Str ostatnia

advertisement
Matematyka
ul. Grochowska 341/268
03 – 822 Warszawa
tel. (0-22) 741 26 80
fax. (0-22) 741 26 81
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA 5
22. Jeśli: x + 12 + 13 + 14 = 2004 to:
a) x  1965
b) x  131  15
c) x 
1
 5895
3
Matematyka 2004
SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA 5
A
23. Na rysunku przedstawiono siatkę prostopadłościanu.
Które ściany są do siebie prostopadłe?
a) B i D
b) A i F
c) D i E
B C D
E
Drogi uczestniku!
Przewidziany czas na olimpiadę z matematyki 65 minut.
F
24. Liczbę dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści cztery można zapisać jako:
a) 2602144
b) 2621144
c) 262144
Życzymy powodzenia!!!
25. W zapisie rzymskim ilu procent liczb pierwszych mniejszych niż 10 nie występuje cyfra
I?
a) 0%
b) 16%
c) 25%
1. Jaki procent kwadratu jest zamalowany?
a) 50%
b) 65%
26. Suma których spośród poniższych zestawów liczb jest ujemna?
2 3
a) 128; 129; 256 i –512
b) ;
i –2,1
c) 25 ; 33 i -93
3 2
27. Jeżeli 5 3  x  1,25 to x wynosi:
a) 0,1
b) 0,01
c) 0,05
5
x
, to x jest równy:

6 126
a) 105
b) 115
2. Jeżeli
3. Suma liczb przeciwnych jest:
a) całkowita
b) nieujemna
a) 120 dm
30. Oblicz:  3
a) 
11
7
b) 1200 mm
c) 1,2  103 cm
2 15
:

3 6
0,004 km
28. Ile metrów kwadratowych sztucznej trawy trzeba kupić, aby pokryć nią plac w kształcie
2
prostokąta o bokach 12,5 m i 24 m?
3
1 2
2 2
1
a) 308 m
b) 262 m
c) 306 m2
B
3
3
3
29. Ile wynosi obwód trójkąta ABC?
A
b)
11
7
c) 
22
15
c) 75%
c) równa 1
16 5
 1 1
4. Oblicz:     132 
:2 
11
2 3
a) 1
5000 mm
3m
c) 96
C
b) 2
c)
1
3
5. Podczas partii szachów w meczu o mistrzostwo świata Kasparow zużył na myślenie
1h 53 min a Karpow 2h 14 min. Obaj arcymistrzowie łącznie zastanawiali się nad ruchami
w tej partii przez:
21
1
a) 247 minut
b) ponad
doby
c)
godziny
6
5
6. Ile razy zwiększy się pole trójkąta równobocznego, jeśli jego bok zwiększymy trzy razy?
a) 9 razy
b) 8 razy
c) 3 razy
7. Które pary liczb są liczbami względnie pierwszymi?
a) 64 i 137
b) 327582 i 123456
c) 144 i 169
8. Po wstawieniu jakich liczb w miejsce kratek równość zachodzi dla dowolnego x?
 +  + x = x +  + 17
a) 0; 0 i -17
b) 127; 128 i 238
c) 16; 21 i 37
Matematyka
ul. Grochowska 341/268
03 – 822 Warszawa
tel. (0-22) 741 26 80
fax. (0-22) 741 26 81
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA 5
9. Rozpatrzmy zbiór, którego elementami są: jabłko
14. Na rysunku prosta a jest równoległa do prostej b, zaś prosta c jest równoległa do
prostej d. Kąt  zaznaczony na rysunku ma miarę:
:
i gruszka
a) 120
b) 135
c) 145
Wprowadzamy w tym zbiorze dwa działania ♥ i ●, zdefiniowane następująco:
●
=
♥
=
●
=
♥
=
●
=
♥
=
●
=
♥
=
15. 16 km i 25 m to:
a) 16,04 km
x
3
 to:
128 4
a) x  95
b) 160025 m
c) 1602500cm
b) x  100
c) x jest podzielne przez 3
16. Jeżeli
17. Zaznacz prawdziwe nierówności:
3
7
13
1
a)
b)


16 21
139 12
a) działania ● i ♥ są przemienne
b) działanie ● jest rozdzielne względem ♥
c) działanie ♥ jest rozdzielne względem ●
c) 0,05 
1
21
18. Oblicz objętość narysowanego graniastosłupa:
10. Wśród liczb od 1 do 10 włącznie liczb pierwszych jest:
a) 50%
b) 40%
c) tyle samo co wśród liczb od 11 do 20 włącznie
a) 666 cm3
b) 652 cm3
c) 648 cm3
a) 45
b) 30
c) 60
9 cm
8 cm
4 cm
4 cm
4 cm
8 cm
11. Jaką miarę ma kąt , jeśli AC  BC ?
12. Liczbą odwrotną do liczby 137 jest:
1
1
a)
b) 
137
137
5 cm
c) -137
13. Jaki procent pola powierzchni przedstawionego na rysunku graniastosłupa o podstawie
trapezu równoramiennego stanowi pole jego podstaw ?
19. Kierowca jadąc ze stałą prędkością swoim samochodem przejechał w ciągu 25 minut
odległość 55 km. Oznacza to, że jego prędkość była równa:
2m
13 km
km
a) 132
b) 36
c)
h
3 s
5 min
 1 1
20. Oblicz: 7  11     : 0,1
2 5
a) 60
b) 70
c) 65
21. Dwa boki trójkąta mają długości 5 cm i 11 cm. Trzeci bok tego trójkąta:
a) musi mieć długość 13 cm
b) nie może mieć długości większej niż 16 cm
c) nie może mieć długości mniejszej niż 4 cm
a) 20%
b) 25%
c) 30%
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards