Pij mleko, będziesz wielki - Wydział Studiów Edukacyjnych

advertisement
PROPOZYCJA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO
2016/2017
Prowadzący: prof. UAM dr hab. Wojciech Skrzydlewski
Tytuł fakultetu: „Pij mleko, będziesz wielki” – Edukacyjne zastosowania marketingu
wartości
Propozycja dla studentów: studenci I stopnia studiów kierunku pedagogika i pedagogika
specjalna
Tematyka: Tematyka marketingu wartości, kampanii społecznych w mediach, czy reklamy
społecznej jest jedną z najistotniejszych dziedzin edukacyjnego zastosowania mediów. W
proponowanym fakultecie studenci poznają formy i sposoby wykorzystania tych dziedzin
zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej (poprzez planowanie własnych strategii
kampanii społecznych w mediach).
Program zajęć:
Konwencja terminologiczna – marketing – marketing wartości – reklama społeczna –
kampanie społeczne w mediach.
Analiza przykładów polskich kampanii społecznych.
Gra dydaktyczna – Tworzenie kampanii społecznej w mediach.
Badanie efektywności kampanii społecznych w mediach.
Proponowana literatura:
Andreasen, A. Social marketing: Its definition and domain „Journal of Public Policy and
Marketing”, Nr 13, 1995, ss. 108-114
Cwalina W. Generacja Y - ponury mit czy obiecująca rzeczywistość, (w:) T. Zasępa (red.)
Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa, ss.
29-42
Cieślak W., Kino akcji społecznych w paśmie najwyższej oglądalności, (w:) Maison D.,
Wasilewski P.,(red.), 2002, Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej,
Wyd. Agencja Wasilewski
Dann, S.J., 1996, Definitions of Social Marketing, „Social Marketing Quarterly 25th
Anniversary”, Nr 4,
Johnson D.G. (1998) Czy Globalna Infrastruktura Informacyjna ma charakter
demokratyczny? „Ethos” nr 44, s. 198-214
Koszowy M. (2001) Internet jako poznawcze i moralne wyzwanie współczesności (w:)
T.Zasępa (red.) Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego, Edycja Świętego Pawła,
Częstochowa, s. 59-66
Kotler, P., Roberto, E., 1971, Social marketing: Strategies for changing public behavior,
Macmilian, New York
Mruk, H. (red.) Podstawy marketingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1994
Maison D., Wasilewski P. (red.), 2002, Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie
społecznej, Wyd. Agencja Wasilewski
Mayor F., Przyszłość świata, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001
Okoń W., Nowy słownik Pedagogiczny, PWN, Warszawa 1996
Skrzydlewski W., 1990, Technologia kształcenia, Przetwarzanie informacji, Komunikowanie,
Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM
Skrzydlewski W., Iwanicka A. (2000) Założenia i scenariusz gry dydaktycznej – Kampania
społeczna w mediach, Poznań, Materiał niepublikowany
Skrzydlewski W., Edukacyjne zastosowania marketingu społecznego, „Neodidagmata” 25/26,
Poznań 2003, s. 12-20
Skrzydlewski W., Kampanie społeczne w mediach - doświadczenia polskie, (w:) Młodzież
wobec niegościnnej rzeczywistości, (red.) R.Leppert, Z.Melosik, B.Wojtasik, Wrocław 2005,
Wydawnictwo Naukowe DSWE, s. 32-38
Wasilewski P., Polskie kamapanie społeczne w latach 1997-2001 (wybór), (w:) Maison D.,
Wasilewski P. (red.), 2002, Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej,
Wyd. Agencja Wasilewski
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards