNA jąderkowym
enzymy w jąderku – polimeraza DNA I – numatryna ( dojrzewaniem rybonukleoproteidów )
nukleoina ( udział w transkrypcji rRNA)
fibrylaryna
rybocharyna
-
jąderko ma swój cykl jąderkowy
w interfazie 1-4 jąderka
rozproszenie jąderka ( dezintegracja )
potem asocjacja jąderka
na jedną z par chromosomów organizator jąderka NOR (w przewężeniu wtórnym )
połączenie tego organizatora jąderka pod otoczka jądrowa –
białka LAMINY – umocowywanie, kondensacja składników jąderka
45s RNA ( w jąderku )
splicing – RNA uczestniczy w tworzeniu podjednostek rybosomów
( udział wielu białek, dostają się przez pory jądrowe jądra do jąderka, łączą się z RNA podjednostkami, łączą się
z nimi. Przez pory małe i duże podjednostki wydostają się poza jądro i na terenie cytoplazmy składają się w
podjednostki rybosomów, na terenie jąderka, synteza podjednostek )
translacja na terenie cytoplazmy na rybosomach na ziarnistym RE
białka adresowane do :
I.
cytozolu
II.
peroksysomów
III.
chloroplastów
IV.
mitochondriów
V.
jądra
-
tworzenie na terenie rybosomów na RE mogą być transportowane do cystern RE, a stamtąd do AG ( tam
transformacje), potem w pęcherzyku sekrecyjnym lub w pęcherzach okrytych klartyną ( do systemu
wakuolarnego ), do błon, do plasmolemy
białka prekursorowe
rozfałdowywanie ( HSp 60 )
R*
R**
R***
GIP
- receptory
- białko wprowadzające
______________________________________________________błona zewnętrzna
matriks
miejsca kontaktowe
proteazy
sortowanie
pofałdowanie ( Hsp 70 )
Hsp – białka szoku cieplnego
Zasady sygnalizacji komórek
sygnały mogą działać na długi lub krótki dystans
9
-
każda komórka odpowiada na pewien zestaw sygnałów
receptory przekazuj sygnały po wewnątrzkomórkowych szlakach sygnalizacyjnych
niektóre cząsteczki sygnałowe mogą przejść przez błonę komórkowa
tlenek azotu może wnikać do komórki, aktywować w nich enzymy
są 3 główne klasy receptorów powierzchni komórki
receptory jonotropowe zmieniają sygnały chemiczne na elektryczne
wewnątrzkomórkowe kaskady sygnalizacyjne działają jeśli jest seria przełączników molekularnych
Receptory metabotropowe ( współpracujące z białkami G )
-
stymulacja receptorów metabotropowych aktywuje podjednostki białek G
pewne białka G regulują kanały jonowe
też enzymy błonowe
szlak cAMP może aktywować enzymy i włączać działanie genów
szlak informacyjny przez fosfolipazę C prowadzi do zwiększenia wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+
sygnał Ca2+_ uruchamia wiele procesów biologicznych
wewnątrzkomórkowe kaskady sygnalizacyjna mogła osiągać niezwykła szybkość, wrażliwość i zdolność
adaptacyjną
RECEPTORY KATALITYCZNE
zaaktywowane receptorowe kinazy tyrozynowe tworzą kompleks w wewnątrzkomórkowymi białkami
sygnalizacyjnymi
receptorowe kinazy tyrozynowe aktywują białka RAT wiążące GTP
sieć kinaz białkowych integruje informacje, co umożliwia kompleksową kontrolę zachowania komórek
WYKŁAD V
Podział komórek- kondensacja chromatyny
Zmiany w otoczce jądrowej
Wrzeciono podziałowe tworzy się w miejscu jądra
Wrzeciono nie może mieć biegunów
U drożdży wrzeciono podziałowe wewnątrz jądra i zachowana jest otoczka jądrowa
MITOZA
PROFAZA
A) kondensacja chromosomów – kontrolowana przez odpowiednie geny oraz białko MPF inaczej p34
aktywny MPF warunkuje także formowanie wrzeciona podziałowego i rozpad otoczki jądrowej, powoduje
fosforylacje białek histonu H1 ( spiralizacja, upakowanie włókienek chromatynowych ) i H3
B) formowanie wrzeciona podziałowego Astralne ( centriola, zwierzęta ) lub nieastralne ( rośliny)
Złożone z 1000 do wielu tyś mikrotubul
Chromosomy przyczepiają się do wrzeciona w kinetochorach i biegną do bieguna.
1. mikrotubule kinetochorowe
2. mikrotubule innerbiegunowe ( nie łączą się z chromosomami)
3. mikrotubule wolne
4. pula białek tubuliny
5. białka motoryczne ( kinezyna i dyneina)
Kinezyna popycha prążki wzdłuż układu, segregacja chromosomów i mitozie, reorganizacja cytoszkieletu,
wydłużanie wrzeciona podziałowego poprzez tworzenie mostków.
Dyneina bierze udział w przemieszczaniu się chromosomów w kierunku biegunów wrzeciona podziałowego.
6.
Klmodulina – regulacja puli jonów Ca2+
10
C) degradacja otoczki jądrowej i jąderka . Ustaje synteza rDNA, zmiany w białkach cytoszkieletu.
METAFAZA
1.
2.
3.
przemieszczanie się wrzeciona podziałowego w miejsce zajmowane przez jądro
przyłączanie się chromosomów do wrzeciona podziałowego poprzez kinetochory
ruch chromosomów do płaszczyzny równikowej wrzeciona (kongresja)
Chromosomy przyłączają się do wrzeciona podziałowego w płaszczyźnie równikowej w taki sposób, kinetochory
chromatyd siostrzanych się połączą z mikrotubulami biegnącymi do przeciwnych biegunów, co po rozpoczęciu
anafazy zapewni rozdzielenie chromatyd do przeciwnych biegunów
ANAFAZA
Ruch chromosomów do przeciwnych biegunów zależy od wielu procesów i czynników ale nie zależy od
własności wrzeciona podziałowego. Połączenia chromatyd są poza reginami centromerów.
Ruch chromosomów do biegunów jest uzależniony we znacznej mierze od mikrotubul wrzeciona podziałowego.
Trucizny mitotyczne
Kolichicyna zatrzymuje ruch.
Ruch anafazowy składa się z elementów:
1. redukcja odległości między kinetochorami i biegunami Anafaza A
2. wydłużanie odległości między biegunami ( szybkość 1-2 nm/min0 anafaza B
potem jest degradacja wrzeciona podziałowego.
TELOFAZA
Regulacja cyklu komórkowego
działanie cyklin i kinaz
wytworzenie aktywnej kinazy M – czynnik MPF
rozpad cyklin
INTERFAZA – produkcja cyklin G1
Bardzo ważne składniki odżywcze, czynniki wzrostowe.
CDK – aktywna kinaza fazy S
Kinaza p34
Synteza cyklin M
Cyklina Dcc 2 musi się połączyć z cyklinami ważnymi w procesie mitozy – tworzy się nieaktywny czynnik MPF –
działanie kinaz MO15
MPF – 2 warstwy fosforanowe nieaktywny fosfataza gdy zadziała CD25 – aktywny MPF
Metody pozwalające na obserwacje przyżyciowe
mikroskopia świetlna
nie zmienia komórek
materiał nie utrwalony
barwienia przyżyciowe
Przygotowanie materiału biologicznego do badania w mikroskopie elektronowym
1. pobranie malych fragmentów 2x2 nm
2. utrwalenie np. KMnO4, OsO4 4% paraformaldehyd i 2% glutaroaldehyd.
3. Płukanie w buforach np. fosforanowy
4. Odwadnianie w rosnącym stężeniu alkoholu, acetonie, tlenku propylenu
5. Mieszanki eponowe lub inne żywice np. araldyt, lawicryl
11
6.
Zatapianie w bloczkach fragmentów tkanek z oznaczeniem, polimeryzacja żywic w temp np. . 56 stopni
Przygotowanie bloczków do krojenia tzw. formowanie piramidek
Krojenie mikrosktrawkow
Kontrastowanie skrawków octanem ołowiu.
Budowa mikroskopu elektronowego
kolumna : katoda i anoda
wiązka elektronów trafia na preparat- wpada na ekran na którym obserwujemy preparat.
Do mikroskopu świetlnego i elektronowego metody immunohistochemiczne, immunocytochemiczne czy
cytochemiczne, lokalizacja danego białka w komórce.
Utrwalenie chemiczne jest zabiegiem niezbędnym dla ustabilizowania białek, podstawowych składników
chemicznych komórki. Ważne jest utrzymanie przestrzennej struktury cząsteczek i zachowanie właściwości
chemicznych białek tj jak utrzymanie ich w takiej postaci w jakiej występują w żywej komórce
Idealne utrwalenie nie jest możliwe ze względu na znaczna wrażliwość cząsteczek białek maja wpływ rożne
czynniki fizyczne i związki chemiczne. Stosowanymi w technikach histologicznych , często utrwalacze które
dobrze zachowują struktury są bezużyteczne w histochemii białek ponieważ powodują modyfikacje chemiczne
Utrwalacze stosowane w cyto i histologii powinny spełniać warunki:
1. szybkie przenikanie w tkanki
2. nie wywołać pęcznienia białek ani ich kurczenia
3. chronić przeć wtórnymi uszkodzeniami w czasie procedur odwadniania, zatapiania
w histochemii utrwalanie ma w mniejszym stopniu zmieniać strukturę i charakter chemiczny białek
posługiwanie się materiałem nie utrwalonym stwarza możliwość powstawania artefaktów chemicznych i
struktur wywołanych stosowanymi płynami inkubacyjnymi w reakcjach histochemicznych
używanie materiału nieutrwalonego – powstanie artefaktów chemicznych i strukturalnych – wywołane przez
płyny inkubacyjne w reakcjach histochemicznych
metoda srebrzenia – przy jej użyciu widać chromosomy we wtórnych przewężeniach (NOR)
metody immunohistochemiczne – wykrywanie i lokalizacja komórki i tkanki na zasadzie reakcji antygen –
przeciwciało
1. antygen – przeciwciało ( znakowane)
2. przeciwciało – antygen ( znakowany)
3. znakowanie fluorochromi :
1.
2.
3.
4.
FITC – izocyjanina fluoresceiny – zielona
FIC izocjanina fluoresceiny żółta
TRITC – czerwona
PANSYL chlorek dansylu??
Enzymami ; peroksydaza, fosfataza zasadowa, cytochrom c, beta – galaktozydaza
Białka zawierające – metale ( ferrytyna ) złoto koloidowe , srebro
Metody pośrednie
Z nieznakowanym przeciwciałem
Białko A złoto koloidowe
Biotyna
WYKŁAD VI
-
kinaza aktywująca
kinaza inhibitująca
12
Powstawanie aktywnego MPF ( czynnika promującego mitozę 0
Kinaza Cdc 2 połączy się z cykliną B kiedy poziom cyklin osiągnie progową wartość, następuje fosforylacja Cdc 2
w miejscu aktywacyjnym przez kinazę MO15 i w miejscu katalizacyjnym przez drugą kinazę.
Kompleks na który działa Cdc25 fosfataza uaktywnia kompleks Cdc 2 – cykliczny czyli MPF
RÓŻNICOWANIE
Jako proces między wyjściowym a końcowym stanem komórek lub różnic między komórkami a różnymi
częściami organizmu.
Mechanizmy różnicowania to główne zagadnienie biologii rozwoju badania z zastosowaniem wielu metod.
1. różnicowanie a cykle komórkowe.
Poziom DNA w kom. Merystematycznej 2C lub 4C blokada cyklu komórkowego w fazie G1 2C, w fazie G2 4C.
Powszechnym zjawiskiem jest endoreplikacja i endoploidalność, rośliny okrytozalążkowe mają często komórki
8C, 16C.
W komórkach wieszadełka fasoli 2048C mogą być kopie części Genuom, czyli amplifikacje.
Np. endopoliploidalnośc komórek włosków, kory pierwotnej w miejscach powstawania brodawek
korzeniowych, miękiszu wodonośnym, mezofilu.
2.
różnicowanie a wzrost komórek
3.
wzrost a kształt komórek 9wzrost szczytowy, wzrost dyfuzyjny)
Auksyna – aktywowanie H+-ATP-azy w plazmolemie – wpływ H+:
1. hiperpolaryzacja – pobranie K+
2. zakwaszenie ściany komórkowej – rozluźnienie ściany komórkowej –spadek turgoru – obniżenie potencjału
wody w komórce – pobranie wody ( wzrost komórki)
3. alkaizacja cytoplazmy – synteza jabłczanów – obniżenie potencjału wody w komórce – pobranie wody (
wzrost komórek)
Wzrost a kształt komórek
szczytowy – włośniki łagiewka pyłkowa
dyfuzyjny – równomierny, zmiana układu mikrotubul
Różnicowanie a ekspresja genomu
totipotencja komórek
regulacja ekspresji genów
1.
2.
3.
transkrypcja i procesy potranskrypcyjne
translacja i procesy potranslacyjne
białka towarzyszące i efektory allosteryczne
ekspresja genów a sygnały ze środowiska
los komórek jest funkcja jej położenia w organizmie
podziały asymetryczne
morfogeny
kompetencja komórek
receptory sygnałów i transdukcja
różnicowanie komórek w układach modelowych
embriogeneza
starzenie się komórek
programowana śmierć komórek podczas rozwoju roślin
Selektywna eliminacja komórek jest warunkiem koniecznym prawidłowego przebiegu rozwoju roślin.
Odgrywa ona istotną rolę w embriogenezie i homeostazie dojrzałych organów.
W pewnych przypadkach degradacja protoplastu umożliwia prawidłowe funkcjonowanie martwych elementów
tkanki.
13
Niektóre symptomy opisane u zwierząt zaobserwowano także podczas degradacji komórek i tkanek roślinnych.
Mimo podobieństw można sądzić, że apoptoza nie jest formą śmierci komórek roślinnych ,a pojawiające się
zmiany określa się jako apoptosis - like
W unicestwianiu komórek roślinnych uczestniczą procesy autolizy i autografii.
Śmierć komórek może mieć podłoże patologiczne lub może być elementem genetycznie zaprogramowanego
programu eliminacji.
Stad można wyróżnić dwie formy umierania komórek :
1.fizjologiczna
2.patologiczna
1.
element genetycznego programu realizowany podczas rozwoju i morfogenezy organizmu w celu kontroli
liczby komórek i usuwania uszkodzonych komórek niezdolnych do wypełniania właściwych funkcji i
potencjalnie szkodliwych dla innych komórek
zachodzi także podczas starzenia organizmu i w odpowiedzi na infekcje mikroorganizmami patologicznymi jako
tzw. rekacja nadwrażliwości. Ta forma eliminacji nazywana jest programowana śmiercią komórki PCD
U roślin PCD występuje w rożnych fazach rozwoju w pokoleniu gametofitu i sporofitu np. degradacja 3
makrospor, synergid, degradacja wieszadełka.
W embriogenezie, kom. Tapetum i bielma, eliminacja zawiązków pręcików, kwiatów jednopłciowych, komórek
czapeczki w korzeniu, różnicowanie komórek ksylenu, powstawanie aerenchymy.
Za eliminacje komórek roślinnych wydają się odpowiedzialne autoliza i autografia , a nie heterografia jak u
zwierząt.
2.
-
śmierć patologiczna zwana nekroza zachodzi w sposób przypadkowy zwykle w wyniku mechanicznego
uszkodzenia tkanki lub silnych czynników stresowych:
niedotlenienie
utrata równowagi osmotycznej
WYKŁAD VII
-
mikroskop elektronowy
mikroton
łamarka
podstawowe metody przystosowania tkanek do mikroskopu
METODA I CELE
TYPY I PROCEDURY
Utrwalenie:
Zachowanie strukturalnej
organizacji komórki, tkanki i
narządu. Uniemożliwienie rozkładu
przez bakterie i enzymy czyni
nierozpuszczalnymi składniki tkanki
zapobiegając dyfuzji, chroni przed
uszkodzeniem w późniejszych
etapach obróbki tkanki
Utrwalenie chemiczne najczęściej
wykorzystuje się utrwalacze
chemiczne proste (
jednoskładnikowe ) lub złożone (
mieszaniny). Najlepsze rezultaty
uzyskujemy dzięki szybkiej
penetracji utrwalacza do żywej
tkanki.
OGRANICZENIA I MOŻLIWE
ARTEFAKTY
Zjawisko fluorescencji – to zdolność substancji np. fluorochromów do emisji światła po pobudzeniu kwantem
promieniowania, ale o krótszej fali niż światło emitowane.
Mikroskop fluorescencyjny to zmodyfikowany mikroskop świetlny wyposażony w dodatkowe układy optyczne
oraz światła o odpowiednim zakresie widma i energii promieniowania.
W zależności od drogi świetlnej są dwa rodzaje promieniowania fluorescencyjnego.
DIA – w świetle przechodzi klasyczna droga światła i kondensator ciemnego pola
14
-
EPI – w świetle odbitym światło z lampy przechodzi przez poziomy tunel w obudowie mikroskopu do tzw.
lusterka dochroicznego, w którym odbija się pod kątem 45 stopni i kieruje w dół by przejść przez obiektyw i
dojść do preparatu. Fluorescencja wzbudzona w preparacie powraca tą samą drogą co promieniowanie z
lampy do lusterka dichroicznego, które odbije i przyczynia promieniowanie o kreślonej fali.
Właściwą długość fali w mikroskopie fluorescencyjnym uzyskuje się za pomocą odpowiednich filtrów.
Promieniowanie musi się znajdować w widzialnej części widma między 400 a 700 nm.
DWA RODZJE FILTRÓW
1. PIERWOTNE ( eksytacyjne )
przepuszczają wiązkę światła nie wzbudzonego do wzbudzenia fluorescencji
2.WTÓRNE
usuwają promienie zbędna, nie związane z inkubowaną fluorescencja fluorochromu
-
szerokość wiązki światła przepuszczanej przez filtr decyduje o jego rodzaju jakości
im większa jest wiązka światła tym bardziej jest związana z określonym fluorochromem
przykładowo przy użyciu FITC ( fluorochrom) indukcja fluorescencji ma miejsce przy 490 nm długość fali
świetlnej a powstała fluorescencja znajduję się 525nm
Palniki fluorescencyjne
wysokociśnieniowe lampy rtęciowe
lampy halogenowe
źródła laserowe
15
Download